Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez siebie usług faktoringu pełnego i niepełnego

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 01.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 4.07.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zm.)

uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług faktoringu. Podmiot świadczy usługi zarówno w zakresie faktoringu pełnego jak również faktoringu niepełnego. W związku ze świadczonymi usługami Bank pobiera następujące opłaty:

*prowizja przygotowawcza, związana ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy,

*prowizja administracyjna z tytułu dokonania cesji wierzytelności,

*prowizja od kwoty skupionych i pozostających do spłaty wierzytelności wg stanu na koniec każdego roku kalendarzowego,

*dyskonto,

*odsetki przysługujące od faktoranta z tytułu zwłoki dłużnika w zapłacie należności.

Bank zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu pełnego oraz niepełnego. Jednocześnie Bank wyraża opinię, iż w przypadku świadczenia przez Bank usług faktoringu kwoty otrzymanych kwot prowizji (przygotowawcza, administracyjna oraz prowizja od skupionych wierzytelności) podlegały będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki w wysokości 22%. Natomiast dyskonto oraz otrzymane od faktoranta odsetki podlegały będą zwolnieniu w tym podatku.

Przed udzieleniem odpowiedzi na postawione zagadnienie należy stwierdzić, iż w przypadku usługi faktoringu faktor wykupuje wierzytelności handlowe powstałe pomiędzy dostawcą towarów lub usługi (faktorantem - zbywcą wierzytelności) a odbiorcą towaru lub usługi. Odbiorca towaru lub usługi staje się dłużnikiem faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z przyjęcia dostawy towaru lub usługi.

Faktor spełnia wobec faktoranta trzy funkcje:

1)funkcję kredytową - faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania faktoranta przez nabycie przez faktora jego wierzytelności,

2)przejęcie ryzyka - faktoring z regresem (faktor może żądać od faktoranta zwrotu udzielonej zaliczki, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania) albo bez regresu (faktor przejmuje na siebie całe ryzyko niewypłacalności dłużnika);

3)funkcję usługową - np. rozliczanie transakcji, inkasowanie należności. Ponadto faktor może przejąć na siebie obowiązek prowadzenia ewidencji należności zleceniodawcy, a także dochodzenia należności od niewypłacalnych dłużników.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych pozycja nr 3 załącznika nr 4 do ustawy wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednakże powyższego zwolnienia nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego związanych ze ściąganiem długów oraz faktoringiem. Dodatkowo należy zauważyć, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, iż "podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT" (wyrok z dnia 21.05.2002r., sygn. akt III RN66/01).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia opisanych we wniosku z dnia 01.07.2005 roku usług faktoringu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem jednej stawki w wysokości 22% podlegała będzie całość wynagrodzenia otrzymanego od kontrahenta w związku ze świadczoną usługą faktoringu, na które składają się zarówno kwoty pobranych prowizji jak również kwoty dyskonta i opisanych we wniosku odsetek.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - Stronie służy prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania, pośrednictwo finansowe, stawki podatku, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 20/01/2013 21:00:01

Jak udokumentować fakturą VAT usługi świadczone na rzeczowym majątku ruchomym wykonywane d...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r.- tekst jednolity, z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej:- uznaje za prawidłowe...

Pytanie dotyczy wątpliwości co do terminu wystawiania faktur VAT w przypadku wykonywania u...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2006 r...

Jaką stawkę podatku VAT Spółka powinna zastosować przy refakturowaniu podatku od nieruchom...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B

Zasięg terytorialny miasta Zawidów, Zgorzelec gminy Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec powiaty zgorzelecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740012542221000000 VAT 90101016740012542222000000 PIT...

Opodatkowanie usługi factoringu i prawo do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie premii pieniężnej oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących świadczenie ww. usługCzy istnieje podstawa do wystawiania faktury korygującej w sytuacji gdy zmienia się nabywca towaru?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez podmiot czeski jako pełnomocnika i nieposiadających adresu siedziby SpółkiUsługi magazynowania-miejsce świadczenia, wystawienie faktury, wykazanie w informacji podsumowującejCIT w zakresie określenia różnic kursowych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.