Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Spółka zwróciła się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez siebie usług faktoringu pełnego i niepełnego

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 01.07.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 4.07.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zm.)

uznaje stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług faktoringu. Podmiot świadczy usługi zarówno w zakresie faktoringu pełnego jak również faktoringu niepełnego. W związku ze świadczonymi usługami Bank pobiera następujące opłaty:

*prowizja przygotowawcza, związana ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do wykonania umowy,

*prowizja administracyjna z tytułu dokonania cesji wierzytelności,

*prowizja od kwoty skupionych i pozostających do spłaty wierzytelności wg stanu na koniec każdego roku kalendarzowego,

*dyskonto,

*odsetki przysługujące od faktoranta z tytułu zwłoki dłużnika w zapłacie należności.

Bank zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez siebie usług faktoringu pełnego oraz niepełnego. Jednocześnie Bank wyraża opinię, iż w przypadku świadczenia przez Bank usług faktoringu kwoty otrzymanych kwot prowizji (przygotowawcza, administracyjna oraz prowizja od skupionych wierzytelności) podlegały będą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem stawki w wysokości 22%. Natomiast dyskonto oraz otrzymane od faktoranta odsetki podlegały będą zwolnieniu w tym podatku.

Przed udzieleniem odpowiedzi na postawione zagadnienie należy stwierdzić, iż w przypadku usługi faktoringu faktor wykupuje wierzytelności handlowe powstałe pomiędzy dostawcą towarów lub usługi (faktorantem - zbywcą wierzytelności) a odbiorcą towaru lub usługi. Odbiorca towaru lub usługi staje się dłużnikiem faktora i jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania wynikające z przyjęcia dostawy towaru lub usługi.

Faktor spełnia wobec faktoranta trzy funkcje:

1)funkcję kredytową - faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania faktoranta przez nabycie przez faktora jego wierzytelności,

2)przejęcie ryzyka - faktoring z regresem (faktor może żądać od faktoranta zwrotu udzielonej zaliczki, jeżeli dłużnik nie ureguluje zobowiązania) albo bez regresu (faktor przejmuje na siebie całe ryzyko niewypłacalności dłużnika);

3)funkcję usługową - np. rozliczanie transakcji, inkasowanie należności. Ponadto faktor może przejąć na siebie obowiązek prowadzenia ewidencji należności zleceniodawcy, a także dochodzenia należności od niewypłacalnych dłużników.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych pozycja nr 3 załącznika nr 4 do ustawy wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67) według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Jednakże powyższego zwolnienia nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług pośrednictwa finansowego związanych ze ściąganiem długów oraz faktoringiem. Dodatkowo należy zauważyć, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego ukształtował się pogląd, iż "podział jednorodnej, kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT" (wyrok z dnia 21.05.2002r., sygn. akt III RN66/01).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia opisanych we wniosku z dnia 01.07.2005 roku usług faktoringu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem jednej stawki w wysokości 22% podlegała będzie całość wynagrodzenia otrzymanego od kontrahenta w związku ze świadczoną usługą faktoringu, na które składają się zarówno kwoty pobranych prowizji jak również kwoty dyskonta i opisanych we wniosku odsetek.

Niniejsza interpretacja co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie - na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - Stronie służy prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego, do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania, pośrednictwo finansowe, stawki podatku, umowa faktoringu
Data aktualizacji: 20/01/2013 21:00:01

Jak rozliczyć uzyskiwany z wyżej opisanego tytułu przychód?2. Czy jest to działalność gosp...

Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną z dnia 25 lipca 2008 r., Nr IBPB1 415-368 08 MW, wydaną przez...

Dotyczy dokumentowania sprzedaży i naliczania podatku VAT za sprzedawane prawa majątkowe d...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku z dnia 27.07.2005 r. (wpływ do tut...

Dokumentowanie przez dostawcę zbiorczą fakturą korygującą udzielonych rabatów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatek od towarów i usług zawarty na fakturach dotyczących zakupu lawet można odliczy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa...

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pienię...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawienie faktur VAT dla nabywcy usługiW zakresie dopuszczalności wystawiania faktur przez podmiot trzeci (UsługodawcęMożliwość odliczenia przez bank podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od "K", dokumentujących usługi certyfikacyjneOdpisy amortyzacyjne do celów podatkowych w sytuacji otrzymania cześciowej refundacji kosztów zakupu środka trwałegoCzy podatek VAT naliczony w fakturach dotyczących wydatków związanych z przyłączem wodociągowym do budynku drukarni podlega odliczeniu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.