Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w grudniu 2009r

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2010r. (data wpływu 7 lipca 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 września 2010r. (data wpływu 20 września 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w grudniu 2009r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahenta za zakup wełny w grudniu 2009r.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 września 2010r. (data wpływu 20 września 2010r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 3 września 2010r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż detaliczną materiałów budowlanych i wykończeniowych między innymi: sucha zabudowa wnętrz, ocieplenia i tynki zewnętrzne.

Wnioskodawca zaopatruje się w towary handlowe u wielu dostawców na podstawie zawartych z nimi umów regulujących współpracę handlową. Umowy te regulują przede wszystkim kwestie związane z zakupem towarów handlowych. Ponadto umowy przewidują, iż Wnioskodawcy może zostać wypłacona premia pieniężna za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu towarów od danego dostawcy. Premia ta jest kalkulowana jako odpowiedni procent wartości towarów zakupionych w danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym, kwartalnym, rocznym). Nie jest ona związana z konkretną dostawą towarów, ale jest wynikiem wszystkich dostaw dokonanych przez dostawcę w danym okresie rozliczeniowym na rzecz Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zawarł porozumienie z kontrahentem, w sprawie udzielania premii pieniężnej mając na uwadze dodatkową motywację do dalszej współpracy oraz zwiększenie ilości i wartości nabywanych przez Kupującego towarów. Porozumienie to przewiduje, że Wnioskodawca jako Kupujący za osiągnięcie w danym okresie rozliczeniowym określonego poziomu zakupu produktów kontrahent przyzna i wypłaci premię pieniężną. Premia jest należna tylko w przypadku terminowych płatności.

Ponadto porozumienie określa, że Kupujący dokonuje zakupów towarów dobrowolnie i nie jest zobowiązany do wykonywania transakcji o określonej premiowanej wysokości. Niezrealizowanie pułapu zakupów nie jest obwarowane żadną sankcją lub odpowiedzialnością. Kwota premii pieniężnej za poszczególne okresy rozliczeniowe zostanie wyliczona na podstawie zestawienia obrotów przygotowanego przez kontrahenta i musi być rozliczana poprzez notę księgową w ciągu 30 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Wypłata premii pieniężnej następować będzie w terminie jak najszybszym od daty wystawienia noty księgowej, lub w formie kompensaty.

Wnioskodawca nie świadczył żadnych czynności zmierzających do zwiększenia (intensyfikacji) poziomu sprzedaży towarów i usług na rzecz kontrahenta.

Z uwagi na brak świadczonych usług Wnioskodawca nie określił symbolu PKWiU.

Otrzymana przez Wnioskodawcę premia pieniężna jest uzależniona od realizowanych przez Wnioskodawcę ilości poziomów zakupów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym wg ściśle określonej sprzedaży (grudzień 2009r.), tj. im wyższa ilość poziomu zakupów tym wyższa premia (wyższy procent). Premia ta jest kalkulowana na podstawie sprzedanej ilości poziomu zakupów z roku poprzedniego zakładając zwiększenie ilości w grudniu 2009r. Wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii ustala kontrahent na podstawie rzeczywiście zrealizowanego wolumenu sprzedaży wynikających z faktur.

Pomiędzy kontrahentem a Wnioskodawcą z zawartego porozumienia w sprawie udzielenia premii pieniężnej nie wynika uzależnienie otrzymania premii pieniężnej od takich działań jak: dokonanie zakupu określonej wartości i ilości towarów w określonym czasie, odpowiednie eksponowanie towarów, posiadanie pełnego asortymentu towarów, reklama towarów. Z zawartego porozumienia wynika, iż warunkiem naliczenia bonusu (premii pieniężnej) jest jedynie terminowe opłacenie wszystkich faktur.

Wnioskodawca z uwagi na brak świadczenia usług nie ustalił w porozumieniu zasad wynagradzania za te usługi.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na przyznaną przez kontrahenta premię pieniężną za sprzedaż wełny w grudniu 2009r. za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu towarów zakupionych od kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym oraz terminowe spełnienie świadczeń pieniężnych Kupujący (Wnioskodawca) prawidłowo postąpił wystawiając notę księgową.

Zdaniem Wnioskodawcy, w oparciu o postanowienia zawarte w porozumieniu z kontrahentem wypłata premii pieniężnej za zrealizowanie określonego pułapu obrotów za dany okres rozliczeniowy i dokonanie terminowych płatności nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, o którym mowa w art. 8 ust. 1, ani też nie jest rabatem, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług co w konsekwencji może być udokumentowane jedynie notami księgowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.), podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których, wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych za osiągnięcie odpowiedniego poziomu zakupu wełny zakupionej od kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym (grudzień 2009r.) i terminowe spełnienie świadczeń pieniężnych, nie będzie związane z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz dostawcy.

Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, nie będzie on świadczył na rzecz dostawcy usług zmierzających do zwiększenia (intensyfikacji) poziomu sprzedaży towarów i usług lub jakiejkolwiek innej usługi. Pomiędzy kontrahentem a Wnioskodawcą z zawartego porozumienia w sprawie udzielenia premii pieniężnej nie wynika uzależnienie otrzymania premii pieniężnej od takich działań jak: dokonanie zakupu określonej wartości i ilości towarów w określonym czasie, odpowiednie eksponowanie towarów, posiadanie pełnego asortymentu towarów, reklama towarów. Z zawartego porozumienia wynika, iż warunkiem naliczenia bonusu (premii pieniężnej) jest jedynie terminowe opłacenie wszystkich faktur.

Wnioskodawca z uwagi na brak świadczenia usług nie ustalił w porozumieniu zasad wynagradzania za te usługi.

Tym samym należy uznać, iż w tym konkretnym przypadku Wnioskodawca otrzymujący premie pieniężne nie świadczy na rzecz dostawcy, usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czynność ta u Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Zatem Wnioskodawca, wyżej opisanego zdarzenia gospodarczego (otrzymania premii pieniężnej), nie może dokumentować fakturami VAT, bowiem - jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT - faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż. W związku z powyższym gdy stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz dostawcy, brak jest podstaw do wystawienia faktur VAT przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie rodzi u niego obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT, jak też nie skutkowało obowiązkiem dokumentowania tej czynności przez Wnioskodawcę dla celów tego podatku jakimikolwiek dokumentami.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że wypłata premii pieniężnej za zrealizowanie określonego pułapu obrotów za dany okres rozliczeniowy i dokonanie terminowych płatności nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto w świetle opisu stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawionego przez Wnioskodawcę jako nabywcę a nie sprzedawcę, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sytuacji mamy jednak (wbrew stanowisku Wnioskodawcy) do czynienia z rabatem (bowiem otrzymana przez Wnioskodawcę premia pieniężna jest uzależniona od realizowanych przez Wnioskodawcę ilości/poziomów zakupów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym, a wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii ustala kontrahent Wnioskodawcy na podstawie rzeczywiście zrealizowanego wolumenu sprzedaży wynikającego z faktur), którego udzielenie sprzedawca winien udokumentować fakturą korygującą.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż wypłata premii pieniężnej za zrealizowanie określonego pułapu obrotów za dany okres rozliczeniowy i dokonanie terminowych płatności nie jest rabatem, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie zaś stanowiska Wnioskodawcy, iż w przedmiotowej sprawie wypłata premii pieniężnej może być udokumentowana jedynie notami księgowymi należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej należy zauważyć, iż nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

W świetle powyższych wyjaśnień należy uznać, iż w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokumentowania otrzymanych od kontrahenta premii pieniężnych notami księgowymi, przy czym brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym stanie faktycznym otrzymywane premie pieniężne mogą być udokumentowane jedynie notami księgowymi, należało uznać za nieprawidłowe.

Tym samym, oceniając całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę premii pieniężnej w sytuacji przedstawionej we wniosku. Interpretacja ta nie dotyczy natomiast skutków podatkowych wypłacania opisanej premii pieniężnej przez dostawcę Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, dla kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego te premie pieniężne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane, faktura korygująca, nota księgowa, obrót, podatek należny, podatek od towarów i usług, premia, premia pieniężna, umowa
Data aktualizacji: 27/12/2012 03:00:01

Korekty faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie sposobu rozliczenia korekty dokonanej w poda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących premie pieniężne wypłacone kwotowo...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur rozliczonych

Działając na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2, art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...

Czy Wnioskodawca może uznać za koszt podatkowy fakturę za studia prawnicze, na które uczęs...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. refakturowania usługi pocztowejMały podatnik VATCzy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dotyczącej zakupu fotela z funkcją masażu?W którym okresie sprawozdawczym należy ująć przedmiotową fakturę do kosztów uzyskania przychodów?Urząd Skarbowy Sulęcin 69-200 ul. Daszyńskiego 47
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.