Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób dokumentowania dostawy samochodów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2009r. (data wpływu 8 września 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania dostawy samochodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania dostawy samochodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca od 1983r. prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W 2009r. Wnioskodawca zawarł umowę na dostarczenie i sprzedaż nowych samochodów osobowych do egzaminowania na następujących zasadach:

I etap - dostarczenie i sprzedaż:30 fabrycznie nowych samochodów osobowych, dodatkowego fabrycznie nowego 1 kompletu urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu praktycznego, dodatkowych fabrycznie nowych akcesoriów,- wraz z przyjęciem w rozliczeniu 20 używanych samochodów zamawiającego dotychczas wykorzystywanych do egzaminowania.

II etap - wymiana bez dopłat używanych samochodów (dostarczonych w I etapie) - w 23 - 24 miesiącu ich użytkowania.

Wg umowy realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminach:

I etap - w ciągu 30 dni od podpisania umowy,

II etap - wymiana w 23 - 24 miesiącu użytkowania.

W umowie określono następujące zasady płatności:

Wartość przedmiotu strony określiły na kwotę 1 299 305 PLN. Według umowy należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana na podstawie otrzymanej faktury.Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru (l etap) podpisany przez strony, a zapłata za przedmiot umowy nastąpi w dwóch etapach:60% wartości przedmiotu (z kwoty 1 299 305) po realizacji I etapu, 40% wartości przedmiotu po realizacji II etapu dostawy.Zgodnie z ofertą Wnioskodawcy złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące dostawy samochodów osobowych, przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminów państwowych w zakresie kat. B prawa jazdy wartość przedmiotu umowy wynikała z następujących elementów:dostawa 30 samochodów osobowych M. z systemem rejestracji egzaminów za cenę netto 1 216 170, VAT - 267 557, 40 (brutto 1 483 727, 40 PLN), dostawa 1 dodatkowego kompletu rejestrującego za cenę netto 7810, VAT - 1718, 20, brutto 9 528, 20, dostawa dodatkowych akcesoriów za cenę netto 148 220, VAT - 32 608, 40, brutto 180 828, 40, przyjęcie od Zamawiającego do rozliczenia 20 samochodów O. za cenę brutto 374 779 PLN (z tyt. tej dostawy Zamawiający nie jest podatnikiem VAT), dopłata przez Zamawiającego - wartość umowy - 1 299 305 PLN (1+2+3-4).Należy wyjaśnić, że w wartości dostawy podanej w poz. 1, 2 i 3 wkalkulowano zwrot po 23 miesiącach 30 samochodów dostarczonych w I etapie i dostawę nowych 30 samochodów (wymiana używanych na nowe).

Po wykonaniu I etapu Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na 50% wartości wynikających z poz. 1, 2 i 3 dokumentującą dostawę 30 nowych samochodów (netto 686 100, VAT-150 942), natomiast II etap umowy Wnioskodawca zamierza udokumentować w ten sposób, że wystawi fakturę VAT korektę na zwrot samochodów dostarczonych w I etapie (netto - 686 100, VAT - 150 942 PLN) oraz wystawi fakturę VAT końcową na całą wartość dostawy tj. netto 1 372 200, VAT 301 884 PLN.

Kwotę 374 779 PLN stanowiącą element umowy Wnioskodawca zamierza skompensować proporcjonalnie do realizacji etapów przedmiotu umowy.

W związku z opisanym stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) zadano następujące pytania:Czy sposób udokumentowania przez Wnioskodawcę przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowy. Czy należało stosownie do określonych warunków płatności rozliczyć przedmiot umowy w ten sposób, że:za I etap realizacji wystawić fakturę VAT obejmującą 60% wartości dostawy (netto 823 320, VAT 181 130, 40 PLN), za II etap realizacji wystawić fakturę VAT obejmującą 40% wartości dostawy (netto 548 880, VAT 120 753, 60 PLN) oraz w tych samych proporcjach dokonać kompensaty wartości dostawy od Zamawiającego - 374 779 PLN.Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotem umowy są 2 identyczne dostawy o łącznej wartości brutto 1674 084 PLN, każda po 30 samochodów. Ponieważ przedmiotem umowy są 2 identyczne dostawy, dlatego prawidłowym jest udokumentowanie I etapu przedmiotu umowy poprzez wystawienie faktury VAT na 50% wartości dostawy (netto 686 100, VAT-150 942), albowiem w I etapie dostarczonych będzie 30 samochodów co stanowi 50% ilości samochodów dostarczonych w ramach realizacji umowy .

Po 23 miesiącach (II etap umowy), Wnioskodawca dostarczy następne 30 samochodów wystawiając fakturę VAT końcową (netto 1 372 200, VAT - 301 884).

Ponieważ warunkiem II etapu umowy jest zwrot samochodów dostarczonych w I etapie, prawidłowym będzie udokumentowanie tego zdarzenia fakturą VAT korygującą (netto - 686 100, VAT- 150 942), albowiem w przypadku zwrotu towaru wystawia się fakturę VAT korektę zmniejszającą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Definicja towarów zawarta jest w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, w myśl którego przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z kolei pojęcie sprzedaży zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22 ww. ustawy, zgodnie z którym ilekroć w ustawie o podatku od towarów i usług jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.Podkreślić należy, iż ustawodawca definiując pojęcie dostawa towaru" wprowadził warunek przeniesienia prawa do rozporządzania towarami, jak właściciel, akcentując przeniesienie ekonomicznego władztwa nad rzeczą w taki sposób, aby nabywca mógł nią dysponować jak właściciel. Oznacza to, że istotny jest przede wszystkim ekonomiczny, a nie prawny aspekt transakcji (jak w przypadku własności), w ramach której dostawca przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarami jak właściciel.

W ramach pojęcia odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, mieści się niewątpliwie sprzedaż we wszelkich jej odmianach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. np. sprzedaż na raty, sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy, czy z zastrzeżeniem prawa odkupu.

Sytuacje, w których przewiduje się wystawienie faktur korygujących, zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337).

Zgodnie z § 13 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Przepis § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Natomiast w myśl § 13 ust. 3 tegoż rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.Fakturę korygującą wystawia się również w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (§ 14 ust. 1 ww. rozporządzenia).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w 2009r. umowę na dostarczenie i sprzedaż nowych samochodów osobowych do egzaminowania na następujących zasadach:

I etap - dostarczenie i sprzedaż w ciągu 30 dni od podpisania umowy:30 fabrycznie nowych samochodów osobowych, dodatkowego fabrycznie nowego 1 kompletu urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu praktycznego, dodatkowych fabrycznie nowych akcesoriów,- wraz z przyjęciem w rozliczeniu 20 używanych samochodów zamawiającego dotychczas wykorzystywanych do egzaminowania.

II etap - wymiana bez dopłat używanych samochodów (dostarczonych w I etapie) - w 23 - 24 miesiącu ich użytkowania.

W umowie określono następujące zasady płatności:

Wartość przedmiotu strony określiły na kwotę 1 299 305 PLN. Według umowy należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana na podstawie otrzymanej faktury.Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru (l etap) podpisany przez strony, a zapłata za przedmiot umowy nastąpi w dwóch etapach:60% wartości przedmiotu (z kwoty 1 299 305) po realizacji I etapu, 40% wartości przedmiotu po realizacji II etapu dostawy.Zgodnie z ofertą Wnioskodawcy złożoną w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące dostawy samochodów osobowych, przeznaczonych do przeprowadzenia egzaminów państwowych w zakresie kat. B prawa jazdy wartość przedmiotu umowy wynikała z następujących elementów:dostawa 30 samochodów osobowych M. z systemem rejestracji egzaminów za cenę netto 1 216 170, VAT - 267 557, 40 (brutto 1 483 727, 40 PLN), dostawa 1 dodatkowego kompletu rejestrującego za cenę netto 7810, VAT - 1718, 20, brutto 9 528, 20, dostawa dodatkowych akcesoriów za cenę netto 148 220, VAT - 32 608, 40, brutto 180 828, 40, przyjęcie od Zamawiającego do rozliczenia 20 samochodów O. za cenę brutto 374 779 PLN (z tyt. tej dostawy Zamawiający nie jest podatnikiem VAT), dopłata przez Zamawiającego - wartość umowy - 1 299 305 PLN (1+2+3-4).W wartości dostawy podanej w poz. 1, 2 i 3 wkalkulowano zwrot po 23 miesiącach 30 samochodów dostarczonych w I etapie i dostawę nowych 30 samochodów (wymiana używanych na nowe).

Po wykonaniu I etapu Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na 50% wartości wynikających z poz. 1, 2 i 3 dokumentującą dostawę 30 nowych samochodów (netto 686 100, VAT-150 942), natomiast II etap umowy Wnioskodawca zamierza udokumentować w ten sposób, że wystawi fakturę VAT korektę na zwrot samochodów dostarczonych w I etapie (netto - 686 100, VAT - 150 942 PLN) oraz wystawi fakturę VAT końcową na całą wartość dostawy tj. netto 1 372 200, VAT 301 884 PLN.

Kwotę 374 779 PLN stanowiącą element umowy Wnioskodawca zamierza skompensować proporcjonalnie do realizacji etapów przedmiotu umowy.

Na wstępie należy rozpatrzyć kwestię, czy wymiana przez Zamawiającego 30 samochodów osobowych wcześniej dostarczonych mu przez Wnioskodawcę na nowe stanowi zwrot towarów, o którym mowa w przepisach powołanego wyżej rozporządzenia.

Rozpatrując tą kwestię należy ponownie wskazać, że powołany wyżej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a przez zdefiniowaną w art. 7 ust. 1 tej ustawy dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Należy zauważyć, iż ustawodawca w żadnym przepisie regulującym kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie wskazał, że przeniesienie tego prawa uzależnione jest od uregulowania przez nabywcę należności.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że dokonując dostarczenia i sprzedaży 30 fabrycznie nowych samochodów osobowych, dodatkowego fabrycznie nowego 1 kompletu urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu praktycznego oraz dodatkowych fabrycznie nowych akcesoriów, Wnioskodawca przeniósł na nabywcę prawo do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, a więc dokonał ich dostawy, co zostało potwierdzone wystawioną fakturą VAT. Przeniesienie na nabywcę tego prawa nastąpiło niezależnie od tego, czy wywiązał się on z ustalonego harmonogramu spłat.

Jednocześnie należy zauważyć, iż skoro przekazanie ww. towarów Wnioskodawcy (jak określa Wnioskodawca - zwrot towarów) nastąpi po 23 miesiącach użytkowania ich przez Zamawiającego, to w tak długim okresie może on tymi towarami rozporządzać jak właściciel, tj. może wpisać je do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, wykorzystywać je w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W konsekwencji powyższego, po 23 miesiącach użytkowania Wnioskodawca otrzyma inne towary niż te, które dostarczył realizując I etap umowy.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności stwierdzić należy, że czynności otrzymania 30 używanych przez Zamawiającego samochodów osobowych, Wnioskodawca nie powinien traktować jako zwrotu towarów i dokumentować tej czynności fakturą korygującą, gdyż w świetle przepisów podatku od towarów i usług, Zamawiający przeniesie na Wnioskodawcę prawo do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, co - jako dostawę towarów - Zamawiający winien udokumentować (jeżeli jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług) fakturą VAT. W konsekwencji powyższego Wnioskodawca nie będzie miał podstaw do wystawienia faktury korygującej.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Obowiązek dotyczący wystawiania faktur został doprecyzowany w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT.

Stosownie do § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego, a taki powstaje m.in. z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 1 ustawy o VAT).

Zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty (art. 108 ust. 1 cyt. ustawy).

Jak wynika z przytoczonych przepisów, podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi. Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym (potwierdzającym zaistnienie określonej zaszłości gospodarczej), który powinien spełniać szereg wymogów przewidzianych przepisami prawa. Prawidłowość materialnoprawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt nabycia określonych towarów lub usług. Wystawienie faktury, należy rozumieć jako sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Powyższa analiza przepisów wskazuje, iż dokonując dostawy towarów wymienionych w I oraz w II etapie umowy, Wnioskodawca winien wystawić odrębne faktury dla dostaw towarów w każdym etapie realizacji umowy, tj. dla dostawy:w I etapie: 30 fabrycznie nowych samochodów osobowych, dodatkowego fabrycznie nowego 1 kompletu urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu praktycznego oraz dodatkowych fabrycznie nowych akcesoriów, w II etapie: nowych 30 samochodów, które zastąpią 30 używanych, dostarczonych w I etapie.Z drugiej strony, również Zamawiający dokona na rzecz Wnioskodawcy dwóch odrębnych dostaw towarów tj.:dostawy 20 używanych samochodów O. (I etap umowy), dostawy 30 używanych samochodów M., które nabył w I etapie umowy.Jeżeli Zamawiający jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług winien obie powyższe dostawy samochodów udokumentować fakturą VAT i opodatkować na zasadach ogólnych, tj. z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT lub z zastosowaniem zwolnienia.

Ponadto, jak już wcześniej wskazano, dostawy 30 używanych przez 23 miesiące samochodów M., które Zamawiający nabył w I etapie umowy, Wnioskodawca nie powinien traktować jako zwrotu towarów, w konsekwencji powyższego nie będzie miał podstaw do wystawienia faktury korygującej.

Zauważyć w tym miejscu należy, że co do zasady (poza wyjątkami określonymi w ustawie np. w art. 32 ustawy o VAT) przepisy prawa podatkowego pozostawiają stronom transakcji rozstrzygnięcie kwestii wysokości wynagrodzenia za dostawę towarów czy świadczenie usług. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze (art. 29 ust. 2 ustawy o VAT). Ponadto, zgodnie z treścią art. 29 ust. 9 ww. ustawy, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12. Zgodnie natomiast z art. 29 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku.

Jednocześnie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca winien wystawić faktury dla dokonywanych dostaw według ustalonej ceny, jednakże cena ta powinna być ustalona zarówno dla I dostawy (30 fabrycznie nowych samochodów osobowych, dodatkowego fabrycznie nowego 1 kompletu urządzenia rejestrującego przebieg egzaminu praktycznego oraz dodatkowych fabrycznie nowych akcesoriów) jak i dla II dostawy (30 nowych samochodów).

Dokonana natomiast przez kontrahentów kompensata należności z tytułu wzajemnych dostaw leży poza zakresem ustawy o VAT. Nie zmienia to jednak faktu, że ze strony Wnioskodawcy dochodzi w przedmiotowej sprawie do dwóch dostaw, z których każda winna być udokumentowana odrębną fakturą VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie zaś warunków umowy zawartej przez Wnioskodawcę i Zamawiającego nadmienić należy, że organy podatkowe nie mają prawa ingerowania w zawierane umowy i przyjęty w nich sposób rozliczeń pomiędzy kontrahentami, chyba że postanowienia umów naruszają przepisy prawa podatkowego, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Przedmiotowa interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Przedmiotowa interpretacja wydana została dla Wnioskodawcy i nie wywołuje dla kontrahenta Wnioskodawcy skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto tut. organ nie jest uprawniony do weryfikowania podanych przez Wnioskodawcę danych liczbowych oraz dokonanych przez Wnioskodawcę obliczeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, faktura korygująca
Data aktualizacji: 15/10/2013 06:00:01

Sposób opodatkowania i udokumentowania czynności zamiany nieruchomości oraz zwrotu poniesi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kiedy należy wystawić fakturę VAT dla Spółki na udokumentowanie wniesienia aportem do Spół...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Sposób rozliczania oraz odliczania podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących bonusów pi...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z o.o. z dnia 21 kwietnia 2008r. (data wpływu 23 kwietnia 2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę wydanej indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 4 kwietnia 2008r. znak...

Odpowiedzialnosc karna za wystawienie faktury nierzetelnej

Wystawienie nierzetelnej faktury VAT lub posługiwanie się nią jest przestępstwem z art. 62 2 kodeksu karnego sarbowego. Nierzetelny rachunek lub faktura to taki dokument, który jest niezgodny ze stanem rzeczywistym. Może to być np. niewłaściwe...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie spr...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta - czy może wystawić faktury VAT w miejsce "anulowanych" rachunków uproszczonychCzy można zastosować stawkę 0% VAT przy WDT gdy brak jest dowodów, o których mowa w art. 42 ustawy o VAT?Czy aby skorzystać w 2005 r. z ulgi remontowej faktury na materiał, usługi musiały być opłacone w 2005 roku?Obowiązek opodatkowania zakupu wierzytelności oraz określenie stawki podatku VATRozliczenie podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług budowlanych, dotyczących nowo budowanego obiektu mieszkalnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.