Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta premii pieniężnych za osiągnięcie określonych umową obrotów kwartalnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2009r. (data wpływu 17 grudnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2010r. (data wpływu 15 marca 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta premii pieniężnych za osiągnięcie określonych umową obrotów kwartalnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę od kontrahenta premii pieniężnych za osiągnięcie określonych umową obrotów kwartalnych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 marca 2010r. (data wpływu 15 marca 2010r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. organu z dnia 23 lutego 2010r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o współpracy handlowej ze swoim kontrahentem, w której zostaną określone między innymi zasady przyznawania oraz wysokość premii pieniężnej. Strony ustaliły premię pieniężną za wielkość obrotów kwartalnych osiągniętych przez Wnioskodawcę. Wartość premii pieniężnej zostanie ustalona przez strony umowy poprzez uzależnienie jej wysokości od zrealizowanych kwartalnie obrotów. Innymi słowy zostaną ustalone progi obrotów kwartalnych, których zrealizowanie przez Wnioskodawcę spowoduje powstanie roszczenia o zapłatę premii pieniężnej określonej procentowo od wypracowanego przez Wnioskodawcę obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe jedynym warunkiem, który zadecyduje o uzyskaniu przez Wnioskodawcę premii pieniężnej będzie zrealizowanie przez niego zakupów wg ściśle określonych progów ich wartości i im wyższa wartość zakupów tym wyższa premia pieniężna (wyższy procent). Tak opisana premia pieniężna nie będzie powiązana z konkretnymi dostawami, ponieważ premia będzie rozliczana w okresach kwartalnych.

Wnioskodawca nie będzie świadczyć na rzecz kontrahenta usługi zwiększania (intensyfikacji) poziomu sprzedaży jego towarów ani jakiejkolwiek innej usługi. Wnioskodawca będzie dokonywać jedynie zakupów towaru. Jeśli wartość zakupionych towarów w danym okresie czasu, określonym w umowie, osiągnie pewien pułap kupujący tj. Wnioskodawca otrzyma premię pieniężną, która nie stanowi wynagrodzenia.

Kontrahent Wnioskodawcy będzie ustalać wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii. Ustalenie to będzie dokonywane na podstawie obrotu wynikającego z wszystkich faktur za dany okres.

Pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem będzie zawarta umowa, na mocy której Wnioskodawca nabędzie prawo do otrzymania premii pieniężnych, jeśli w określonym czasie dokona nabycia towaru o określonej wartości. Umowa łącząca strony nie uzależnia otrzymania premii pieniężnej od podejmowania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań o charakterze marketingowym świadczonych na rzecz kontrahenta takich jak np. odpowiednie eksponowanie towarów kontrahenta, posiadanie pełnego asortymentu towarów kontrahenta czy reklama towarów kontrahenta itp. Premiowany będzie jedynie zakup towarów osiągający pewien pułap wartości. Wnioskodawca nie będzie świadczyć żadnych usług na rzecz kontrahenta, w tym usług mających na celu intensyfikację sprzedaży produktów kontrahenta. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać żadnego wynagrodzenia za usługi. Umowa łącząca strony nie będzie określać jakie działania, w jakim okresie i z jaką częstotliwością miałyby zostać podejmowane przez Wnioskodawcę celem intensyfikacji sprzedaży produktów kontrahenta, ani w jaki sposób podjęcie takowych działań miałoby być powierzane.

Jak, wskazano wyżej, Wnioskodawca nie będzie świadczyć na rzecz kontrahenta żadnych usług. Nie będzie podejmować żadnych działań w zakresie wykonania usług. Wnioskodawca jedynie będzie dokonywał zakupu towaru co w ocenie Wnioskodawcy nie stanowi wykonania usługi. Jeżeli Wnioskodawca nie dokona u kontrahenta zakupu towaru lub nie osiągnie określonego umową progu ich wartości, premia pieniężna nie będzie wypłacana.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób należy udokumentować otrzymywane od kontrahenta premie pieniężne za osiągnięcie określonych umową obrotów kwartalnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej w skrócie nazywanej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnej za osiągnięcie danego progu obrotów kwartalnych przez Wnioskodawcę nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i w związku z tym zdarzeniem nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT. Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, skoro otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnej za wielkość obrotów kwartalnych nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie usług, jak również nie będzie stanowić dostawy towarów dokonanej przez Wnioskodawcę, brak będzie podstaw do wystawienia faktury VAT tytułem otrzymanej premii pieniężnej. W tej sytuacji nie powstanie u Wnioskodawcy obowiązek dokumentowania tego zdarzenia dla podatku VAT. Do otrzymanych premii pieniężnych nie będzie miał zastosowania również art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, iż podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwotę udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b wymaga wystawienia faktury korygującej. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Istotą rabatu jest dokonanie obniżenia ceny konkretnego towaru (dostawy) jednostkowej, konieczne jest więc w takiej sytuacji powiązanie rabatu z konkretnymi fakturami za dany okres. Zdaniem Wnioskodawcy nie można tego uczynić, w przedstawionym stanie faktycznym. W przedstawionym stanie faktycznym, zdaniem Wnioskodawcy, wypłata premii pieniężnej nie jest nigdy powiązana z konkretną dostawą (fakturą VAT), ale stanowi dodatkowe świadczenie pieniężne oderwane od konkretnej, pojedynczej faktury. Przyznana i wypłacona przez kontrahenta premia pieniężna będzie wynikiem wszystkich dokonanych na rzecz Wnioskodawcy dostaw towarów, za które Wnioskodawca dokonał płatności w określonym terminie, w danym okresie rozliczeniowym. Należy również wskazać, że technicznie nie jest możliwe skorygowanie faktur za cały kwartał, ponieważ w umowie brak będzie wskazania, którą konkretnie fakturę należałoby skorygować, a także w jakiej wysokości, bądź jak wyliczyć proporcje lub jak rozbić procentowo wypłaconą przez dostawcę premię pieniężną, aby można ją przyporządkować do konkretnych faktur. Również liczba wystawionych przez dostawcę faktur za cały kwartał uniemożliwi skorygowanie każdej faktury z osobna.

W ocenie Wnioskodawcy premia pieniężna, której wysokość zależy jedynie od wysokości kwartalnego obrotu, a nie będzie związana bezpośrednio z obniżeniem ceny za sprzedane towary, lecz jedynie będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym na rzecz odbiorcy towarów, nie może zostać uznana jako rabat i powinna być dokumentowana notą księgową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r.) obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Natomiast w myśl art. 29 ust. 4 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.), podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (.).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których, wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej.

Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem; kwotę i rodzaj udzielonego rabatu; kwotę zmniejszenia podatku należnego.Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę o współpracy handlowej ze swoim kontrahentem, w której zostaną określone między innymi zasady przyznawania oraz wysokość premii pieniężnej. Strony ustaliły premię pieniężną za wielkość obrotów kwartalnych osiągniętych przez Wnioskodawcę. Wartość premii pieniężnej zostanie ustalona przez strony umowy poprzez uzależnienie jej wysokości od zrealizowanych kwartalnie obrotów. Innymi słowy zostaną ustalone progi obrotów kwartalnych, których zrealizowanie przez Wnioskodawcę spowoduje powstanie roszczenia o zapłatę premii pieniężnej określonej procentowo od wypracowanego przez Wnioskodawcę obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe jedynym warunkiem, który zadecyduje o uzyskaniu przez Wnioskodawcę premii pieniężnej będzie zrealizowanie przez niego zakupów wg ściśle określonych progów ich wartości i im wyższa wartość zakupów tym wyższa premia pieniężna (wyższy procent). Tak opisana premia pieniężna nie będzie powiązana z konkretnymi dostawami, ponieważ premia będzie rozliczana w okresach kwartalnych.

Wnioskodawca nie będzie świadczyć na rzecz kontrahenta usługi zwiększania (intensyfikacji) poziomu sprzedaży jego towarów ani jakiejkolwiek innej usługi. Wnioskodawca będzie dokonywać jedynie zakupów towaru. Jeśli wartość zakupionych towarów w danym okresie czasu, określonym w umowie, osiągnie pewien pułap kupujący tj. Wnioskodawca otrzyma premię pieniężną, która nie stanowi wynagrodzenia.

Kontrahent Wnioskodawcy będzie ustalać wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii. Ustalenie to będzie dokonywane na podstawie obrotu wynikającego z wszystkich faktur za dany okres.

Pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem będzie zawarta umowa, na mocy której Wnioskodawca nabędzie prawo do otrzymania premii pieniężnych, jeśli w określonym czasie dokona nabycia towaru o określonej wartości. Umowa łącząca strony nie uzależnia otrzymania premii pieniężnej od podejmowania przez Wnioskodawcę jakichkolwiek działań o charakterze marketingowym świadczonych na rzecz kontrahenta takich jak np. odpowiednie eksponowanie towarów kontrahenta, posiadanie pełnego asortymentu towarów kontrahenta czy reklama towarów kontrahenta itp. Premiowany będzie jedynie zakup towarów osiągający pewien pułap wartości. Wnioskodawca nie będzie świadczyć żadnych usług na rzecz kontrahenta, w tym usług mających na celu intensyfikację sprzedaży produktów kontrahenta. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie otrzymywać żadnego wynagrodzenia za usługi. Umowa łącząca strony nie będzie określać jakie działania, w jakim okresie i z jaką częstotliwością miałyby zostać podejmowane przez Wnioskodawcę celem intensyfikacji sprzedaży produktów kontrahenta, ani w jaki sposób podjęcie takowych działań miałoby być powierzane.

Jak wskazano wyżej, Wnioskodawca nie będzie świadczyć na rzecz kontrahenta żadnych usług. Nie będzie podejmować żadnych działań w zakresie wykonania usług. Wnioskodawca jedynie będzie dokonywał zakupu towaru co w ocenie Wnioskodawcy nie stanowi wykonania usługi. Jeżeli Wnioskodawca nie dokona u kontrahenta zakupu towaru lub nie osiągnie określonego umową progu ich wartości, premia pieniężna nie będzie wypłacana.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych za osiągnięcie określonych umową obrotów kwartalnych, nie będzie związane z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz dostawcy.

Jak wskazał bowiem Wnioskodawca, nie będzie on świadczył na rzecz dostawcy usług związanych ze zwiększeniem intensyfikacji poziomu sprzedaży towarów dostawcy lub jakiejkolwiek innej usługi. Wnioskodawca jedynie będzie dokonywał zakupu towaru co w ocenie Wnioskodawcy nie stanowi wykonania usługi. Jeżeli Wnioskodawca nie dokona u kontrahenta zakupu towaru lub nie osiągnie określonego umową progu ich wartości, premia pieniężna nie będzie wypłacana.

Tym samym należy uznać, iż w tym konkretnym przypadku Wnioskodawca otrzymujący premie pieniężne nie świadczy na rzecz dostawcy, usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czynność ta u Wnioskodawcy nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Zatem Wnioskodawca, wyżej opisanego zdarzenia gospodarczego (otrzymania premii pieniężnej), nie powinien dokumentować fakturami VAT, bowiem - jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT - faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż. W związku z powyższym gdy stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz dostawcy, brak jest podstaw do wystawienia faktur VAT przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie będzie u niego rodziło obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT, jak też nie będzie skutkowało obowiązkiem dokumentowania tej czynności przez Wnioskodawcę dla celów tego podatku jakimikolwiek dokumentami.

Odnośnie zaś stanowiska Wnioskodawcy, iż winien dokumentować czynności te notami księgowymi, należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej należy zauważyć, iż nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

W świetle powyższych wyjaśnień należy uznać, iż w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokumentowania otrzymanych od kontrahenta premii pieniężnych notami księgowymi, przy czym brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymywane premie pieniężne powinny być dokumentowane przez Wnioskodawcę notami księgowymi, należało uznać za nieprawidłowe.

Ponadto w świetle zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę jako nabywcę a nie sprzedawcę, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z rabatem (bowiem kontrahent Wnioskodawcy będzie ustalać wysokość obrotów uprawniających do otrzymania premii a ustalenie to będzie dokonywane na podstawie obrotu wynikającego z wszystkich faktur za dany okres), którego udzielenie sprzedawca winien udokumentować fakturą korygującą.

Odnosząc się do własnego stanowiska Wnioskodawcy w kwestii jakoby braku technicznej możliwości skorygowania faktur za cały kwartał podkreślić należy, iż w przedmiotowej sprawie skorygowanie faktur nie leży w gestii Wnioskodawcy a przeszkody natury technicznej nie mogą determinować sposobu rozliczania podatku od towarów i usług.

Tym samym, oceniając całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę premii pieniężnej w sytuacji przedstawionej we wniosku, tj. gdy premie te ustalane są na podstawie obrotu wynikającego z faktur za okres kwartalny. Interpretacja ta nie dotyczy natomiast skutków podatkowych wypłacania opisanej premii pieniężnej przez dostawcę Wnioskodawcy i nie wywołuje żadnych skutków prawnych dla kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego te premie pieniężne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż organ podatkowy nie może bowiem przewidzieć, jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości, oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku, gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: czynności opodatkowane, faktura korygująca, obrót, podatek należny, podatek od towarów i usług, premia, premia pieniężna, rabaty, rabaty premiowe, umowa
Data aktualizacji: 27/01/2013 21:00:01

Czy należność za koszty ogrzewania, fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne należy do...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku naruszenia terminu wystawienia faktury...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi reklamowe w sieci WWW

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy w przypadku dostawy z montażem konieczne jest wystawienia faktury wewnętrznej, z tytuł...

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po...

Sposób księgowania faktur korygujących otrzymanych w 2005r. a zmniejszających wartość zaku...

Na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w dnia 12.04.2005r., który wpłynął w dniu 15.04.2005r. o udzielenie pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przechowywanie kopii faktur VAT w formie elektronicznejJak dokonać korekty sprzedaży?Otrzymanie premii pieniężnej od dostawcy unijnego nie jest świadczeniem usługi finansowejDokumentowanie świadczonych usług turystyki fakturą VAT marżaDokumentowanie i opodatkowanie wypłacanych premii pieniężnych
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.