Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób dokumentowania poniesionych kosztów z tytułu wspólnej inwestycji, finansowanej są przez członków powstałego konsorcjum

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko A.K., przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2007r. (data wpływu 12 listopada 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sposobu dokumentowania poniesionych kosztów z tytułu wspólnej inwestycji, finansowanej są przez członków powstałego konsorcjum - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie sposobu dokumentowania kosztów z tytułu wspólnej inwestycji (budowy biblioteki), która finansowana jest przez członków powstałego konsorcjum.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

A.K., U., oraz Miasto K. podpisały porozumienie o współpracy, w którym zadeklarowały wolę zawiązania konsorcjum w celu współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz budowy wspólnej dla U. i A.K. Biblioteki Akademickiej, służebnej także względem Miasta K. Biblioteka będzie stanowiła współwłasność U. i A.K. w równych częściach. Uczestnicy konsorcjum będą współfinansowali planowaną inwestycję z własnych środków. Szczegółowe zasady partycypacji w kosztach budowy biblioteki zostaną określone w umowie konsorcjum. U., jako lider konsorcjum, będzie podpisywał wszelkie umowy z wykonawcami robót budowlanych i inżynieryjnych, a co się z tym wiąże wszystkie faktury dotyczące budowy wspólnej biblioteki będą wystawiane bezpośrednio na Uniwersytet.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionej sytuacji podstawą rozliczenia finansowego pomiędzy U. a pozostałymi członkami konsorcjum winna być faktura (refaktura) czy też partycypacja pozostałych członków konsorcjum w poniesionych przez U. kosztach jest zdarzeniem, które nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług i może być udokumentowane notą księgową.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z odsprzedażą usług. U. będzie obciążany przez wykonawców całością kosztów budowy biblioteki. Z uwagi na fakt, iż ma to być inwestycja wspólna, w części, w której pozostali członkowie konsorcjum partycypują w kosztach tego przedsięwzięcia, mamy do czynienia ze świadczeniem usługi przez U. przy pomocy osoby trzeciej. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie regulują wprost kwestii refakturowania, jednak zarówno praktyka gospodarcza jak i orzecznictwo dopuszczają istnienie sytuacji, w której, beneficjentem świadczenia jest inny podmiot niż ten, który jest bezpośrednio obciążany przez wykonawcę/dostawcę. W opinii Wnioskodawcy, dochodzi w takim przypadku do faktycznej odsprzedaży bez doliczania żadnej marży. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zdaniem Wnioskodawcy pojęcie to obejmuje również sytuację, w której fizycznie wykonuje usługę osoba trzecia. Z uwagi na fakt, iż wszyscy członkowie konsorcjum na rzecz budowy wspólnej biblioteki są podatnikami podatku VAT, rozliczenia finansowe pomiędzy liderem a pozostałymi członkami konsorcjum powinny być udokumentowane fakturą VAT, a nie księgową notą obciążeniową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie regulują kwestii refakturowania kosztów. Należy więc w tej sytuacji odwołać się do zapisu zawartego w art. 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1), (wcześniej art. 6 ust. 4 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG) (Dz.U.UE.L.77.145.1), zgodnie z którym w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, uczestniczy w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył te usługi.

Przyjęta praktyka i orzecznictwo dopuszczają sytuacje, w których koszty niektórych usług, gdzie odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez świadczącego usługę, mogą być w ramach zawartych umów przenoszone na faktycznego odbiorcę, poprzez wystawianie tzw. refaktur".

Należy przyjąć, iż refakturowanie polega na zafakturowaniu przez jeden podmiot innemu podmiotowi, odsprzedaży usług bez doliczania marży, a celem jest przeniesienie kosztów przez podmiot refakturujący na podmiot, który z danych usług faktycznie korzysta. Refaktura" jest więc zwykłą fakturą VAT, tyle że wystawioną przez podmiot pośredniczący pomiędzy właściwym usługodawcą, a rzeczywistym nabywcą tej usługi. W rezultacie więc ostateczne obciążenie spoczywa nie na pierwotnym nabywcy usługi, lecz na jej rzeczywistym użytkowniku.

Przyjmuje się, że z refakturowaniem mamy do czynienia, gdy występują następujące okoliczności:przedmiotem refakturowania są usługi, z których nie korzysta podmiot (lub korzysta w części), na którego wystawiona jest pierwotna faktura, sprzedaż (odsprzedaż) musi być dokonana po cenie zakupu, bez marży narzuconej przez odsprzedającego, podmiot, który dokonuje refakturowania, wystawia na rzecz nabywcy fakturę (refakturę) z uwzględnieniem tej samej stawki podatku VAT (bądź stosuje zwolnienie od podatku), która jest na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę, strony łączy umowa o charakterze zasadniczym, która zawiera zastrzeżenie o odrębnym rozliczaniu (refakturowaniu) danego rodzaju czynności, które służą realizacji tej umowy.Przy spełnieniu powyższych warunków dana usługa może być przedmiotem odsprzedaży w drodze refakturowania, zobowiązując refakturującego do zastosowania tej samej stawki, co stawka, według której usługi zostały opodatkowane przez usługodawcę faktycznie świadczącego tę usługę.

W sytuacji, gdy charakter usług zarówno nabywanych, jak i świadczonych przez Uniwersytet jest tożsamy, usługi te powinny być zaliczane do tego samego ugrupowania w ramach klasyfikacji statystycznych.

Jak przedstawiono w stanie faktycznym, celem refakturowania jest przeniesienie kosztów pozostające w ścisłym związku z budową Biblioteki Akademickiej. Koszty tej inwestycji będą finansowane przez U., A.K. oraz Miasto K.

U., jako lider konsorcjum, będzie podpisywał wszelkie umowy z wykonawcami robót budowlanych i inżynieryjnych, a co się z tym wiąże wszystkie faktury dotyczące budowy wspólnej biblioteki będą wystawiane bezpośrednio na U.

Zatem stosownie do wyżej powołanych przepisów, rozliczenia finansowe pomiędzy U. a pozostałymi członkami konsorcjum należy udokumentować fakturą (refakturą) z zastosowaniem tej samej stawki podatku VAT.

W konsekwencji stanowisko Zainteresowanego przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, refakturowanie
Data aktualizacji: 27/01/2013 06:00:01

Czy istnieje konieczności dokumentowania dostawy udziału w prawie własności działki aktem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur związan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo potrącenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy procedura stosowana przez Sp. z o.o w związku z powyższą transakcją jest prawidłowa?

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dn. 02.03.2007r. (data wpływu do tut. Urzędu), uzupełnionego pismem z dnia...

Po jakim kursie ewidencjonować narosłe odsetki na walutowym rachunku bankowym oraz pobiera...

Na podstawie art. 14 a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 maja 2007r. (data wpływu do Urzędu 11.05.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
WYSTAWIANIE FAKTUR Z TYTUŁU LOKALU UŻYTKOWEGOCzy możliwe jest anulowanie faktury VAT poprzez wystawienie do niej faktury korygującej?Czy posiadając określone dokumenty przysługuje prawo do korekty podatku należnego przy eksporcie towarów?Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego wystawionych po dniu 22 sierpnia 2005rPoprawności wystawionych faktur VAT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.