Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób dokumentowania refundacji poniesionych kosztów w ramach programu EQUAL

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki przedstawione w piśmie z dnia 7 grudnia 2005r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług rozliczeń pomiędzy Administratorem a Partnerem w realizowanym projekcie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 7 grudnia 2005r. Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Jednostka przystąpiła do projektu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Partnerstwie/konsorcjum 6 instytucji, które podpisały Umowę o Partnerstwie na rzecz Rozwoju regulującą zasady realizacji projektu. Projektem administruje ******** oraz ośrodek regionalny ***** w Opolu, która jednocześnie jest beneficjentem otrzymanej dotacji. W umowie określone zostały zadania dla każdego z Partnerów. Koszty ponoszone przez Partnerów rozliczne są na zasadzie refundacji. Ponoszone wydatki służyć będą przede wszystkim organizacji i przeprowadzaniu szkoleń. Będą to więc wydatki na materiały biurowe, media, wynagrodzenia dla personelu oraz koszty delegacji służbowych, które będą służyć usługom zwolnionym z VAT z uwagi na to, że zostały wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w którym znajduje się wykaz usług zwolnionych od podatku - usługi w zakresie edukacji - zaliczane do grupowania statystycznego PKWIU ex 80. W związku z faktem, iż usługi edukacyjne są zwolnione z VAT prawo do odliczenia nie przysługuje i zgodnie z zasadami projektu EQUAL podatek VAT jest w tym przypadku kosztem kwalifkowanym i refundowanym. Aby odzyskać w formie dotacji poniesione koszty na zasadach refundacji Jednostka zobowiązana jest do obciążenia nimi Administratora - Benificjenta projektu. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrotem jest także dotacja mająca bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W tym przypadku dotacja nie ma bezpośredniego wpływu na cenę przeprowadzanych szkoleń (nie jest to dotacja przedmiotowa), stąd dotacja ta nie podlega VAT i nie wchodzi do wyliczenia struktury. Wątpliwości Jednostki budzi sposób dokumentowania refundacji poniesionych kosztów w ramach programu EQUAL.

Stanowisko Podatnika

Zdaniem Jednostki otrzymana dotacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z czym możliwe jest rozliczanie się notami, a nie fakturami VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego informuje co następuje:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Należy zauważyć, iż zwiększają podstawę opodatkowania (obrót) - a tym samym są faktycznie opodatkowane podatkiem VAT - tylko te dotacje, które związane są bezpośrednio ze świadczeniem usług, przy czym przez bezpośredni związek należy rozumieć sytuację, gdy dotacja taka została dokonana w celu dofinansowania świadczenia konkretnych usług.

Powyższe stwierdzenie wynika z faktu, iż w sytuacji gdy podatnik w związku z dającym się zindywidualizować świadczeniem konkretnych usług otrzymuje odpowiadające całości, bądź części wynagrodzenie wypłacane przez podmiot inny niż kontrahent, jakiekolwiek dofinansowanie (dotację), to uznać należy, iż tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny należnej od nabywcy uzupełnienie podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu dokonanego świadczenia usług i podlega opodatkowaniu ww. podatkiem.

Przez odpłatne świadczenie usług w świetle art. 8 ust 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również :przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej, zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Za odpłatne świadczenie usług uznaje się także, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, nieodpłatne świadczenie, niebędące dostawą, na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części.

W przypadku usług wymienionych w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej postanowiono, że są one identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. W powyższej definicji świadczenia usług podlegających opodatkowaniu, przyjęto generalnie, że są nimi wszelkie odpłatne świadczenia, niebędące dostawą towarów oraz te nieodpłatne świadczenia niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, z którymi wiązało się prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanych z tymi usługami.

W świetle powyższego należy uznać, że realizacja celów Programu EQUAL nie jest usługą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r., gdyż nie jest świadczeniem na rzecz jednostkowej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. W ramach realizacji programu EQUAL nie dochodzi bowiem do zobowiązania się beneficjentów do wykonania konkretnego świadczenia, gdyż Partnerstwo ustanawiane jest dla realizacji generalnych celów, idei programu EQUAL, a nie świadczenia skonkretyzowanych usług.

W przypadku realizacji celów Programu EQUAL trudno jest wskazać usługobiorcę, a ponadto należy wykluczyć istnienie więzi prawnej między Partnerstwem na rzecz Rozwoju (wykonawcą Programu) a podmiotami, które w przyszłości będą uzyskiwać korzyści wynikające z realizacji Programu. Należy także podkreślić, że "usługodawca" nie otrzymuje wynagrodzenia od potencjalnych "usługobiorców" (otrzymuje wyłącznie zwrot kosztów z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zdaniem tut. organu podatkowego czynności wykonywane przez Jednostkę w ramach Programu EQUAL nie stanowią czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowią świadczenia usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Mając na uwadze powyższe dotacja otrzymywana przez Partnerów Programu od Administratora (Lidera) Projektu nie zwiększa obrotu o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT z uwagi na fakt, iż czynności świadczone przez Partnerów Programu nie stanowią świadczenia usług, a zatem pozostają poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem w okoliczności refundacji poniesionych kosztów, o których mowa w pytaniu brak jest podstaw do wystawiania faktur lub rachunków, gdyż czynność ta nie stanowi świadczenie usług. W związku z powyższym wskazane przez Jednostkę dokumentowanie refundacji notą księgową jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: dotacja, faktura pro forma, faktura VAT, podatek od towarów i usług, rozliczenie dotacji
Data aktualizacji: 15/01/2013 06:00:01

Czy to zdarzenie zaksięgować na bieżąco, czy też stosownie do okresu, którego dotyczy? Na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podmiot realizujący projekt ma prawo do odliczenia zawartego w fakturach dokumentujący...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej wystawia...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka dokonuje sprzedaży towarów handlowych (piwa) w opakowaniach zwrotnych. Spółka zawarła pisemne umowy z odbiorcami. W umowach tych określono kaucje oraz terminy zwrotu opakowań. Dla...

Czy wystawiając fakturę VAT ze stawką 22% na kontrahenta - pośrednika na terytorium Polski...

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) w związku z wnioskiem z dnia x 2006 roku złożonym przez Fabrykę X w sprawie interpretacji...

Terminy rozliczenia faktur w deklaracji VAT-7

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Moment otrzymania faktury elektronicznejDotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedażyCzy można odliczyć podatek naliczony z faktur dokumentujacych wpłatę zaliczki za usługę?Czego najbardziej się boją w księgowości polscy przedsiębiorcy?Prawo odliczenia podatku od towarów i usług na podstawie posiadanej faktury
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.