Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób potwierdzenia odbioru faktur korygujących

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 25.06.2007r. przez sp. z o.o. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 25.06.2007r. złożonym przez sp. z o.o. przedstawiono następujący stan faktyczny: Przedmiotem działalności gospodarczej spółki jest sprzedaż towarów, których głównymi odbiorcami są duże sieci handlowe. W związku ze zwrotami towaru, brakami w dostawach, czy też korektami cen, spółka wystawia faktury korygujące. Odbiorcy faktur korygujących, wśród których są także sieci handlowe, nie wywiązują się często z obowiązku potwierdzania odbioru faktur korygujących, wynikającego z postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...).Skutkiem takiej sytuacji jest duża ilość faktur korygujących zawieszonych do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych. Spółka zadaje pytanie:Czy na potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta można uznać inny sposób, niż podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty, ustalony przez strony np. otrzymana specyfikacja płatności, zawierająca numery faktur korygujących i kwoty potrąceń zapłaty wystawioną przez odbiorcę towarów,informacja zawarta na wyciągu bankowym, tj. łączna kwota należności wynikająca z faktury sprzedaży pomniejszona o faktury korekty?Czy wymienione w pytaniu sposoby potwierdzenia odbioru faktur korygujących dają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego? Zdaniem spółki regulacje prawne w tym zakresie, tj. art. 16 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, nie precyzuje sposobu i formy w jakiej winno nastąpić potwierdzenie odbioru faktury korygującej. W związku z powyższym przedstawiony sposób potwierdzenia odbioru dokumentu np. specyfikacja płatności czy informacja zawarta na wyciągu bankowym, jest wystarczającym dowodem dostarczenia faktur korygujących, upoważniającym spółkę do obniżenia podatku należnego w miesiącu dokonania przez strony rozliczenia z tego tytułu.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Zgodnie z art. 106 ust. 8 pkt 1 ww. ustawy o VAT minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób ich przechowywania.Na podstawie powyższej delegacji Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Zgodnie z § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że w przypadku wystawienia przez sprzedawcę faktury korygującej, jest on bezwzględnie obowiązany do otrzymania potwierdzenia jej odbioru. Potwierdzenia takiego dokonuje nabywca towarów i usług jako adresat faktury korygującej. Faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a ten musi potwierdzić ten fakt i zawiadomić o tym sprzedawcę.Zawiadomienie o potwierdzeniu faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów i usług może być dokonane w dowolnej formie. Przepis § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia nie stanowi, iż potwierdzenie odbioru faktury musi nastąpić w specjalnej (szczególnej) formie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że potwierdzenie odbioru faktur korygujących dokonane będzie przez odbiorcę towarów w formie sporządzonej i przesłanej przez niego specyfikacji płatności, zawierającej numery faktur korygujących i kwoty potrąceń zapłaty oraz informację zawartą w wyciągu bankowym, tj. informację o łącznej kwocie należności wynikającej z faktury sprzedaży pomniejszonej o faktury korekty.

Zatem skoro spółka otrzymuje od odbiorcy towarów dokument, z którego wynika jakie faktury zostały przez odbiorcę otrzymane, to zdaniem tut. Urzędu należy uznać, że odbiorca potwierdził otrzymanie tych faktur. Dokument ten stanowi zatem dla spółki potwierdzenie odbioru faktur korygujących i podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym przedmiotowe zestawienie zostało otrzymane. Zaś informacja zawarta w wyciągu bankowym opisana w zapytaniu może stanowić dowód na potwierdzenie prawidłowości sporządzenia wyżej opisanej specyfikacji sporządzonej przez odbiorcę faktur, natomiast, co należy podkreślić, jako samodzielny dokument nie będzie stanowiła potwierdzenia odbioru faktur korygujących przez odbiorcę.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, potwierdzenie odbioru
Data aktualizacji: 19/07/2011 19:01:13

Stawka podatku dotycząca refakturowania kosztów ubezpieczenia przy budowie statku

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Brak prawo odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych na spółdzieln...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur pierwotnych wystaw...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z jaką stawą VAT wystawić fakturę dla odbiorcy z poza UE (0% czy 22%)?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność spedycyjną oraz transportową, zajmuje się głównie przewozami towarów z Francji, Niemiec, Włoch, z Polski do Litwy i Rosji.Towar z Polski przeznaczony na eksport...

Czy Firma jest zobowiązana do przekazania potwierdzenia pobrania opłaty manipulacyjnej w f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku fakturowania robót budowlanych?Stawki podatku dla usług związanych ze sportem i rekreacjąDowód wypłaty KW (kasa wyda) onlineZASADY ODLICZANIA PODATKU Z FAKTUR ZAKUPU PALIWA WYKORZYSTYWANEGO DO NAPĘDU SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH PO 22.08.2005RPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usług
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.