Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób rozliczenia na fakturze VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszona przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gmin. Zebrane odpady Wnioskodawca składuje na składowiskach odpadów. Za usługę składowania odpadów - umieszczenie na składowisku odpadów zarządcy składowisk pobierają wynagrodzenie. Na cenę usługi zagospodarowania odpadów składa się cena za usługę za umieszczanie odpadów na składowisku oraz należna opłata za korzystanie ze środowiska. Opłata za korzystanie ze środowiska jest opłatą uiszczaną na mocy przepisów Tytułu V Działu I i II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 ze zm.) przez podmioty korzystające ze środowiska na rachunek Urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Wysokość opłaty jest ustalona przepisami ww. ustawy Prawo ochrony środowiska. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest zarządca składowiska odpadów i on odprowadza opłatę za korzystanie ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego, jednakże koszty tej opłaty przenosi na podmioty takie jak Wnioskujący, zawierając ją w cenie usługi odbioru odpadów. Zarządca składowiska odpadów jest także podatnikiem podatku VAT. Zarządcy składowisk naliczają podatek VAT od ceny usługi za umieszczenie odpadów na składowisku, natomiast nie naliczają podatku VAT od opłaty za korzystanie ze środowiska. Taki sposób naliczania podatku VAT ma odzwierciedlenie w treści faktur VAT - zawierają one rozbicie na wyżej wskazane dwie składowe ceny, gdzie od pierwszej składowej - ceny usługi za umieszczenie odpadów na składowisku jest naliczony podatek VAT, zaś od drugiej pozycji - opłaty za korzystanie ze środowiska podatek ten nie jest naliczony. W przypadku jednego tylko zarządcy odpadów spośród kilkunastu, z których usług korzysta wnioskujący, zarządca ten nalicza podatek VAT także od opłaty za korzystanie ze środowiska.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy opłata za korzystanie ze środowiska, ponoszona przez podmioty oddające odpady na składowiska odpadów jako składnik ceny, wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy opłata za korzystanie ze środowiska stanowi daninę publiczną uiszczaną na rzecz stosownych organów samorządu terytorialnego i jako taka nie powinna podlegać opodatkowaniu.

Wnioskodawca wskazał na treść art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 6 ww. ustawy towarami są rzeczy ruchome, wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Należy zauważyć, iż przedmiotem określonej czynności jest konkretna usługa, a nie zbiór dowolnie wyodrębnionych w jej ramach usług czy też części. Zatem w świetle powołanego powyżej przepisu art. 29 ust. 1 ustawy kwota należna obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych z dostawą towarów czy świadczeniem usługi kształtujące cenę, której sprzedawca żąda od nabywcy. Tak skalkulowana kwota należności powinna zostać opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danego towaru czy świadczonej usługi.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Zebrane odpady składuje na składowiskach odpadów. Za usługę składowania odpadów zarządcy składowisk pobierają wynagrodzenie. Na przedmiotową cenę usługi zagospodarowania odpadów składa się cena za usługę za umieszczenie odpadów na składowisku oraz opłata za korzystanie ze środowiska. Wnioskodawca wskazuje, że opłata za korzystanie ze środowiska jest odprowadzana przez zarządcę składowiska odpadów na rachunek urzędu marszałkowskiego, jednakże jej koszty przenoszone są na Wnioskodawcę poprzez zawarcie jej w cenie usługi odbioru odpadów.

W rozpatrywanej sprawie, zdaniem tut. organu, opłata z tytułu korzystania ze środowiska jest ściśle związana ze świadczoną przez kontrahenta Wnioskodawcy usługą składowania odpadów, tym samym jest częścią należności z tytułu świadczenia usługi na rzecz spółki. Zatem na całość świadczenia należnego od spółki składa się na równi z usługą umieszczenia odpadów na składowisku kwota opłaty za korzystanie ze środowiska.

Jeżeli zatem kontrahent Wnioskodawcy przyjmuje tę opłatę jako element kalkulacyjny ceny za świadczenie skonkretyzowanej usługi sklasyfikowanej w jednym grupowaniu PKWiU, nie zaś jako szereg dowolnie wyodrębnionych w jej ramach usług, które kształtują kwotę żądaną od nabywcy, to w konsekwencji zgodnie z art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, opłata za korzystanie ze środowiska stanowi uzupełniający obok należności za umieszczenie odpadów na składowisku element podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W tej sytuacji opłatę tę należy bowiem traktować jako część kwoty należnej z tytułu świadczonej usługi zagospodarowania odpadów (element kalkulacyjny ceny) i opodatkować według stawki właściwej dla tej usługi.

Potwierdzeniem powyższego może być również zapis art. 279 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) zgodnie z którym opłata za korzystanie ze środowiska, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 3 i 4 tego przepisu, ciąży na podmiocie któremu przekazuje się odpady (oczywiście posiadającym zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami), a nie podmiocie który przekazuje te odpady.

Z powyższego wynika, że podmiot przekazujący odpady podmiotowi posiadającemu zezwolenie na zagospodarowanie tych odpadów skutecznie uwalnia się od odpowiedzialności za nie, a więc zwalnia się od obowiązku ponoszenia opłat za ich zagospodarowanie, który przechodzi na podmiot przejmujący odpady do dalszego ich zagospodarowania.

Mając na uwadze powyższe w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż brak podstaw prawnych do wyodrębnienia z podstawy opodatkowania podatkiem VAT kwoty opłaty za korzystanie ze środowiska, będącej składnikiem należności z tytułu świadczenia usług w zakresie usługi zagospodarowania odpadów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym praktyka wliczania opłaty za korzystanie ze środowiska do podstawy opodatkowania nie znajduje uzasadnienia, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, odpady śmieci, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, składowanie odpadów śmieci, stawki podatku
Data aktualizacji: 01/01/2013 00:00:01

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług odnośnie prow...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Spółka zwraca się z wątpliwościami dotyczącymi opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 14.10.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 17.10.2005 roku) - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu...

Udokumentowanie usług informatycznych oraz szkoleniowych wykonywanych dla osób fizycznych

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 ; poz. 60 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż...

Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z e...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta Kraków 31-621 ul. os. Bohaterów Września 80Na podstawie jakich dokumentów Spółka dokona podziału poniesionych przez siebie wydatków w związku z wykonaniem umowy?Pytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu dotyczących remontu nieruchomości stanowiących wspólność majątkowąPod jaką datą w księgach rachunkowych należy ująć częściowe umorzenie pożyczki z X, jako przychód podatkowy?Czy faktura od niemieckiego biura podróży może być podstawą zaliczenia wydatku z tytułu podrózy służbowej pracownika do kosztu uzyskania przychodu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.