Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Sposób rozliczenia powstałej niedopłaty do faktury, wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z budową oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2009r. (data wpływu 4 maja 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2009r. (data wpływu 7 lipca 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia powstałej niedopłaty do faktury, wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z budową oczyszczalni ścieków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2009r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczenia powstałej niedopłaty do faktury, wystawionej przez Wnioskodawcę w związku z budową oczyszczalni ścieków. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 lipca 2009r. (data wpływu 7 lipca 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 25 czerwca 2009r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 23 sierpnia 2006r. Wnioskodawca zawarł z Gminą umowę na budowę Oczyszczalni Ścieków. Ostateczny termin realizacji tej umowy został ustalony na 30 listopada 2007r. Końcowy odbiór tej inwestycji odbył się jednak dopiero 25 stycznia 2008r. Według Wnioskodawcy opóźnienie w realizacji robót było od Wnioskodawcy niezależne (np. wystąpienie powodzi jesienią 2007r.). Ponadto Wnioskodawca uważa, że częściowo winę za opóźnienie ponosi też Inwestor - Gmina, gdyż m.in. nie zapewnił odpowiedniej ilości ścieków do rozruchu oczyszczalni. Gmina natomiast uważała, że winę za opóźnienie ponosi Wnioskodawca.

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą oczyszczalnie ścieków, jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu przestały korzystać z obniżonej do 7% stawki podatku. W przedmiotowej sprawie zatem doszło do sytuacji, w której w czasie trwania i realizacji umowy na roboty budowlane doszło do zmiany stawki podatku VAT, którymi owe roboty były objęte.

Dlatego też po dokonaniu odbioru końcowego w dniu 25 stycznia 2008r. Wnioskodawca wystawił fakturę końcową VAT przyjmując za podstawę kwotę netto umowy tj. 417.907, 25 zł. Do tej kwoty Wnioskodawca doliczył podatek VAT w wysokości 22%, tj. kwotę 91.939, 60 zł, co dało kwotę brutto 509.846, 85 zł. Ze względu na wzrost stawki podatku VAT otrzymana w ten sposób kwota brutto była wyższa niż kwota brutto określona w umowie.

Zgodnie z ustawą o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007r. przedmiotowa oczyszczalnia w 95% zaliczana była do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, a więc 95% wartości robót opodatkowane było stawką 7%, a 5% wartości robót stawką 22%.

Gdyby więc umowa została zakończona w 2007r., to wartość faktury końcowej wynosiłaby 450.295, 06 zł brutto (w tym 417.907, 25 zł netto i 32.387, 81 zł VAT). Z tego też powodu Gmina przelała na konto Wnioskodawcy kwotę 450.295, 06 zł jako zapłatę za fakturę, która to faktura opiewała na kwotę 509.846, 85 zł. Powstała więc niedopłata w kwocie 59.551, 80 zł.

Wielokrotne wezwania Wnioskodawcy do zapłaty kwoty 59.551, 80 zł kierowane do Gminy nie przyniosły żadnego rezultatu, więc 6 sierpnia 2008r. Wnioskodawca skierował do sądu pozew o zapłatę przeciwko Gminie. Dnia 18 marca 2009r. sąd oddalił pozew Wnioskodawcy, gdyż uznał, że określenie w umowie ceny ryczałtowej uniemożliwia zmianę wynagrodzenia nawet w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Sąd stwierdził, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie może być zmienione jedynie w drodze zmiany umowy, a do zmiany takiej nie doszło. Nie ma zatem podstaw prawnych do wprowadzenia modyfikacji postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak Wnioskodawca powinien rozliczyć powstałą niedopłatę do faktury w kwocie 59.551, 80 zł. Czy Wnioskodawca może wystawić Gminie fakturę korygującą na kwotę - 59.551, 80 zł brutto, w tym zmniejszenie wartości netto 48.812, 95 zł i zmniejszenie kwoty podatku VAT 10.738, 85 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy wystawić fakturę korygującą na kwotę - 59.551, 80 zł brutto, w tym zmniejszenie wartości netto 48.812, 95 zł i zmniejszenie kwoty podatku VAT 10.738, 85 zł. Ma tu bowiem zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, który mówi, że podstawą opodatkowania jest obrót, a obrotem jest kwota należna obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy. Ponieważ sąd uznał, iż całość świadczenia od nabywcy wynosi 450.295, 06 zł, dlatego też kwota ta pomniejszona o kwotę podatku, w myśl ustawy jest obrotem i stanowi podstawę opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W art. 29 ust. 2 określono, iż w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

W myśl art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Stosownie do art. 29 ust. 4b, warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się:w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy.Zgodnie z art. 29 ust. 4c, przepis ust. 4a stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Stosownie do art. 106 ust. 1 i ust. 3 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z treści przytoczonych przepisów, podatnik wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem sprzedaży określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki).

Kierując się brzmieniem art. 108 ust. 1 ustawy o VAT - w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Wystawienie faktury należy rozumieć jako sporządzenie ww. dokumentu oraz jego przekazanie innemu podmiotowi, a przez to wprowadzenie faktury do obrotu prawnego.

Faktura VAT jest dokumentem sformalizowanym potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego. Prawidłowość materialno - prawna faktury VAT zachodzi wówczas, jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodarcze, czyli w istocie stwierdza fakt sprzedaży określonych towarów lub usług lub też otrzymania zaliczki.

Jeżeli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik wystawia w takim przypadku fakturę korygującą. Zatem faktura korygująca wystawiana jest w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu. Podkreślić należy, iż faktury korygujące wystawiane są w sytuacji, kiedy pierwotna faktura została wprowadzona do obrotu prawnego tj. została odebrana przez nabywcę danego towaru lub usługi. Nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy faktura pierwotna została wystawiona ale nie weszła do obrotu prawnego (z uwagi na to, że nie została przekazana adresatowi), bowiem nie wywołuje ona wówczas żadnych skutków prawnych.

A zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) wynika, że podstawową formą korygowania faktury jest - w myśl § 13 i § 14 - wystawienie faktury korygującej, a w niektórych przypadkach zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia - noty korygującej.

W cyt. rozporządzeniu ustawodawca wskazał sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.

Zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się m.in., gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W myśl § 14 ust. 2 cyt. rozporządzenia faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:numer kolejny oraz datę jej wystawienia;dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: a. określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, b. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny;kwotę podwyższenia ceny bez podatku;kwotę podwyższenia podatku należnego.Faktura korygująca wystawiana w przypadku pomyłek, o których mowa w ust. 1, zawiera dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej (§ 14 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Zgodnie z § 14 ust. 4 cyt. rozporządzenia przepisy § 5 ust. 5-7, § 7 i § 13 ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur korygujących.

Z wniosku wynika, że w dniu 23 sierpnia 2006r. Wnioskodawca zawarł z Gminą umowę na budowę Oczyszczalni Ścieków. Ostateczny termin realizacji tej umowy został ustalony na 30 listopada 2007r. Końcowy odbiór tej inwestycji odbył się jednak dopiero 25 stycznia 2008r. Według Wnioskodawcy opóźnienie w realizacji robót było od Wnioskodawcy niezależne (np. wystąpienie powodzi jesienią 2007r.). Ponadto Wnioskodawca uważa, że częściowo winę za opóźnienie ponosi też Inwestor - Gmina, gdyż m.in. nie zapewnił odpowiedniej ilości ścieków do rozruchu oczyszczalni. Gmina natomiast uważała, że winę za opóźnienie ponosi Wnioskodawca.

Z dniem 1 stycznia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą oczyszczalnie ścieków, jako infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu przestały korzystać z obniżonej do 7% stawki podatku. W przedmiotowej sprawie zatem doszło do sytuacji, w której w czasie trwania i realizacji umowy na roboty budowlane doszło do zmiany stawki podatku VAT, którymi owe roboty były objęte.

Dlatego też po dokonaniu odbioru końcowego w dniu 25 stycznia 2008r. Wnioskodawca wystawił fakturę końcową VAT przyjmując za podstawę kwotę netto umowy tj. 417.907, 25 zł. Do tej kwoty Wnioskodawca doliczył podatek VAT w wysokości 22%, tj. kwotę 91.939, 60 zł, co dało kwotę brutto 509.846, 85 zł. Ze względu na wzrost stawki podatku VAT otrzymana w ten sposób kwota brutto była wyższa niż kwota brutto określona w umowie.

Zgodnie z ustawą o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2007r. przedmiotowa oczyszczalnia w 95% zaliczana była do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, a więc 95% wartości robót opodatkowane było stawką 7%, a 5% wartości robót stawką 22%.

Gdyby więc umowa została zakończona w 2007r., to wartość faktury końcowej wynosiłaby 450.295, 06 zł brutto (w tym 417.907, 25 zł netto i 32.387, 81 zł VAT). Z tego też powodu Gmina przelała na konto Wnioskodawcy kwotę 450.295, 06 zł jako zapłatę za fakturę, która to faktura opiewała na kwotę 509.846, 85 zł. Powstała więc niedopłata w kwocie 59.551, 80 zł.

Wielokrotne wezwania Wnioskodawcy do zapłaty kwoty 59.551, 80 zł kierowane do Gminy nie przyniosły żadnego rezultatu, więc 6 sierpnia 2008r. Wnioskodawca skierował do sądu pozew o zapłatę przeciwko Gminie. Dnia 18 marca 2009r. sąd oddalił pozew Wnioskodawcy, gdyż uznał, że określenie w umowie ceny ryczałtowej uniemożliwia zmianę wynagrodzenia nawet w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Sąd stwierdził, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie może być zmienione jedynie w drodze zmiany umowy, a do zmiany takiej nie doszło. Nie ma zatem podstaw prawnych do wprowadzenia modyfikacji postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe i obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, faktura korygująca wystawiana przez Wnioskodawcę powinna zawierać dane określone w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy, iż w opisanej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą na kwotę - 59.551, 80 zł brutto, w tym zmniejszenie wartości netto 48.812, 95 zł i zmniejszenie kwoty podatku VAT 10.738, 85 zł należało uznać za prawidłowe, pod warunkiem, że faktura korygująca będzie zawierała wszystkie inne dane, o których mowa w ww. przepisach.

Ponadto należy dodać, że zgodnie z orzeczeniem sądu rozpatrującego sprawę Wnioskodawcy całość świadczenia od nabywcy wynosi 450.295, 05 zł, zatem zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, kwota ta pomniejszona o kwotę należnego podatku będzie obrotem stanowiącym podstawą opodatkowania.

Należy jednocześnie mieć na względzie art. 29 ust. 4a ustawy o VAT, z którego wynika, że Wnioskodawca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania, wynikającego z faktury korygującej pod warunkiem posiadania potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez Gminę, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym Gmina otrzymała korektę faktury.

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie uzyskano.

Dodatkowo tut. Organ podatkowy informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, faktura korygująca
Data aktualizacji: 20/10/2013 00:00:01

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowania przyznawanych premii...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

VAT - w zakresie rozliczeń pomiędzy członkami umowy konsorcjum

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nieodpłatne przekazanie pracownikom biletów podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i w ja...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej poniesienie o...

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik aktem notarialnym w 1999r.kupił nieruchomość z prawem wieczystego użytkowania. W akcie notarialnym jest zapis, że nabyta nieruchomość przeznaczona zostanie do użytkowania dla celów prowadzenia...

Czy w świetle powyższego wyroku powinnyśmy nadal traktować tę premię jako świadczenie usłu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 czerwca 2007r. (data wpływu do Urzędu) Sp. z o.o. żądającego pisemnej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Określenie stawki VAT dla usług zaliczonych do grupowania PKWiU 45.21.41-00.20Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wartość faktycznie zapłaconego materiału określonego na fakturze zero ?Fakturowanie usług najmu i doręczanie fakturDrugi Urząd Skarbowy Częstochowa 42-200 ul. Tkacka 3Obowiązek zaliczenia do przychodów 2004 r. kwoty wynikającej z faktury wystostawionej w 2005 roku
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.