Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2009r. (data wpływu 30 stycznia 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sprzedaży licencji oraz prawa do odliczenia podatku VAT.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, prowadzi działalność, od 12 stycznia 2009r., w oparciu o księgę przychodów i rozchodów, jest podatnikiem VAT.

W ramach działalności gospodarczej planuje m.in. sprzedaż licencji na wykorzystanie zdjęć Wnioskodawcy poprzez zagraniczne agencje prowadzące internetowe banki zdjęć. Na podstawie umowy dot. korzystania z serwisów internetowych agencji, agencja uzyskuje prawo do sprzedaży licencji i sublicencji na wykorzystywanie zdjęć Wnioskodawcy. Zakres licencji jest szeroki - od wykorzystania prywatnego do komercyjnego. Sprzedaż licencji odbywa się pomiędzy agencją, posiadającą siedzibę za granicą a jej nabywcą końcowym. Siedziby wszystkich agencji, znajdują się poza granicami kraju. Po dokonaniu sprzedaży, zapłata za licencję wpływa od odbiorcy końcowego na konto agencji, gdzie jest rozliczana. Rozliczenia z tytułu sprzedaży licencji i podziału wynagrodzenia pomiędzy właścicielem majątkowych praw autorskich, a agencjami dokonywane są poprzez wewnętrzne systemy agencji. Po sprzedaży odpowiedniej liczby licencji i skumulowaniu się Wnioskodawcy przysługuje zapłata do określonej wartości (zależnie od agencji, np. 100$), pieniądze będą wpłacane przez agencję na konto Wnioskodawcy. Żadna z agencji nie wymaga od Wnioskodawcy wystawienia jakiegokolwiek dokumentu dokumentującego sprzedaż licencji z jego strony. Każdorazowo, majątkowe prawa autorskie do zdjęć pozostają własnością Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Czy sprzedaż licencji w oparciu o opisaną sytuację dokumentuje się poprzez wystawienie faktury, która nie musi zawierać stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.Czy opisywane czynności są czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.Zdaniem Wnioskodawcy,

Stanowisko dotyczące pytania 1

Wg art. 27 ust. 4 pkt 1 i ust 3 ustawy o podatku od towaru i usług, miejscem świadczenia ww. usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona. Zgodnie ust. 4 pkt 1 ww. artykułu przepis ust. 3 stosuje się m.in. do usług: sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich. Prowadzona działalność sprzedaży licencji i sublicencji jest odpowiednikiem jest tym samym eksportem usług niematerialnych. W związku z powyższymi zapisami oraz art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy który nie wskazuje opodatkowania tego typu działalności (eksport usług niematerialnych), usługi udzielenia licencji, gdzie nabywcami są podmioty mające siedziby za granicą, nie będą opodatkowane podatkiem VAT w Polsce.

Zgodnie z § 25 z ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.11.2008r. (Dz. U. z 2008 r. nr 212 poz. 1337) wystawiane faktury w związku opisywanymi transakcjami powinny zawierać dane określone w § 5 ww. rozporządzenia, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. W związku z tym Wnioskodawca uważa, że każdorazowo wystawiona przez jego firmę faktura na ww. usługi nie musi zawierać stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.

Stanowisko dotyczące pytania 2.

Art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy mówi, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. W przypadku, gdyby analogiczne usługi udzielania licencji (niezwiązane z kulturą) były świadczone na rzecz nabywców w Polsce, ww. usługi byłyby opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 7% - zgodnie z poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, czynności te są czynnościami, które dają prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przepisu powyższego wynika zasada, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, ale tylko w sytuacji, gdy miejscem świadczenia (określonym na podstawie przepisów ustawy) jest terytorium kraju, przez które, w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 1 powołanej ustawy, rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy o VAT).

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lubpodatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W punkcie 1 ust. 4 tego artykułu stwierdzono, że przepis ust. 3 stosuje się do usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sprzedaż licencji podmiotom posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, jak również podatnikom mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę będzie podlegało opodatkowaniu na terytorium kraju w którym nabywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przy czy należy zauważyć, że regulacja zawarta w art. 27 ust. 3 w związku z ust. 4 nie obejmuje swym zakresem sprzedaż usług niematerialnych, w tym licencji podmiotom niebędącym podatnikami, a mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty. Zatem w sytuacji sprzedaży licencji niepodatnikom z innych państw członkowskich świadczenie to winno być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Powyższe stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11; numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT"; dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi; miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); stawki podatku; sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.Stosownie do § 25 ust. 1-3 wyżej cytowanego rozporządzenia przepisy § 5, 7-21 i 24 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze. Faktury, o których mowa powyżej, powinny zawierać dane określone w § 5, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Ww. faktury mogą nie zawierać danych określonych w § 5 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

Warto zauważyć, że w myśl § 25 ust. 4 wyżej cyt. rozporządzenia w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi, lub odesłanie do odpowiedniego przepisu dyrektywy, na podstawie którego zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży licencji winien ją udokumentować fakturą VAT, która w odróżnieniu od faktury dokumentującej sprzedaż na terytorium kraju, nie będzie zawierała stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Należy jednak pamiętać, iż sprzedaż licencji podmiotom mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, a niebędącymi podatnikami winna być udokumentowana zwykłą fakturą wraz ze stawką i kwotą podatku oraz kwotą należności wraz z podatkiem.

Ad.2.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4; w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5; zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6; kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W poz. 162 ww. załącznika zostały wymienione Usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania.

Jak wynika z powyższego sprzedaż licencji podlega opodatkowaniu, a co za tym idzie podatnikom dokonującym sprzedaż licencji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabyć związanych z wykonywaniem powyższych czynności.

Mając na uwadze przywołane przepisy należy stwierdzić, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju konieczne jest aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

W tym miejscu należy jednak podkreślić, iż w sytuacji gdyby przedmiotowa działalność Wnioskodawcy była uznana jako działalność związana z kulturą korzystałaby ona ze zwolnienia z podatku VAT. Bowiem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 11 pod symbolem PKWiU ex 92 ww. załącznika wymieniono Usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania (.), gdzie ex oznacza, iż przywołany symbol PKWiU dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Tym samym w sytuacji gdyby usługi świadczone przez Wnioskodawcę były zaklasyfikowane jako usługi związane z kulturą Wnioskodawcy nie przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego ze sprzedażą przedmiotowych licencji.

Reasumując:usługa sprzedaży licencji podmiotom zagranicznym podlega opodatkowaniu na terytorium kraju na którym nabywca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, a usługa ta winna być udokumentowana fakturą, która nie zawiera stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Przy czym jeżeli nabywcami licencji są podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju Wspólnoty, niebędące podatnikami, świadczenie to będzie podlegało opodatkowaniu na terytorium kraju.Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z nabyć związanych ze sprzedażą licencji podmiotom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium kraju wyłącznie wówczas, gdyby usługi te podlegały opodatkowaniu na terytorium kraju 7% stawką VAT w sytuacji gdyby były świadczone na terytorium kraju.Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Należy ponadto zauważyć, iż tut. organ podatkowy nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego. Za prawidłową klasyfikację wyrobu lub usługi jest bowiem odpowiedzialny producent lub dokonujący dostawy towaru bądź świadczący usługę. W przypadku zaistnienia wątpliwości w tym zakresie, należy zwrócić się o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, licencja, miejsce świadczenia, odliczenie podatku
Data aktualizacji: 25/12/2012 06:00:01

Jak należy dokumentować koszty osobowe i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem pomiesz...

Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i art. 14a 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku...

Moment wystawienia faktury i otrzymania faktur w formie elektronicznej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Metoda ustalania różnic kursowych na podstawie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o podat...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Nowe zasady wystawiania faktur od 2013 roku

Szanowni Użytkownicy, od stycznia 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące fakturowania sprzedaży towarów i usług. Nasz portal Efaktury.org oczywiście wprowadził już wszystkie niezbędne zmiany. W myśl nowych przepisów większość zmian nie jest...

Czy w związku ze sprzedażą kart stałego klienta po stronie Spółki powstanie obowiązek poda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na dwa podmioty gospodarcze dokumentujących wspólną inwestycjęDot. refakturowania usług przewozów taksówkowychMoment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu kosztów mediówBiuro rachunkowe KielceCzy abonament miesięczny za usługę internetową stanowi koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.