Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka na usługi utrzymywania rezerw służby zdrowia

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług utrzymywania rezerw służby zdrowia, przedstawione w piśmie z dnia 24 listopada 2005r. oraz uzupełnione pismem dnia 27 lutego 2006. jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 listopada 2005r. (data złożenia w tut. Urzędzie 05 grudnia 2005r.) Strona zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Na terenie Jednostki znajduje się magazyn rezerw służby zdrowia (dot. spraw obronnych), którego koszty utrzymywania pokrywa Opolski Urząd Wojewódzki. Refundacja kosztów następuje na podstawie faktury wystawianej przez Jednostkę: za utrzymywanie rezerw TR służby zdrowia. Na tak wystawionej fakturze Jednostka wykazuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej ustawą). Jednostka dla ww. usług stosuje symbol PKWiU: ex 75 - usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej. Jednostka prosi o potwierdzenie prawidłowości ww. postępowania.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W związku z powyższym utrzymywanie rezerw służby zdrowia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Jednostka dla usług utrzymywania rezerw służby zdrowia stosuje symbol PKWiU 75.Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniami, które w tym przypadku nie mają zastosowania, bowiem symbol PKWiU 75 nie został wymieniony w żadnym z załączników do ustawy, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych stawką niższą niż stawka podstawowa.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 6 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU 75). Powyższe oznacza, iż symbol PKWiU 75 odnosi się tylko do usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a zatem ww. usługi utrzymywania rezerw służby zdrowia świadczone przez Jednostkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%, o ile rzeczywiście te usługi mieszczą się w dziale PKWiU 75.

Nadmienić należy, że prawidłowe zakwalifikowanie świadczonych usług należy do podatnika, a organem właściwym do dokonania powyższej kwalifikacji jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93 - 176 Łódź.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 §1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Ww. zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, refundacja, rezerwy, służba zdrowia, stawki podatku, usługi magazynowania i przechowywania towarów
Data aktualizacji: 07/01/2013 15:00:01

Sposób dokumentowania usług tłumaczenia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość skorygowania podatku należnego od wierzytelności nieściągalnych i wystawienia fa...

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a 1, 3, 4, art.21 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r ? Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.5 ust.1 pkt 1, art.19, art.89a, art.106 ust.1 ustawy z dnia 11...

Sposób dokumentacji otrzymanych premii pieniężnych przyznanych Wnioskodawcy przez kontrahe...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dane które powinna zawierać faktura VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

PCC - w zakresie opodatkowania umowy pożyczki

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Skutki podatkowe wygranej w internetowej grze zręcznościowej prowadzonej na serwerze położonym w państwie członkowskim Unii EuropejskiejRozpoznanie różnic kursowych przy wycenie transakcji terminowychOpodatkowanie i dokumentowanie czynności, za które przyznawana będzie premia pieniężna kalkulowana procentowo i kwotowoCzy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT z faktur za leasing motocykla?Wygrana w kasynie internetowym
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.