Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl! Na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org (serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl) więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! Przypominamy, że możliwość generowania plików JPK dostępna jest tylko w nowej wersji serwisu - Fakturowo.pl!

Stawka na usługi utrzymywania rezerw służby zdrowia

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług utrzymywania rezerw służby zdrowia, przedstawione w piśmie z dnia 24 listopada 2005r. oraz uzupełnione pismem dnia 27 lutego 2006. jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 listopada 2005r. (data złożenia w tut. Urzędzie 05 grudnia 2005r.) Strona zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, przedstawiając następujący stan faktyczny:

Na terenie Jednostki znajduje się magazyn rezerw służby zdrowia (dot. spraw obronnych), którego koszty utrzymywania pokrywa Opolski Urząd Wojewódzki. Refundacja kosztów następuje na podstawie faktury wystawianej przez Jednostkę: za utrzymywanie rezerw TR służby zdrowia. Na tak wystawionej fakturze Jednostka wykazuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej ustawą). Jednostka dla ww. usług stosuje symbol PKWiU: ex 75 - usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej. Jednostka prosi o potwierdzenie prawidłowości ww. postępowania.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. W związku z powyższym utrzymywanie rezerw służby zdrowia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Jednostka dla usług utrzymywania rezerw służby zdrowia stosuje symbol PKWiU 75.Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniami, które w tym przypadku nie mają zastosowania, bowiem symbol PKWiU 75 nie został wymieniony w żadnym z załączników do ustawy, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych stawką niższą niż stawka podstawowa.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 6 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych - wyłącznie usługi w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU 75). Powyższe oznacza, iż symbol PKWiU 75 odnosi się tylko do usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a zatem ww. usługi utrzymywania rezerw służby zdrowia świadczone przez Jednostkę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 22%, o ile rzeczywiście te usługi mieszczą się w dziale PKWiU 75.

Nadmienić należy, że prawidłowe zakwalifikowanie świadczonych usług należy do podatnika, a organem właściwym do dokonania powyższej kwalifikacji jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93 - 176 Łódź.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 §1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Ww. zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, refundacja, rezerwy, służba zdrowia, stawki podatku, usługi magazynowania i przechowywania towarów
Data aktualizacji: 07/01/2013 15:00:01

Czy podatnik może odliczyć naliczony w fakturze za opłaty notarialne podatek VAT, czy też...

Na podstawie art. 14 a 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony z dnia 20 marca 2006r. w części dotyczącej podatku od towarów i usług Naczelnik...

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawienia faktur korygujących podwyższaj...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wnioskodawca nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie VAT z faktury zakupu samochodu otrzymanej przed dniem rejestracji

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4, art. 216 do 218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - tekst jednolity (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku...

Czy spółka poprawnie rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych, pobierając 19% podatek...

Na podstawie art.14a 1 i art.216 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t.Dz.U.z 2005r. Nr.8 poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia Państwa stanowisko w sprawie, zawarte we wniosku z dnia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnychCzy Podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktury VAT wystawionej przez Urząd Miasta na jego nazwisko i adres zamieszkania?Czy czynsz inicjalny oraz opłatę manipulacyjną można jednorazowo zaksięgować w koszty uzyskania przychodu zgodnie z datą wystawienia faktury VAT?Opodatkowanie premii pieniężnych i sposób ich dokumentowania, udzielanych zagranicznym kontrahentom z tytułu osiągnięcia określonego obrotuOtrzymaną przez Urząd Gminy fakturę, winna ująć w swej deklaracji za miesiąc czerwiec 2009r. Gmina
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.