Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowości

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 21 marca 2009r. (data wpływu 26 marca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie księgowości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od dnia 15 grudnia 2008r. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wnioskodawca posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów Nr xxx do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przedmiotem świadczonych usług są usługi księgowe-rachunkowe w niewielkim zakresie.

Obecnie Wnioskodawca obsługuje 8 podatników, w tym: 2 na ryczałcie, a 6-ciu na podatkowej książce przychodów i rozchodów. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy działalność ta nie ma szerokiego zakresu z uwagi na czas jakim dysponuje, nie planuje też znaczącego rozszerzania tej działalności, ani zatrudniania pracowników.

Uzyskiwane przychody z działalności na pewno nie przekroczą kwoty 50.000 zł, której przekroczenie zobowiązuje podatników do zarejestrowania się dla potrzeb podatku VAT.

Świadczone usługi polegają m.in. na prowadzeniu ryczałtu ewidencjonowanego, PKPiR, spraw kadrowych wraz ze sporządzaniem list płac, rozliczaniu podatników w stosunku do ZUS, łącznie ze sporządzaniem deklaracji podatkowych wynikających z kompleksowo świadczonej usługi księgowej.

Wnioskodawca nie sporządza deklaracji podatkowych na odrębne zlecenie, nie udziela zaleceń, porad, opinii, rejestruje w księgach zapisy na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych, na podstawie których świadczy usługę księgową.

Podatnicy, których Wnioskodawca obsługuje są poinformowani, że wszelkie fachowe porady czy inne rozwiązania problemów natury podatków wraz ze wskazaniem sposobu postępowania w jakiejś sprawie, są zobowiązani zdobyć u podmiotów do tego uprawnionych m.in. doradców podatkowych, czy prawników. Wobec powyższego Wnioskodawca wybrał zwolnienie podmiotowe od podatku VAT na podstawie art. 113 u.p.t.u.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej i podjęciem decyzji o wyborze zwolnienia z podatku VAT Wnioskodawca analizował wiele wyjaśnień, komentarzy, odpowiedzi na zapytania podatników, które pojawiały się na łamach fachowych wydawnictw podatkowych, biuletynów, które wyjaśniały, iż Ministerstwo Finansów wypowiedziało się, że jeśli wykonywane przez podatnika czynności są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 74.12.3 jako usługi w zakresie doradztwa podatkowego, wówczas podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.

Taką też informację Wnioskodawca uzyskał w Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie udzielono podpowiedzi, że wyjściem z sytuacji będzie wystąpienie o opinię do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł. Odpowiedź tę Wnioskodawca otrzymał w grudniu 2008r. Z odpowiedzi tej wynika, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegające na: prowadzeniu ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzaniu list płac, rozliczaniu płatnika wobec ZUS, łącznie ze sporządzaniem deklaracji podatkowych kwalifikuje się do grupowania PKWiU 74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych". Usługi doradztwa mają odrębne grupowanie w PKWiU tj. 74.12.3 i te są wyłączone ze zwolnienia w podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prowadzona przez Wnioskodawcę działalność gospodarcza w zakresie usług księgowych może korzystać ze zwolnienia z VAT w oparciu o art. 113 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzona działalność gospodarcza w zakresie usług księgowych, których zakres i istota została powyżej wymieniona we wniosku, korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT w oparciu o art. 113 u.p.t.u.

Usług księgowych, polegających również na sporządzaniu deklaracji, w oparciu o pismo Urzędu Statystycznego nie należy zaliczać do usług doradczych.

Obecnie obowiązująca ustawa o doradztwie podatkowym zalicza do usług doradztwa również usługi polegające na sporządzaniu, w imieniu zleceniodawców i na ich rzecz, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielenie im pomocy w tym zakresie. Dla potrzeb opodatkowania VAT usługi identyfikowane są za pomocą klasyfikacji statystycznych. W myśl podstawowej zasady funkcjonującej na potrzeby VAT podatnik samodzielnie klasyfikuje wyroby, czy też usługi w oparciu o występujący u niego stan faktyczny. Wobec tego zakres stosowania przepisów o VAT ustalany jest dopiero po szczegółowym określeniu rodzaju świadczonych usług i okoliczności w jakich są świadczone. Ministerstwo poinformowało więc, że jeżeli omawiane czynności klasyfikowane będą w grupowaniu PKWiU 74.12.3 jako usługi w zakresie doradztwa podatkowego, wówczas podatnicy świadczący takie usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od VAT określonego w art. 113 u.p.t.u.

Jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, której zakres usług nie mieści się w grupowaniu 74.12.3 Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia. O prawie podatnika do korzystania ze zwolnienia z VAT nie decyduje ustawa o doradztwie podatkowym, która swoim zakresem reguluje zawodowe wykonywanie czynności przez: doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych, biegłych rewidentów, lecz ustawa o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Ustawodawca zaś nie określił w niej symboli grupowań klasyfikacyjnych, a PKWiU nie wyodrębnia jednego grupowania obejmującego usługi w zakresie doradztwa. W konsekwencji usługi tego rodzaju należą do różnych grupowań zawartych w klasyfikacji. Dla określenia, czy świadczone usługi są usługami doradczymi, jak wynika z Zasad Metodycznych PKWiU, największe znaczenie ma nazwa grupowania.

Ponieważ świadczone są przez Wnioskodawcę kompleksowe usługi księgowe (w tym sporządzania deklaracji podatkowych) na rzecz konkretnego Zleceniodawcy, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych" Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Klasyfikacje te nie obejmują bowiem usług doradztwa podatkowego.

Odwołując się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego " pojęcie >doradzanie< w potocznym rozumieniu oznacza udzielanie porad, opinii, wyjaśnień. Chodzi tu zatem o czynności polegające na opracowaniu pewnej koncepcji czy strategii, na podstawie której podatnik podejmować będzie konkretne działania należy stwierdzić, że zakres uprawnień w sferze doradztwa podatkowego zastrzeżony dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego dotyczy tylko i wyłącznie udzielania owych porad, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązków podatkowych podatników, płatników i inkasentów.

Czynności polegające na prowadzeniu ksiąg i ewidencji podatkowych z istoty swej bliskie są działalności zawodowej osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a czynności polegające na sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych mają w znacznej mierze charakter techniczny, a nie prawny, choćby z tego względu, że sporządzane są na podstawie innych dokumentów, w szczególności ksiąg rachunkowych. Ich wykonywanie wymaga zatem wiedzy z zakresu księgowości i podatków, którą to wiedzę mają podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych".

Usług doradzania Wnioskodawca nie świadczy, więc obrane przez niego stanowisko jest jak najbardziej prawidłowe i znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zauważyć należy, iż na mocy art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 73, poz. 443) czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1.udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych;

2a. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

2.sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Z kolei ust. 2 powołanego artykułu stanowi, iż zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy. Natomiast podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, są m.in. osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych (art. 3 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym). Z art. 3a wynika zaś, że podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a i 3.

Należy również zauważyć, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 120, poz. 1022 ze zm.) działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą wykonywać niemające osobowości prawnej spółki handlowe oraz wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli czynności związane z tą działalnością wykonuje co najmniej jeden ze wspólników spółki, uprawniony do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Natomiast przepis § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż za uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się osoby fizyczne posiadające certyfikat księgowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, należy stwierdzić, iż zakres znaczeniowy pojęcia usługi w zakresie doradztwa jest szerszy niż terminu usługi w zakresie doradztwa podatkowego. Termin doradztwo obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem doradcy należy rozumieć tego, kto udziela porad. Natomiast doradzać w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN, oznacza udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych, doradztwo finansowe, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin usługi w zakresie doradztwa należy rozumieć szeroko.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od dnia 15 grudnia 2008r. Wnioskodawca posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przedmiotem świadczonych usług są usługi księgowe-rachunkowe w niewielkim zakresie.

Obecnie Wnioskodawca obsługuje 8 podatników, w tym: 2 na ryczałcie, a 6-ciu na podatkowej książce przychodów i rozchodów. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, działalność ta nie ma szerokiego zakresu z uwagi na czas jakim dysponuje, nie planuje też znaczącego rozszerzania tej działalności, ani zatrudniania pracowników.

Uzyskiwane przychody z działalności na pewno nie przekroczą kwoty 50.000 zł, której przekroczenie zobowiązuje podatników do zarejestrowania się dla potrzeb podatku VAT.

Świadczone usługi polegają m.in. na prowadzeniu ryczałtu ewidencjonowanego, PKPiR, spraw kadrowych wraz ze sporządzaniem list płac, rozliczaniu podatników w stosunku do ZUS, łącznie ze sporządzaniem deklaracji podatkowych wynikających z kompleksowo świadczonej usługi księgowej.

Wnioskodawca nie sporządza deklaracji podatkowych na odrębne zlecenie, nie udziela zaleceń, porad, opinii, rejestruje w księgach zapisy na podstawie przedłożonych dokumentów źródłowych, na podstawie których świadczy usługę księgową.

Podatnicy, których Wnioskodawca obsługuje są poinformowani, że wszelkie fachowe porady czy inne rozwiązania problemów natury podatków wraz ze wskazaniem sposobu postępowania w jakiejś sprawie, są zobowiązani zdobyć u podmiotów do tego uprawnionych m.in. doradców podatkowych, czy prawników. Wobec powyższego Wnioskodawca wybrał zwolnienie podmiotowe od podatku VAT na podstawie art. 113 u.p.t.u.

Ponadto Wnioskodawca wystąpił o opinię klasyfikacyjną dotyczącą świadczonych usług do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Z odpowiedzi, którą Wnioskodawca otrzymał w grudniu 2008r. wynika, że świadczone przez niego usługi polegające na: prowadzeniu ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzaniu list płac, rozliczaniu płatnika wobec ZUS, łącznie ze sporządzaniem deklaracji podatkowych kwalifikuje się do grupowania PKWiU 74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych".

Mając powyższe na uwadze oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, iż skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe do czasu, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej w związku z usługami polegającymi na: prowadzeniu ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, sporządzaniu list płac, rozliczaniu płatnika w stosunku do ZUS, łącznie ze sporządzaniem deklaracji podatkowych, zaklasyfikowanymi do grupowania PKWiU 74.12.20-00.00 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych" nie przekroczy, kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej kwoty, o której mowa w art. 113 ust. 1, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, lecz tylko i wyłącznie pod warunkiem, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie będą w żadnym zakresie obejmować jakichkolwiek fachowych porad czy rozwiązywania problemów natury podatków, jak podaje Wnioskodawca, wraz ze wskazaniem sposobu postępowania w jakiejś sprawie, które to porady klienci Wnioskodawcy będą zobowiązani zdobyć u podmiotów do tego uprawnionych m.in. doradców podatkowych czy prawników.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że fakt, iż usługi księgowe, które - jak zaznacza Wnioskodawca - sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 74.12.20 - usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji, nie może być potwierdzeniem, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi nie będą obejmowały również wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a i pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym i tym samym nie będą stanowiły usług w zakresie doradztwa. O wyłączeniu ze zwolnień podmiotowych decyduje bowiem istota wykonywanych czynności, a trudno wyobrazić sobie świadczenie usług (wykonywanie czynności) księgowych, polegające np. na prawidłowym ujmowaniu poszczególnych dokumentów księgowych w ewidencjach prowadzonych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz kontrahentów, czy też na prawidłowym sporządzaniu deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz kontrahentów, bez wykorzystania posiadanej przez Wnioskodawcę fachowej wiedzy w tym zakresie. Zatem nawet jeśli udzielanie przez Wnioskodawcę pomocy w ww. zakresie nie odbywałoby się w formie udzielania porad, opinii i wyjaśnień, to jednak stanowiłoby bezsprzecznie czynność doradztwa podatkowego. W takim zaś przypadku nie może być mowy o zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

Należy również zwrócić uwagę, że powołany przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT nie dotyczy wyłącznie usług doradztwa w zakresie podatków czy księgowości, jeśli bowiem Wnioskodawca świadczyłby usługi doradztwa innego rodzaju np. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, to również nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się ponadto, że zgodnie z art. 14b § 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: biuro rachunkowe, usługi doradcze, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 17/10/2013 21:00:01

Premie pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów u usług według 22% stawki po...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wniesienie aportu do spółki komunalnej daje Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę dotyczącą naprawy samochodu cię...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) w odpowiedzi na wniosek z dnia 16 czerwca 2006 roku (uzupełniony w dniu 07 i 21 lipca 2006 roku) o udzielenie pisemnej...

Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części zawartego w fakturach dokumentujący...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Łomża 18-400 ul. Polowa 47

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Łomża gminy Jedwabne, Łomża, Miastkowo, Nowogród, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna, Zbójna powiaty łomżyński województwo podlaskie Konta bankowe CIT 05101010490009702221000000 VAT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dokumentowania dostawy towaru i świadczenia usługi transportowej, wykonywanych dla kontrahenta unijnegoCzy wydatki opłacone w 2005r. wynikające z faktury wystawionej w 2004 r. mogą zostać odliczone w 2005 r. (roku ich poniesienia)?Czy Wnioskodawca postępuje poprawnie wystawiając czasami faktury zaliczkowe przed otrzymaniem wpłaty zaliczki od kontrahenta?Opodatkowanie czynności polegających na usuwaniu pojazdów z drogi i ich przechowywaniu na parkingu strzeżonymPrawo do odliczenia przez spółkę cywilną podatku z faktury dokumentującej zakup nieruchomości
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.