Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka podatku dla usług księgowo-rachunkowych świadczonych na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty przedstawione we wniosku z dnia 06.11.2007 r. (data wpływu 12.11.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od usług księgowo-rachunkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2007 r. (data stempla pocztowego) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od usług księgowo-rachunkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wspólnota ma wątpliwości dotyczące prawidłowości naliczania podatku VAT w wystawianych jej przez firmę x - właściciel firmy Pani x - fakturach za prowadzenie obsługi księgowo-rachunkowej Wspólnoty. Z firmą x są związani umową administrowanie w zakresie ewidencji pozaksięgowej. Zakres czynności i obowiązków zawartych w umowie związany jest jedynie z obsługą księgowo-rachunkową Wspólnoty. Zarządzanie nieruchomością sprawuje Zarząd Wspólnoty. Firma x przypisuje sobie zwolnienie od podatku VAT w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej nieruchomości, dokumentując to w wystawianych dla Wspólnoty fakturach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka stawka podatku VAT ma figurować w wystawianych Wspólnocie fakturach za prowadzenie obsługi rachunkowo-księgowej w ramach umowy z firmą x administrowanie w zakresie ewidencji pozaksięgowej. Czy usługi administrowanie w zakresie ewidencji pozaksięgowej są zwolnione z podatku VAT czy są obciążone podatkiem 22%.

Zdaniem wnioskodawcy:

W zakresie wykonywanych usług rachunkowo-księgowych prawo nie przypisuje możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego określonego w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż cytowany przepis dotyczy jedynie zwolnienia w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonymi na zlecenie (PKWiU ex 70.32.11). W związku z tym działalność prowadzenia księgowości Wspólnoty, bez względu jaką przyjmuje nazwę w umowie, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11).

Zdaniem Wspólnoty czynności wykonywane przez Panią x, firma x nie są usługami w zakresie zarządzania nieruchomością (takie czynności sprawuje Zarząd Wspólnoty). Zakres czynności i obowiązków zawartych w umowie związany jest jedynie z obsługą księgowo-rachunkową Wspólnoty. Z uwagi zatem na fakt, iż przedmiotowe usługi nie są wymienione jako opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT - zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%.

Należy podkreślić, że obowiązek prawidłowego zakwalifikowania danej czynności do właściwego grupowania PKWiU ciąży na podmiocie wykonującym te czynności. Tutejszy organ nie jest właściwym do dokonania oceny prawidłowości przedstawionej klasyfikacji statystycznej wykonywanych usług. W przypadku wątpliwości co do poprawności sporządzonej klasyfikacji - Strona może się zwrócić do właściwego w tym zakresie organu, tj. Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w X.

Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Wspólnota, a zapytanie dotyczy osoby fizycznej, wystawiającej Wspólnocie fakturę, przedmiotowa interpretacja nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: administrowanie, administrowanie nieruchomością, księgowy, stawka, stawka podstawowa podatku, stawki podatku, zarządzanie, zarządzanie nieruchomością
Data aktualizacji: 01/01/2013 15:00:01

Czy należy korygować podatek naliczony odliczony z faktur dokumentujących raty leasingowe?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 września 2004 r., w sprawie korygowania...

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Giżycko 11-500 ul. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki 15

Zasięg terytorialny miasta Giżycko gminy Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn, Wydminy, Budry, Pozezdrze, Węgorzewo powiaty giżycki, węgorzewski województwo warmińsko-mazurskie Konta bankowe CIT 77101013970010102221000000 VAT 27101013970010102222000000...

Premia pieniężna udzielana pod warunkiem osiągnięcia danego obrotu, winna być dokumentowan...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczywyceny walut obcych zakupionych w kantorze wpłaconych na walutowy rachunek bankowy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością xxx z dnia 24 kwietnia 2006 roku w sprawie udzielenia...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego bez potwierdzenia odbioru faktury korygującejFaktury korygujące w formie papierowej i elektronicznejSposób dokumentowania wewnętrznych rozliczeń pomiędzy Stronami konsorcjum i prawa do odliczenia podatku naliczonegoCzy należy wystawić fakture VAT za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego?Czy obciążenie kaucją, od której nie nalicza się podatku VAT, może być wystawione za pomocą faktury VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.