Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka podatku dla usługi transportu kolejowego towarów na terytorium kraju, będącej częścią międzynarodowego transportu towarów

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2009 r. (data wpływu 18 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi kolejowego transportu towarów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usługi kolejowego transportu towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca wykonał usługę transportu kolejowego na wagonie 16-osiowym, transformatora 135 ton z Elektrowni do Portu, celem realizacji zamówienia do (.).

Po wykonaniu zlecenia Zainteresowany otrzymał:fakturę za rozładunek transformatora w Porcie z zastosowaną stawką podatku VAT 0% (art. 83 ust. 1 pkt 9, 17 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.), Formularz Kwitu Sternika (z (.) Polska do (.), statek.W świetle powyższego stanu faktycznego, jako że wykonana w całości na terytorium kraju usługa transportu kolejowego towarów stanowi część usługi transportu międzynarodowego, powinien mieć zastosowanie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. - stawka podatku obniżona do 0%.

Za powyższą usługę Wnioskodawca wystawił fakturę VAT z zastosowaniem stawki 22%, stosując przepisy do krajowego transportu kolejowego towarów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle powyższego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. i powinna być zastosowana stawka obniżona 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on wszystkie warunki wymienione w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. i powinna być zastosowana stawka obniżona 0%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów;import towarów;wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Z regulacji zawartej w art. 41 ust. 1 ustawy wynika, że - co do zasady - stawka podatku wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej ustawodawca przewidział, w odniesieniu do niektórych czynności, zastosowanie zwolnienia lub stawek obniżonych, tj. 0%, 3% i 7%.

I tak, w myśl art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego.

Na mocy art. 83 ust. 3 ustawy, przez usługi transportu międzynarodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie się:przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów: a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspólnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspólnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju; przewóz lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego: a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt); usługi pośrednictwa i spedycji międzynarodowej, związane z usługami, o których mowa w pkt 1 i 2.Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca wykonał usługę transportu kolejowego na wagonie 16-osiowym, transformatora 135 ton z Elektrowni do Portu, celem realizacji zamówienia do (.).

Biorąc po uwagę brzmienie art. 83 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy stwierdzić należy, iż usługa transportu transformatora z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty spełnia definicję usługi transportu międzynarodowego.

Zatem, wykonana przez Zainteresowanego w całości na terytorium kraju usługa transportu kolejowego towaru (celem realizacji zamówienia do (.), stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 27 ust. 1 ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, w przypadku świadczenia usług transportowych miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (.).

Wskazując przytoczony art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy, usługi transportu międzynarodowego podlegają opodatkowaniu w każdym państwie, przez terytorium którego przebiega trasa przejazdu, według zasad w nim określonych. Dlatego wykonana przez Wnioskodawcę usługa transportu podlega w całości opodatkowaniu na terytorium kraju.

Na mocy § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 97, poz. 970 ze zm.) - obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. - obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Aby świadczący usługę transportu międzynarodowego mógł zastosować preferencyjną stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% musi dysponować odpowiednimi dokumentami, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Stosownie do wskazanego powyżej art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy, dokumentami stanowiącymi dowód świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 23, są w przypadku transportu towarów przez przewoźnika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament żeglugi śródlądowej), stosowany wyłącznie w komunikacji międzynarodowej, lub inny dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoźnika (spedytora) (.).

Z opisu przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż wystawił on zleceniodawcy fakturę VAT dokumentującą wykonaną przez niego usługę transportu towarów na terytorium kraju, a także otrzymał:fakturę za rozładunek transformatora w Porcie z zastosowaną stawką podatku VAT 0% (art. 83 ust. 1 pkt 9, 17 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r.) orazFormularz Kwitu Sternika (z (.) Polska do (.), statek .W związku z powyższym, o ile z posiadanego przez Wnioskodawcę Formularza Kwitu Sternika jednoznacznie wynika, że przeznaczeniem towaru było nie tylko przekroczenie granicy z państwem trzecim, ale że towary zostały wywiezione z terytorium Wspólnoty - spełnia on wymagania odnośnie dowodów wymaganych dla zastosowania obniżonej do 0% stawki podatku.

Zatem, Wnioskodawca świadcząc usługę transportu w całości na odcinku krajowym, będącą częścią transportu międzynarodowego oraz posiadając dokument, z którego jednoznacznie wynika, że w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim nabył prawo do opodatkowania świadczonej usługi według stawki 0%.

Tut. Organ pragnie zauważyć, iż z dniem 1 grudnia 2008 r. wprowadzone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 212, poz. 1336).

Na mocy tego rozporządzenia, kwestia obniżonej stawki podatku dla transportu wykonywanego w całości na terytorium kraju, stanowiącego część usługi transportu międzynarodowego, uregulowana została w przepisie § 9 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia. Zgodnie z jego brzmieniem: Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.
Słowa kluczowe: faktura, statek, statek morski, stawka, stawka preferencyjna, stawka preferencyjna podatku, stawki podatku, transport, transport kolejowy, transport krajowy, transport międzynarodowy, usługi transportowe, usługi transportu międzynarodowego
Data aktualizacji: 02/01/2013 06:00:01

Księgowość Głogów a terminy podatkowe i inne

Prowadząc działalność, zwłaszcza jeśli robimy to sami, a nie najmujemy biuro rachunkowe Głogów - musimy pamiętać, że każdy obowiązek podatkowy ma swój termin. Oczywiście, ustawodawca zadbał o to, by nie był to jeden dzień w miesiącu, co z jednej...

Zniesienie współwłasności, obowiązek wystawienia faktury VAT tytułu otrzymanej dopłaty

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dot. sposobu potwierdzenia odbioru faktur korygujących

Na podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Księgowi odpowiadają za swoje błędy

Okazuje się, że zatrudnienie księgowej czy powierzenie spraw firmy w ręce biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcy za wynik popełnionych przez nie błędów. Czy wobec tego biura księgowe Warszawa mogą czuć się bezkarne? W artykule 26 Ordynacji...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury mającej dokumentować darowiznęMoment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu urządzenia wraz z montażem od firmy włoskiejPodatnik (nabywca) ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu samochodu osobowego będącego uprzednio przedmiotem umowy leasinguBiura rachunkowe CzęstochowaTermin wystawienia dokumentu korygującego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.