Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka podatku na towary dostarczane do wolnego obszaru celnego oraz stawki podatku na odsprzedaż tych towarów dla podróżnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2008r. (data wpływu 11 sierpnia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 listopada 2008r. (data wpływu 12 listopada 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na towary dostarczane do wolnego obszaru celnego oraz stawki podatku na odsprzedaż tych towarów dla podróżnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie stawki podatku na towary dostarczane do wolnego obszaru celnego oraz stawki podatku na odsprzedaż tych towarów dla podróżnych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2008r. (data wpływu 12 listopada 2008r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu znak: IBPP2/443-751/08/ASz z dnia 31 października 2008r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą zarejestrowaną w Polsce z siedzibą w K. Posiada on lokale gastronomiczne w całej Polsce. W każdym z lokali prowadzi bar (sprzedaż produktów do spożycia na miejscu: gorącej czekolady, kawy, herbaty, napojów chłodzących, lodów, deserów itp.) oraz sklep, w którym można zakupić wyroby z czekolady: czekolady, praliny, ptasie mleczko, bomboniery itp. Jeden z lokali Wnioskodawcy znajduje się w W. na Lotnisku. Lokal ten dokładnie znajduje się w strefie WOC Wolnocłowy Obszar Celny Terminalu II. W tym miejscu mogą przebywać tylko podróżni po odprawie paszportowej, a oczekujący na wylot do kraju Unii Europejskiej (strefa Schengen) lub z krajów spoza Unii Europejskiej. Firma posiada i spełnia wszelkie wymogi nakładane przez Urząd Celny do prowadzenia tego rodzaju działalności w Strefie Wolnocłowej. Prowadzony przez Wnioskodawcę sklep w strefie Wolnocłowego Obszaru Celnego prowadzi odsprzedaż towarów tylko i wyłącznie podróżnym, podróżującym w ruchu lotniczym do krajów Unii Europejskiej i Krajów spoza Unii. Całość towarów sprzedawanych w sklepie Wnioskodawcy dostarczana jest przez jednego producenta (dostawcę). Wszystkie dostawy towarów do tego sklepu są fakturowane przez dostawcę Wnioskodawcy ze stawką VAT 22% (w większości są to wyroby czekoladowe objęte tą stawką podatku VAT). Zauważa się, iż Wnioskodawca w uzupełnieniu z dnia 7 listopada 2008r. do wniosku dokonał modyfikacji pytań oraz swojego stanowiska. W interpretacji została przyjęta wersja pytań i stanowiska wynikająca z uzupełnienia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zasadnym jest dostawa towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się na Lotnisku w Wolnym Obszarze Celnym ze stawką VAT 0% (zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT), a ich odsprzedaż podróżnym wylatującym do krajów Unii Europejskiej ze stawką VAT 22% (traktując jak sprzedaż krajową) i podróżnym wylatującym do krajów spoza Unii Europejskiej ze stawką VAT 0%.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa towaru do sklepu Wnioskodawcy w strefie Wolnego Obszaru Celnego ze stawką VAT 0% zgodnie z ustawą o VAT jest sprzeczna ze stawką wymaganą przy odsprzedaży tych towarów (sprzedaż krajowa VAT 22%) w sklepie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawa o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W świetle art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy o VAT stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejścia granicznego, przeznaczonych do odprzedaży podróżnym. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy o VAT opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, iż ustawodawca objął preferencyjną stawką podatku od towarów i usług (w wysokości 0%) dostawy towarów do wolnych obszarów celnych usytuowanych na terenie lotniczego przejścia granicznego. Należy jednakże zauważyć, iż dostawca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0% pod warunkiem prowadzenia dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały dokonane przy zachowaniu warunków określonych w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi lokal, który znajduje się w strefie WOC Wolnocłowy Obszar Celny Terminalu II na Lotnisku w W. W tym miejscu mogą przebywać tylko podróżni po odprawie paszportowej, a oczekujący na wylot do kraju Unii Europejskiej (strefa Schengen) lub z krajów spoza Unii Europejskiej. Firma posiada i spełnia wszelkie wymogi nakładane przez Urząd Celny do prowadzenia tego rodzaju działalności w Strefie Wolnocłowej. Prowadzony przez Wnioskodawcę sklep w strefie Wolnocłowego Obszaru Celnego prowadzi odsprzedaż towarów tylko i wyłącznie podróżnym, podróżującym w ruchu lotniczym do krajów Unii Europejskiej i Krajów spoza Unii. W art. 2 pkt 1 ustawy o VAT ustawodawca zdefiniował "terytorium kraju" jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli chodzi o pojęcie "terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", to w ustawie o VAT nie zostało zdefiniowane to pojęcie. W tej sytuacji należy uznać, że ustawa tym pojęciem posługuje się w znaczeniu określonym w innych ustawach, w szczególności w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 226, poz. 1944 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą (art. 1) granicą państwową jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielającą terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi. Rzeczpospolita Polska wykonuje swoje zwierzchnictwo nad terytorium lądowym oraz wnętrzem ziemi znajdującym się pod nim, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym oraz dnem i wnętrzem ziemi znajdującymi się pod nimi, a także w przestrzeni powietrznej znajdującej się nad terytorium lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym (art. 6 ustawy o ochronie granicy państwowej). Obszary, nad którymi Rzeczpospolita Polska sprawuje swoje zwierzchnictwo stanowią jej terytorium. Wobec braku w powołanej ustawie o VAT szczególnych unormowań, wolny obszar celny położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest na potrzeby tej ustawy traktowany jako terytorium kraju. W związku z powyższym, do sprzedaży podróżnym wyrobów czekoladowych na terenie Wolnego Obszaru Celnego będą miały zastosowanie stawki podatku obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy, iż dostawa towaru do sklepu Wnioskodawcy w strefie Wolnego Obszaru Celnego ze stawką VAT 0% zgodnie z ustawą o VAT jest sprzeczna ze stawką wymaganą przy odsprzedaży tych towarów (sprzedaż krajowa VAT 22%) w sklepie Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe. Nadmienia się, iż pozostałe kwestie dotyczące:stawki podatku na towary dostarczane do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w strefie wolnego obszaru celnego oraz możliwości dostawy towarów do sklepu Wnioskodawcy znajdującego się w trefie wolnego obszaru celnego ze stawką 22%Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zauważa, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zastosowania przez Wnioskodawcę stawki podatku VAT wysokości 22% na sprzedawane towary, ponieważ nie było to przedmiotem zapytania. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: faktura, podróżni, sklep, stawka, wolny obszar celny
Data aktualizacji: 14/01/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Bytów 77-100 ul. 1 Maja 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie powiaty bytowski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 59101011400008372221000000 VAT...

Czy osoba fizyczna podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy może dobrowolnie pr...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani A. B. z dnia 19.02.2007r. (data wpływu 22.02.2007r.) o udzielenie...

Przechowywanie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić dla udokumentowania...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy posiadany bilet miesięczny spełnia wymogi faktury i w pełni może ją zastąpić?. W roku 2005 zgłaszają się uczniowie, którzy wykupili bilety miesięczne w 2004 r. na dojazdy do szkół. Teraz otrzymują stypendia...

Jaką stawkę VAT (7% czy 22%) Wnioskująca powinna zastosować wystawiając fakturę wewnętrzną...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Podatnik pyta czy możliwa jest zmiana metody wyliczania podatku VAT na fakturze, a jeśli tak, to jak należy ją udokumentowaćKiedy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z duplikatu faktury za dostawę energii elektrycznej?Jak należy opodatkować otrzymane środki finansowe z tytułu umieszczania reklam na prywatnych stronach internetowych?Czy wydatki poniesione w związku z ubieganiem sie o dotację z funduszy unijnych na zakup środków trawałych są w całości osztem uzyskania przychodówPrawo gminy do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją projektu pn. Budowa Domu Kultury w miejscowości G
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.