Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawka podatku od towarów i usług na uslugi z zakresu prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Strony dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług kształcenia personelu medycznego, przedstawione w piśmie z dnia 24 listopada 2005r. oraz uzupełnione pismem z dnia 27 lutego 2006r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 listopada 2005r. (data złożenia w tut. Urzędzie 05 grudnia 2005r.) Strona zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, przedstawiając następujący stan faktyczny:

W ramach umów z Ministrem Zdrowia oraz Marszałkiem Woj. Opolskiego Jednostka prowadzi staże podyplomowe lekarzy oraz pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia oraz Urząd Marszałkowski przekazują na ten cel środki finansowe zaliczkowo. Środki przekazane Jednostce przeznaczane są zgodnie z umowami na wypłaty wynagrodzeń lekarzom i pielęgniarkom, odprowadzanie od tych wynagrodzeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W miesiącu otrzymania zaliczki (na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o VAT) Jednostka wystawia fakturę: za kształcenie personelu medycznego ze stawką VAT zwolnienie zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej ustawą). Umowy są podpisywane dla każdego stażysty indywidualnie. Po zakończeniu umowy, jeśli były niewykorzystane środki finansowe (np.: z tyt. chorobowego) Jednostka sporządza korektę faktury zaliczkowej i zwraca pieniądze. Jednostka dla ww. usług stosuje symbol PKWiU: 80.42 - usługi w zakresie pozostałych form kształcenia. Jednostka prosi o potwierdzenie prawidłowości ww. postępowania.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Natomiast w myśl art. 29 ust. 2 ustawy w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Tutejszy organ podatkowy informuje, że nie jest organem właściwym do określania prawidłowych symboli statystycznych dla wykonywanych czynności. Obowiązek ten ciąży na wykonawcy usługi. Strona dla usług kształcenia personelu medycznego stosuje symbol PKWiU 80.42 - usługi w zakresie pozostałych form kształcenia.Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniami, które w tym przypadku nie mają zastosowania, bowiem symbol PKWiU 80.42 nie został wymieniony w żadnym z załączników do ustawy, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowane stawką niższą niż stawka podstawowa.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 7 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie edukacji (PKWiU 80). W związku z powyższym, usługi kształcenia personelu medycznego podlegają zwolnieniu od podatku, o ile rzeczywiście te usługi mieszczą się w dziale PKWiU 80., należy bowiem wskazać, iż organem właściwym do dokonania powyższej kwalifikacji jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93 - 176 Łódź.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Spółki do czasu jej zmiany lub uchylenie przez organ odwoławczy oraz do czasu zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 §1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia. Ww. zażalenie podlega opłacie skarbowej.
Słowa kluczowe: faktura VAT, podatek od towarów i usług, stawki podatku, usługi szkoleniowe
Data aktualizacji: 30/12/2012 06:00:01

Opodatkowanie darowizny całego przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo do udokumentowania usług za wywóz nieczystości fakturą kwartalną?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 1 w związku z art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) , Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z...

Obowiązek wystawienia faktury przy wydaniu przewłaszczonego towaru

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Głowno 95-015 ul. Sikorskiego 3

Zasięg terytorialny miasta Głowno gminy Głowno, Stryków powiaty część powiatu zgierskiego województwo łódzkie Konta bankowe CIT 59101013710004202221000000 VAT 09101013710004202222000000 PIT 56101013710004202223000000 budżetowe pozostałe...

VAT - w zakresie w zakresie nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz dokumentowania sprzedaży fa...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup skutera wodnegoOpodatkowanie kwot pieniężnych pożyczonych w ramach umowy kredytu w rachunku bieżącymCzy Wnioskodawca, który stanie się czynnym podatnikiem VAT, powinien za dostawę mediów wystawiać refakturę na rzecz członka wspólnoty?Czy należy załączyć faktury do zeznania, oświadczenia (PIT-2 K) - udokumentowania poniesionych wydatków?Rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług budowlanych, dotyczących nowo budowanego obiektu mieszkalnego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.