Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stawki podatku dla usług związanych ze sportem i rekreacją

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2008r. (data wpływu 22 grudnia 2008r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 lutego 2009r. (data wpływu 24 lutego 2009r.) oraz z dnia 11 marca 2009r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku dla wykonywanych usług z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji sportowej i rehabilitacji ruchowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2008r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawek podatku dla wykonywanych usług z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji sportowej i rehabilitacji ruchowej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 lutego 2009r. (data wpływu 24 lutego 2009r.) oraz z dnia 11 marca 2009r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako jednostka budżetowa realizuje zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji sportowej i rehabilitacji ruchowej.

Zgodnie ze statutem OSiR do zakresu działania Ośrodka należy:udostępnianie (wynajem) obiektów sportowo-rekreacyjnych na organizowanie zajęć dydaktycznych, zawodów sportowych, imprez rekreacyjnych: placówkom oświatowym, klubom sportowym, organizacjom społecznym i zawodowym, osobom indywidualnym, podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania obiektów OSiR w celach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie gimnastyki, pływania, ze szczególnym uwzględnieniem szkół, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, świadczenie usług w zakresie zajęć typu: fitness, step, aerobik klasyczny i w wodzie, siłownia, sauna, prowadzenie działalności marketingowej w zakresie działalności OSiR.W świetle powyższego, jednostka stosuje następujące stawki podatku w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, klasyfikując wykonywane usługi zgodnie z zasadami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU:opodatkowanie 22% stawką podatku VAT - sprzedaży biletów wstępu i karnetów na zajęcia aerobiku, fitness, siłownię, saunę, zakwalifikowanych do usług związanych z poprawą kondycji fizycznej - PKWiU 93.04.10-00.00, opodatkowanie 7% stawką podatku VAT zgodnie z poz. 158 i 159 załącznika nr 3 do ustawy - wstęp na obiekty sportowe na zasadzie wykupienia biletu lub karnetu na basen, płytę boiska, korty tenisowe, klasyfikowane jest do PKWiU 92.61.10-00.00 Usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, opodatkowanie stawką 7% podatku VAT - udostępnienie hali sportowej, pływalni w oparciu o godzinową rezerwację pomieszczeń wraz ze sprzętem, w celu odbycia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przez pracowników zakładów pracy, członków klubów sportowych, osoby fizyczne - usługi klasyfikowane do PKWiU 92.61.10-00.00, zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 11 załącznik nr 4 do ustawy) - wpisowe (startowe) za uczestnictwo w imprezach sportowych, takich jak biegi uliczne, rajdy, turnieje, wycieczki, sklasyfikowane do usług związanych z organizowaniem imprez sportowych PKWiU 92.62.12-00.00, szkółki pływackie, nauka gry w tenisa i inne kursy - zakwalifikowane do PKWiU 92.62.1-00.00, jako usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wynajem, udostępnienie obiektów sportowych osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 70.20.12-00.00 Usługi wynajmowania lub dzierżawy nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, stanowiących majątek własny - podlegają zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT.W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że jako jednostka budżetowa w ramach swojej działalności statutowej Wnioskodawca świadczy usługi związane z rekreacją i sportem, nie mając jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko zostaną osiągnięte, przeznaczone są na utrzymanie i poprawę świadczonych usług.

W odniesieniu do pkt 3 wniosku podano także, że Wnioskodawca jest jednostką budżetową podsektora samorządowego, której statutową działalnością jest świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji oraz udostępniania obiektów sportowych (pływalnia, hale sportowe, boiska). W ramach prowadzonej działalności bardzo często Wnioskodawca spotyka się z sytuacja polegającą na tym, że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej chcą dokonać rezerwacji na konkretny dzień i godzinę w obiekcie sportowym (hala sportowa, pływalnia, boiska), aby móc swobodnie korzystać z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. Takie zdarzenie Wnioskodawca traktuje nie jako najem pomieszczeń, które jest opodatkowane stawką 22%, lecz jako czynność techniczną. Fakt dokonania rezerwacji nie jest udostępnieniem mającym znamiona najmu, dzierżawy czy też innej umowy o podobnym charakterze. Rezerwacja jest gwarantem, że w danym dniu i godzinie, w ramach biletu wstępu bądź na podstawie umowy udostępnienia, pływalnia lub hala sportowa będzie dostępna na rzecz dokonującego rezerwacji. Jednocześnie w czasie udostępnienia, obiekt sportowy jest dostępny dla ogółu mieszkańców. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że prowadzenie rezerwacji nie jest czynnością odpowiadającą treści umowy najmu, dzierżawy czy też umowy o podobnym charakterze co powoduje, że czynność techniczna jaką jest rezerwacja obiektu sportowego jest częścią składową usług świadczonych przez obiekty sportowe, a obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

W odniesieniu do pkt 4 wniosku podano, że rajd rowerowy jest imprezą rekreacyjną organizowaną corocznie dla mieszkańców miasta, jednodniową, w której uczestniczy ok. 300 mieszkańców pokonując trasę ok. 8 km rowerem. Jako organizatorzy Wnioskodawca zapewnia pełną obsługę imprezy tzn. zabezpieczenie medyczne, oprawę techniczną, poczęstunek, ubezpieczenie oraz nagrody. Wnioskodawca organizuje również jednodniowe wyjazdy dla mieszkańców, najczęściej są to wyjazdy w góry - piesze wycieczki szlakami. Udział Wnioskodawcy sprowadza się do zapewnienia przewozu uczestnikom wyjazdu, ubezpieczenia oraz zorganizowania opiekuna.

Za udział w ww. imprezach Wnioskodawca pobiera tzw. wpisowe w wysokości niższej niż koszty poniesione przez OSiR. Tego typu usługi Wnioskodawca klasyfikuje w grupowaniu PKWiU 92.62.12-00.00 Usługi związane z organizowaniem imprez sportowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowo zostały zaklasyfikowane ww. usługi określone w punktach od 1-5.

Zdaniem Wnioskodawcy, stosuje on prawidłowe stawki podatku VAT dla wykonywanych przez siebie usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że dokonując oceny prawnej zaprezentowanego stanowiska wyjaśnia się, że udzielając pisemnej interpretacji tut. organ przyjął wskazane przez Wnioskodawcę symbole PKWiU, podane według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 1997r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), która zachowuje swoją aktualność dla potrzeb podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009r. Organ podatkowy nie jest bowiem organem właściwym do klasyfikowania danych usług bądź towarów do odpowiednich symboli PKWiU oraz nie dokonuje weryfikacji klasyfikacji podanych przez podatnika. Do obowiązków dokonującego dostawy określonego towaru lub usług należy przyporządkowanie i zastosowanie właściwego symbolu PKWiU. Wysokość stawki podatku VAT uzależniona jest od przyporządkowania konkretnej dostawie towaru lub świadczonej usłudze właściwego symbolu PKWiU. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) do wydawania opinii interpretacyjnych uprawniony jest Urząd Statystyczny w Łodzi (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z treści art. 41 ust. 1 tej ustawy wynika natomiast, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przedmiotowej ustawie.

Ad. 1.

Według PKWiU, pod symbolem 93.04.10-00.00 sklasyfikowano usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, do których Wnioskodawca zalicza: sprzedaż biletów wstępu i karnetów na zajęcia aerobiku, fitness, siłownię, saunę.

Czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT, dlatego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Ad. 2 i 3.

Według PKWiU, pod symbolem 92.61.10-00.00 sklasyfikowano usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, do których Wnioskodawca zalicza: wstęp na obiekty sportowe na zasadzie wykupienia biletu lub karnetu na basen, płytę boiska, korty tenisowe oraz udostępnienie hali sportowej, pływalni w oparciu o godzinową rezerwację pomieszczeń wraz ze sprzętem, w celu odbycia zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych przez pracowników zakładów pracy, członków klubów sportowych, osoby fizyczne.

Czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem wymienione zostały w poz. 158 załącznika nr 3 do ustawy o VAT jako usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych i opodatkowane są stawką podatku VAT 7% - zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Ad. 4.

Według PKWiU, pod symbolem 92.62.12-00.00 sklasyfikowano usługi związane z organizowaniem imprez sportowych, do których Wnioskodawca zalicza: wpisowe (startowe) za uczestnictwo w imprezach sportowych, takich jak biegi uliczne, rajdy, turnieje, wycieczki. Pod symbolem 92.62.13-00.00 (Wnioskodawca wprawdzie wskazał symbol PKWiU 92.62.1-00.00, jednakże w oparciu o opis dokonany przez Wnioskodawcę, tj. usługi związane ze sportem pozostałe, przyjęto, że chodzi o symbol PKWiU 92.62.13-00.00) sklasyfikowano usługi związane ze sportem pozostałe, do których Wnioskodawca zalicza: szkółki pływackie, nauka gry w tenisa i inne kursy.

Czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem wymienione zostały w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT jako usługi oznaczone symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem 1) z wyłączeniem:usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe, wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5), 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucja filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach, 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72), działalności agencji informacyjnych, usług wydawniczych, usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.Z treści objaśnienia do załącznika nr 4 wynika, iż wskazany symbol PKWiU w pozycji nr 11 wraz z oznaczeniem ex dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT, tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie od podatku dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż ze zwolnienia z podatku nie korzystają usługi wymienione enumeratywnie w wyłączeniach dotyczących pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy oraz te usługi związane z rekreacją i sportem, które nie spełniają warunku podanego w objaśnieniu.

Jak wskazuje Wnioskodawca, usługi świadczone przez niego w ramach działalności statutowej są zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 92.62.12-00.00 i 92.62.1-00.00. Usługi te nie są wymienione w wyłączeniach zawartych w treści poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy. Tym samym korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Jak zaznaczono ponadto w objaśnieniach do wyżej wymienionego załącznika, zwolnienie to dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem, świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Treść objaśnienia wskazuje, że zwolnienie to będzie dotyczyć wyłącznie określonego usługodawcy świadczącego usługi w zakresie sportu i rekreacji, oczywiście przy uwzględnieniu wyłączeń ze zwolnienia wymienionych w treści załącznika.

Wnioskodawca wskazał, iż nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo to osiąga przeznacza na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Zatem dla świadczenia usług o symbolach PKWiU 92.62.12-00.00 i 92.62.13, został jest spełniony warunek, o którym mowa w treści objaśnienia do poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, w związku z czym ww. usługi, o ile mieszczą się we wskazanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji PKWiU, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Ad. 5.

Według PKWiU, pod symbolem 70.20.12-00.00 sklasyfikowano usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym, na własny rachunek, do których Wnioskodawca zalicza: wynajem, udostępnienie obiektów sportowych osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym lub innym jednostkom organizacyjnym na cele ich działalności.

Czynności sklasyfikowane pod wyżej wskazanym symbolem nie zostały wymienione w ustawie, ani też w przepisach wykonawczych jako zwolnione lub korzystające z preferencyjnej stawki podatku VAT, dlatego zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy jednak zauważyć, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1336), zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy gospodarstwami pomocniczymi jednostek budżetowych, jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej. Jeśli więc Wnioskodawca świadczy usługi na rzecz wymienionych w cytowanym przepisie podmiotów, usługi te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. Kwestia ta nie jest jednak przedmiotem niniejszej interpretacji.

Końcowo należy jeszcze raz podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowania wskazane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym są prawidłowe.

Ponadto tut. organ zauważa, że nie dokonuje analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o przedstawiony we wniosku oraz jego uzupełnieniach stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Interpretacja niniejsza dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja niniejsza traci swoją ważność w przypadku zmiany stanu prawnego lub zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji świadczonych usług oraz w przypadku, gdyby organizacja rajdów rowerowych oraz wycieczek w góry stanowiła usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ustawy o VAT.

Należy bowiem zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług wprawdzie nie definiuje pojęcia usług turystki, jednak przez usługę taką należy rozumieć kompleksową usługę świadczoną na rzecz turysty, która obejmuje swym zakresem cząstkowe usługi, bez których dana impreza turystyczna nie mogłaby się odbyć. Takie rozumienie tego pojęcia potwierdza również treść wskazanego przepisu art. 119 ustawy o VAT. Zatem za usługi turystyki należy uznać zorganizowane lub indywidualne wyjazdy wypoczynkowe połączone z rekreacją i rozrywką (tzn. kompleksowym programem imprez). Zgodne jest to także z potocznym rozumieniem słowa turystyka - w słowniku języka polskiego turystyka to dłuższe lub krótsze wyjazdy wypoczynkowe, połączone zwykle ze zwiedzaniem, uprawianiem sportu, wycieczkami itp. (Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN Biblioteka Gazety Wyborczej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: usługi wynajmowania nieruchomości na własny rachunek, usługi związane z działalnością stadionów i innych obiektów sportowych, usługi związane z poprawą kondycji fizycznej, usługi związane ze sportem
Data aktualizacji: 07/01/2013 00:00:01

Kiedy wystawiać fakturę VAT?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z założeniem i ut...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W którym roku należy ująć w kosztach uzyskania przychodu faktury wystawione w 2006 roku za...

Na podstawie art. 216, art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uznaje przedstawione w złożonym wniosku o interpretację...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur zaliczkowych zawierających uchybienia

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych drogą elektroniczną w formacie pdf

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy fakturowanie dla firmy włoskiej podlega pod art. 28b pkt 2 ustawy od towarów i usług?Czy możłiwe będzie wystawienie faktur z różnymi nazwami w imieniu jednego przedsiębiorcy - Spółki przejmującej?Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących koszty inwestycyjneW jakiej dacie powstaje przychód z podnajmu części lokalu gospodarczego w przypadku wystawienia faktury za okres kwartalny?Strata w podatku dochodowym CIT
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.