Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Stosowanie przez usługodawce systemu informatycznego, procedur mających zapewnić autentyczność i integralność faktur elektronicznych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008 r. (data wpływu 11 marca 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie wymiany danych w formie elektronicznej w związku z wystawianiem faktur w formie elektronicznej - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 11 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczący podatku od towarów i usług w zakresie wymiany danych w formie elektronicznej w związku z wystawieniem faktur w formie elektronicznej.W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.Spółka zamierza wdrożyć system, który pozwoli jej wystawić, przesyłać i przechowywać faktury poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z brzmieniem § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.

Spółka oraz jej klienci będą korzystać w zakresie EDI z wydzielonej sieci usługodawcy informatycznego. Usługodawca w ramach umowy, na podstawie której świadczyć będzie usługę, gwarantuje spełnienia wymogów rozporządzenia, w szczególności § 4 pkt 2, poprzez stosowanie odpowiednich procedur, co zostaje potwierdzone złożeniem przez niego oświadczenia o następującej treści:

Usługodawca oświadcza, że ECOD Archiwum zapewnia autentyczność pochodzenia treści faktur wystawianych, przesyłanych, archiwizowanych w formie elektronicznej zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 roku nr 1994/820/WE, poprzez zastosowanie następujących procedur:nadawca faktury elektronicznej przyjmowanej przez oprogramowanie ECOD i przechowywanie w ECOD Archiwum jest uprzednio uwierzytelniany, ponadto identyfikator nadawcy zawarty w przekazywanym od niego dokumencie weryfikowany jest z identyfikatorem uwierzytelnionego nadawcy, ECOD Archiwum, jako system spełniający rygorystyczne normy bezpieczeństwa nie pozwala na modyfikację przesyłanych dokumentów poprzez nieuprawniony dostęp, w przypadku przechowywania w ECOD Archiwum dokumentów w standardzie UN/EDIFACT weryfikowane są, przewidziane w standardzie UN/EDIFACT, sumy kontrolne zawarte w segmentach kopertowych (ENVELOPE) dokumentu EDI.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy złożenie przez podmiot wykonujący usługę EDI oświadczenia opisanego w zdarzeniu przyszłym, w szczególności poprzez wskazanie odpowiednich procedur, które będą stosowane, czyni zadość wymogom § 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.Stanowisko Wnioskodawcy.Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że oprogramowanie ECOD, poprzez które Spółka oraz jej odbiorcy otrzymają możliwość korzystania z usług EDI posiada niżej wymienione funkcje i możliwości:

wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem oprogramowania ECOD automatyczne szyfrowanie przesyłanych danych przez oprogramowanie ECODautoryzowanie dostępu do oprogramowania ECOD za pomocą kodu osobistego i hasła przekazanego Spółce i jej odbiorcom przez usługodawcęnadawca każdego dokumentu EDI przyjmowanego przez oprogramowanie ECOD jest uprzednio uwierzytelniany, ponadto identyfikator nadawcy zawarty w przekazywanym od niego dokumencie weryfikowany jest z identyfikatorem uwierzytelnionego nadawcyoprogramowanie ECOD jako system spełniający rygorystyczne normy bezpieczeństwa nie pozwala na modyfikację przesyłanych dokumentów poprzez nieuprawniony dostępw przypadku przesyłania przez oprogramowanie ECOD dokumentów w standardzie UN/EDIFACT weryfikowane są przewidziane w standardzie UN/EDIFACT sumy kontrolne zawarte w segmentach kopertowych (ENVELOPE) dokumentu EDI, to zapewniona będzie autentyczność pochodzenia faktur i integralność danych zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 roku nr 1994/820/WE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane, poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych.

Wskazać należy, iż elektroniczna wymiana danych została określona w rozporządzeniu jedynie poprzez odniesienie się do umowy w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych. Przedmiotowa umowa została opisana w art. 1 zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. nr 1994/820/WE odnoszących się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994).

Kontrahenci mający zamiar korzystać z elektronicznej formy przesyłania danych (EDI) mają obowiązek zawrzeć dwustronną umowę regulującą wymianę tych danych. Zgodnie z § 4 ust. 2 cytowanego wyżej rozporządzenia, zawarta pomiędzy kontrahentami umowa dotycząca elektronicznej wymiany danych (EDI) obligatoryjnie musi zawierać zapisy przewidujące stosowanie procedur, które będą gwarantowały autentyczność pochodzenia faktury i integralność danych w niej zawartych.

Zagwarantowanie autentyczności pochodzenia faktur oznacza możliwość jednoznacznej identyfikacji nadawcy wiadomości tj. wystawcy faktury. Z kolei procedury zapewniające integralność danych powodują, że faktura przesłana drogą elektroniczną dotarła do adresata kompletna i w niezmienionej formie.

Reasumując należy uznać, iż o ile opisane procedury przesyłania faktur w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zawarte będą w umowie i zapewnią autentyczność i integralność faktur, to spełnione będą wymogi zawarte w § 4 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia. Podkreśla się, że procedury gwarantujące zachowanie wymogów przepisów prawa podatkowego winny wynikać z zawartej umowy o świadczenie usług EDI, a nie z odrębnego oświadczenia usługodawcy.

Ponadto zaznacza się, iż techniczne rozwiązania gwarantujące spełnienie wymogów autentyczności pochodzenia faktury i integralności danych nie były przedmiotem oceny tut. organu, bowiem postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej stosownie do treści art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej ogranicza się jedynie do interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przepisy te - jak wskazano wyżej - nie określają konkretnych wymogów technicznych w przedmiotowym zakresie, tak więc każde rozwiązanie techniczne, o ile zagwarantuje spełnienie wymogów prawa podatkowego będzie prawidłowe. Wskazuje się także, że organ przy wydawaniu interpretacji nie dysponuje odpowiednimi narzędziami, określonymi w Dziale IV Ordynacji podatkowej umożliwiającymi przeprowadzenie postępowania w trakcie którego mógłby pozyskać wiedzę specjalistyczną.Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, faktura elektroniczna, oświadczenia
Data aktualizacji: 30/12/2012 18:00:01

Czy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem Zakładu Usługowo-Handlowego X zajmującego się między innymi sprzedażą części spawalniczych importowanych z Chin. Import towarów odbywa się na podstawie faktur wystawionych przez firmę chińską oraz...

Czy wystawiając fakturę na sumę wpłaconej przez kontrahenta zaliczki z tytułu wewnątrzwspó...

Na podstawie: art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2005 r. złożonym do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przez Pana...

Kwestia zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy oraz...

Na podstawie art. 14a 1 i 4, art. 87 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), 8...

Czy spółka może odliczyć w całości lub w części podatek VAT naliczony, wynikający z faktur...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:art. 14a 1 i 4 oraz art. 217 i art. 93a 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 oraz art. 88...

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych ze świadczeniem usług rek...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej zakup przez ZOZ tomografu komputerowegoDochody z programów płatnych e-mailiOtrzymane premie pieniężne powiązane z konkretnymi dostawami powinny być traktowane jako rabatOpodatkowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej fakt wypłacenia premii pieniężnejPrawo do odliczenia podatku VAT w związku z wykonywaniem działalności opodatkowanej i niepodlegającej opodatkowaniu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.