Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi czy może " dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturze dostawcy komputerów

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 31.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.01.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 31.01.2006r. za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż rozpoczyna ona realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W budżecie projektu został przewidziany zakup 2 komputerów, które będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji projektu ( przez okres 1 roku ), a następnie do celów prowadzonej działalności opodatkowanej.

Strona wnosi o udzielenie odpowiedzi czy może " dokonać obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w fakturze dostawcy komputerów." Zdaniem Strony " art. 86 ustawy o podatku VAT nie zabrania obniżenia podatku należnego o naliczony, jeżeli nabyte środki będą służyć działalności opodatkowanej."

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 10 w/w ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18; W świetle dyspozycji zawartej w art. 86 ust 13 w/w ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. W myśl art. 91 ust.1 po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych. Zgodnie z ust 2 w/w przepisu, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z regulacją zawartą w art. 91. ust. 7 w/w ustawy, przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru

W związku z powyższym tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż Stronie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury wystawionej przez dostawcę komputerów. Regulacja art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie stanowi iż, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku przedmiotowych towarów ( komputerów) nie można zastosować prawa wynikającego z powyższego przepisu ponieważ towary te nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednakże uregulowanie zawarte w art. 91 ust. 7 stanowi, iż w przypadku zmiany przeznaczenia towaru - wykorzystywania go do czynności opodatkowanych - podatnik jest uprawniony do dokonania stosownej korekty. Korekty kwoty podatku naliczonego dokonywana jest jednorazowo, w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku, za który dokonuje się korekty.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.
Słowa kluczowe: dotacja, działalność gospodarcza, obniżenie podatku należnego
Data aktualizacji: 18/01/2013 06:00:01

Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia przez firmę podatku VAT z...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy usługa organizacji, przez kontrahenta uczestnictwa w targach w Moskwie z Wielkiej Bryt...

Działając na podstawie: art. 14a 1 i 4 w związku z art. 14 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54...

Czy faktury sprzedaży wystawione brytyjskiemu hurtownikowi stanowią WDT zgodnie z art. 13...

Na podstawie art. 14a 4 w zw. z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Określenie momentu otrzymania od kontrahenta faktury wystawionej w formie elektronicznej

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r. złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 25.10.2006r...

Kiedy podatnik ma prawo do wystawienia faktur korygujących?

Zgodnie z informacją zawartą w złożonym przez podatnika wniosku, a także w dostarczonym wyroku Sądu Rejonowego - firma X , na podstawie umowy zawartej z Gminą, korzystała z pomieszczeń budynku położonego w...... Jednocześnie firma X , na podstawie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przez podatnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnejCzy jako nabywca towarów i usług jestem obowiązany do weryfikacji stawki podatku VAt na fakturze otrzymanej od nabywyc?Przeliczenie kwoty wyrażonej w walucie obcej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarówObowiązek rejestrowania sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej w przypadku sprzedaży samochodów używanych przez internetMożliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu pod nazwą
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.