Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 05.01.2006r. w zakresie pytania nr 2 - dotyczącego stawki podatku za świadczoną usługę oraz refaktury za bilety dla zagranicznego kontrahenta nieposiadającego numeru identyfikacyjnego - za prawidłowe.

Uzasadnienie

W ramach prowadzonej działalności Strona świadczy usługi rozrywkowe w tym zagraniczne koncerty orkiestry. Usługi te świadczone są np. we Francji. Francuski kontrahent nie posiadał aktualnego numeru identyfikacyjnego. W związku z tym zarówno od otrzymanego wynagrodzenia za koncert jak i od refaktury za bilety do Paryża naliczono 7% stawkę podatku od towarów i usług. Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta? Zdaniem Strony powyższa usługa nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, natomiast refaktura za bilety powinna zawierać stawkę 0%.

W myśl dyspozycji art. 27 ust 2 pkt 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z normą art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia przedmiotowej usługi nie jest Polska, tylko państwo członkowskie UE lub kraj trzeci. W myśl art. 83 ust.1.pkt 23 w/w ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W związku z powyższym tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż brak numeru identyfikacyjnego u kontrahenta zagranicznego na rzecz którego Strona świadczy przedmiotowe usługi nie rodzi obowiązku podatkowego na terytorium Polski. Miejscem świadczenia usługi koncertu orkiestry, sklasyfikowanej przez Stronę pod symbolem PKWiU 92.31.21.jest miejsce, gdzie jest faktycznie świadczona, a więc znajduje się terytorium Francji. W związku z tym usługi te będą opodatkowane stawką właściwą dla francuskiego podatku od wartości dodanej. Należy jednak zauważyć, że ani ustawa o podatku od towarów i usług ani wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania. W klasycznym ujęciu refakturowanie odnosi się faktycznie do przeniesienia kosztów wyłożonych przez podatnika na rzecz swojego kontrahenta. Refakturujący nie dolicza swojej marży, czyli dochodzi do faktycznego zwrotu kosztów. Sprzedaż biletów lotniczym transporcie międzynarodowym jest opodatkowana z zastosowaniem 0% stawki podatku od towarów i usług. Identyczną stawkę stosuje się przy dokonywaniu refakturowania sprzedaży przedmiotowych biletów.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku, usługi kulturalne
Data aktualizacji: 26/01/2013 03:00:01

Urząd Skarbowy Legnica 59-220 ul. Najśw. Marii Panny 3

Zasięg terytorialny miasta miasto na prawach powiatu Legnica,Chojnów gminy Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja powiaty legnicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 15101016740032322221000000 VAT...

Wystawianie dowodów wewnętrznych online

Dowód wewnętrzny służy zaksięgowaniu transakcji, która nie podlega przepisom o opodatkowaniu z tytułu obrotu towarami i usługami. Zdarza się często, że przedsiębiorstwo musi zaksięgować zakup lub transakcję, na którą nie wystawia się faktury lub...

Opodatkowanie, dokumentowanie premii pieniężnych oraz prawo do odliczenia podatku naliczon...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Gdy oryginał faktury zaginie

Co zrobić kiedy zaginie oryginał faktury na która czekamy? Co zrobić jeśli dotrze do naszej firmy z opóźnieniem? Czy można wtedy ją zaksięgować? Zdarza się, że firma otrzymuje duplikat faktury kosztów pośrednich, bo oryginał zaginął. Zazwyczaj...

Czy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskaz...

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 25.11.2005 r. (data wpływu do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dotyczy możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej wydatek będący zapłatą za utracony towarPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na organizację konferencji branżowejCzy Spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2006, kosztów zakupu szyn z hutyCzy kwota wynikająca z faktury powinna być traktowana jako wartość netto czy brutto ?Czy istnieje możliwość odliczania 100 % VAT z faktury za ratę leasingową do momentu odliczenia 6.000, 00 zł ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.