Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 05.01.2006r. w zakresie pytania nr 2 - dotyczącego stawki podatku za świadczoną usługę oraz refaktury za bilety dla zagranicznego kontrahenta nieposiadającego numeru identyfikacyjnego - za prawidłowe.

Uzasadnienie

W ramach prowadzonej działalności Strona świadczy usługi rozrywkowe w tym zagraniczne koncerty orkiestry. Usługi te świadczone są np. we Francji. Francuski kontrahent nie posiadał aktualnego numeru identyfikacyjnego. W związku z tym zarówno od otrzymanego wynagrodzenia za koncert jak i od refaktury za bilety do Paryża naliczono 7% stawkę podatku od towarów i usług. Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta? Zdaniem Strony powyższa usługa nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, natomiast refaktura za bilety powinna zawierać stawkę 0%.

W myśl dyspozycji art. 27 ust 2 pkt 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z normą art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia przedmiotowej usługi nie jest Polska, tylko państwo członkowskie UE lub kraj trzeci. W myśl art. 83 ust.1.pkt 23 w/w ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W związku z powyższym tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż brak numeru identyfikacyjnego u kontrahenta zagranicznego na rzecz którego Strona świadczy przedmiotowe usługi nie rodzi obowiązku podatkowego na terytorium Polski. Miejscem świadczenia usługi koncertu orkiestry, sklasyfikowanej przez Stronę pod symbolem PKWiU 92.31.21.jest miejsce, gdzie jest faktycznie świadczona, a więc znajduje się terytorium Francji. W związku z tym usługi te będą opodatkowane stawką właściwą dla francuskiego podatku od wartości dodanej. Należy jednak zauważyć, że ani ustawa o podatku od towarów i usług ani wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania. W klasycznym ujęciu refakturowanie odnosi się faktycznie do przeniesienia kosztów wyłożonych przez podatnika na rzecz swojego kontrahenta. Refakturujący nie dolicza swojej marży, czyli dochodzi do faktycznego zwrotu kosztów. Sprzedaż biletów lotniczym transporcie międzynarodowym jest opodatkowana z zastosowaniem 0% stawki podatku od towarów i usług. Identyczną stawkę stosuje się przy dokonywaniu refakturowania sprzedaży przedmiotowych biletów.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku, usługi kulturalne
Data aktualizacji: 26/01/2013 03:00:01

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach VAT wystawionych p...

Na podstawie art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 01.08.2005r. (data wpływu do...

Sposób przeliczania waluty obcej na fakturze wewnętrznej

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

VAT zakresie wystawiania faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zaliczenie do przychodów kwot wynikających z faktury zaliczkowej i końcowej w miesiącu...

Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 06.04.2006 r., uzupełnione w dniach 08.05.2006 r. i...

Opodatkowanie marketingowych usług okolicznościowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w przypadku wypłaty z OFE na rzecz byłego współmałżonka zastosowanie ma przepis dotyczący podziału majątku wspólnego małżonków?Czy Podatnik mia prawo wystawić fakturę bez podatku VAT na kontrahenta niemieckiego, wskazując go jako podatnika podatku od wartości dodanej?Kadry, płace i rachunkowość a biuro księgowe GrudziądzCzy kserokopia faktury zakupu towaru handlowego może być dokumentem księgowym?Czy można dokonać odliczenia podatku VAT od faktur leasingu jeśli umowa leasingu była zawarta z kim innym, a później zbyta w drodze cesji ?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.