Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 06.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 05.01.2006r. w zakresie pytania nr 2 - dotyczącego stawki podatku za świadczoną usługę oraz refaktury za bilety dla zagranicznego kontrahenta nieposiadającego numeru identyfikacyjnego - za prawidłowe.

Uzasadnienie

W ramach prowadzonej działalności Strona świadczy usługi rozrywkowe w tym zagraniczne koncerty orkiestry. Usługi te świadczone są np. we Francji. Francuski kontrahent nie posiadał aktualnego numeru identyfikacyjnego. W związku z tym zarówno od otrzymanego wynagrodzenia za koncert jak i od refaktury za bilety do Paryża naliczono 7% stawkę podatku od towarów i usług. Strona wnosi o wyjaśnienie, jaką stawką podatku od towarów i usług powinna być opodatkowana refaktura za bilety dla kontrahenta? Zdaniem Strony powyższa usługa nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, natomiast refaktura za bilety powinna zawierać stawkę 0%.

W myśl dyspozycji art. 27 ust 2 pkt 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zgodnie z normą art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia przedmiotowej usługi nie jest Polska, tylko państwo członkowskie UE lub kraj trzeci. W myśl art. 83 ust.1.pkt 23 w/w ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług transportu międzynarodowego. W związku z powyższym tut. organ podatkowy stoi na stanowisku, iż brak numeru identyfikacyjnego u kontrahenta zagranicznego na rzecz którego Strona świadczy przedmiotowe usługi nie rodzi obowiązku podatkowego na terytorium Polski. Miejscem świadczenia usługi koncertu orkiestry, sklasyfikowanej przez Stronę pod symbolem PKWiU 92.31.21.jest miejsce, gdzie jest faktycznie świadczona, a więc znajduje się terytorium Francji. W związku z tym usługi te będą opodatkowane stawką właściwą dla francuskiego podatku od wartości dodanej. Należy jednak zauważyć, że ani ustawa o podatku od towarów i usług ani wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania. W klasycznym ujęciu refakturowanie odnosi się faktycznie do przeniesienia kosztów wyłożonych przez podatnika na rzecz swojego kontrahenta. Refakturujący nie dolicza swojej marży, czyli dochodzi do faktycznego zwrotu kosztów. Sprzedaż biletów lotniczym transporcie międzynarodowym jest opodatkowana z zastosowaniem 0% stawki podatku od towarów i usług. Identyczną stawkę stosuje się przy dokonywaniu refakturowania sprzedaży przedmiotowych biletów.

W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: refakturowanie, stawki podatku, usługi kulturalne
Data aktualizacji: 26/01/2013 03:00:01

Na tle powyższego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem o prawidłowy sposób wy...

Spółka zakupiła od krajowego kontrahenta usługę, z tytułu których rozliczenia z dostawcą wyglądają następująco: Spółka wpłaca zaliczkę w wysokości 4.000, 00 zł za usługi, które będą wykonywane w danym miesiącu, w ustawowym terminie dostawca...

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonania usługi spedycji

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura ze stawką podstawową 22%?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy faktury VAT dla osób zagranicznych należy wystawiać w języku angielskim?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art. 14a par. 1 oraz par. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2005 r. w...

Wystawianie not korygujących online

Nota korygująca to dokument, pozwalający odbiorcy faktury skorygować błędy, jakie są na niej zawarte. Notą korygująca można poprawić: błędną nazwę firmy, niepoprawny adres, zły numer NIP, błędny opis faktury lub nazwy produktów. Notą korygującą nie...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dot. podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrującychUrząd Skarbowy Przasnysz 06-300 ul. Świerkowa 3Czy można pomniejszyć należny podatek VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?Czy opłatę na Stowarzyszenie należy traktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną VAT?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej wynagrodzenie stanowiące zachętę do zawarcia umowy najmu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.