Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Strona zwróciła się w sprawie prawa do odliczenia VAT przy zakupie na dwa podmioty po 50% pod warunkiem podziału zapłaty w tym zakupie po 50

Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, iż stanowisko Podatnika reprezentowanego przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 25.07.2006 r. (26.07.2006 r. data wpływu do tut. organu podatkowego) uzupełnionym pismem z dnia 01.08.2006 r. (02.08.2006 r. data wpływu do tut. organu podatkowego) w zakresie pytania nr 1 - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług tj. w/s prawa do dokonania odliczenia podatku VAT po 50% przy zakupie na dwa podmioty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26.07.2006 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek z dn. 25.07.2006 r. Podatnika reprezentowanego przez Pełnomocnika - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dn. 01.08.2006 r. (02.08.2006 r. data wpływu do tut. organu podatkowego).

Jak stanowi art. 14a par. 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a par. 4 cytowanej wyżej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w par. 1, następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie.

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż został zakupiony jeden samochód ciężarowy 10 tonowy przez dwa podmioty z podziałem po 50% kosztów amortyzacji i po 50% odliczenia VAT przy zakupie. Ponadto Wnioskodawca stwierdził, iż dokonany zakup samochodu ciężarowego jest związany z działalnością wyłącznie opodatkowaną.

Zapytanie nr 1:

Strona zwróciła się w sprawie prawa do odliczenia VAT przy zakupie na dwa podmioty po 50% pod warunkiem podziału zapłaty w tym zakupie po 50%.

Własne stanowisko do ww. zapytania:

Zdaniem Podatnika tak, pod warunkiem, że faktura będzie wystawiona na dwa podmioty, zapłata potwierdzona dokumentem, że po 50% zostały obciążone podmioty.

Ocena prawna :

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Ponadto w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o podatku VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ww. ustawy VAT - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W myśl również par. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Z powyższych przepisów wynika, iż podstawę do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez podatnika VAT czynnego stanowi jedynie taka faktura VAT, która zawiera dane identyfikujące nabywcę towarów i usług tożsame z danymi podatnika dokonującego obniżenia podatku należnego, oraz w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez nabywcę do wykonywania czynności opodatkowanych.

Na uwagę zasługuje tutaj fakt, pomimo iż jeden towar można nabyć tylko za jedna cenę to towar ten mogą kupić na współwłasność dwie osoby.

Istota współwłasności polega na tym, że każdy współwłaściciel ma jednakowe prawo do tej samej rzeczy, ograniczone jedynie takim samym prawem innych współwłaścicieli.

Zasady prawne współwłasności regulują art. 195-221 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Współwłasność stanowi odmianę własności i wyraża się w tym, iż własność rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Ponadto ilekroć w ustawie jest mowa o prawach i obowiązkach właściciela, wspomniane prawa i obowiązki odnoszą się także do współwłaścicieli (por. art. 195 k.c. w związku z art. 140 k.c.)

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ww. ustawy o podatku VAT Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W powyższym przepisie ustawodawca użył sformułowania nabywcy tj. w liczbie pojedynczej - jednakże nie może to oznaczać niestosowanie tego przepisu w przypadku nabycia tej samej rzeczy przez kilku nabywców - zatem z uwagi na fakt, iż prawodawca wymaga wpisania do faktury imienia, nazwiska lub nazwy nabywcy, to w wypadku nabycia towaru przez dwóch nabywców wpisaniu podlegają te dwa podmioty występujące jako nabywcy danej transakcji.

Ponadto skoro należny podatek został uregulowany w poprzedniej fazie obrotu i znajdował odbicie w cenie, kolejny nabywca może przy obliczaniu swojego podatku odliczyć odpowiednią część ceny, w zależności od swojego udziału, zatem wystawienie faktury na dwa lub więcej podmiotów, które nabyły wspólnie ten sam towar, nie stoi na przeszkodzie obniżaniu przez każdy z nich należnego podatku o odpowiadającą udziałowi we współwłasności część kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towaru.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik sfinansował 50% wartości zakupu jednej ciężarówki 10 tonowej, którą nabyły dwa podmioty z podziałem po 50% kosztów amortyzacji i 50% odliczenia VAT przy zakupie, ponadto z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dokonany zakup samochodu ciężarowego służy do wykonywania działalności opodatkowanej.

Reasumując w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego tut. organ podatkowy podziela stanowisko Podatnika reprezentowanego przez Pełnomocnika przedstawione we wniosku, iż przysługuje odliczenie 50% podatku VAT przy zakupie przedmiotowego samochodu ciężarowego, pod warunkiem, że faktura będzie wystawiona na dwa podmioty, zapłata potwierdzona dokumentem, że po 50% zostały obciążone podmioty - albowiem przedmiotowy zakup będzie wykorzystywany przez Podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych - zatem przysługiwać będzie prawo dokonania odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy VAT w części odpowiadającej udziałowi we współwłasności tj. w przedmiotowej sprawie 50% pod warunkiem, że faktura będzie wystawiona na dwa podmioty.

Zgodnie z art. 14a par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Zgodnie z art. 14b par. 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura, odliczenie podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 20/10/2013 00:00:01

Urząd Skarbowy Brzeziny 95-060 ul. Sienkiewicza 16

Zasięg terytorialny miasta Brzeziny gminy Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów powiaty brzeziński województwo łódzkie Konta bankowe CIT 26101013710014142221000000 VAT 73101013710014142222000000 PIT 23101013710014142223000000 budżetowe pozostałe...

Czy Spółka ma obowiązek wystawiania pracownikowi faktury VAT na odsetki od pożyczki na cel...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zapytanie dotyczy prawidłowości określenia obrotu z tytułu dokonywanej dostwy samochodów w...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków działając w myśl art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926, ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.12.2004 r. (data wpływu do tut. US:...

Urząd Skarbowy Pyrzyce 74-200 ul. 1 Maja 16

Zasięg terytorialny miasta gminy Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice powiaty pyrzycki województwo zachodniopomorskie Konta bankowe CIT 10101015990057282221000000 VAT 57101015990057282222000000 PIT 07101015990057282223000000...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, w których wy...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Jakie są reguły dokonania korekty ze stawki 22% na stawkę 7% oraz ze stawki 7% na stawkę 22%?jaki wydatek potwierdzony fakturą VAT można odliczyć w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej?Czy można obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej na jednego ze wspólników spółki cywilnej?Czy sprzedaż materiału szkółkarskiego może być dokumentowana rachunkami oraz czy wystawianie jest ograniczone limitem uzyskania przychodu?Stosowanie na fakturach NIP gminy
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.