Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Świadczenie usług reklamy na rzecz kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu w kraju, gdzie nabywca posiada siedzibę, tj. w Szwajcarii

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2008 r. (data wpływu 12 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług reklamy wykonywanych na rzecz kontrahenta zagranicznego - jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 12 grudnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia miejsca świadczenia i opodatkowania usług reklamy wykonywanych na rzecz kontrahenta zagranicznego.W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.Spółka świadczy, na rzecz Przedsiębiorstwa P z siedzibą w Szwajcarii, na podstawie umowy, usługi reklamy. Polegają one na reklamie, promocji produktów tej firmy na terenie Polski, poprzez zakładanie banerów, kasetonów reklamowych, oklejanie samochodów, wydawanie ulotek, zakup towarów (gadżetów reklamowych), usług bezpośrednio związanych z należytym wykonaniem ww. umowy. Na wynagrodzenie składa się zwrot poniesionych kosztów i wynagrodzenie za wkład pracy. Wnioskodawca, co 6 miesięcy, doręcza kontrahentowi zagranicznemu spis i dokumentację poniesionych kosztów. Wystawiana jest faktura, której wartością netto są powyższe wyliczenia, naliczany jest podatek od towarów i usług w stawce 22%. Ostatnio, kontrahent zagraniczny odmówił zapłaty podatku od towarów i usług, twierdząc, że nie nalicza się go w kraju usługobiorcy.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:Czy w opisanych wyżej okolicznościach, prawidłowym działaniem jest odstąpienie od naliczania podatku od towarów i usług.Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma przepis art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatek od towarów i usług naliczany jest w Szwajcarii, a nie w Polsce.W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 1 tej ustawy - terytorium kraju oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, świadczeniem usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Wskazać należy, iż w przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, podstawowe znaczenie ma określenie miejsca ich świadczenia.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.W ust. 3 powołanego artykułu ustawodawca określił, że w przypadku usług, o których mowa w ust. 4, gdy są świadczone na rzecz:

osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lubpodatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę,miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Artykuł 27 ust. 4 ustawy precyzuje, iż przepis ust. 3 stosuje się do usług:

sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw; reklamy; doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 72.1); w zakresie oprogramowania (PKWiU 72.2); prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 74.3); przetwarzania danych i dostarczania informacji; tłumaczeń; - (brzmienie obowiązujące do dnia 30 listopada 2008 r.), bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki; dostarczania (oddelegowania) personelu; wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu; telekomunikacyjnych; nadawczych radiowych i telewizyjnych;elektronicznych; polegających na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1-9 i 11; agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1-10; polegających na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych lub elektroenergetycznych; przesyłowych: gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym; bezpośrednio związanych z usługami, o których mowa w pkt. 12 i 13.

Z regulacji art. 106 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów lub świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy podatku od towarów i usług czynni lub zwolnieni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze (art. 106 ust. 2 ustawy).

W myśl § 27 ust. 1, obowiązującego do dnia 30 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), przepisy § 9, 11-23 i 26 stosuje się odpowiednio do faktur stwierdzających dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej lub - w przypadku terytorium państwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

Zgodnie z ust. 2 powołanego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane określone w § 9, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem. Faktury mogą nie zawierać danych określonych § 9 ust. 1 pkt 2, dotyczących nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 4 (§ 27 ust. 3 powołanego rozporządzenia).

Jednocześnie wskazuje się, iż od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1337), które powyższą kwestię reguluje w § 25 w analogiczny sposób.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie reklamy na rzecz firmy, która posiada siedzibę w Szwajcarii. Wnioskodawca z tytułu wykonania ww. usług wystawia kontrahentowi zagranicznemu fakturę VAT ze stawką 22%.

Analizując treść wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy stwierdzić należy, iż w przypadku świadczenia usług reklamy na rzecz kontrahenta zagranicznego, miejscem świadczenia i opodatkowania tych usług będzie kraj, gdzie nabywca posiada siedzibę, tj. Szwajcaria.

Tym samym świadczenie usług na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (Szwajcarii), a więc w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - zgodnie z wyżej cytowanym przepisem § 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia - Wnioskodawca dokumentuje fakturą VAT, na której nie wskazuje stawki podatku i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem.Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura, miejsce świadczenia, reklama, usługi o charakterze niematerialnym
Data aktualizacji: 15/10/2013 06:00:01

Obciążenie najemcy odszkodowaniem z tytułu zajmowania lokalu bez tytułu prawnego a wystawi...

Działając na podstawie art. 14a 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Pytanie dot. sprzedaży lokali przez spółkę cywilną dla wspólników tej spółki

Na podstawie: art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Czy wydanie opakowań po środkach niebezpiecznych, w wypadku braku ich zwrotu, podlega opod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup części samochod...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zgorzelec 59-900 ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8B

Zasięg terytorialny miasta Zawidów, Zgorzelec gminy Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węgliniec, Zgorzelec powiaty zgorzelecki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740012542221000000 VAT 90101016740012542222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Prawo do odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione w związku z otrzymaną dotacjąJaki adres należy podawać na fakturach, jeżeli spółka ma dwa miejsca prowadzenia działalności?Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w stanie faktycznym?Biuro księgowe z Leszna radzi dlaczego warto korzystać z programów do wystawiania fakturachMiejsce opodatkowania usług reklamy świadczonych na rzecz firmy z siedzibą w Belgii
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.