Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Termin wystawienia faktury VAT dla udokumentowania usług magazynowania towarów

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.09.2006 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 20.09.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 02.11.2006 r. (data wpływu 03.11.2006 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej terminu wystawienia faktury dla udokumentowania usług magazynowania towarów - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

W dniu 20.09.2006 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej terminu wystawienia faktury dla udokumentowania usług magazynowania towarów - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). Pismem z dnia 17.10.2006 r. Podatnik został wezwany w trybie art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Dnia 03.11.2006 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Podatnika z dnia 02.11.2006 r. stanowiące odpowiedź na wezwanie.

Z w/w wniosku wraz z pismem uzupełniającym wynika, iż celem działalności Spółki jest m.in. świadczenie usług magazynowania i przechowywania towarów, działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i transport drogowy towarów. Spółka m.in. świadczy na rzecz kontrahentów zagranicznych usługi magazynowania towarów w magazynie znajdującym się na terytorium Polski. Umowa na magazynowanie zawarta między Spółką, a jej zagranicznym kontrahentem przewiduje "tygodniowe fakturowanie" wykonanych usług, gdyż Strony przyjęły, iż wykonanie usługi oznacza magazynowanie towarów kontrahenta przez tydzień.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym Spółka zadała pytanie, w jakim terminie należy wystawić fakturę dla udokumentowania wykonanych usług magazynowania, w sytuacji, gdy za wykonanie usługi strony uważają magazynowanie towarów przez tydzień.

Zdaniem Podatnika, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), który stanowi, iż w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, w opisanym stanie faktycznym fakturę dla udokumentowania usług magazynowania towarów należy wystawić po wykonaniu usługi (czyli po każdym zakończonym tygodniu magazynowania towarów), chyba, że wcześniej Spółka otrzyma całość lub część zapłaty za wykonaną usługę. Powyższe dotyczy otrzymania całości lub części zapłaty po wykonaniu usługi (rozumianym jako magazynowanie towarów przez tydzień). Natomiast w przypadku wcześniejszego otrzymania całości lub części należności (to jest w przypadku otrzymania należności przed wykonaniem usługi rozumianym jako magazynowanie towarów przez tydzień), w opinii Spółki należy wystawić fakturę zgodnie z § 14 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r., a więc nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3 ustawy).

Szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798, z późn. zm.).

Na podstawie §Â 15 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Stosownie do treści § 15 ust. 2 w/w rozporządzenia, faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

Art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowi natomiast, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze - z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej.

W obliczu powyższego, fakturę dla udokumentowania wykonanych usług magazynowania towarów (rozumianych jako magazynowanie towarów przez tydzień) należy wystawić najpóźniej w dniu powstania obowiązku podatkowego i najwcześniej na 30 dni przed tym dniem (na podstawie § 15 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r.). Obowiązek podatkowy z tytułu wykonywanych przez Spółkę na terytorium Polski usług magazynowania (przechowywania) towarów powstaje bowiem na zasadach wskazanych w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Z załączonej do zapytania umowy wynika, iż termin płatności strony określiły w umowie.

Natomiast w przypadku otrzymania całości lub części należności przed wykonaniem usługi (rozumianym jako magazynowanie towarów przez tydzień) fakturę dla udokumentowania otrzymanej zaliczki należy wystawić w terminie wskazanym w przepisie § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Na podstawie § 14 ust. 1 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r., jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

A zatem, w przypadku otrzymania całości lub części należności przed wykonaniem usługi magazynowania (rozumianym jako magazynowanie towarów przez tydzień) fakturę obejmującą tę zaliczkę należy wystawić najpóźniej w siódmym dniu od dnia otrzymania zaliczki.

W konsekwencji, stanowisko wyrażone w tym zakresie przez Podatnika we wniosku z dnia 20.09.2006 r. (uzupełnionym pismem z dnia 02.11.2006 r.) - należy uznać - za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura vat, usługi magazynowania i przechowywania towarów, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 07/06/2012 09:24:42

Czy błędnie wykazany na fakturze numer rejestracyjny samochodu może zostać skorygowany pop...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie: - art. 14a 1 i 4 oraz art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), - 12 ust. 5 21 rozporządzenia...

Czy Spółka postąpiła słusznie wystawiając fakturę z doliczonym podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można odliczyć 100% podatku naliczonego z faktur dotyczących leasingu, zakupu i najmu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tak wystawionych faktur?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT oraz dokumentowanie sprzedaży samochodu za...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawiomych na zasadach określonych w § 6 rozporządzeniaMożliwość odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur związanych z planowaną inwestycją tj. budową drógOdliczenie w zeznaniu rocznym kwoty z tytułu zwrotu jednorazowej odprawy pieniężnejZasady postępowania w przypadku refakturowania usługCzy Gmina ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur, które są związane z realizacją przedmiotowego projektu?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.