Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Termin wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanego

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art.216 §1, art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 17.01.2007r. (data wpływu do urzędu 18.01.2007r.) w sprawie terminu wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie usługi przeglądu budowlanego.

UZASADNIENIE

W myśl art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w §1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie - art.14a §4.

Pismem z dnia 17.01.2007r. (data wpływu do urzędu 18.01.2007r.) pełnomocnik Wspólnoty Mieszkaniowej zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów w podatku od towarów i usług. Z przedstawionej w piśmie sytuacji wynika, że w 2005r. Miejski Zarząd Mienia Komunalnego pełniła obowiązki zarządcy części wspólnej nieruchomości. Z dniem 01.01.2006r. obowiązki te przejął inny podmiot. Ponadto z pisma oraz załączonych dowodów wynika, że w dniu 19.04.2006r. Miejski Zarząd Mienia Komunalnego wystawiła dla Wspólnoty Mieszkaniowej fakturę VAT nr .../2006 o wartości netto ...zł i podatku VAT ...zł, dokumentującą przegląd budowlany jednoroczny za 2005r. Zgodnie z przedłożonym w dniu 29.01.2007r. protokołem kontroli okresowej, rocznej nr 4/2005 przegląd budowlany został wykonany 29.12.2005r. Pełnomocnik dodaje także, iż wykonana usługa nie znalazła uzasadnienia w przekazanych nowemu zarządcy saldach na koniec 2005r.Wspólnota Mieszkaniowa odmówiła uregulowania należności za wystawioną fakturę argumentując, że MZMK nie wykazała takich należności w przekazanych dokumentach finansowo-księgowych oraz, że wystawienie faktury nastąpiło później niż siedem dni po wykonanej usłudze.Zdaniem pełnomocnika faktura powinna być wystawiona w terminie siedmiu dni od wykonania usługi przeglądu budowlanego.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) obowiązek podatkowy w podatku VAT powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust.2-21, art.14 ust.6, art.20 i art.21 ust.1.Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - art.19 ust.4 ustawy o podatku VAT.Stosownie do przepisu §13 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz.798) fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem §14 i §15.

W świetle powołanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Miejski Zarząd Mienia Komunalnego po wykonaniu usługi przeglądu budowlanego jednorocznego za 2005r., miał obowiązek wystawić fakturę VAT dokumentującą czynność do siedmiu dni od wykonania usługi. Termin ostateczny wystawienia faktury przypadał na dzień 05.01.2007r. W tym momencie bez znaczenia jest fakt, czy dana usługa została wykazana w rozliczeniach finansowo-księgowych na koniec 2005r. przekazanych nowemu zarządcy, czy też nie.

Reasumując na podstawie przedstawionych przez pełnomocnika dowodów Miejski Zarząd Mienia Komunalnego, fakturę VAT dokumentującą wykonanie usługi przeglądu budowlanego jednorocznego za 2005r. miał obowiązek wystawić w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi czyli do dnia 05.01.2007r.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawia się jak na wstępie. Niniejsza informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie z art. 14b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja, o której mowa w art14a §1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Interpretacja, o której mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowych właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w §5 (art.14b §2 Ordynacja podatkowa).

Od niniejszego postanowienia w trybie art.14a §4 i art.236 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia - art.236 §2 pkt.1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zażalenie, zgodnie z art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Słowa kluczowe: fakturowanie, podatek od towarów i usług, usługi budowlane
Data aktualizacji: 28/12/2011 21:53:36

Czy Wnioskodawca powinien od tej sprzedaży odprowadzić podatek VAT do Urzędu Skarbowego?2...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskan...

Na podstawie art. 233 w zw. z art. 239 oraz art. 14b 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia P Sp. z o. o. z dnia 31 lipca 2007 r. na postanowienie...

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu, faktur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Drugi Urząd Skarbowy Tarnów 33-100 ul. al. Solidarności 5-9B

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Tarnów obejmująca część południowo-zachodnią miasta gminy Lisia Góra, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wietrzychowice, Żabno powiaty część powiatu...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia 22% podatku VAT z tytułu wypłacanych premii pieniężnych?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Jasło 38-200 ul. Staszica 3Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług transportowych?Dokumentowanie faktu udzielenia licencji na leki kontrahentowi chińskiemuPrzyjęta forma rozliczenia między Gospodarstwem Pomocniczym a Izbą Celną jest nieprawidłowa-powinna to być faktura VAT zwolniona od podatkuOdliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem sprzętu i samochodów, służących zarówno sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.