Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Termin wystawienia faktury VAT z tytułu wydania towarów na podstawie umowy komisu

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2009 r.), uzupełnionym w dniu 27 lipca 2010 r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu wystawienia faktury VAT z tytułu wydania towarów na podstawie umowy komisu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2010 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 27 lipca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu wystawienia faktury VAT z tytułu wydania towarów na podstawie umowy komisu.

W przedmiotowym wniosku, oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od roku 1991 prowadzi Pan działalność gospodarczą. Jest Pan podatnikiem VAT i zajmuje się produkcją biżuterii srebrnej z bursztynem. W dniu 10 czerwca 2009 r. zawarł Pan umowę komisową, której przedmiotem jest sprzedaż wyrobów jubilerskich komitenta przez komisanta w sklepie, w Muzeum. Rozliczenie za sprzedane wyroby srebrne, oddane w komis, następuje - zgodnie z zawartą umową komisową - pomiędzy stronami. Na podstawie § 4 pkt 1 tej umowy Po rozliczeniu się przez Komisanta ze sprzedaży miesięcznej, Komitent wystawia fakturę sprzedaży VAT na kwotę wartości sprzedanej biżuterii. Płatność ustala się na 7 dni od daty jej wystawienia. Z kolei § 4 pkt 2 umowy stanowi, iż Komitent zapłaci Komisantowi prowizję od sprzedaży biżuterii w wysokości 30% wartości sprzedanego towaru netto. Na uzyskaną prowizję Komisant wystawi fakturę VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Kiedy po raz pierwszy powinien Pan, jako komitent, wystawić fakturę VAT... Czy już w momencie wydania całego towaru komisantowi, czy może dopiero z chwilą powstania obowiązku podatkowego, tj. z chwilą sprzedania przez komisanta towarów handlowych (w rozpatrywanej sytuacji ich części)...

Zdaniem Wnioskodawcy, moment wystawiania przez Pana (komitenta) faktur VAT na rzecz komisanta, jest prawidłowy. Wskazał Pan, iż w oparciu o § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, w przypadku dostaw dokonywanych w ramach umowy komisu, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy o podatku od towarów i usług, komitent wystawia fakturę VAT nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, czyli z chwilą otrzymania zapłaty za wydany towar. Jednocześnie faktura ta nie może być wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Nadmienił Pan, że oddając towar handlowy w komis nie jest w stanie stwierdzić, kiedy towar zostanie sprzedany lub czy w ogóle dojdzie do jego sprzedaży. W związku z powyższym faktury VAT wystawiał Pan, oraz nadal wystawia, dla komisanta nie wcześniej, jak dopiero po dokonaniu sprzedaży części towaru oddanego w komis.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami - w świetle art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy postanowiono, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej.

Umowa komisu jest umową nazwaną, uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stosownie do zapisu art. 765 tej ustawy, przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.

Zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ww. ustawy).

Na podstawie ust. 16a omawianego artykułu, w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta.

Art. 106 ust. 1 ustawy określa, iż podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 106 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania; może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności; może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne przedmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w powołanym artykule, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Stosownie do zapisu § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia, w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10, ust. 13 pkt 1-5 i 7-11, ust. 16a, ust. 16b oraz ust. 19a ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Jednocześnie na mocy ust. 2 powołanego paragrafu, faktury, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż będąc podatnikiem VAT, prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie produkcji biżuterii srebrnej z bursztynem. W dniu 10 czerwca 2009 r. zawarł Pan umowę komisową, na podstawie której Pana wyroby jubilerskie są sprzedawane przez komisanta. Zgodnie z treścią § 4 pkt 1 ww. umowy Po rozliczeniu się przez Komisanta ze sprzedaży miesięcznej, Komitent wystawia fakturę sprzedaży VAT na kwotę wartości sprzedanej biżuterii. Płatność ustala się na 7 dni od daty jej wystawienia.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż jako komitent jest Pan obwiązany wystawić fakturę VAT po otrzymaniu zapłaty za określoną partię towaru, nie później niż 30. dnia od daty dostawy towaru dokonanej przez komisanta.

Jednocześnie informuje się, że kwestia dotycząca sposobu opodatkowania kosztów przesyłki, którymi obciążany jest nabywca, będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.
Słowa kluczowe: faktura vat, komis, komisant, obowiązek podatkowy
Data aktualizacji: 05/09/2011 11:19:22

Możliwość odliczenia przez bank podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od "...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Zastosowanie właściwej stawki VAT do usług projektowania stron internetowych dla kontrahen...

Działając na podstawie art.216 1, art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 09.05.2006r (data wpływu do...

Czy Spółka może zlecić opisane powyżej czynności związane z wystawieniem faktury na rzecz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatkownikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z fakt...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze działając na podstawie art 14a 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia . (data wpływu do tut. Urzędu .) w sprawie:- odliczania...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur wystawianych przez dealerów

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy w miesiącu styczniu można dostarczyć dla klienta fakturę z datą wystawienia 01 luty 2005 r.?Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczenia faktur korygującychCzy opisany w sprawie sposób ewidencjonowania sprzedaży i dokumentowania transakcji wystawioną fakturą VAT jest prawidłowy?Możliwość odzyskania podatku naliczonego wynikającego faktur dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku GimnazjumCzy zasady opodatkowania przedmiotowych usług (zapłaty zobowiazań Klienta przez bank) przedstawione przez podatnika są prawidłowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.