Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Terminu wystawienia faktur korygujących

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 25.05.2006r. (uzupełnionym w dniu 05.06.2007r.) przez ........ sp. z o.o. dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE We wniosku z dnia 25.05.2006r. złożonym przez ........ sp. z o.o. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka na podstawie zawartej umowy realizowała inwestycję budowlaną dla inwestora Spółdzielni Mieszkaniowej wystawiając odpowiednie faktury sprzedaży. Fakturowanie zakończono w 1998r. W 2001r. inwestor wystąpił na drogę sądową o zwrot kosztów naprawy wykonanych robót w budynku przy ul. ........... Postępowanie sądowe zakończone zostało wyrokiem z dnia 30.12.2005r. Sądu Apelacyjnego ........, na podstawie którego roszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o obniżenie wynagrodzenia jest zasadne. W związku z wyrokiem wystawiono stosowne faktury korygujące na kwotę jak w wyroku. Odbiór faktur został przez inwestora pokwitowany w dniu 15 maja 2006r. Spółka zadaje pytanie: czy pomimo upływu 7 lat od daty wystawienia faktur za roboty budowlane w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 30.12.2005r. na podstawie którego zaszła konieczność zmniejszenia wynagrodzenia spółka ma prawo do skorygowania Vat-u należnego w miesiącu otrzymania potwierdzonej kopii faktur. Stanowisko podatnika w sprawie: wnioskodawca, po analizie ustawy o podatku od towarów i usług, nie stwierdza, żeby istniało ograniczenie czasowe dotyczące wystawienia faktury korygującej dotyczącej zmniejszenia wynagrodzenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem Sądu.Zdaniem wnioskodawcy pomimo znacznego upływu czasu spółka ma prawo do wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania i po otrzymaniu potwierdzonej przez odbiorcę kopii tej faktury do skorygowania VAT-u należnego w miesiącu otrzymania tego potwierdzenia. W dniu 05.06.2007r. Spółka z o.o. ........ złożyła w tut. Urzędzie uzupełnienie wniosku, w którym podała następujące informacje:Spółkę z o.o. ........ oraz Spółdzielnię Mieszkaniową łączyła umowa nr ...... z dnia 04.04.1996r. na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją budynku mieszkalnego. Odbiór budynku nastąpił 7.09.1998r., Spółka uzyskała umówioną cenę na podstawie wystawionych faktur VAT. Już w czasie odbioru budynku stwierdzono istnienie wad wykonanych robót, co do których podejmowano próby ich usunięcia. Także w okresie objętym gwarancją (3 lata) strony dokonywały I, II, III przeglądów gwarancyjnych potwierdzonych protokolarnie istnienie wad. W okresie gwarancyjnym dokonywano napraw, ale zastosowana metoda okazała się nieskuteczna. Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa - wystąpiła z powództwem przeciwko Spółce o obniżenie wynagrodzenia w związku z zareklamowaną jakością robót w Sądzie Okręgowym ....... 07.12.2001r. Postępowanie zakończone zostało prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 31.12.2005r. , na mocy którego zgłoszona reklamacja została uwzględniona poprzez obniżenie należnego Spółce wynagrodzenia.Zdaniem podatnika prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego jest potwierdzeniem faktu, że wykonane przez podatnika roboty budowlane miały wady i z tego powodu nastąpiło obniżenie wynagrodzenia należnego podatnikowi poprzez udzielenie rabatu w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym na podstawie § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej, pomimo upływu 7 lat od daty wystawienia faktury której dotyczy faktura korygująca.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Zgodnie z § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) fakturę korygującą wystawia się w przypadku:gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu;gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub stwierdzono pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Z literalnego brzmienia powyższych przepisów jednoznacznie wynika, w jakich sytuacjach podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej. Zatem, na podstawie wyżej cytowanego przepisu, w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury został udzielony rabat Wnioskodawca ma prawo do wystawienia faktury korygującej, na podstawie § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ustawodawca w przepisach nie ograniczył czasowo prawa do wystawienia faktury korygującej.Zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia faktura korygująca powinna zawierać co najmniej:1.numer kolejny oraz datę jej wystawienia;2.dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:a) określone w § 9 ust. 1 pkt 1-3,b) nazwę towaru lub usługi objętych rabatem;3.kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;4.kwotę zmniejszenia podatku należnego. Na podstawie § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia z dnia 25 maja 2005r. sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie złożenia wniosku. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Słowa kluczowe: bonifikaty, faktura korygująca, korekta faktury, reklamacje
Data aktualizacji: 19/09/2012 02:05:40

Dotyczy okresu rozliczeniowego, w którym można uwzględnić duplikat faktury VAT

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia...

Drugi Urząd Skarbowy Gdańsk 80-391 ul. Kołobrzeska 43

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu - Gdańsk pod nazwami: Niedźwiednik, Osowa, Oliwa, Przymorze, Wysoka, Zaspa, Żabianka gminy powiaty województwo pomorskie Konta bankowe CIT 83101011400066662221000000 VAT...

Urząd Skarbowy Wieliczka 32-020 ul. Zamkowa 2

Zasięg terytorialny miasta gminy Biskupice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, Wieliczka powiaty wielicki województwo małopolskie Konta bankowe CIT 25101012700004912221000000 VAT 72101012700004912222000000 PIT 22101012700004912223000000 budżetowe pozostałe...

Poprawności wystawionych faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie opłat związanych ze świadczoną przez bank usługą faktoringu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy można odliczyć podatek od towarów i usług, wyszczególniony na fakturze za nocleg w hotelu?Prawo do odliczenia podatku VAT z wystawionej fakturyFaktury przesyłane w formie elektronicznejCzy zwrot podatku VAT może być dokonywany na rachunek bankowy przedstawiciela podatkowego ustanowionego przez spółkę zagraniczną?Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktury VAT za wymagane gwarancje i ubezpieczenia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.