Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Terminy obniżania podatku należnego z faktur VAT oraz faktur korygujących

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.08.2009 r. (data wpływu 07.09.2009 r.) - uzupełnionym w dniu 13.11.2009 r. na wezwanie wysłane w dniu 29.10.2009 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżania podatku należnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.09.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżania podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w związku z zakupem towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością otrzymuje faktury VAT. Faktury te niekiedy z uwagi na długi proces uzgadniania merytorycznego oraz konieczność wyjaśnienia z kontrahentem wątpliwości co do ich wysokości lub poprawy występujących w nich błędów nie są ujmowane w ewidencji podatku VAT tj. podatek należny A. S.A. nie jest obniżany o podatek VAT naliczony, który wynika z tych faktur VAT.

W wyniku działań podjętych, w związku z otrzymanymi fakturami VAT, kontrahent Spółki niekiedy wystawia A. S.A. faktury korygujące zmniejszające wartość faktury pierwotnej. W związku z powyższym na gruncie obowiązujących przepisów (art. 86 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r.) powstaje wątpliwość co do okresu, w którym A. S.A. ma prawo obniżyć podatek należny z otrzymanej faktury VAT pierwotnej i korekty.

Wątpliwość ta wiąże się z przyjętym przez ustawodawcę sformułowaniem w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy zapis art. 86 ust. 10a ustawy o VAT, iż zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia oznacza, że faktura pierwotna oraz korekta takiej faktury powinny być rozliczone w jednym okresie...Czy w przypadku gdy data rozliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej przypada w okresie, którego dotyczy regulacja art. 86 ust. 13 ustawy o VAT (tj. obniżenie podatku VAT wiąże się z korektą deklaracji VAT - 7) to w okresie tym powinna zostać rozliczona zarówno faktura pierwotna jak i korekta... Czy przepis art. 86 ust. 13 ustawy o VAT wyznaczający okres, do którego należy odnieść korektę deklaracji podatkowej, stanowiąc o obowiązku dokonania korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego pod pojęciem okresu, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego przyjmuje: tylko okres, wskazany w art. 86 ust. 10 i 12 ustawy o VAT tj. stanowi o rozliczeniu - za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę pierwotną, - za okres, w którym przypada termin płatności, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - za okres, w którym nastąpiło nabycie prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c ustawy o VAT, tj. przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, czy też prawo takiej korekty, w przypadku wskazanym w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT przysługuje, w związku z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, także w przeciągu kolejnych dwóch okresów rozliczeniowych, a wybór okresu rozliczenia należy do podatnika... Czy w przypadku, gdy data rozliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej przypada w okresie, którego dotyczy regulacja art. 86 ust. 10, 11 ustawy o VAT, czy A. S.A. ma, w przypadku uprzedniego nie odliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej i otrzymaniem faktury korekty, prawo obniżyć podatek należny z otrzymanej faktury VAT pierwotnej i korekty: A. w przypadku otrzymania faktur VAT, o których mowa w art. 86 ust. 12 ustawy o VAT: tylko w rozliczeniu za okres, w którym powstało prawo do rozporządzania towarem jak właściciel lub nastąpiło wykonanie usługi, czy też prawo takie, przysługuje, w związku z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, także w przeciągu kolejnych dwóch okresów rozliczeniowych, a wybór okresu rozliczenia pomiędzy okresem, w którym powstało prawo do rozporządzania towarem jak właściciel/nastąpiło wykonanie usługi, a jednym z dwóch kolejnych okresów należy do podatnika... B. w przypadku otrzymania faktur VAT, o których mowa w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT: tylko w rozliczeniu za okres, wskazany w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT tj.: - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę pierwotną, - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy, - czy też prawo takie przysługuje, w związku z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, także w przeciągu kolejnych dwóch okresów rozliczeniowych, a wybór okresu tj. pomiędzy: - okresem, w którym podatnik otrzymał fakturę pierwotną (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT), a jednym z dwóch kolejnych okresów - okresem, w którym przypada termin płatności (art. 86 ust. 10 pkt 3 ustawy o VAT), a jednym z dwóch kolejnych okresów należy do podatnika... A. S.A., w przypadku uprzedniego nie odliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej i otrzymaniem faktury korekty, ma prawo obniżyć podatek należny z otrzymanej faktury VAT pierwotnej i korekty w inny sposób niż przedstawiony w pytaniach 1-5 niniejszego wniosku...Zdaniem wnioskodawcy w przypadku uprzedniego nie odliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej i otrzymaniem faktury korekty ma on obowiązek zgodnie z art. 86 ust. 10a ustawy o VAT odnieść zarówno fakturę pierwotną jak i fakturę korygującą tę fakturę do jednego okresu rozliczeniowego.

W zależności od daty otrzymania faktury korekty tj. czy faktura ta wpłynęła w okresie pozwalającym na skorzystanie, w stosunku do faktury pierwotnej, z regulacji art. 86 ust 10, 11 ustawy o VAT, czy też wymagana jest korekta deklaracji zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT, zdaniem A. S.A. zarówno faktura pierwotna jak i korekta powinna być rozliczona w sposób następujący:

1. W przypadku konieczności dokonania korekty, o której mowa w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT obowiązek korekty, o którym mowa w art. 86 ust 13 ustawy o VAT należy odnieść do dokonania korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy pod pojęciem okresu, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego należy przyjąć:w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 12 ustawy o VAT okres, w którym nastąpiło nabycie prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi i do tego okresu należy odnieść korektę deklarację w celu rozliczenia faktury pierwotnej i korekty tej faktury w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT okres:w którym podatnik otrzymał fakturę pierwotną, w którym przypada termin płatności, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy a w związku z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, także 2 kolejne rozliczeniowe. Wybór okresu rozliczenia w takim przypadku należy do podatnika.O przyjęciu takiej konstrukcji świadczy wskazanie przez ustawodawcę, iż rozliczenie takie następuje w okresie, w którym występowało prawo obniżenia, a prawo takie zgodnie z art. 86 ust. 10 oraz ust. 11 przysługiwało de facto w jednym z trzech okresów.

2. W przypadku, gdy data rozliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej przypada w okresie, którego dotyczy regulacja art. 86 ust. 10, 11, 12 ustawy o VAT, A. S.A., w przypadku uprzedniego nie odliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej i otrzymaniem faktury korekty, ma prawo obniżyć podatek należny z otrzymanej faktury VAT pierwotnej i korekty w następujący sposób:w przypadku otrzymania faktur VAT, o których mowa w art. 86 ust. 12 ustawy o VAT - łącznie, tylko w rozliczeniu za okres w którym powstało prawo do rozporządzania towarem jak właściciel lub nastąpiło wykonanie usługi. w przypadku otrzymania faktur VAT, o których mowa w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT - łącznie, w rozliczeniu za okres, wskazany w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT tj.:w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę pierwotną, w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy a w związku z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, także za 2 kolejne okresy rozliczeniowe. Wybór okresu rozliczenia w takim przypadku należy do podatnika.Zdaniem Spółki inny sposób obniżenia podatku należnego z faktury VAT pierwotnej i korekty jest niemożliwy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 - kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 3 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy - w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Zgodnie z art. 86 ust. 10a w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Art. 86 ust. 11 cyt. ustawy stanowi, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

W myśl art. 86 ust. 13, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca w związku z zakupem towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością otrzymuje faktury VAT. Faktury te niekiedy z uwagi na długi proces uzgadniania merytorycznego oraz konieczność wyjaśnienia z kontrahentem wątpliwości co do ich wysokości lub poprawy występujących w nich błędów nie są ujmowane w ewidencji podatku VAT tj. podatek należny A. S.A. nie jest obniżany o podatek VAT naliczony, który wynika z tych faktur VAT.

W wyniku działań podjętych, w związku z otrzymanymi fakturami VAT, kontrahent Spółki niekiedy wystawia A. S.A. faktury korygujące zmniejszające wartość faktury pierwotnej. W związku z powyższym na gruncie obowiązujących przepisów (art. 86 ust. 10a ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r.) powstaje wątpliwość co do okresu, w którym A. S.A. ma prawo obniżyć podatek należny z otrzymanej faktury VAT pierwotnej i korekty.

Wątpliwość ta wiąże się z przyjętym przez ustawodawcę sformułowaniem w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

W odpowiedzi na pytanie nr 1 Wnioskodawcy, dotyczące przepisu art. 86 ust. 10a cyt. ustawy należy wyjaśnić, iż rozwiązanie przedstawione przez Spółkę jest prawidłowe. Z przepisu tego wynika bowiem, że w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, o której mowa w art. 29 ust. 4a lub 4c, jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze pierwotnej, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. Zatem jeżeli Spółka otrzyma fakturę korygującą (zmniejszającą uprzednio ustalony podatek naliczony), zmniejszenie kwoty podatku naliczonego obowiązana jest uwzględnić w rozliczeniu za okres, w którym dokona tego obniżenia. Na podstawie art. 86 ust. 10a cyt. ustawy należy również stwierdzić, że jeżeli Spółka nie odliczyła podatku z faktury pierwotnej, konieczne jest również uwzględnienie w tym samym rozliczeniu zmniejszenie kwoty podatku naliczonego z faktury pierwotnej (jeżeli prawo do takiego zmniejszenia Spółce przysługuje). Zatem Spółka w sytuacji uprzedniego nieodliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej i otrzymania korekty tej faktury ma obowiązek odnieść zarówno fakturę pierwotną jak i fakturę korygującą do jednego okresu rozliczeniowego.

W zakresie pozostałych pytań Wnioskodawcy należy wskazać, iż w przypadku dokonania korekty deklaracji, o której mowa w art. 86 ust. 13 cyt. ustawy, pod pojęciem okresu, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego należy przyjąć okres, w którym Spółka nabyła prawo do rozporządzania towarem lub została wykonana usługa (w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 12) oraz okres, w którym przypada termin płatności w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy (przypadek z art. 86 ust. 10 pkt 3), a w związku z art. 86 ust. 11 ustawy - także kolejne 2 okresy rozliczeniowe. Przy czym wybór okresu rozliczenia w takim przypadku należy do podatnika.

Zatem w sytuacji uprzedniego nieodliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej i otrzymania faktury korygującej, w przypadku o którym mowa w art. 86 ust. 12, Spółka powinna obniżyć kwotę podatku należnego z faktury pierwotnej i faktury korygującej łącznie przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym Spółka nabyła prawo do rozporządzania towarem lub nastąpiło wykonanie usługi.

Natomiast w sytuacji uprzedniego nieodliczenia podatku VAT z faktury pierwotnej i otrzymania faktury korygującej, w przypadku dokonania korekty deklaracji, o której mowa w art. 86 ust. 13 cyt. ustawy, dla przypadków określonych w art. 86 ust. 10 pkt 1 i pkt 3, Spółka powinna obniżyć kwotę podatku należnego z faktury pierwotnej i faktury korygującej łącznie przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym otrzymała fakturę pierwotną (przypadek z art. 86 ust. 10 pkt 1) lub za okres, w którym przypada termin płatności, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy (przypadek z art. 86 ust. 10 pkt 3).

Ponadto w związku z art. 86 ust. 11 ustawy - istnieje możliwość dokonania korekty deklaracji podatkowej także za kolejne 2 okresy rozliczeniowe, a wybór okresu rozliczeniowego należy do podatnika.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w przedmiotowym wniosku uznać należało za prawidłowe. Z uwagi na to udzielenie odpowiedzi na pytanie nr 5 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura, faktura korygująca, odliczanie podatku naliczonego, termin
Data aktualizacji: 20/09/2011 23:41:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie nier...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wskazanie właściwej stawki podatku od towarów i usług dla usług, sklasyfikowanych według P...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.07.2005r., uzupełnionego pismem z dnia...

Udokumentowanie przyznanego rabatu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Świdnica 58-100 ul. M. Curie-Skłodowskiej 1/3

Zasięg terytorialny miasta Świdnica, Świebodzice gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Żarów powiaty świdnicki województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 43101016740054252221000000 VAT 90101016740054252222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Włodawa 22-200 ul. Rynek 9Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na planowaną inwestycję?Urząd Skarbowy Łódź-Widzew Łódź 92-312Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących raty leasingowe dotyczące samochodu ciężarowego bez homologacjiPomorski Urząd Skarbowy Gdańsk 80-749 ul. Żytnia 4/6
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.