Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl dostępna jest integracja z systemem KSeF - system KSeF będzie wkrótce obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta - rejestracja konta w Fakturowo.pl jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje!

Udokumentowanie czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31.03.2009 r. (data wpływu 03.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03.04.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług, uzupełniony pismem z dnia 13.05.2009r., w zakresie opodatkowania podatkiem VAT oraz udokumentowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Do wnioskodawcy może w przyszłości przystąpić jako udziałowiec (komandytariusz) spółka komandytowa Spółka 1, która jest obecnie właścicielem lokali użytkowych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu. W przyszłości spółka 1 może stać się właścicielem kolejnych lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego i niezabudowanego, których spółka 1 stanie się w przyszłości właścicielem. Wszystkie opisane w zdaniu poprzednim nieruchomości będą dalej zwane wkładem. Wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy wg jego bieżącej wyceny rynkowej i wg takiej samej wartości zostanie on ujęty w księgach tegoż podmiotu. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zlikwidowało zwolnienie aportów z podatku VAT z dniem 1 grudnia 2008 roku. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązujących od 1 stycznia 2009r. z podatku VAT została zwolniona dostawa wszystkich nieruchomości zabudowanych, z wyjątkiem tych niezasiedlonych oraz tych, które zostały zasiedlone przed upływem dwóch lat od dostawy, z tym że zgodnie z art. 43 ust. 10:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi Urzędu Skarbowemu, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.W uzupełnieniu z dnia 13.05.2009 r. (data stempla pocztowego) wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny, wyjaśniając, iż wnoszone do Spółki przedmiotowe wkłady w postaci lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa do wieczystego użytkowania gruntów, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności.

Ponadto Wnioskodawca w treści niniejszego uzupełnienia stwierdził, że na pytanie nr 3 zaprezentowane w przedmiotowym wniosku nie może zostać udzielona odpowiedź, ponieważ kwestii postawionej w zapytaniu nie regulują przepisy ustawy.

Wniosek dotyczy stanu prawnego na 1 kwietnia 2009 roku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy Wnioskodawca powinien otrzymać od spółki 1 fakturę VAT wewnętrzną czy też fakturę VAT sprzedaży tytułem wniesienia wkładu .Czy wniesienie przez spółkę 1 do Wnioskodawcy wkładu jako wkładu niepieniężnego wg jego wartości rynkowej i opodatkowanie tej czynności po stronie spółki 1 podatkiem VAT w wysokości 22% lub 7% wartości wkładu da Wnioskodawcy prawo do wykazania naliczonego podatku, na podstawie otrzymanej od spółki 1 faktury, w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy .Odnosząc się do pytania 1 Wnioskodawca uważa, że spółka 1 będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT sprzedaży na kwotę odpowiadającą wartości netto wkładu wykazując odpowiednio stawkę zwolnioną lub podatek w wys. 7% albo 22% wartości wkładu, w zależności od tego, czy dany przedmiot wkładu będzie zasiedlony czy nie i czy będzie lokalem mieszkalnym lub innym lokalem, lub czy będzie nieruchomością gruntową niezabudowaną lub prawem wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego lub czy spełnia czy też nie kryteria podane w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku VAT.

Natomiast odnośnie pytania nr 2 Wnioskodawca uważa, że wniesienie przez spółkę 1 do Wnioskodawcy wkładu jako wkładu niepieniężnego wg jego wartości rynkowej i otrzymanie od spółki 1 faktury VAT sprzedaży da Wnioskodawcy prawo do wykazania naliczonego podatku, na podstawie otrzymanej od spółki 1 faktury, w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy.

Podsumowując zatem powyższe rozważania wskazać należy, że zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez spółkę 1 do wnioskodawcy wkładu w postaci lokali użytkowych, lokali mieszkalnych nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu zabudowanego i niezabudowanego, których spółka 1 stanie się w przyszłości właścicielem, i wystawienie w związku z wniesieniem wkładu faktury VAT sprzedaży, da Wnioskodawcy prawo do wykazania naliczonego podatku, na podstawie otrzymanej od spółki 1 faktury, w deklaracji VAT za miesiąc, w którym wkład zostanie wniesiony do Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W odpowiedzi na pytanie 1, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W powyższym przepisie ustawodawca wyraźnie wskazał sytuacje, w których Podatnik zobowiązany jest do wystawiania faktur wewnętrznych. Wnioskodawca w zaprezentowanym we wniosku stanowisku stwierdził, iż powinien udokumentować wniesienie wkładu niepieniężnego fakturą wewnętrzną, jednakże treść wyżej przytoczonego artykułu nie obejmuje obowiązku dokumentowania przedmiotowych czynności w ten sposób.

W konsekwencji powyższego Spółka 1 będzie zobowiązana w przypadku opisanym w przedmiotowym wniosku do wystawienia faktury VAT na mocy art. 106 ust. 1 ustawy, dokumentującej przedmiotową czynność wniesienia wkładu niepieniężnego. Zasady wystawiania faktur reguluje § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337), obowiązujący w obecnym brzmieniu od dnia 1 grudnia 2008r. Zgodnie § 5 ust. 7 pkt 2 cyt. rozporządzenia, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, poza danymi określonymi w ust. 1 pkt 5, wskazuje się również przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

W odpowiedzi na pytanie 2 należy przytoczyć treść art. 86 ust. 1 ustawy, w myśl którego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

W zaprezentowanym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż wnoszone do Spółki przedmiotowe wkłady w postaci lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz prawa do wieczystego użytkowania gruntów, będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności. W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki wynikające z cyt. wyżej przepisu, warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (ust. 11).

Podsumowując, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż spółka 1 winna będzie udokumentować wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki wnioskodawcy wystawiając fakturę VAT zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy. Natomiast po spełnieniu przesłanek określonych w art. 86 ust. 1, będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego ujętego w fakturze VAT wystawionej przez spółkę 1, dokumentującej wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w miesiącu, w którym otrzyma niniejszą fakturę, zgodnie z art. 86 ust. 10 lub działając na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy w jednym z dwóch kolejnych miesięcy.

Należy jednocześnie wskazać, iż z uwagi na fakt, że występującym o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Spółka z o.o. Sp. k., a pierwsze pytanie dotyczy czynności wykonywanych przez odrębną spółkę, polegających na wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółki Wnioskodawcy, przedmiotowa interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy Ordynacja Podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: aport, faktura, prawo do odliczenia
Data aktualizacji: 05/01/2013 15:00:01

W jaki sposób wystawiać refaktury?

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w...

Czy od refakturowanej kwoty podatku od nieruchomości należy naliczyć podatek VAT a jeżeli...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość można poprowadzić samemu

Jednoosobowe działalności gospodarcze nie zawsze potrzebują księgowego na etacie. Właściciele takich firm mogą rozważyć prowadzenie księgowości we własnym zakresie. Często jest to optymalnym rozwiązaniem, które pozwala oszczędzić sporo wydatków...

Dotyczy wniesienia aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 14.12.2006 r...

Czy kwoty z zapłaconych pierwotnie faktur dotyczące czynszu stanowią koszty firmy?

Z treści złożonego wniosku wynika, iż w lutym 2005r. otrzymała Pani z firmy faktury dot. czynszu za lokal użytkowy za lata 1999-2003 z adnotacją anulowane . Jednocześnie za w w okres wpłynęły faktury za najem lokalu wystawione przez Urząd Miasta...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dotyczących zakupu paliwa?Możliwość umieszczania w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług przez jednostkę nadrzędną nazwy jednostki podległejMożliwości anulowania faktury VAT w przypadku braku wprowadzenia jej do obrotu na skutek braku doręczenia przesyłkiOdliczanie podatku naliczonego z faktur VAT za raty leasingowe (czynsz) oraz nabywanego paliwaPrawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie nieruchomości oraz maszyn
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.