Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Udokumentowanie usług informatycznych oraz szkoleniowych wykonywanych dla osób fizycznych

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 ; poz. 60 ), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Podatnika przedstawione w piśmie z dnia 4 maja 2005r. uzupełnione pismem z dnia 31.05.2005r. w sprawie udokumentowania usług informatycznych oraz szkoleniowych, wykonywanych dla osób fizycznych jest prawidłowe.

UZASADNIENIEWnioskiem z dnia 4 maja 2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 31.05.2005r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie, w której na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej na zasadach ogólnych i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność podatnika opiera się głównie na wykonywaniu usług informatycznych oraz w zakresie edukacji objętych różnymi stawkami podatku VAT. Ponadto podatnik nie jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej . Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii wystawiania faktur VAT za powyższe czynności w przypadku osób fizycznych a także udokumentowania obrotu z przedmiotowych usług w ewidencji. Podatnik stoi na stanowisku, iż za ww. czynności należy wystawić fakturę VAT na żądanie klienta, natomiast w pozostałych przypadkach sprzedaż bezrachunkowa winna być ewidencjonowana w wewnętrznym miesięcznym rejestrze sprzedaży bezrachunkowej usług, w którym dokonuje się dziennych zapisów. Po zakończeniu miesiąca suma obrotu w formie jednego zapisu przenoszona jest do rejestru VAT .

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w art. 106 ust. 1 stanowi, iż podatnicy, o których mowa w art.15 ( tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, zdefiniowaną w ust. 2 tego przepisu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ), są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem, ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 . Zgodnie z ust. 4, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3 nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2 osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej . Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawiania faktur. Ponadto kwestia zasad wystawiania faktur została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz.971ze zmianami). W rozdziale 4 par.11 ww. rozporządzenia jednoznacznie stwierdzono, iż zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami FAKTURA VAT . Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż powyższy akt wykonawczy został zastąpiony rozporządzeniem z dnia 25 maja 2005 r. o tym samym tytule, obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r., w którym to powyższy zapis par. 11 przeniesiono do par. 9 .

Podatnicy VAT zarejestrowani jako tzw. podatnicy VAT czynni - czyli rozliczający podatek od towarów i usług i składający deklaracje VAT, mają w myśl art. 109 ust. 3 ustawy o podatku VAT, obowiązek prowadzenia ewidencji, która zawierać powinna następujące dane: kwoty podatku naliczonego związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, dane niezbędne do prawidłowego określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego, kwotę podatku należnego, kwotę podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji.

Podatnicy VAT czynni, muszą zatem prowadzić tzw. pełną ewidencję sprzedaży i zakupu dla potrzeb rozliczania podatku VAT. Przepisy ustawy o VAT nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji. Istotne jest wyłącznie to, aby zawierała ona wszystkie te elementy, które wymienione zostały powyżej, a także inne dane, które są niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji VAT. Ustawodawca nie określił wymogów co do formy prowadzenia ewidencji, dlatego też, każdy z podatników sam powinien wybrać taki sposób jej prowadzenia, który ułatwi terminowe sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie zgromadzonych w ewidencjach danych. Ewidencja sprzedaży - która ma pozwolić na prawidłowe wyliczenie kwot podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym powinna być prowadzona przede wszystkim chronologicznie, zgodnie z momentem powstania obowiązku podatkowego. Musi ona zawierać kwoty sprzedaży netto z podziałem na stawki podatkowe oraz kwoty podatku należnego od tej sprzedaży - także z podziałem według stawek podatkowych. W ewidencji sprzedaży podatnik winien ujmować całą dokonywaną sprzedaż, wynikającą zarówno z faktur sprzedaży, jak i tę, która nie została udokumentowana fakturami VAT. W praktyce ewidencje sprzedaży prowadzone są zarówno w formie gotowych formularzy, jak i - co w zasadzie jest już zdecydowanie powszechniejsze - komputerowo. Komputerowe prowadzenie ewidencji pozwala w wielu przypadkach uniknąć błędów i pomyłek. Ewidencje prowadzone ręcznie zawierają najczęściej następujące pozycje: 1) numer kolejny w ewidencji, 2) data sprzedaży, 3) data wystawienia faktury, 4) numer faktury, 5) dane dotyczące nabywcy, 6) przyporządkowanie do odpowiedniej stawki podatkowej, 7) wartość bez podatku, 8) kwotę podatku, 9) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku, 10) wartość brutto.

Oczywiście ewidencja sprzedaży - w zależności od czynności wykonywanych przez podatnika może być jeszcze bardziej rozbudowana, bądź też może on zdecydować o odrębnym rejestrowaniu niektórych rodzajów czynności. Podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży VAT może przenosić zawarte w niej dane do księgi przychodów i rozchodów. Zezwala na to zapis § 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie danych wynikających z ewidencji sprzedaży VAT podatnik sporządza zestawienie, które powinno zawierać, co najmniej następujące dane: datę i kolejny numer zestawienia, sumę przychodów ze sprzedaży pomniejszoną o należny podatek od towarów i usług oraz o wartość towarów i usług niestanowiącą przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym i powiększoną o przychody nieobjęte obowiązkiem ewidencjonowania dla celów podatku od towarów i usług. Sumę przychodów wynikającą z tego zestawienia podatnik wpisuje do księgi przychodów i rozchodów na koniec miesiąca. Poza określeniem elementów, jakie omawiane zestawienie powinno zawierać, rozporządzenie nie określa jego wzoru. Kierując się ww. wymogami podatnik we własnym zakresie decyduje jaka forma zestawienia będzie dla niego najwygodniejsza. Należy dodać, iż przepisy określają minimum danych, jakie oba zestawienia powinny zawierać, aby mogły stanowić podstawę wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatnik może (jeśli jest tak potrzeba) wprowadzić dodatkowe dane poza wyżej wymienionymi. Konstruując zatem druki zestawień, podatnik może stosować zestawienia bardziej szczegółowe, uwzględniające rodzaj i charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Niemniej jednak nie może on pomijać danych wymaganych przepisami, gdyż nie są w tym zakresie przewidziane żadne uproszczenia.

W świetle powyższego stanowisko Podatnika w sprawie wystawienia faktury VAT oraz udokumentowania usług w zakresie informatyki i edukacji jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje również, iż interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1. powołanej ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 iit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz: 960 ze zmianami)opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.
Słowa kluczowe: faktura, prowadzenie ewidencji, usługi edukacyjne, usługi informatyczne
Data aktualizacji: 31/12/2012 15:00:01

Czy podatnik posiadający status spółki "w organizacji" lecz nie posiadający numeru identyf...

Na podstawie art. 14a 1, 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) 8, 9, 16, 17, 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym...

Zmiany ceny sprzedaży po dostawie udokumentowanej faktura korygująca i jej skutków w zakre...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie usług bankowych realizowanych w ramach umowy factoringu mieszanego

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Różnice kursowe od środków własnych w momencie przekazywania środków pieniężnych z konta f...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Olesno 46-300 ul. Pieloka 21

Zasięg terytorialny miasta gminy Dobrodzień, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Zębowice powiaty oleski województwo opolskie Konta bankowe CIT 42101014010007072221000000 VAT 89101014010007072222000000 PIT 39101014010007072223000000...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wskazany sposób uwzględniania opustu przyznanego dla całego dokumentu jest prawidłowy?Obciążanie mediami najemców lokali położonych w Gminnych budynkach mieszkalnych i wspólnot mieszkaniowychCzy możliwe jest wystawianie faktur łącznych, przez kilku dostawców na rzecz jednego odbiorcy?Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego ?Urząd Skarbowy Strzelce Opolskie 47-100 ul. Opolska 13Biura rachunkowe Lublin
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.