Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Udzielenie premii pieniężnej w związku z konkretną dostawą należy uznać jako rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. Ch., przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008r. (data wpływu 7 kwietnia 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, iż w przytoczonym we wniosku stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy kontrahentami (beneficjentami świadczenia) a Wnioskodawcą, z tytułu którego wynagrodzeniem są rabaty udzielone w trybie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, iż w przytoczonym we wniosku stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy kontrahentami (beneficjentami świadczenia) a Wnioskodawcą, z tytułu którego wynagrodzeniem są rabaty udzielone w trybie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podstawowym rodzajem działalności Wnioskodawcy jest obrót hurtowy artykułami spożywczymi. Wnioskodawca jak i jego dostawcy w ramach współpracy handlowej stosują różne techniki sprzedażowo-marketingowe. W zawartych umowach handlowych Spółka jest dodatkowo premiowana w 2008r. za:zrealizowanie planu zakupów, jego przekroczenie, zrealizowany wzrost zakupów w stosunku do okresu poprzedniego, utrzymanie ciągłości sprzedaży danego produktu, z danymi klientami, wzrost ilości klientów w danym okresie wyłączność sprzedaży produktów danego producenta, płatność gotówką, ilość towaru w jednorazowej dostawie (im większy tonaż dostawy, tym wyższy rabat), za odbiór własnym transportem.Stosownie do stanowiska Ministra Finansów wyrażonego w piśmie z dnia 30 grudnia 2004r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026, Spółka jak i jej dostawcy traktują premie jako rabaty lub jako wynagrodzenie za świadczone usługi. I tak w związku z tym Wnioskodawca otrzymuje faktury korygujące - jeśli udzielono mu rabatów w myśl art. 29 ust. 4 ustawy o VAT lub Wnioskodawca wystawia fakturę VAT za świadczone usługi, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. A więc każdorazowo wypłacone lub otrzymywane premie pieniężne za wyżej wymienione czynności w pkt od 1-8 są opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Jednak opublikowane wyroki NSA w związku z premiami pieniężnymi nie podzielają stanowiska Ministra Finansów i uznają, iż opodatkowanie usługi świadczonej przez nabywcę towaru będzie prowadziło do podwójnego opodatkowania. W związku z tym przyznane premie pieniężne, wypłacone np. w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów, nie są dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi i nie powinny być dokumentowane fakturami VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej w 2008r., postępowanie Wnioskodawcy i jej dostawców opisane w poz. 50 należy uznać za prawidłowe, tzn. czy premie pieniężne za czynności wymienione w punktach 6-8 uznać jako rabat w myśl art. 29 ust. 4.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności wymienione w pkt 6-8 są rabatem udzielonym przez dostawcę. W tych przypadkach wypłacona premia jest związana z konkretną dostawą i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny), stosownie zatem do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT premia taka powinna pomniejszać obrót z tytułu dokonanej dostawy towaru i powinna być udokumentowana faktura korygującą w 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT), natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa- zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe, każde odpłatne świadczenie polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czy określonym zachowaniu mieści się w definicji usługi. Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest bowiem szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powoływanej ustawy.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Podatnicy podejmują różnorodne działania w zakresie intensyfikacji sprzedaży towarów, w efekcie których wypłacane są tzw. premie pieniężne nabywcom. Skutki podatkowe wypłaconych premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp. W przypadkach, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w cyt. art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ ma bezpośredni wpływ na wartość tej dostawy i w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) dostawy. W tym przypadku zastosowanie będzie miał przepis § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Kwestia dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów nie została uregulowana przepisami prawa podatkowego, a więc również przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992) rabat - to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z kontrahentami umowy handlowe, na mocy których dostawcy dodatkowo premiują Spółkę. Udzielone przez dostawców rabaty za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, wymienione w punktach od 6-8 wniosku, są związane z konkretną dostawą, co w efekcie prowadzi do obniżenia wartości (ceny) towaru.

W świetle powyższego przepis art. 29 ust. 4 ustawy o VAT znajduje w sprawie zastosowanie. Tym samym udzielona premia pieniężna winna być traktowana jako rabat, o którym mowa w ww. przepisie oraz udokumentowana wystawieniem faktury korygującej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie traktowania otrzymywanych premii pieniężnych, dotyczących sytuacji wskazanych w pkt 6-8 przedstawionego stanu faktycznego jako rabatu w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: dokumentowanie, faktura korygująca, faktura VAT, premia pieniężna, rabaty, świadczenie usług
Data aktualizacji: 12/01/2013 21:00:01

Opodatkowanie oraz udokumentowanie otrzymywanych premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest ustalanie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych przy prowadzeniu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu, dokonując na podstawie art. 14 a 1 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze.zm.) interpretacji art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o...

Urząd Skarbowy Łosice 08-200 ul. 11 Listopada 1

Zasięg terytorialny miasta gminy Huszlew, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica powiaty łosicki województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 17101010100000392221000000 VAT 64101010100000392222000000 PIT 14101010100000392223000000...

Moment powstania obowiązku podatkowego i przeliczenie faktur

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy darowizna pieniężna przekazana na rachunek szkoły podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Pismem z dnia 16.11.2005r. podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny : Szkoła oprócz realizowania zadań edukacji prowadzi...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto Poznań 61-055 ul. Warszawska 183/185Neutralność wartości podatku VAT określonego na fakturze wystawionej na rzecz spółki osobowej w związku z transakcją wniesienia aportuOdliczenie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących premie pieniężneE-faktura to przyszłośćJaką stawkę podatku od towarów i usług (wynikającą z PKWiU) należy zastosować dla grupowych racji żywnościowych dla wojska?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.