Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.04.2008r. (data wpływu 15.05.2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.05.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące stan faktyczny:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje na rzecz XXX (XXX, Odbiorca) dostaw towarów, które następnie są sprzedawane w sieci sklepów Odbiorcy. W omawianym zakresie, podstawą współpracy pomiędzy Spółką i XXX jest Umowa Ramowa długoterminowej współpracy gospodarczej (Umowa Ramowa).

Umowa Ramowa w sposób kompleksowy określa warunki współpracy pomiędzy Spółką i Odbiorcą, w szczególności przewiduje szereg odrębnie traktowanych instrumentów mających na celu intensyfikację obrotów między jej stronami, np. rabaty, wynagrodzenie za usługi w zakresie promocji towarów czy premia pieniężne. Zgodnie z Umową Ramową Spółka zobowiązała się do przyznania XXX premii pieniężnej (Premia) z tytułu i pod warunkiem dokonania przez Odbiorcę, w danym okresie rozliczeniowym (kwartał, rok kalendarzowy), określonej wartości zakupów towarów handlowych od Wnioskodawcy.

Do tej pory, dla celów rozliczeń VAT wskazanych powyżej zdarzeń, XXX wystawiał Spółce faktury VAT na kwotę netto równą wartości przyznanych premii pieniężnych. Innymi słowy, do tej pory zarówno Spółka jak i XXX traktowały wypłacone premie pieniężne jako wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT, świadczone przez Odbiorcę na rzecz Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym Wnioskodawca prosi o odpowiedź na pytanie:czy w przytoczonym stanie faktycznym ma miejsce świadczenie usług pomiędzy XXX (świadczącym) a Spółką (beneficjentem świadczenia), z tytułu którego wynagrodzeniem jest Premia wypacana przez Wnioskodawcę. A w konsekwencji czy Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez XXX w celu udokumentowania usługi świadczonej w zamian za przyznaną Premię, na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o VAT, z pominięciem przepisu art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.Wątpliwości w powyższym zakresie, powstały po stronie Wnioskodawcy w związku zwystępującym w 2007r. stanowiskiem niektórych sądów administracyjnych (oraz niektórych organów podatkowych) w zakresie traktowania dla celów VAT premii pieniężnych przyznawanych z tytułu i pod warunkiem wykonania przez beneficjenta premii określonej ilości transakcji zakupu; zgodnie z tym stanowiskiem tego typu premie nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie usług, a w konsekwencji zdarzenia związane z ich wypłatą nie wywołują żadnych skutków w zakresie VAT zarówno po stronie beneficjenta premii, jak i podmiotu ją wypłacającego; odmiennym od powyższego stanowiskiem większości polskich organów podatkowych w omawianym zakresie, odzwierciedlającym stanowisko Ministra Finansów wyrażone w piśmie z dnia 17 września 2004 r. (sygn. PP3-0602-774/2004/AP/9005 BM6) oraz z dnia 30 grudnia 2004r. (sygn. PP3-812-1222/2004/AP/4O26); zgodnie z tym stanowiskiem przedmiotowe premie pieniężne należy w określonych przypadkach traktować jako wynagrodzenie za usługę świadczoną przez beneficjenta premii; znowelizowanym (począwszy od 1 stycznia 2008r.) przepisem art.88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, który nie przyznaje podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej czynność, która nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku VAT.Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, skutki podatkowe w zakresie VAT przyznania różnych rodzajów premii pieniężnych uzależnione są od wielu czynników m.in. od ustalenia, za co faktycznie dana premia pieniężna została wypłacona, czy dotyczy konkretnej dostawy, czy odnosi się do wszystkich dostaw dokonanych w określonym czasie etc.

W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym Premia wypłacana jest przez Spółkę w zamian i pod warunkiem osiągnięcia przez XXX określonej wartości zakupów towarów handlowych Spółki, w danym okresie rozliczeniowym. Przyznanie przez Spółkę Premii nie jest zatem związane z konkretną dostawą dokonaną na rzecz Odbiorcy. Za słusznością takiego stanowiska przemawia także fakt, że przyznanie Premii przez Spółkę nie wynika z dokonania konkretnej dostawy towarów na rzecz Odbiorcy lecz ma na celu utrwalenie współpracy handlowej pomiędzy stronami Umowy Ramowej. Dodatkowo Premia przyznawana jest XXX w zamian za określone świadczenie tj. zrealizowanie określonego wolumenu zakupów towarów Spółki w danym okresie rozliczeniowym.

Biorąc po uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że wypłacane przez niego Premie stanowią wynagrodzenie za określone zachowanie ze strony Odbiorcy, które to zachowanie należy na gruncie przepisów ustawy o VAT potraktować jako świadczenie usługi podlegające opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie natomiast do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. W przedstawionym stanie faktycznym, Premia przyznawana przez Spółkę ma charakter płatności wzajemnej tzn. stanowi ekwiwalent za określone zachowanie ze strony Odbiorcy, polegające na dokonaniu zakupów towarów Spółki, o określonej przez strony Umowy Ramowej wartości. W efekcie:w przypadku zrealizowania przez XXX określonego świadczenia (polegającego na dokonaniu określonych transakcji handlowych ze Spółką) wypłacenie Premii nie ma charakteru dobrowolnego ale stanowi zobowiązanie cywilnoprawne Wnioskodawcy; w przypadku niezrealizowania przez XXX przedmiotowego świadczenia, brak jest podstaw do wypłaty wynagrodzenia, w związku z czym Spółka nie ma obowiązku przyznania Premii.Podsumowując, zdaniem Spółki, w przedstawionym stanie faktycznym wypłacana premia stanowi ekwiwalent określonego świadczenia ze strony Odbiorcy. W efekcie stanowi wynagrodzenie z tytułu wyświadczonej przez XXX usługi, podlegającej opodatkowaniu VAT.

Mając na względzie uwagi przedstawione powyżej nie ulega wątpliwości, że usługa świadczona Spółce przez XXX w zamian za Premię powinna zostać udokumentowana fakturą VAT na podstawie art. 106 ustawy o VAT. W efekcie, Wnioskodawca jest zdania, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na wspomnianych fakturach Odbiorcy, na zasadach ogólnych określonych w art. 86 i następnych ustawy o VAT. W szczególności, dla określenia zakresu wspomnianego prawa Spółki nie będzie znajdował zastosowania przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. Regulacja ta dotyczy bowiem tych faktur VAT, które dokumentują czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT lub zwolnione z opodatkowania tym podatkiem.

Mając na uwadze powyższe Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości wskazanego powyżej stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: odliczanie podatku naliczonego, podatek naliczony, premia pieniężna, usługi
Data aktualizacji: 17/01/2013 15:00:01

Czy uczelnia może być odliczyć od podatku VAT podatek naliczony z faktur dotyczących reali...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Uznanie czy Wnioskodawcy przysługuje prawo korekty podatku należnego o podatek wynikający...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosz...

Wnioskiem z dnia 02.06.2005r (data wpływu do urzędu 03.06.2005r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości netto wynikającej z fakturyotr...

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Firmy XXX Sp. z. o.o. przedstawione we wniosku z...

Pierwszy Urząd Skarbowy Gdańsk 80-822 ul. Rzeźnicka 54/56

Zasięg terytorialny miasta części miasta na prawach powiatu Gdańsk pod nazwami: Chełm, Kiełpino Górne, Lipce, Łostowice, Olszynka, Orunia, Przeróbka, Siedlce, Sienna Grobla, Smęgorzyno, Sobieszewo, Stogi, Suchanino, Szadółki, Śródmieście, Święty...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Wystawienie faktur VAT przez Wspólnotę Mieszkaniową na rzecz członkówOpodatkowanie premii pieniężnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłatę premii pieniężnychCzy można zaliczyć do kosztów remontu i modernizacji wydatki poniesione na wymianę okien, udokumentowane dowodem wpłaty wydanym przez Gminę?Uznanie otrzymywanych kwot za zaliczki powodujące obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu fiskalnegoCzy poniesione koszty na remonty mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie otrzymania faktur stwierdzających powyższe wydatki?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.