Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Uregulowania w zakresie wniesienia aportem budynków i budowli wraz z gruntem

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22.09.2009 r. (data wpływu 02.10.2009 r.), uzupełnionego w dniach 14, 20 i 26.10.2009 r. na wezwanie z dnia 07.10.2009 r. nr IPPP3/443-848/09-2/SM, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci budynków i budowli wraz z gruntem i wyposażeniem oraz czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci działki gruntu stanowiące tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę oraz sposobu dokumentowania tej czynności oraz w zakresie opodatkowania czynności udzielania pożyczki przez spółkę osobową na rzecz Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.10.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci budynków i budowli wraz z gruntem i wyposażeniem oraz czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci działki gruntu stanowiące tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę oraz sposobu dokumentowania tej czynności oraz w zakresie opodatkowania czynności udzielania pożyczki przez spółkę osobową na rzecz Wnioskodawcy. Wniosek został uzupełniony w dniach 14, 20 i 26.10.2009 r. na wezwanie z dnia 07.10.2009 r. nr IPPP3/443-848/09-2/SM.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) jest właścicielem nieruchomości w A, na której posadowione jest centrum handlowe, składające się z galerii handlowej oraz hipermarketu (dalej: Nieruchomość). Spółka koncentruje swoją działalność na wynajmie powierzchni handlowych znajdujących się w centrum handlowym.

Centrum handlowe zostało otwarte w 1997 r. Spółka kupiła przedmiotową Nieruchomość w grudniu 2006 roku od B Sp. z o.o. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów usług (dalej ustawa o VAT) transakcja zakupu była opodatkowana podatkiem od towarów i usług (dalej VAT). Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego na tej transakcji. Na zakup przedmiotowej Nieruchomości Spółka zaciągnęła kredyt bankowy oraz pożyczkę od podmiotu z grupy.

Obecnie Spółka planuje restrukturyzację swojej działalności. W ramach planowanej restrukturyzacji, Spółka zamierza wnieść Nieruchomość (tj. prawo własności wszystkich wchodzących w jej skład działek gruntu wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami) wraz z wyposażeniem centrum handlowego (ruchomościami) w formie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej (dalej Spółka Osobowa) zostając jednocześnie komandytariuszem w tej spółce. Drugim wspólnikiem (komplementariuszem) będzie inna spółka kapitałowa mająca siedzibę w Polsce. W przyszłości możliwe jest przystąpienie do Spółki Osobowej nowych wspólników.

Co do zasady, działki gruntu wchodzące w skład Nieruchomości i będące przedmiotem wkładu są zabudowane. Jednakże może się zdarzyć, że wśród działek gruntu wnoszonych aportem do Spółki Osobowej będą znajdowały się również niezabudowane działki gruntów, inne niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Jednocześnie, może istnieć sytuacja, gdzie dla kilku działek gruntu będzie ustanowiona jedna księga wieczysta - Spółka przed transakcją wniesienia wkładu zamierza dokonać inwentaryzacji posiadanych działek gruntu oraz ich statusu prawnego (weryfikacja czy działki mają status gruntów przeznaczonych pod zabudowę czy nie).

Spółka amortyzowała budynki i budowle stosując indywidualną, 10% stawkę amortyzacji. Możliwość zastosowania takiej metody amortyzacji została potwierdzona w drodze indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 12 lipca 2007 r. (141.).

W konsekwencji wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, Spółka Osobowa - zgodnie z art. 678 Kodeksu Cywilnego - wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Spółki wynikające z będących w mocy umów najmu dotyczących Nieruchomości. Ze względu na powyższe, Spółka przeniesie na Spółkę Osobową wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Spółki (w tym gwarancji bankowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, kaucji) w celu zabezpieczenia jej ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów najmu.

W umowie, na podstawie której Spółka nabyła Nieruchomość, zawartej w 2006 r. z B Sp. z o.o. zostało ustanowione na rzecz B Sp. z o.o. prawo pierwszeństwa nabycia oraz opcja zakupu przedmiotu umów najmu dotyczących centrum handlowego. W konsekwencji dokonanego wkładu, zobowiązanym wobec B Sp. z o.o. z tytułu prawa pierwszeństwa nabycia oraz opcji zakupu będzie Spółka Osobowa.

Przedmiot wkładu do Spółki Osobowej nie będzie natomiast obejmował następujących składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością Spółki:firmy (oznaczenia indywidualizującego Spółkę w obrocie gospodarczym), zobowiązań wynikających z finansowania zakupu Nieruchomości przez Spółkę kredytami bankowymi, zobowiązań i należności wynikających z finansowania działalności kapitałem obcym (pożyczki od / do podmiotów z grupy), zobowiązań / należności wynikających z kontraktu swap zawartego przez Spółkę w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej kredytu zaciągniętego na nabycie Nieruchomości, praw do rachunków bankowych, gotówki, krótkoterminowych należności od najemców zafakturowanych za okres do dnia wniesienia wkładu oraz należności publicznoprawnych, krótkoterminowych zobowiązań względem dostawców oraz zobowiązań publicznoprawnych, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności Spółki.Wskazać należy, że Spółka zawarła umowy serwisowe niezbędne dla prawidłowego zarządzania Nieruchomością (m.in. umowy z dostawcami mediów, umowy o świadczenie usług porządkowych, konserwacyjnych oraz ochrony mienia). Zamiarem jest, żeby umowy zostały rozwiązane przez Spółkę, a następnie żeby Spółka Osobowa zawiązała nowe umowy. Tam gdzie nie będzie to możliwe, nastąpi cesja praw i obowiązków wynikających z tych umów. Niemniej, istniejące umowy serwisowe nie zostaną przeniesione na Spółkę Osobową automatycznie - z mocy prawa, a przeniesienie praw i obowiązków Spółki wynikających z tych umów zasadniczo wymagać będzie zgody kontrahentów (wierzycieli tych umów).

Zarówno Spółka jak i Spółka Osobowa są/będą podatnikami VAT czynnymi. Spółki zamierzają skorzystać z przewidzianej w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT opcji opodatkowania transakcji zbycia nieruchomości.

Przedmiot wkładu zostanie wyceniony przez rzeczoznawcę w wartości netto (tzn. bez VAT). W takiej sytuacji należność z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie częściowo uiszczona na rzecz Spółki przez Spółkę Osobową w formie udziału odpowiadającego wartości rynkowej przedmiotu wkładu oszacowanej przez rzeczoznawcę, bez podatku VAT. W pozostałej części kwota stanowiąca równowartość podatku VAT należnego z tytułu transakcji aportu będzie stanowiła zobowiązanie Spółki Osobowej wobec Spółki. Wkład Spółki wykazany w umowie Spółki Osobowej nie będzie zatem obejmował wartości podatku od towarów i usług należnego w związku z dokonanym wkładem niepieniężnym. Kwota podatku VAT zostanie dopłacona przez Spółkę Osobową Spółce.

Spółka wystawi fakturę na kwotę netto odpowiadającą wartości, o którą w związku z wniesieniem składników majątku powiększy się wkład Spółki w Spółce Osobowej. Faktura stwierdzająca dokonanie aportu będzie wskazywać także kwotę podatku należnego od wartości sprzedaży netto.

Możliwe jest, iż Spółka Osobowa z nadwyżek środków pieniężnych generowanych z działalności gospodarczej będzie udzielała Spółce lub innym podmiotom pożyczek. W zamian za udzielone pożyczki, Spółka Osobowa będzie otrzymywała wynagrodzenie w postaci odsetek.

Spółka Osobowa będzie używać aktywa będące przedmiotem aportu w ramach swojej działalności polegającej m.in. na wynajmie powierzchni handlowych. Spółka Osobowa rozważa również sprzedaż przedmiotu wkładu w przyszłości w przypadku otrzymania korzystnej oferty zakupu.

Z uwagi na niepewną sytuację rynkową rozważane jest również ewentualne wycofanie przez Spółkę udziału kapitałowego (wkładu) lub tylko jego części wniesionego do Spółki Osobowej. Zwrot nastąpiłby na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w formie pieniężnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy transakcja wniesienia budynków i budowli wraz z gruntem oraz wyposażeniem w drodze wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.Czy w przypadku gdy, w ramach majątku wnoszonego do Spółki Osobowej znajdą się działki gruntu stanowiące tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, transakcja wniesienia aportem do Spółki Osobowej tych gruntów będzie zwolniona z VAT.Czy w przypadku, gdy nieruchomość gruntowa składa się z kilku działek gruntu, ale w stosunku do tych działek jest prowadzona jedna księga wieczysta, przedmiotem odrębnego opodatkowania podatkiem VAT jest każda z tych działek.Czy Spółka będzie zoboiązana do wystawienia faktury VAT sprzedaży.Czy czynność udzielania pożyczki przez Spółkę Osobową na rzecz Spółki będzie podlegać przepisom ustawy o VAT i jako usługa pośrednictwa finansowego jest zwolniona z opodatkowania VAT.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, wniesienie budynków i budowli wraz z gruntem oraz wyposażeniem do Spółki Osobowej stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wniesienie wkładu niepieniężnego jako odpłatna dostawa towarów

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT jako wszelkie rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (.) a także grunty.

W przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej są budynki i budowle wraz z gruntem oraz wyposażeniem będącym własnością Spółki. Poza wszelką wątpliwością pozostaje - zdaniem Spółki - iż przedmiot wkładu spełnia definicję towaru/towarów w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż dokonanie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej będzie stanowić odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Pogląd, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT jest powszechnie akceptowany w praktyce organów podatkowych. Stanowisko takie potwierdziło również Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z 16 kwietnia 2009 r. (interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) http://www.mf.gov.pl/dokument.php.const=37dzal=135id=170099typ=news).

W interpretacji tej Ministerstwo Finansów wyraziło pogląd, iż wniesienie aportu do spółki, wiążące się z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, będzie traktowane jak dostawa towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług i będzie podlegało opodatkowaniu w sposób właściwy dla danego towaru.

Zdaniem Spółki, w przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 6 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP).

W opinii Spółki przedmiot aportu nie mógłby zostać zakwalifikowany jako przedsiębiorstwo Spółki, bowiem z perspektywy Spółki (dokonującego aportu) przedmiot aportu obejmować będzie wyłącznie Nieruchomość wraz z wyposażeniem (umowy najmu przejdą bowiem z mocy prawa).

W ramach aportu nie zostaną przeniesione inne niż Nieruchomość elementy składające się na przedsiębiorstwo Spółki tj. jego nazwa, istniejące należności oraz zobowiązania (za wyjątkiem tych, które będą musiały przejść na Spółkę Osobową z mocy prawa), w tym główne zobowiązania Spółki wynikające z kredytu bankowego, gotówka, prawo do rachunków bankowych. Ponadto, przedmiotem aportu nie będą objęte księgi i dokumenty związane z prowadzeniem Spółki.

Po dokonaniu aportu Spółka nie zaprzestanie działalności i nie zostanie zlikwidowana.

Z tych samych powodów zdaniem Spółki, przedmiot wkładu do Spółki Osobowej nie mógłby też zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT. Zgodnie z powyższymi przepisami ZCP dla celów podatkowych to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W przypadku przyjęcia odmiennego stanowiska, można by dojść do wniosku, iż wszystkie transakcje na rynku nieruchomościowym polegające na sprzedaży nieruchomości przez tzw. spółki celowe nie podlegają opodatkowaniu VAT - jako transakcje sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Stanowisko takie nie jest do zaakceptowania i jest sprzeczne z powszechną praktyką na rynku nieruchomościowym, gdzie dostawa nieruchomości (tj. budynku wraz z prawem własności działki i związanymi z nieruchomością umowami najmu) podlega opodatkowaniu VAT według stawki właściwej dla danej nieruchomości albo podlega zwolnieniu z VAT.

W konsekwencji, zdaniem Spółki wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej powinno zostać zaklasyfikowane jako odpłatna dostawa towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Opodatkowanie VAT dostawy budynków i budowli wraz z gruntami na których są posadowione (i wyposażeniem)

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, począwszy od 1 stycznia 2009 r. dostawa budynków, budowli lub ich części podlega zwolnieniu z VAT, z wyjątkiem gdy:dostawa nieruchomości dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres krótszy niż dwa lata. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, termin pierwsze zasiedlenie oznacza oddanie do używania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części po ich wybudowaniu lub ulepszeniu (jeżeli wartość ulepszenia przekraczałaby 30% wartości początkowej nieruchomości).Nieruchomość będąca przedmiotem wkładu niepieniężnego została kupiona przez Spółkę w grudniu 2006 roku od B Sp. z o.o., przy czym centrum handlowe było otwarte już w 2002 r. W związku z tym, od dnia zakupu / wynajmu nieruchomości upłynął już okres dłuższy niż 2 lata.

Oznacza to, iż - zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego nieruchomości w postaci budynków i budowli wraz z gruntami na których są posadowione (wraz z wyposażeniem stanowiącym ulepszenie budynków i budowli) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Jednocześnie, Spółce przysługiwać będzie opcja opodatkowania tej transakcji na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT (przy spełnieniu warunków zawartych w tych przepisach). Zgodnie z przytoczonymi przepisami, Spółka zamierza zrezygnować ze zwolnienia z VAT i wybrać opodatkowanie VAT wniesienia wkładu w postaci budynków i budowli wraz z gruntami na których są posadowione (wraz z wyposażeniem stanowiącym ulepszenie budynków i budowli) do Spółki Osobowej.

Spółka pragnie zauważyć, iż na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle wskazanego przepisu, przy aporcie Nieruchomości, dostawa gruntu, na którym są one posadowione podlega opodatkowaniu VAT analogicznie do dostawy budynków i budowli. Oznacza to, że do aportu gruntu stosuje się analogiczne zasady opodatkowania VAT (tj. stawkę podatku lub zwolnienie z podatku VAT, jak również moment powstania obowiązku podatkowego) jak przy aporcie budynków i budowli.

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku wyboru przez Spółkę opcji opodatkowania dostawy zgodnie z art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy o VAT, czynność wniesienia do Spółki Osobowej budynków i budowli wraz z gruntami oraz wyposażeniem będzie stanowić odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Dostawa ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka VAT wynosić będzie 22%.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, jeżeli przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej będą grunty niezabudowane inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, dostawa takich terenów będzie zwolniona z opodatkowania VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku, gdy przedmiotem wkładu będą tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, transakcja wniesienia takich gruntów do Spółki Osobowej będzie zwolniona z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Ad. 3

W ocenie Spółki, w przypadku nieruchomości gruntowej składającej się z kilku działek gruntu, w stosunku do których prowadzona jest jedna księga wieczysta, przedmiotem odrębnego opodatkowania podatkiem VAT jest każda z tych działek.

Zdaniem Spółki, objęcie jedną księgą wieczystą kilku działek gruntów nie oznacza, że można traktować transakcję sprzedaży tak określonej nieruchomości jako jedną dostawę. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości, pomimo iż objęta jedną księgą wieczystą stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową. Gdyby przyjąć, że przedmiotem jednej dostawy jest nieruchomość składająca się z kilku działek objętych jedną księgą wieczystą, która winna być jednolicie opodatkowana (wg właściwej stawki lub zwolniona od podatku), prowadziłoby to do sytuacji, że opodatkowane podatkiem VAT mogłyby być grunty (działki), zwolnione z tego podatku (z uwagi np. na fakt, iż nie są to tereny przeznaczone pod zabudowę) lub też na odwrót - zwolniona od podatku byłaby dostawa tych działek, które winny być opodatkowane.

Podsumowując, w ocenie Spółki, w przypadku nieruchomości gruntowej składającej się z kilku działek gruntu, w stosunku do których prowadzona jedna księga wieczysta, przedmiotem odrębnego opodatkowania podatkiem VAT jest każda z tych działek.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, stanowisko takie wyraził: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 8 sierpnia 2008 r. (sygn. IP-PP2-443-731/08-3/MK), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 lipca 2008 r. (sygn. IBPP3/443-337/08/AB).

Ad. 4

Zdaniem Spółki, czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej powinna zostać udokumentowana za pomocą faktury VAT.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Sprzedaż definiowana jest przy tym - zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT - jako odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Za pomocą faktur wewnętrznych dokumentowane są natomiast - zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT - nieodpłatna dostawa towarów (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), nieodpłatne świadczenie usług (art. 8 ust. 2), wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług.

W przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka dokona wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej. Transakcja ta - zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym w odniesieniu do pytania 1) - powinna zostać zakwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, Spółka stoi na stanowisku, iż transakcja dokonania wkładu do Spółki Osobowej powinna - zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT - zostać dokumentowana za pomocą faktury VAT.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, stanowisko takie wyraził: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 1 czerwca 2009 r. (sygn. IPPP1-443-339/09-4/PR), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 kwietnia 2009 r. (sygn. IPPP1/443-98/09-4/AP).

Ad. 5

Zdaniem Spółki czynność udzielania pożyczki jest usługą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, w związku z tym podlega przepisom ustawy o VAT, a jako usługa pośrednictwa finansowego jest zwolniona z opodatkowania VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT świadczenie usług na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Za świadczenie usług według art. 8 ust. 1 ustawy uważa się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT. Mając na uwadze przytoczone przepisy należy stwierdzić, iż czynność udzielenia pożyczki spełni definicję usługi zawartą w ustawie o VAT. Można bowiem zidentyfikować beneficjenta usługi, jakim jest pożyczkobiorca (w przedstawionej sytuacji Spółka) korzystający z udostępnionego kapitału przez określony czas oraz świadczącego usługę odpłatną (w przedstawionej sytuacji Spółka Osobowej), z tytułu której osiąga korzyść w postaci odsetek od udostępnionego kapitału.

Istotne jest również, że udzielając pożyczki, Spółka Osobowa działa w charakterze podatnika VAT. Zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do ust. 2 powyższego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Zdaniem Spółki, w przypadku, gdy w momencie wykonywania czynności, Spółka Osobowa posiada zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, wówczas występując w charakterze podatnika VAT wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe uregulowania Spółka uważa, iż udzielenie pożyczki przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a więc Spółkę Osobowej, w związku z prowadzeniem tej działalności, będzie czynnością objętą uregulowaniami ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę fakt, iż omawiane usługi będą podlegały regulacjom ustawy o VAT, zgodnie z art. 43 ustawy o VAT, będą one zwolnione z podatku jako usługi pośrednictwa finansowego.

W świetle powyższej argumentacji, Spółka stoi na stanowisku, iż czynność udzielenia pożyczki przez Spółkę Osobową będzie podlegała regulacjom ustawy o VAT i jako usługa pośrednictwa finansowego, czynność ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.

Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych m.in. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: z dnia 29 kwietnia 2009 r. (sygn. IPPP2/443-170/09-2/AZ), z dnia 27 maja 2009 r. (sygn. IPPP3/443-199/09-2/MP), z dnia 22 lipca 2009 r. (sygn. IPPP2/443-170/09-2/AZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci budynków i budowli wraz z gruntem i wyposażeniem oraz czynności wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci działki gruntu stanowiące tereny niezabudowane inne niż tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę oraz sposobu dokumentowania tej czynności oraz w zakresie opodatkowania czynności udzielania pożyczki przez spółkę osobową na rzecz Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Wniesienie aportu jest dostawą towarów, zważywszy fakt, że mamy w tym przypadku do czynienia z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Pozostaje więc konieczność rozstrzygnięcia, czy dostawa ta jest odpłatna, czy nieodpłatna. Na gruncie kodeksu spółek handlowych przyjęcie, że objęcie udziałów w spółce w zamian za aport stanowi odpłatność, nie byłoby możliwe. Jednak tak jak ustawa odrywa się od konstrukcji prawa cywilnego, tak wydaje się w pełni zasadne rozpatrywanie odpłatności jedynie na gruncie ustawy. Z jej przepisów, a także z orzecznictwa ETS wynika, że odpłatnością będzie uzyskany przez dostawcę benefit (korzyść) każdego rodzaju. Nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść. Z tego względu należy uznać wniesienie aportu za odpłatną dostawę towarów.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.), przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa zgodnie z przepisem art. 2 pkt 27e ustawy należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.Z przedstawionego w niniejszym wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej będzie Nieruchomość (tj. prawo własności wszystkich wchodzących w jej skład działek gruntu wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami) wraz z wyposażeniem centrum handlowego (ruchomościami).

W konsekwencji wniesienia Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, Spółka Osobowa - zgodnie z art. 678 Kodeksu Cywilnego - wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Spółki wynikające z będących w mocy umów najmu dotyczących Nieruchomości. Ze względu na powyższe, Spółka przeniesie na Spółkę Osobową wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Spółki (w tym gwarancji bankowych oświadczeń o poddaniu się egzekucji kaucji) w celu zabezpieczenia jej ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów najmu.

Przedmiot wkładu do Spółki Osobowej nie będzie natomiast obejmował następujących składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością Spółki:firmy (oznaczenia indywidualizującego Spółkę w obrocie gospodarczym), zobowiązań wynikających z finansowania zakupu Nieruchomości przez Spółkę kredytami bankowymi, zobowiązań i należności wynikających z finansowania działalności kapitałem obcym (pożyczki od / do podmiotów z grupy), zobowiązań / należności wynikających z kontraktu swap zawartego przez Spółkę w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej kredytu zaciągniętego na nabycie Nieruchomości, praw do rachunków bankowych, gotówki, krótkoterminowych należności od najemców zafakturowanych za okres do dnia wniesienia wkładu oraz należności publicznoprawnych, krótkoterminowych zobowiązań względem dostawców oraz zobowiązań publicznoprawnych, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności Spółki.Spółka zawarła umowy serwisowe niezbędne dla prawidłowego zarządzania Nieruchomością (m.in. umowy z dostawcami mediów, umowy o świadczenie usług porządkowych, konserwacyjnych oraz ochrony mienia). Zamiarem jest, żeby umowy zostały rozwiązane przez Spółkę, a następnie żeby Spółka Osobowa zawiązała nowe umowy. Tam gdzie nie będzie to możliwe, nastąpi cesja praw i obowiązków wynikających z tych umów. Niemniej, istniejące umowy serwisowe nie zostaną przeniesione na Spółkę Osobową automatycznie - z mocy prawa, a przeniesienie praw i obowiązków Spółki wynikających z tych umów zasadniczo wymagać będzie zgody kontrahentów (wierzycieli tych umów).

W świetle przedstawionego powyżej opisu, należy stwierdzić, iż zbycie wymienionych we wniosku, wydzielonych z majątku Spółki, składników majątkowych (Nieruchomość wraz z wyposażeniem) nie jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar zbyć Nieruchomość, poprzez jej wniesienie, jako wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej.

Jak wskazano wyżej, wniesienie aportu stanowi czynność (dostawę) o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według zasad ogólnych.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym położony jest budynek rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności stawki obniżone oraz zwolnienie od podatku VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.Przez pierwsze zasiedlenie - w myśl art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:wybudowaniu lubulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.W myśl art. 43 ust. 11 ustawy oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy; planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części; adres budynku, budowli lub ich części.Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca kupił przedmiotową Nieruchomość w grudniu 2006 roku, co oznacza, że w tej dacie doszło do jej pierwszego zasiedlenia. Transakcja zakupu była opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego poniesionego na tej transakcji.

Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy oraz odnosząc się do zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci ww. Nieruchomości, która została zasiedlona w grudniu 2006 roku, będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, gdyż pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, upłynie okres dłuższy niż 2 lata, jednakże Wnioskodawca będzie miał prawo do zrezygnowania z przysługującego zwolnienia i opodatkować aport tej części Nieruchomości po spełnieniu warunków wynikających z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca ma zamiar zbyć również wyposażenie, poprzez jego wniesienie, jako wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odnosząc ww. przepis do zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci wyposażenia, w stosunku do którego Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, nie może być objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 i będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

A zatem w przedmiotowej kwestii stanowisko Wnioskodawcy, iż aport Nieruchomości wraz z wyposażeniem będzie opodatkowany 22% stawką podatku VAT należało uznać za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie niż wskazał w treści wniosku Wnioskodawca.

Ad. 2.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, ze opodatkowaniu podlegają te dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych, tylko te, które stanowią tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących na przykład gruntami rolnymi czy leśnymi, które nie są przeznaczone pod zabudowę, są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług w art. 43 ust. 1 pkt 9 posługuje się kryterium przeznaczenia terenu. Jednakże ustawodawca zwalniając z podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę nie sprecyzował w ustawie, jakimi kryteriami należy się kierować, aby ustalić przeznaczenie danego gruntu. O przeznaczeniu gruntu rozstrzyga bowiem odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu.

Celem określenia czy dany grunt jest przeznaczony pod zabudowę należy się odwołać do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego, decyduje o kwalifikacji gruntu.

W związku z powyższym, jeżeli przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej będą grunty niezabudowane inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, transakcja wniesienia takich gruntów do Spółki Osobowej będzie zwolniona z VAT na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

W związku z wyżej przytoczonymi przepisami stanowisko Wnioskodawcy, iż jeżeli przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej będą grunty niezabudowane inne niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, dostawa takich terenów będzie zwolniona z opodatkowania VAT, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 3.

Objęcie jedną księgą wieczystą kilku działek gruntów nie oznacza, że można traktować transakcję sprzedaży tak określonej nieruchomości jako jedną dostawę. Każda działka gruntu wchodząca w skład nieruchomości objętej jedną księgą wieczystą stanowi samodzielnie wyodrębnioną całość, która może być przedmiotem odrębnej dostawy, opodatkowanej właściwą stawką podatkową. Uwzględniając powyższe, oddzielną transakcją może być cała nieruchomość, składająca się z kilku działek gruntów, objętych jedną księgą wieczystą, lecz przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT będzie każda z tych działek wg stawki właściwej dla poszczególnych działek gruntów.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku nieruchomości gruntowej składającej się z kilku działek gruntu, w stosunku do których prowadzona jest jedna księga wieczysta, przedmiotem odrębnego opodatkowania podatkiem VAT jest każda z tych działek, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 4.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Powyższy przepis nakłada na podatnika obowiązek dokumentowania sprzedaży fakturą VAT. Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) do spółek prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, w zależności od przedmiotu aportu.

Zatem czynność wniesienia aportu do Spółki Osobowej winna być przez Wnioskodawcę udokumentowana fakturą VAT.

W związku z wyżej przytoczonymi przepisami stanowisko Wnioskodawcy, iż wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej, powinno zostać udokumentowane za pomocą faktury VAT, należało uznać za prawidłowe.

Ad. 5.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Jednocześnie w ust. 3 w/w artykułu ustawodawca wskazuje, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym pod pozycją nr 3 wymienione zostały usługi pośrednictwa finansowego o symbolu PKWiU Sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki, usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej, usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20), usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, usług ściągania długów i factoringu, usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy, transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności, transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.Należy mieć na uwadze, że przy symbolu PKWiU przedmiotowych usług pośrednictwa finansowego znajduje się oznaczenie ex. Oznaczenie to uprawnia do stosowania zwolnienia w zakresie ściśle określonym w ustawie, z wyłączeniem usług wymienionych w punktach 1-9.

Udzielając odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy podkreślić należy, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielenia pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów (usług) do poszczególnych grupowań PKWiU upoważnione są wyłącznie odpowiednie organy statystyczne. Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi do grupowania PKWiU spoczywa na Podatniku.

Jeżeli więc usługi wykonywane przez Spółkę Osobową objęte będą grupowaniem 65.22 Usługi udzielenia pożyczek świadczone poza systemem bankowym, czynności takie mieszczą się w sekcji J PKWiU ex (65-67) i nie będą objęte żadnym z wyłączeń ze zwolnienia wymienionych w pozycji 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, usługi te będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

A zatem, udzielenie przez Spółkę Osobową odpłatnej pożyczki, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 65.22 Usługi udzielenia pożyczek świadczone poza systemem bankowym, podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy (jako wymienione w poz. 3, załącznika nr 4).

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej kwestii należało uznać za prawidłowe.

W zakresie pytania dotyczącego podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego, zawartego we wniosku, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: aport, działki, faktura VAT, sprzedaż gruntów, usługi finansowe, usługi zwolnione, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 03/01/2013 12:00:01

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturze zakupu ku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pytanie dot. sprzedaży lokali przez spółkę cywilną dla wspólników tej spółki

Na podstawie: art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko Podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu...

Dotyczy zaliczenia wydatku na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodu w dacie wystawie...

Działając na podstawie art. 14a 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z 07 marca 2007 r...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych różnic kursowych od środków pien...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z zapłaconej w całości faktu...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie art. 216 i art. 14a-14c ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2007 r...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź, czy faktury wystawione ze stawką 0% są prawidłowe?Opodatkowanie odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych z dzienną kapitalizacją odsetekDotyczy ustalania kursu walut w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy w banku zagranicznymCzy od faktury za najem samochodu moę odliczyć cały VAT, czy tylko 60% i nie więcej niż 6000 PLN?Pytanie dotyczy ustalenia okresu w jakim, na podstawie otrzymanego duplikatu faktury, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.