Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Usługa z grupowania PKWiU EX 80 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.01.2010 r. (data wpływu 25.01.2010 r.) uzupełnionego w dniach 04.02.2010 r. (data wpływu), 08.03.2010 r. (data wpływu), 06.04.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 26.02.2010 r. oraz z dnia 24.03.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku usług pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniach 04.02.2010 r. (data wpływu), 08.03.2010 r. (data wpływu), 06.04.2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 26.02.2010 r. oraz z dnia 24.03.2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku usług pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka organizuje wyjazdowe wizyty studyjne w firmach typu spin off dla studentów podnoszących swoje kwalifikacje w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas takiej wizyty Wnioskodawca zapewnia studentom m.in. szkolenie merytoryczne, spotkania z przedstawicielami firm, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, przejazd oraz opiekę logistyczno-organizacyjną nad uczestnikami szkolenia. Za całościową realizację ww. usługi wystawia fakturę VAT (stawka VAT - zwolniona) za Kompleksową organizację wizyty studyjnej. Spółka prowadzi działalność edukacyjną zapisaną w klasyfikacji 80.42.B (wg PKD 2004) oraz 85.59.B (wg PKD 2007). W uzupełnieniu z dnia 06.04.2010 r. (data wpływu) Spółka dodała, że według jej oceny prowadzone wizyty studyjne-szkoleniowe dla studentów typu spin off zawierają się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 1997 pod numerem 80.42.20-00.00 tj. usługi w zakresie pozostałych form kształcenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy organizacja przez Spółkę wizyt studyjnych objęta jest stawką VAT - zwolniona.

Zdaniem Wnioskodawcy opisane w stanie faktycznym usługi edukacyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT zwolnione są z podatku. Zgodnie z komentarzem do VAT str. 624 zakres przedmiotowy zwolnienia obejmuje m.in. oprócz podstawowych usług edukacyjnych, również pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. Wolą ustawodawcy (w naszej interpretacji) było zwolnienie wszystkich usług edukacyjnych mieszczących się w ugrupowaniu PKWiU 80, pomimo postawienia znaku EX przed grupowaniem 80w załączeniu do ustawy. Zakres przedmiotowy zwolnienia jest zgodny z art. 132 ust. 1 pkt 1 Dyrektywy VAT. Spółka podziela to stanowisko.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.). Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na mocy § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym pod poz. 7 zostały wymienione usługi o symbolu PKWiU ex 80, tj. usługi w zakresie edukacji.

Oznaczenie w załączniku danej grupy ex oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce nazwa usługi. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Spółka organizuje wyjazdowe wizyty studyjne w firmach typu spin off dla studentów podnoszących swoje kwalifikacje w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas takiej wizyty Wnioskodawca zapewnia studentom m.in. szkolenie merytoryczne, spotkania z przedstawicielami firm, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie, przejazd oraz opiekę logistyczno-organizacyjną nad uczestnikami szkolenia. Za całościową realizację ww. usługi wystawia fakturę VAT (stawka VAT - zwolniona) za Kompleksową organizację wizyty studyjnej. Spółka prowadzi działalność edukacyjną zapisaną w klasyfikacji 80.42.B (wg PKD 2004) oraz 85.59.B (wg PKD 2007). Według oceny Spółki prowadzone wizyty studyjne-szkoleniowe dla studentów typu spin off zawierają się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 1997 pod numerem 80.42.20-00.00 tj. usługi w zakresie pozostałych form kształcenia.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w postaci pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych, o ile faktycznie zawiera się w grupowaniu PKWiU ex 80 Usługi w zakresie edukacji, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymieniona w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ informuje ponadto, iż organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług do odpowiednich grupowań statystycznych. Do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności oraz prawidłowym zaklasyfikowaniem tych czynności do właściwych grupowań statystycznych, obowiązany jest podatnik. W związku z powyższym, tut. organ odniósł się wyłącznie do klasyfikacji statystycznej wskazanej przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, kształcenie, usługi, usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług
Data aktualizacji: 26/12/2012 15:00:01

Obowiązek podatkowy przy dostawie towarów do magazynu (składu konsygnacyjnego) na terytori...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Wrocław 50-515 ul. Ks. Czesława Klimasa 34

Zasięg terytorialny miasta gminy Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Święta Katarzyna, Żórawina powiaty wrocławski województwo dolnośląskie Konta bankowe CIT 04101016740000392221000000 VAT...

Uprzejmie prosimy o wypowiedzenie się czy w nazwie Faktura VAT przy zaliczce powinno dodat...

Pismem z dnia 25.08.2005r. Strona zwróciła się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego wymogów jakie powinna spełniać FAKTURA VAT przy zaliczce. Zdaniem wnioskującego w nazwie FAKTURA VAT powinno dodatkowo pojawić się słowo...

Czy sprzedawca (wystawca faktury) może odmówić wystawienia duplikatu faktury w sytuacji, g...

Na podstawie art. 14a 4 w związku z 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Korekta oraz prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu paliwa - samochód...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zakup pościeli profilaktyczno-rehabilitacyjnej udokumentowanej fakturą osoba niepełnosprawna może odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym ?Czy na sprzedaż udziałów w kolektorze sanitarnym innym gminom należy wystawić fakturęCzy można pomniejszyć należny podatek VAT o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury?Możliwość wystawienie jednej wspólnej faktury przez odrębnych podatników podatku od towarów i usługCzy do rachunków można wystawić faktury korygujące?2. Które kwoty należy zaokrąglić przy wystawianiu rachunków?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.