Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ustalenia podstawy opodatkowania przy świadczeniu usług wraz z ponoszonymi opłatami pocztowymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 lipca 2009r. (data wpływu 10 lipca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługę w zakresie obsługi (tj. drukowanie, przygotowanie, wysyłka) korespondencji oraz innych materiałów zawierających informację pisemną lub graficzną. Dokumenty i inne materiały z informacją będą przekazywane wnioskodawcy przez usługobiorcę wyłącznie drogą elektroniczną, a usługa będzie polegać na:nieodpłatnym przyjmowaniu i archiwizacji dokumentów i innych materiałów w postaci elektronicznej, drukowaniu korespondencji i innych materiałów, kopertowaniu, falcowaniu (składaniu arkusza papieru), adresowaniu oraz wykonywaniu innych czynnościach drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, piśmienniczych lub podobnych, niezbędnych do wytworzenia przesyłki z korespondencją zgodnie z warunkami umowy zawartymi z usługobiorcą, frankowaniu (nadrukowywaniu na przesyłce opłaty pocztowej) lub naklejaniu znaków opłaty pocztowej, nieodpłatnemu dostarczeniu przesyłki do placówki operatora pocztowego w przypadku, gdy wnioskodawca nie będzie posiadał odrębnej umowy z danym operatorem pocztowym na nadawanie przesyłek w siedzibie wnioskodawcy, nadanie przesyłki w placówce operatora lub w siedzibie wnioskodawcy.Usługa ma charakter całościowy, tzn. wszystkie powyższe czynności składają się na wykonanie usługi. Użyte sformułowania: adresat, druk, nadanie, operator (pocztowy), placówka operatora, przesyłka, przesyłka z korespondencją, używane są w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188 z późn. zm.).

Przesyłka nadawana będzie do adresata wskazanego przez usługobiorcę. Przesyłki będą nadawane poprzez zlecenie wykonania usługi pocztowej Poczcie Polskiej (będącej obecnie publicznym operatorem pocztowym) lub innemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ustawy Prawo Pocztowe, zwanego dalej operatorem pocztowym. Wybór operatora pocztowego będzie dokonywany na etapie zlecania usługi, przed wniesieniem opłaty.

Każdy operator pocztowy może stosować znaki opłaty pocztowej" służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej (art. 31 ust. 1 pkt 1 Prawa Pocztowego). Znaki opłaty pocztowej stosowane przez Pocztę Polską zwane są znaczkami pocztowymi" (art. 31 ust. 3 pkt 1 Prawa Pocztowego).

Usługa będzie świadczona w następujących wariantach:Po przygotowaniu przesyłki z korespondencją Wnioskodawca na swój rachunek zleci wykonanie usługi pocztowej operatorowi pocztowemu. Opłata za usługę w całości będzie dla Wnioskodawcy przychodem i będzie stanowić podstawę opodatkowania od podatku dochodowego. Opłata za usługę w całości będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Wnioskodawca zakupi wcześniej od operatora pocztowego jego znaki opłaty pocztowej a podczas wykonywania usługi dokona odsprzedaży znaków opłaty pocztowej usługobiorcy za cenę równą ich wartości nominalnej.Po wytworzeniu przesyłki z korespondencją Wnioskodawca naklei odsprzedane znaki opłaty pocztowej (zgodnie z umową zawartą z usługobiorcą) na przesyłkę a następnie nada tak przygotowaną przesyłkę u operatora pocztowego. W skład opłaty przekazanej Wnioskodawcy przez usługobiorcę będzie wchodzić opłata za znaki opłaty pocztowej w wysokości ich wartości nominalnej oraz opłata za wytworzenie przesyłki z korespondencją.Przed rozpoczęciem wykonywania usługi, usługobiorca udzieli Wnioskodawcy pełnomocnictwa zgodnie z art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), aby działając w jego imieniu i na jego rachunek, zlecił wykonanie usługi pocztowej operatorowi pocztowemu w zakresie obsługiwanej przez Wnioskodawcę korespondencji i innych materiałów usługobiorcy. Po wytworzeniu przesyłki z korespondencją Wnioskodawca działając jako pełnomocnik usługobiorcy zleci wykonanie usługi pocztowej operatorowi pocztowemu w imieniu i na rachunek usługobiorcy. Usługobiorca, razem z opłatą za wytworzenie przesyłki z korespondencją przekaże Wnioskodawcy środki na pokrycie zobowiązania usługobiorcy wobec operatora pocztowego za wykonanie usługi pocztowej.W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym wariancie c) przekazane Wnioskodawcy przez usługobiorcę środki na pokrycie zobowiązań usługobiorcy wobec operatora pocztowego, będą stanowić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług .

Zdaniem Wnioskodawcy, w wariancie c) przekazane Wnioskodawcy przez usługobiorcę środki na pokrycie zobowiązań usługobiorcy wobec operatora pocztowego nie będą stanowiły podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT wynika, iż podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i ust. 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (.).

Stosownie do art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE Nr L 347/1), podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

W podobnych zagadnieniach zostały wydane interpretacje zbieżne z przedstawionym stanowiskiem przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 10 października 2007r., ITPP1/443-39/07/PS, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 22 grudnia 2008r., ILPP1/443-916/08-4/TW, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 30 stycznia 2009r., ILPP2/443-1035/08-2/EN.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (.).

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (.).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W przepisie art. 43 ustawy o VAT zawarto katalog czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku tym, pod poz. 2 wymienione zostały usługi świadczone przez pocztę państwową, o symbolu PKWiU 64.11. Zwolnienie to ma charakter przedmiotowo-podmiotowy co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez powołaną do tego instytucję, jaką jest poczta państwowa.

Natomiast brak jest w przepisach podatkowych podstawy do stosowania wymienionego zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (dokonywanego na zasadzie refaktury). Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik występujący w charakterze sprzedawcy, który wysyła zamówiony przez nabywcę towar i korzysta przy tym z usług poczty państwowej, świadczy usługę pocztową na rzecz nabywcy towaru czy zleceniodawcy. Usługa ta nie jest jednak ze względu na świadczący ją podmiot usługą, wymienioną w poz. 2 załącznika, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, co oznacza, iż nie jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, iż zamierza on świadczyć usługę w zakresie obsługi (tj. drukowanie, przygotowanie, wysyłka) korespondencji oraz innych materiałów zawierających informację pisemną lub graficzną. Dokumenty i inne materiały z informacją będą przekazywane Wnioskodawcy przez usługobiorcę wyłącznie drogą elektroniczną, a usługa będzie polegać na:nieodpłatnym przyjmowaniu i archiwizacji dokumentów i innych materiałów w postaci elektronicznej, drukowaniu korespondencji i innych materiałów, kopertowaniu, falcowaniu (składaniu arkusza papieru), adresowaniu oraz wykonywaniu innych czynnościach drukarskich, powielaczowych, introligatorskich, piśmienniczych lub podobnych, niezbędnych do wytworzenia przesyłki z korespondencją zgodnie z warunkami umowy zawartymi z usługobiorcą, frankowaniu (nadrukowywaniu na przesyłce opłaty pocztowej) lub naklejaniu znaków opłaty pocztowej, nieodpłatnemu dostarczeniu przesyłki do placówki operatora pocztowego w przypadku, gdy wnioskodawca nie będzie posiadał odrębnej umowy z danym operatorem pocztowym na nadawanie przesyłek w siedzibie wnioskodawcy, nadanie przesyłki w placówce operatora lub w siedzibie wnioskodawcy.Usługa ma charakter całościowy, tzn. wszystkie powyższe czynności składają się na wykonanie usługi. Przesyłka nadawana będzie do adresata wskazanego przez usługobiorcę. Przesyłki będą nadawane poprzez zlecenie wykonania usługi pocztowej Poczcie Polskiej (będącej obecnie publicznym operatorem pocztowym) lub innemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania działalności pocztowej zgodnie z art. 6 ustawy Prawo Pocztowe, zwanego dalej operatorem pocztowym. Wybór operatora pocztowego będzie dokonywany na etapie zlecania usługi, przed wniesieniem opłaty.

Przed rozpoczęciem wykonywania usługi, usługobiorca udzieli Wnioskodawcy pełnomocnictwa zgodnie z art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), aby działając w jego w imieniu i na jego rachunek, zlecił wykonanie usługi pocztowej operatorowi pocztowemu w zakresie obsługiwanej przez Wnioskodawcę korespondencji i innych materiałów usługobiorcy. Po wytworzeniu przesyłki z korespondencją Wnioskodawca działając jako pełnomocnik usługobiorcy zleci wykonanie usługi pocztowej operatorowi pocztowemu w imieniu i na rachunek usługobiorcy. Usługobiorca, razem z opłatą za wytworzenie przesyłki z korespondencją przekaże Wnioskodawcy środki na pokrycie zobowiązania usługobiorcy wobec operatora pocztowego za wykonanie usługi pocztowej.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Kwestia natomiast pełnomocnictwa została uregulowana w przepisach art. 98 - art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy. Zgodnie z art. 95 § 1 i § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych, z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

Natomiast art. 96 ustawy Kodeks cywilny stanowi, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane.

Odnosząc przedstawione wyżej zdarzenie przyszłe do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż jeżeli, jak wskazano we wniosku, na podstawie udzielonego przez usługobiorcę Wnioskodawcy pełnomocnictwa, aby działając w jego w imieniu i na jego rachunek, zlecił wykonanie usługi pocztowej operatorowi pocztowemu w zakresie obsługiwanej przez Wnioskodawcę korespondencji i innych materiałów, i na rachunek usługobiorcy zawrze umowę o świadczenie usług z pocztą i opłaci należność względem poczty, to otrzymana przez Wnioskodawcę kwota na poczet zawarcia przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz usługobiorcy umowy o świadczenie usług pocztowych nie będzie stanowiła u Wnioskodawcy podstawy opodatkowania, gdyż nie stanowi dla Wnioskodawcy obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Zaznaczyć jednak należy, iż w opisanej sytuacji nie podlega opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlegać będzie ewentualne dodatkowe wynagrodzenie Wnioskodawcy za zawarcie w ramach pełnomocnictwa umowy z pocztą (wynagrodzenie za te czynności może być zawarte w cenie towaru usługi świadczonej na rzecz usługobiorcy i opodatkowane wraz z towarem lub usługą).

Z tytułu zwrotu tych kosztów, Wnioskodawca nie jest obowiązany wystawić faktury VAT, ani nie jest obowiązany do ujmowania tych kwot w ewidencji sprzedaży i zakupu VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać z prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć jednak należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy zauważyć, iż powoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 października 2007r., ITPP1/443-39/07/PS, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 grudnia 2008r., ILPP1/443-916/08-4/TW, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2009r., ILPP2/443-1035/08-2/EN, niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz dotyczą konkretnego stanu faktycznego i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Zaznacza się, że kwestie dotyczące pytań oznaczonych przez Wnioskodawcę jako 1 i 2 będą przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Natomiast zakresem interpretacji nie objęto ewentualnego opodatkowania usług przedstawionych przez Wnioskodawcę jako wariant a), gdyż nie sformułowano zapytania w tym zakresie jak również nie przedstawiono własnego stanowiska.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: koszt przesyłki, pełnomocnicy, podstawa opodatkowania, refakturowanie, świadczenie usług, usługi pocztowe
Data aktualizacji: 06/01/2013 06:00:01

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku zakupu urządzenia wraz z montażem od fi...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku naruszenia terminu wystawienia faktury...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego przy wpłacie zaliczki z tytułu usługi tur...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

W jaki sposób naliczać podatek od towarów i usług przy fakturowaniu usług?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwości wystawiania faktur drogą elektroniczną

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy interpretacja Spółki rozliczenia podatku dochodowego jest prawidłowa? Czy refakturowanie zakupionego paliwa jest prawidłowe?Opodatkowanie premii produkcyjnej, jej dokumentowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoUrząd Skarbowy Śrem 63-100 ul. Wojska Polskiego 12Dot. prawidłowego rozliczenia faktur korygujących z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarówPodatnik zapytuje czy ma prawo wystawić dla kontrahenta zagranicznego fakturę VAT w walucie obcej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.