Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ustalenie kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2007r. (data wpływu 26 listopada 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia kursu walut oraz terminu rozliczania korekt dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje transakcji z podmiotami mającymi siedziby na terytoriach innych państw członkowskich Wspólnoty. Transakcje te są udokumentowane fakturami VAT. W związku z tymi transakcjami zdarza się, że Wnioskodawca otrzymuje od swoich kontrahentów faktury korygujące wartość transakcji a tym samym kwotę podatku, jak również sam wystawia korekty faktur na rzecz kontrahentów z krajów Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:Jaki kurs Wnioskodawca powinien zastosować do przeliczenia wartości wskazanych w treści faktury korygującej. W rozliczeniu, za który okres Wnioskodawca powinien uwzględnić fakturę korygującą dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług. Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca powinien skorygować informację podsumowującą VAT-UE, w której ujęto fakturę pierwotną, czy też ująć wartości wskazane w fakturze korygującej w bieżącej informacji.Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W analizowanej sytuacji powinien być zastosowany ten sam kurs waluty, jaki zastosowano na fakturze pierwotnej.

Ad. 2.

Kwoty wynikające z treści faktury korygującej należy ująć zgodnie z § 16 i § 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) tj. w okresie rozliczeniowym, w którym faktura korygująca została otrzymana. Natomiast w przypadku, gdy Podatnik jest wystawcą faktury korygującej, powinien ująć korektę w rozliczeniu za okres, w którym wystawił fakturę korygującą.

Ad. 3.

Wartości wskazane w treści faktury korygującej winny zostać ujęte w bieżącej informacji VAT-UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl art. 106 ust. 7 cyt. ustawy, w przypadku takich czynności jak opodatkowane darowizny towarów, przekazanie towarów na cele osobiste, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), opodatkowane usługi świadczone nieodpłatne (art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne. Podatnik za dany okres rozliczeniowy może wystawić jedną fakturę wewnętrzną, dokumentującą wyżej wymienione czynności wykonane w danym okresie. Faktury wewnętrzne są także wystawiane w celu udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. U.E. L. Nr 347, poz. 1 ze zm.) (wcześniej art. 11C ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa wymiaru podatku), państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić podatnikom możliwość skorygowania podstawy opodatkowania w przypadku odwołania, odmowy, całkowitego lub częściowego braku zapłaty, obniżki ceny po dokonaniu dostawy towarów lub wykonaniu usługi.

Wyrazem realizacji wyżej wymienionego obowiązku są przepisy § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.), zgodnie z którymi w przypadku, gdy po wystawieniu faktury wystąpiły okoliczności wymienione w tych przepisach, podatnik wystawia fakturę korygującą.

W myśl § 25 ust. 1 cyt. powyżej rozporządzenia Ministra Finansów przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 1 i 2 powyższego rozporządzenia, nabywca otrzymujący fakturę korygującą:jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy; jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali - jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje obniżenie podatku naliczonego.Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Powyższy przepis należy stosować także odpowiednio do przeliczania kwot wykazanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, import usług. Kurs zastosowany do przeliczenia waluty obcej wykazanej na fakturze pierwotnej ma zastosowanie także do przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących.

Uwzględniając powyższe po otrzymaniu faktury korygującej transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów należy wystawić fakturę wewnętrzną i dokonać przeliczenia według kursu z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Podobnie sytuacja przedstawia się przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. W przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej do faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, fakturę korygującą należy przeliczyć według kursu z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

Na podstawie art. 99 ust. 1 cyt. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane dalej informacjami podsumowującymi", za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W celu zapewnienia zgodności kwot wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykazanych zarówno w deklaracjach VAT-7 jak i informacji podsumowującej za dany okres, faktury korygujące winny być rozliczone za okres, w którym wpłynęły do odbiorcy.

Jednocześnie należy zauważyć, iż przedmiotowa korekta powinna odnosić się zarówno do kwoty podatku należnego, jak i do kwoty podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 2 pkt 4 ustawy podatku od towarów i usług kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stanowi kwotę podatku naliczonego. Stosownie zaś do przepisu art. 86 ust. 10 pkt 2 tej ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę faktury korygującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, fakturę korygującą należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 jak i informacji podsumowującej VAT-UE za okres, w którym faktura - korekta została wystawiona, gdyż zgodnie z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług podatnik nie ma obowiązku czekać na potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania kursu walut oraz terminu rozliczania faktur korygujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: deklaracja podatkowa, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura korygująca, informacja podsumowująca, kurs walut, nabycie wewnątrzwspólnotowe, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 27/12/2012 18:00:01

Czy faktury wystawiane w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowan...

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r. złożonego w tutejszym organie podatkowym w dniu 25.10.2006r...

Jaką wystawić fakturę przy sprzedaży ciągnika zakupionego na fakturę VAT-MARŻA?

W dniu 28.02.2005r. Paweł ......, prowadzący Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ............, wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w...

Zasady odliczania podatku z faktur zakupu paliwa wykorzystanego do napędu samochodów cięża...

Podatnik wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy Opel Combo 1.4. Zdaniem podatnika samochód spełnia kryteria określone w art. 86 ust. 4 pkt ustawy o podatku VAT i przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur...

Jak należy opodatkować otrzymane środki finansowe z tytułu umieszczania reklam na prywatny...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Dom Maklerski S.A. jest obowiązany do sporządzania informacji PIT-8C, dla osób fizyczn...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca, obowiązana jest do sporządzania informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych - informacji PIT-8C. W składanych informacjach, Spółka jest...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W którym momencie należy skorygować przychody w przypadku otrzymania faktury korekty?Czy należy rejestrować na kasie fiskalnej każdą zaliczkę oraz jak należy postępować w przypadku wystawiania faktury korygującej?Opodatkowanie usług marketingowych oraz prawa do odliczenia z faktury dokumentującej takie usługiKiedy należy ująć w PKPiR pierwszą opłatę leasingową?Możliwość odzyskania podatku naliczonego wynikającego faktur dotyczących realizacji inwestycji pod nazwą Termomodernizacja budynku Gimnazjum
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.