Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

Ustalenie podstawy opodatkowania przy dostawie towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej zamówionego przez Internet

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 października 2007r. (data wpływu 5 października 2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 29 października 2007r. (data wpływu 31 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania towarów podatkiem od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2007r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania towarów podatkiem od towarów i usług.

Pismem z dnia 23 października 2007r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku ORD-IN. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. organu w dniu 31 października 2007r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. Oprócz handlu detalicznego w sklepie sprzedaje również towary (sprzedaż wysyłkowa) za pośrednictwem serwisu Allegro. Część paczek wysyłanych jest za pośrednictwem firm kurierskich a część za pośrednictwem Poczty Polskiej. Poczta wystawia za wykonane usługi faktury VAT zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki na wystawionej fakturze jest zwolniony z podatku VAT, obok widnieje symbol PKWiU 64.11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dokonując sprzedaży towarów (sprzedaż wysyłkowa) Wnioskodawca winien ująć koszt przesyłki pocztowej na paragonie lub fakturze VAT zgodnie i w oparciu o fakturę otrzymaną od Poczty Polskiej, czyli jako zwolnione z VAT, obok wpisując symbol PKWiU.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt przesyłki powinien być ujęty na wystawionej przez niego fakturze lub paragonie w oparciu o otrzymaną fakturę VAT z poczty, czyli powinna się tam znaleźć stawka zwolnione oraz symbol PKWiU. W załączniku Nr 4 poz. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wyraźnie uwzględnione są usługi świadczone przez Pocztę Polską, a koszt przesyłki jest właśnie taką usługą, którą świadczy Poczta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w tym wymienione w poz. 2 tego załącznika - usługi świadczone przez pocztę państwową PKWiU 64.11.

Z przedstawionego powyżej stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność handlową. Oprócz handlu detalicznego w sklepie sprzedaje również towary (sprzedaż wysyłkowa) za pośrednictwem serwisu Allegro. Część paczek wysyłanych jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt przesyłki według Wnioskodawcy powinien być ujęty na wystawionej fakturze lub paragonie w oparciu o otrzymaną fakturę VAT z poczty, ze stawką zwolnioną.

W odniesieniu do powyższego zauważa się, że Wnioskodawca, nie będąc podmiotem wymienionym w poz. 2 załącznika nr 4 do ustawy, odsprzedając usługę pocztową jest obowiązany opodatkować ją z zastosowaniem odpowiedniej stawki podatku VAT dla sprzedawanego towaru. Bez znaczenia jest przy tym fakt, że faktycznego przewozu towarów na rzecz kontrahenta podatnika dokona Poczta Polska. Należy bowiem uznać, że to z podatnikiem jest zawierana przez kupujących umowa na dostarczenie zakupionego towaru i to na rzecz podatnika, a nie Poczty Polskiej, kupujący będą wnosili z tego tytułu zapłatę. Ponadto podatnik, a nie Poczta Polska, będzie odpowiadał wobec nabywców za dostarczenie zakupionych towarów. Fakt posługiwania się przez podatnika podwykonawcą usługi (w tym przypadku Pocztą Polska) nie jest w żadnym razie równoznaczny z tym, że podatnik świadczy na rzecz nabywców usługę polegającą na wysyłce towarów.

Zwolnienie od podatku usług pocztowych PKWiU 64.11, wymienionych w poz. 2 załącznika nr 4 do ustawy VAT dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez pocztę państwową.

Z zapisu art. 29 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Skoro zatem kwota należna stanowiąca całość świadczenia należnego od nabywcy, obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczoną przez podatnika sprzedażą oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę żądaną od nabywcy, to koszty wyłożone przez sprzedającego w imieniu nabywcy winny wchodzić w podstawę opodatkowania. Sprzedawca towarów dostarczając je nabywcy dokonuje wyłącznie sprzedaży towarów, natomiast koszty dodatkowe które ponosi, wchodzą w skład podstawowej jego czynności, jaką jest sprzedaż towarów. A skoro tak, to koszty ponoszone w związku i z tytułu sprzedaży towarów, winny nie tylko wchodzić w ramy tego samego rodzaju czynności jaką jest sprzedaż towarów, ale i winny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji tegoż świadczenia czyli sprzedaży towaru.

Potwierdzeniem powyższego jest art. 78 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE Nr L 347/1), (wcześniej 11(A)(2)(b) VI Dyrektywy Wspólnot Europejskich z 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie podatku obrotowego - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG). Zgodnie z art. 78 Dyrektywy podstawa opodatkowania obejmuje: podatki, cła, opłaty i inne należności (z wyjątkiem samego VAT) oraz koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W związku z powyższym, koszty przesyłki towaru pobierane przez dostawcę od nabywcy towaru zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu dostawy towarów, co oznacza, że podstawa opodatkowania na fakturze lub paragonie dokumentującym dostawę tego towaru, powinna obejmować również kwotę stanowiącą koszty przesyłki. W konsekwencji, koszt dostarczenia towaru nabywcy powinien być opodatkowany taką stawką podatku od towarów i usług jak wysyłany towar.

Zatem mając na uwadze powyżej opisany stan prawny stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: internet, koszt przesyłki, podatek od towarów i usług, podstawa opodatkowania, stawki podatku, usługi pocztowe
Data aktualizacji: 06/01/2013 06:00:01

Prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach dokumentujących nabycie usług pośred...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Faktura VAT proforma

Od 1 stycznia 2013 roku nazwa Faktura VAT proforma nie musi występować na fakturze, zamiast nazwy Faktura VAT proforma można stosować nazwę Faktura proforma...

Termin wystawienia faktury VAT z tytułu wydania towarów na podstawie umowy komisu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Opodatkowanie przekazania nagród w loterii promocyjnej oraz prawa do odliczenia podatku na...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka będzie mogła rozliczyć podatek VAT wynikający z faktur zakupu za materiały zaku...

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. )po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. Organie podatkowym w...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy Spółka nie popełniła błędu wystawiając odbiorcy krajowemu faktury w walucie EUR ?Jaka stawka podatku VAT obowiązuje mnie przy wystawieniu faktur sprzedaży posortowanej i spakowanej w wiązki trzciny wodnej lub słomy żytniej ?Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego?Prawo do odliczenia od faktur na których posłużono się nazwą skróconąCzy usługi szkolenia z zakresu pozycjonowania stron internetowych (PKWiU 80.42.20-00.00) są zwolnione z podatku VAT?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.