Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

Uznania za usługę premii pieniężnej udzielanej przez Dostawcę dla Wnioskodawcy z faktur wystawianych przez Dostawcę dla Przedsiębiorców

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 czerwca 2009r. (data wpływu 4 czerwca 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 sierpnia 2009r. (data wpływu 25 sierpnia 2009r.), oraz pismem z dnia 22 września 2009r. (data wpływu 24 września 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za usługę premii pieniężnej udzielanej przez Dostawcę dla Wnioskodawcy z faktur wystawianych przez Dostawcę dla Przedsiębiorców - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 czerwca 2009r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za usługę premii pieniężnej udzielanej przez Dostawcę dla Wnioskodawcy z faktur wystawianych przez Dostawcę dla Przedsiębiorców.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 sierpnia 2009r. (data wpływu 25 sierpnia 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 31 lipca 2009r. znak: IBPP1/443-569/09/BM. Ponadto przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 22 września 2009r. (data wpływu 24 września 2009r.), będącym odpowiedzią na drugie wezwanie tut. organu z dnia 7 września 2009r. znak: IBPP1/443-569/09/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Umowy o współpracy handlowej zawierane przez Wnioskodawcę regulują zasady szeroko rozumianej współpracy handlowej w zakresie dostaw towarów wytworzonych przez Dostawcę do Przedsiębiorców lub Zamawiającego (tj. Wnioskodawcy), premii pieniężnej należnej Zamawiającemu oraz usług marketingowych świadczonych na rzecz Dostawcy przez Zamawiającego w związku z obrotem tymi towarami (§ 2).

Oprócz powyższej premii dostawca jest zobowiązany również udzielać Wnioskodawcy i przedsiębiorcom odpowiednich rabatów (§ 4).

Zgodnie z wskazanymi wyżej zasadami, na podstawie umów zawieranych przez Wnioskodawcę z Dostawcami są oni zobowiązani w okresie trwania umowy wypłacać Zamawiającemu miesięczną premię pieniężną w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu realizowanego między dostawcą a przedsiębiorcami, których reprezentuje Wnioskodawca oraz między dostawcą a zamawiającym w danym miesiącu, obliczoną na podstawie wartości netto faktur wystawionych przez dostawcę w tym miesiącu (§ 3a).

Ponadto oprócz powyższej premii dostawca jest zobowiązany również udzielać Wnioskodawcy i przedsiębiorcom odpowiednich rabatów (§ 4), jednakże kwestia ta nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy .

Na podstawie powyższych umownych ustaleń między stronami, Wnioskodawca wystawia dostawcy każdorazowo noty obciążeniowe z tytułu premii od obrotu nie będącej rabatem. Wnioskodawca wystawia noty obciążeniowe, a nie faktury VAT, gdyż zgodnie z przekonaniem Zarządu Spółki, premia nie stanowi usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie z dnia 20 sierpnia 2009r. wskazał, że jest podmiotem utworzonym przez grupę przedsiębiorców zajmujących się hurtową sprzedażą produktów mięsnych i wędliniarskich, który reprezentuje ich wspólne interesy jak również działa we własnym zakresie. W dalszej części wniosku podmioty zrzeszone w Spółce będą nazywane Przedsiębiorcami. Dostawcami natomiast nazywane będą podmioty dostarczające towary wytworzone przez siebie (wędliniarskie bądź mięsne) do Wnioskodawcy bądź Przedsiębiorców. Wnioskodawca oznaczony będzie w zależności od kontekstu jako Wnioskodawca bądź Zamawiający.

Wnioskodawca w zakresie swojej działalności zawiera umowy o współpracy handlowej z Dostawcami działając w odpowiednim zakresie w imieniu własnym, a w części w imieniu Przedsiębiorców na podstawie pełnomocnictw do reprezentowania udzielonych w umowach o reprezentowanie, o czym Dostawcy są powiadamiani. Na podstawie umowy o współpracy handlowej Dostawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na adres wskazany w zamówieniu na rzecz każdego Przedsiębiorcy lub Zamawiającego, jeżeli dokonają stosownego zamówienia towaru Dostawcy. Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 umów zawieranych między Wnioskodawcą a Dostawcami Dostawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy wypłacać Zamawiającemu miesięczną premię pieniężną w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu netto realizowanego między Dostawcą a Przedsiębiorcami oraz między Dostawcą a Zamawiającym w danym miesiącu, obliczona na podstawie wartości netto faktur wystawionych przez Dostawcę w tym miesiącu.

Jednocześnie Wnioskodawca podkreślił, że Zamawiający i Przedsiębiorcy dokonują zakupów dobrowolnie i nie są w żaden sposób zobowiązani do zakupu towarów w określonej ilości w konkretnym odstępie czasowym.

Na podstawie umowy Dostawca zobowiązuje się do wypłacania Zamawiającemu miesięcznej premii pieniężnej na podstawie wystawionych not księgowych, na zasadach, w terminach i w wysokości określonej w załączniku do umowy. Wysokość premii określana jest procentowo jednakże w wysokości stałej w każdym miesiącu współpracy. Procentowa wartość premii ustalana jest jednak indywidualnie z każdym z. Dostawców w umowie bądź w załączniku do umowy.

Premia obliczana jest po zsumowaniu przez Wnioskodawcę wszystkich faktur z danego miesiąca wystawionych przez Dostawcę za każdą zrealizowaną dostawę (pod warunkiem, iż Zamawiający lub Przedsiębiorca zamówił dostawę i ją przyjął). Zgodnie z § 5 ust. 12 umowy, strony uzgadniają, że Dostawca będzie wystawiał jedną fakturę VAT do każdego zamówienia o których mowa powyżej. Zgodnie z § 2 ust. 3.2 załącznika do umowy (umów) informacje o obrocie z wszystkimi Przedsiębiorcami Dostawca zobowiązany jest podawać do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w formie odpowiedniego zestawienia danych. Zapłata premii pieniężnej odbędzie się w terminie 14 dni od wystawienia noty księgowej co nastąpi po weryfikacji danych o obrocie otrzymanych od Dostawcy i Przedsiębiorców".

Na podstawie powyższych umownych ustaleń między stronami, Wnioskodawca wystawia Dostawcy każdorazowo noty księgowe z tytułu premii od obrotu nie będącej rabatem. Wnioskodawca wystawia noty księgowe, a nie faktury VAT, gdyż zgodnie z przekonaniem Zarządu spółki, premia nie stanowi usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Premia udzielana przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy nie jest uzależniona od takich działań jak np. dokonanie przez Wnioskodawcę nabyć o określonej wartości lub ilości towarów w określonym czasie, terminowe regulowanie należności, odpowiednie eksponowanie towarów dostawcy, posiadanie pełnego asortymentu towarów dostawcy, reklama towarów dostawcy itp. gdyż tego typu świadczenie uregulowane jest w umowach zawieranych między Wnioskodawcą a Dostawcami odrębnym postanowieniem w § 1 ust. 8) oraz § 4 ust. 3 i 4 umowy. Z tego tytułu Wnioskodawca wystawia Dostawcy faktury VAT za świadczone usługi marketingowe. Kwestia ta nie wymaga interpretacji podatkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. premia nie stanowi również w rabatu, gdyż tego typu świadczenia w stosunkach między Wnioskodawcą a Dostawcami regulują odrębne postanowienia umowne, które zostały zawarte m.in. w § 2 ust. 3.3 załącznika do umowy tj. Rabat od zakupów centralnych wynosić będzie 3% od wartości netto każdej wystawionej na Zamawiającego faktury stwierdzającej tzw. zakup centralny". Zgodnie z załącznikiem i umową rabat od zakupów centralnych to: rabat udzielony przez Dostawcę Zamawiającemu, w umówionej w załączniku nr 2 wysokości, od cen produktów ustalonych przez Dostawcę po uwzględnieniu ewentualnie rabatu promocyjnego, w wypadku dokonywania przez zamawiającego tzw. zakupów centralnych, rozumianych jako zamówienia towaru za pośrednictwem Zamawiającego dla Przedsiębiorców tj. nabywanych przez Zamawiającego, a następnie odsprzedawanych Przedsiębiorcom. Rabat ten uwzględniany będzie na każdej wystawianej na Zamawiającego fakturze stwierdzającej tzw. zakup centralny. Rabaty zostały również uregulowane w § 1 ust 5) i 6) umowy (umów) i określone zostały jako rabat podstawowy (rabat udzielony przez Dostawcę Przedsiębiorcy lub Zamawiającego od cen produktów ustalonych przez Dostawcę w cenniku) oraz rabat promocyjny (rabat udzielony przez Dostawcę Przedsiębiorcy lub Zamawiającemu od cen produktów ustalonych przez Dostawcę w oficjalnym cenniku na czas trwania promocji wprowadzonej przez dostawcę).

Kwestie rabatów udzielanych przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy nie wymagają jednakże interpretacji podatkowej. stąd Wnioskodawca nie wnosi o analizę tejże kwestii.

Wnioskodawca wnosi o dokonanie interpretacji zarówno w aspekcie zaistniałego stanu faktycznego jak również w aspekcie analogicznych zdarzeń przyszłych.

Ponadto w piśmie z dnia 22 września 2009r. Wnioskodawca wskazał, że w zakresie swojej działalności zawiera umowy o współpracy handlowej z Dostawcami działając w odpowiednim zakresie w imieniu własnym, a w części w imieniu Przedsiębiorców na podstawie pełnomocnictw do reprezentowania. Umowy o współpracy wprost określają iż Hurtownie zawierając je działają w imieniu własnym oraz w imieniu przedsiębiorców. Na podstawie takich umów o współpracy handlowej zawieranych między Wnioskodawcą a Dostawcą, Dostawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na adres wskazany w zamówieniu na rzecz każdego Przedsiębiorcy, jeżeli Przedsiębiorca dokona stosownego zamówienia towaru Dostawcy. Oznacza to, że umowa zawierana przez Wnioskodawcę w imieniu Przedsiębiorców z Dostawcą określa warunki ramowe dla przyszłych umów sprzedaży, jakie zawierane będą w oparciu o zamówienia kierowane przez Przedsiębiorców do Dostawcy.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 umów zawieranych między Wnioskodawcą a Dostawcami, Dostawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy wypłacać Zamawiającemu miesięczną premię pieniężną w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu netto realizowanego miedzy Dostawcą a Przedsiębiorcami w danym miesiącu, a także ewentualnego obrotu netto realizowanego miedzy samym Wnioskodawcą a Dostawcą, który jednak występuje rzadko, obliczoną na podstawie wartości netto faktur wystawionych przez Dostawcę w tym miesiącu. Wnioskodawca jednocześnie podkreślił, że Przedsiębiorcy dokonują zakupów dobrowolnie i nie są w żaden sposób zobowiązani do zakupu towarów w określonej ilości w konkretnym odstępie czasowym, umowa bowiem jedynie uprawnia Przedsiębiorców do zakupu towarów u danego Dostawcy na korzystnych warunkach.

Na podstawie umowy Dostawca zobowiązuje się do wypłacania Zamawiającemu miesięcznej premii pieniężnej na podstawie wystawionych not księgowych, na zasadach, w terminach i w wysokości określonych w załączniku do umowy. Wysokość premii określana jest najczęściej jako stały procent od obrotów i wypłacana w każdym miesiącu współpracy. Rzadziej wysokość procentu premii ustala się progowo co oznacza że procent jest większy po przekroczeniu danego progu wartości obrotów (np. 1% od obrotów, a po przekroczeniu 250.000, 00 zł obrotów 1, 5% od nadwyżki). Procentowa wartość premii ustalana jest indywidualnie z każdym z Dostawców w umowie bądź w załączniku do umowy. Wartość jednostkowa, od której obliczana jest premia wynika z podliczenia sumy miesięcznych obrotów pomiędzy Przedsiębiorcami a Dostawcą oraz Wnioskodawcą a Dostawcą.

Premia udzielana przez Dostawcę na rzecz Wnioskodawcy nie jest uzależniona od takich działań jak np. dokonanie przez Wnioskodawcę nabyć o określonej wartości lub ilości towarów w określonym czasie, terminowe regulowanie należności, odpowiednie eksponowanie towarów dostawcy, posiadanie pełnego asortymentu towarów dostawcy, reklama towarów dostawcy itp. gdyż tego typu świadczenie uregulowane jest w umowach zawieranych między Wnioskodawcą a Dostawcami odrębnym postanowieniem w § 1 ust. 8) oraz § 4 ust. 3 i 4 umowy. Z tego tytułu Wnioskodawca może wystawić Dostawcy faktury VAT za świadczenie ewentualnych usług marketingowych. Kwestia ta nie wymaga interpretacji podatkowej.

Wnioskodawca wskazał, że w tym miejscu konieczne jest określenie wzajemnych relacji Wnioskodawcy z Przedsiębiorcami.

Przedsiębiorcy zawierają z Wnioskodawcą umowy, na podstawie których Wnioskodawca zobowiązuje się do reprezentowania ich wspólnych interesów w zakresie relacji z Dostawcami. Działanie to pozwala na występowanie przez Wnioskodawcę w imieniu grupy przedsiębiorców, która w związku z tym uzyskuje lepszą pozycję negocjacyjną w zakresie m. in. cen towarów, terminów zapłaty itp. określonych w umowach z Dostawcami.

Wnioskodawca wskazał również, że:Zasadniczo Wnioskodawca nie otrzymuje od Dostawcy żadnego wynagrodzenia z tytułu umów zawieranych w imieniu Przedsiębiorców z Dostawcą. Jedynie w wyjątkowej sytuacji, gdyby Wnioskodawca (w imieniu własnym a nie na podstawie udzielonego mu przez Przedsiębiorców pełnomocnictwa) wykonał na rzecz Dostawcy jakąś usługę np. w formie przygotowania akcji promocyjnej bądź wsparcia marketingowego, wystawiłyby w tym zakresie fakturę VAT, czemu daje podstawę również umowa zawarta z Dostawcą. Wnioskodawca nie otrzymuje od Przedsiębiorców wynagrodzenia za pośrednictwo w zamawianiu towarów u Dostawców, gdyż to nie Wnioskodawca zamawia towary u Dostawców, a Przedsiębiorcy we własnym zakresie. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zamawiania towaru poprzez Wnioskodawcę. Na podstawie umowy o dostawę każdy z Przedsiębiorców zamawia towary u Dostawcy indywidualnie i to na Przedsiębiorcę wystawiona jest każdorazowo faktura VAT. Wnioskodawca reprezentuje Przedsiębiorców określając jedynie warunki dostaw, warunki płatności oraz warunki reklamacji, które obowiązują już na gruncie zawieranych umów sprzedaży między Dostawcą a Przedsiębiorcą. Oznacza to, że Wnioskodawca z Dostawcą określają warunki ramowe, które obowiązują przy zawieraniu umów konkretnych wynikających z poszczególnych zamówień.W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatnio zmodyfikowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 sierpnia 2009r. oraz z dnia 22 września 2009r.):

Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje przepis art. 8 i art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie uznając premii udzielanej przez Dostawcę dla Wnioskodawcy z faktur wystawianych przez Dostawcę dla Przedsiębiorców na podstawie umowy o współpracy handlowej za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 przyjmując noty księgowe zamiast faktur VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, premia pieniężna od obrotu, nie dająca się przypisać do jednostkowej faktury VAT, nie stanowi usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W opisanym wyżej stanie faktycznym premia pieniężna stanowi swoistego rodzaju gratyfikację równoważną udziałowi Zamawiającego w zysku sprzedawcy (Dostawcy) z tytułu dokonywanej sprzedaży i jako taka nie mieści się w definicji usługi w rozumieniu art. 8 ust, 1 ustawy o VAT.

Takie rozumienie problemu potwierdza, zdaniem Wnioskodawcy, opinia wyrażona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie RJ. Tolsma (C-16/93), w którym wskazano, że w celu uznania, iż otrzymane środki pieniężne stanowią wynagrodzenie za usługę musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy wykonywaną usługą (świadczeniem) i otrzymywanym wynagrodzeniem. Taki związek w relacjach między Wnioskodawcą a Dostawcą towarów nie istnieje.

Zdaniem Wnioskodawcy w doktrynie rozróżnia się:premie pieniężne (bonusy) za spełnienie pewnych świadczeń, które należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, premie pieniężne niezwiązane z daną transakcją, uzależnione od wysokości obrotu w danym okresie, obojętne podatkowo w zakresie VAT, oraz premie pieniężne dające się przyporządkować do konkretnej transakcji, powodujące obniżenie ceny zakupu, które stanowią rabat obniżający obrót (por. Janusz Zubrzycki "Leksykon VAT 2005" tom 1. Unimex Oficyna Wydawnicza, Wrocław 2005r. str.419. 437).Z kolei rabaty, dzielą się na rabaty przyznane po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu, oraz rabaty udzielone przed ustaleniem ceny, których nie wykazuje się na fakturze, a kwota należna sprzedawcy uwidoczniona na fakturze jest już pomniejszona o rabat.

W razie ustalenia w oparciu o wyżej powołaną umowę, że premia od obrotu, wypłacana jest wyłącznie za osiągniecie pułapu określonych zysków na towarach nabytych od zobowiązanego, to wypłaty premii, nie można uznać za odpłatne świadczenie na rzecz osoby f#236;zycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w rozumieniu definicji usługi dla celów podatku od towarów i usług. Za świadczenie usługi uznać należy bowiem tylko taki stan, w którym usługodawca wykonuje odpłatnie określone czynności albo zobowiązuje się odpłatnie do zaniechania wykonywania określonych czynności i działań. W przypadku tak rozumianej premii od obrotu po stronie podmiotu wpłacającego taką premię świadczenie w tym rozumieniu nie występuje (por M. Unisk, Czy premia pieniężna (bonus) podlega opodatkowaniu VAT. publ. Doradztwo Podatkowe 2004/6/5).

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy, wskazać należy, iż czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Stanowisko powyższe znajduje swe uzasadnienie w treści art. 8 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z której to wynika, ze dostawa nie może być jednocześnie usługą. Wobec tego premia wypłacona przez sprzedawcę, u przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy, miesięczne premie pieniężne w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu netto realizowanego między Dostawcą a Przedsiębiorcami oraz między Dostawcą a Zamawiającym w danym miesiącu, obliczone na podstawie wartości netto faktur wystawionych przez Dostawcę w tym miesiącu zaliczają się do premii obojętnych podatkowo w zakresie VAT, stąd nie wymagają wystawiania faktur VAT a jedynie not księgowych na potwierdzenie ich wymagalności.

Po ustaleniu w oparciu o powołaną wyżej umowę (umowy), że premia od obrotu wypłacana jest niezależnie od osiągnięcia określonego pułapu zysków na towarach nabytych od Dostawcy, a jedynie jej wysokość jest uzależniona od wysokości miesięcznego obrotu (w razie braku jakiegokolwiek obrotu w danym miesiącu premia nie należy się), stwierdzić należy, iż wypłaty premii nie można uznać za odpłatne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w rozumieniu definicji usługi dla celów podatku od towarów i usług.

Za świadczenie usługi uznać należy bowiem tylko taki stan, w którym usługodawca wykonuje odpłatnie określone czynności albo zobowiązuje się odpłatnie do zaniechania wykonywania określonych czynności i działań. W przypadku tak rozumianej premii od obrotu po stronie podmiotu wypłacającego taką premię świadczenie w tym rozumieniu nie występuje (por. M. Unisk, Czy premia pieniężna (bonus) podlega opodatkowaniu VAT., publ. Doradztwo Podatkowe 2004/6/5).

Zdaniem Wnioskodawcy, należy również wziąć pod uwagę pogląd wyrażony w uzasadnieniu do wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie sygn. akt 1 FSK 94/06 (niepublikowany), że wypłacenie premii (bonusa) jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług, podlega natomiast zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym u nabywcy towarów, któremu ta premia jest przekazywana.

Nadto, wskazać należy, iż czynności stanowiące dostawę towaru nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Stanowisko powyższe znajduje swe uzasadnienie w treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z której to wynika, że dostawa nie może być jednocześnie usługą. Wobec tego, premia wypłacona przez Dostawcę (sprzedawcę), w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla Zamawiającego (Wnioskodawcy) wynagrodzeniem za świadczone usługi. Premia otrzymywana przez Wnioskodawcę związana jest ściśle z dokonywanymi od Dostawcy dostawami towarów (mimo, że nie można jej powiązać z żadną konkretną dostawą). Zatem czynność ta, jako dostawa towarów już podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (po stronie Dostawcy). Ponownego podkreślenia wymaga tutaj fakt, iż nie może wystąpić taka sytuacja faktyczna, która stanowiłaby zarówno dostawę towarów, jak i świadczenie usług. Zakup przez Wnioskodawcę lub Przedsiębiorców danej ilości towaru, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów, stanowi już więc dostawę towarów, ponieważ, jest niewątpliwie efektem dokonywanych przez Wnioskodawcę lub Przedsiębiorców zakupów towarów od Dostawcy. Nie można więc uznać udzielanej premii za świadczenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego ustawowego uregulowania Wnioskodawca stwierdził, iż czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Samo otrzymanie premii pieniężnej nie będzie także korektą cen dostaw. Zatem, udzielenie premii od obrotu nie może stanowić świadczenia usług objętego opodatkowaniem podatkiem VAT, gdyż prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz, jako dostawy towarów potwierdzonej wystawianymi fakturami VAT", drugi - jako świadczenia stanowiącego premię od zakupu tych samych towarów w ramach tej samej transakcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, warto zwrócić uwagę na aktualnie przeważającą tendencję w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Zarówno w orzeczeniu z dnia 27 marca 2008r. (I SA/Ke 100/2008) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach jak i w orzeczeniu z dnia 9 marca 2009r. (III SA/Wa 2866/2008) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Sądy przyjęły stanowisko, iż premia wypłacona kupującemu w razie osiągnięcia określonego pułapu obrotów nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług", a także .niesłuszne jest stanowisko organów podatkowych, że w przypadku gdy otrzymanej premii nie można przypisać do konkretnej transakcji, powinna hyc traktowana jako świadczenie usług. Brak jest podstaw prawnych do opodatkowania podatkiem VAT premii za osiąganie przez nabywcę towarów określonej umownie wielkości obrotów (zakupu) z danym sprzedawcą, gdyż nie są one usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT z 2004r. ani nie noszą znamion rabatów, o których mowa w art. 29 ust. 4 tej ustawy".

Rozróżnienie rabatów (rabat od zakupów centralnych, rabat podstawowy rabat promocyjny), od premii od obrotu wprowadził również Wnioskodawca, co zostało już wskazane w opisie stanu faktycznego i zdarzeń przyszłych stąd nie można uznać premii za tożsame z rabatami w przedmiotowej sprawie.

Rozróżnienie rabatów, od premii od obrotu w prowadziła również Spółka w swojej umowie w § 4 ust 8 ( Dostawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu i Przedsiębiorcom odpowiednich rabatów oraz wypłacać Zamawiającemu miesięczną premie pieniężną na zasadach i terminach i w wysokości określonych w załączniku nr 2).

Premia otrzymywana przez Wnioskodawcę związana jest ściśle z dokonywanymi od Dostawcy dostawami towarów (mimo, że nie można jej powiązać z żadną konkretną dostawą). Zatem czynność ta, jako dostawa towarów już podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (po stronie Dostawcy). Zdaniem Wnioskodawcy ponownego podkreślenia wymaga tutaj fakt, iż nie może wystąpić taka sytuacja faktyczna, która stanowiłaby zarówno dostawę towarów, jak i świadczenie usług. Zakup przez Wnioskodawcę lub Przedsiębiorców danej ilości towaru, a tym samym osiągnięcie odpowiedniego poziomu obrotów, stanowi już więc dostawę towarów, ponieważ jest niewątpliwie efektem dokonywanych przez Wnioskodawcę lub Przedsiębiorców zakupów towarów od Dostawcy. Nie można więc uznać udzielanej premii za świadczenie usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego ustawowego uregulowania Wnioskodawca stwierdził, iż czynności stanowiące dostawę towarów nie mogą jednocześnie poprzez ich zsumowanie stanowić usługi. Samo otrzymanie premii pieniężnej nie będzie także korektą cen dostaw. Zatem, udzielenie premii od obrotu nie może stanowić świadczenia usług objętego opodatkowaniem podatkiem VAT, gdyż prowadziłoby to do podwójnego opodatkowania tej samej czynności, pierwszy raz, jako dostawy towarów potwierdzonej wystawianymi fakturami VAT, drugi - jako świadczenia stanowiącego premię od zakupu tych samych towarów w ramach tej samej transakcji.

W związku z powyższym, Zarząd Wnioskodawcy uznał, iż prawidłowym działaniem we wskazanym wyżej zakresie, jest wystawianie dostawcy not księgowych z tytułu premii od uzyskanego obrotu, które to noty winny być wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano w zakresie uznania za usługę premii pieniężnej udzielanej Wnioskodawcy przez Dostawców w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu zrealizowanego pomiędzy Dostawcami a Przedsiębiorcami, obliczonej na podstawie wartości netto faktur wystawionych przez Dostawców, zarówno w odniesieniu do stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego.

Natomiast kwestia uznania za usługę premii pieniężnej udzielanej Wnioskodawcy przez Dostawców w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu zrealizowanego pomiędzy Dostawcami a Wnioskodawcą, obliczonej na podstawie wartości netto faktur wystawionych przez Dostawców, zarówno w odniesieniu do stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego, jest przedmiotem odrębnej interpretacji.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy o VAT.

Pojęcie usługi według ustawy o podatku od towarów i usług jest szersze od definicji usługi w rozumieniu klasyfikacji statystycznych. Oznacza to, że w definicji tej mieszczą się również określone zachowania, które nie zostały sklasyfikowane w PKWiU, o której mowa w art. 8 ust. 3 powołanej ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r., obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Stosownie do art. 29 ust. 4, ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r., podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) wynika, iż Wnioskodawca w zakresie swojej działalności zawiera umowy o współpracy handlowej z Dostawcami działając w imieniu Przedsiębiorców na podstawie pełnomocnictw do reprezentowania. Na podstawie takich umów o współpracy handlowej zawieranych między Wnioskodawcą a Dostawcą, Dostawca zobowiązany jest do realizowania dostaw na adres wskazany w zamówieniu na rzecz każdego Przedsiębiorcy, jeżeli Przedsiębiorca dokona stosownego zamówienia towaru Dostawcy. Przedsiębiorcy zawierają z Wnioskodawcą umowy, na podstawie których Wnioskodawca zobowiązuje się do reprezentowania ich wspólnych interesów w zakresie relacji z Dostawcami. Działanie to pozwala na występowanie przez Wnioskodawcę w imieniu grupy przedsiębiorców, która w związku z tym uzyskuje lepszą pozycję negocjacyjną w zakresie m. in. cen towarów, terminów zapłaty itp. określonych w umowach z Dostawcami.

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 umów zawieranych między Wnioskodawcą a Dostawcami Dostawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy wypłacać Zamawiającemu miesięczną premię pieniężną w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu netto realizowanego między Dostawcą a Przedsiębiorcami w danym miesiącu, obliczoną na podstawie wartości netto faktur wystawionych przez Dostawcę w tym miesiącu. Wnioskodawca podkreślił, że Przedsiębiorcy dokonują zakupów dobrowolnie i nie są w żaden sposób zobowiązani do zakupu towarów w określonej ilości w konkretnym odstępie czasowym. Wnioskodawca reprezentuje Przedsiębiorców określając warunki dostaw, warunki płatności oraz warunki reklamacji, które obowiązują już na gruncie zawieranych umów sprzedaży między Dostawcą a Przedsiębiorcą. Wnioskodawca z Dostawcą określają warunki ramowe, które obowiązują przy zawieraniu umów konkretnych wynikających z poszczególnych zamówień.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że opisana przez Wnioskodawcę premia nie ma charakteru dobrowolnego, ale uzależniona jest od określonego zachowania Wnioskodawcy (Zamawiającego). Usługobiorcą jest Dostawca, który realizuje swój interes ekonomiczny poprzez tworzenie sytuacji, w której kupujący decyduje się na zakup u niego, a nie u innego dostawcy.

Wypłata premii pieniężnej przez Dostawcę Zamawiającemu, w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu netto, realizowanego między Dostawcą a Przedsiębiorcami w danym miesiącu jest w tym przypadku rodzajem wynagrodzenia za podjęcie przez Wnioskodawcę dodatkowych działań w postaci reprezentowania grupy Przedsiębiorców w zakresie m. in. negocjowania cen towarów, terminów zapłaty, warunków dostaw, warunków płatności oraz warunków reklamacji, które obowiązują na gruncie zawieranych umów sprzedaży między Dostawcą a Przedsiębiorcą.

Zatem opisane zachowanie Wnioskodawcy stanowi w tym przypadku świadczenie usługi za wynagrodzeniem zarówno na rzecz Dostawcy jak i na rzecz Przedsiębiorców, nie można bowiem pominąć faktu, że z Przedsiębiorcami Wnioskodawca również zawarł (i zamierza zawierać) umowy, na podstawie których Wnioskodawca zobowiązuje się do reprezentowania ich wspólnych interesów w zakresie relacji z Dostawcami, a działanie to pozwala na występowanie przez Wnioskodawcę w imieniu grupy przedsiębiorców, która w związku z tym uzyskuje lepsza pozycję negocjacyjną w zakresie m.in. cen towarów, terminów zapłaty itp. określonych w umowach z Dostawcami. Jako zapłatę za wykonaną usługę podatnik otrzymuje zapłatę w postaci premii pieniężnej.

Fakt, że zapłatę tę otrzymuje od Dostawców a nie bezpośrednio od Przedsiębiorców pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie, gdyż charakter podejmowanych działań jednoznacznie wskazuje na świadczenie przez Wnioskodawcę usług, z których korzyści czerpią wszystkie trzy strony transakcji, tj. Wnioskodawca, Dostawca i Przedsiębiorca.

Należy więc przyjąć, iż powyższe stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Pomiędzy stronami zaistniała bowiem więź o charakterze zobowiązaniowym, która na gruncie ustawy o VAT stanowi świadczenie usługi za wynagrodzeniem.

W myśl art. 41 ust. 13 ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22%, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę.

Zatem w przedmiotowej sytuacji, podejmowane przez Wnioskodawcę działania polegające na występowaniu w imieniu grupy Przedsiębiorców w zakresie m. in. negocjowania cen towarów, terminów zapłaty, warunków dostaw, warunków płatności oraz warunków reklamacji, które obowiązują na gruncie zawieranych umów sprzedaży między Dostawcą a Przedsiębiorcą, za które wypłacane są premie pieniężne przez Dostawcę dla Wnioskodawcy w wysokości ustalonego procentu od łącznej wartości obrotu netto, z faktur wystawianych przez Dostawcę dla Przedsiębiorców, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 22% stawki podatku VAT, oraz winno być udokumentowane poprzez wystawienie przez świadczącego usługę - Wnioskodawcę faktury VAT na rzecz nabywcy usług, tj. Dostawcy wypłacającego przedmiotową premię pieniężną.

W świetle powyższego Wnioskodawca jest obowiązany z tytułu świadczonej usługi, za którą otrzymuje wynagrodzenie w postaci premii pieniężnej do wystawienia faktury VAT, stwierdzającej dokonanie sprzedaży, zgodnie z art. 106 ustawy o VAT.

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z § 4 ust. 1, obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.), zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Elementy, jakie powinna zawierać faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży określa § 5 ust. 1 cyt. powyżej rozporządzenia.

Należy zauważyć, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008r. kwestie regulowane przywołanymi wyżej przepisami § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. były zawarte w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.).

Reasumując, w ocenie tut. organu należy uznać, iż w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia ze świadczeniem usług za wynagrodzeniem, podlegającym opodatkowaniu, które Wnioskodawca winien udokumentować fakturą VAT.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. organ pragnie również wskazać, że organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa. Wyroki sądów oraz orzeczenia ETS są wydane w konkretnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
Słowa kluczowe: podstawa opodatkowania, premia pieniężna, świadczenie usług
Data aktualizacji: 04/01/2013 03:00:01

Faktury korygujące należy ująć w miesiącu ich otrzymania i zmniejszyć kwotę podatku nalicz...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość wystawiania faktur VAT w walucie obcej również na rzecz krajowego podatnika VAT...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania od ZPRP faktur VAT w miejsce wystawianych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Wzór faktury

D e c y z j a Na podstawie art. 14b 5 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) rozpatrując z urzędu w ramach nadzoru postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów z...

Możliwość zastosowania zwolnienia od VAT usług rachunkowo-księgowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy zapłacona wstępna opłata leasingowa, jest jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych otrzymywanych od kontrahentaDolnośląski Urząd Skarbowy Wrocław 51-130 ul. Żmigrodzka 143Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście Warszawa 02-013 ul. Lindleya 14Czy możliwe jest wystawienie faktury, w której jako sprzedający roboty budowlane zostaną wymienione dwie firmy, będące odrębnymi podatnikami?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.