Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

VAT - w zakresie opodatkowania, udokumentowania sprzedaży lokalu użytkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od usługi pośrednictwa

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2008 r. (data wpływu 25.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania, udokumentowania sprzedaży lokalu użytkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od usługi pośrednictwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania, udokumentowania sprzedaży lokalu użytkowego oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od usługi pośrednictwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w marcu 2004 roku wspólnie z małżonką i osobą trzecią, zakupili spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w następujących udziałach: osoba trzecia — 60%, małżonkowie — 40 % (posiadamy z żoną wspólnotę majątkową). Sprzedawcą lokalu była spółka, a przeniesienie własności nastąpiło na podstawie aktu notarialnego. Cena lokalu nie zawierała podatku VAT i nie otrzymaliśmy faktury od sprzedającego. Podatnik nie występował również o zwrot podatku VAT z tego tytułu. Od momentu zakupu lokal był wynajmowany, a każdy ze współwłaścicieli rozliczał niezależnie podatek od towarów i usług wynikający z tytułu najmu na podstawie faktur indywidualnych wystawianych najemcy. Wspólnie z żoną na tych samych zasadach Podatnik osiąga przychody z najmu innego lokalu. Żaden ze współwłaścicieli nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast jesteśmy zarejestrowani jako podatnicy VAT z tytułu najmu.

Obecnie Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży lokalu firmie, która jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z informacją uzyskaną w Urzędzie Skarbowym i telefonicznej informacji podatkowej w przypadku sprzedaży lokalu będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT z tytułu ewentualnej transakcji, ponieważ zarówno od momentu zakupu jak i oddania lokalu do eksploatacji nie upłynął okres 5 lat. Ewentualny nabywca jest również zainteresowany wystąpieniem o zwrot VAT z tytułu kupna lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.Czy sprzedający są zobowiązani do odprowadzenia VAT u z tytułu tej transakcji.Czy sprzedający mogą wystawić faktury VAT nabywcy z tytułu sprzedaży lokalu.Czy każdy ze współwłaścicieli powinien wystawić fakturę zgodną ze swoim udziałem, a co za tym idzie indywidualnie rozliczyć się z podatku VAT.Czy kwoty VAT, znajdujące się na fakturach, które każdy ze współwłaścicieli otrzyma od agencji nieruchomości pośredniczącej w tej transakcji, mogą zostać uznane jako podatek naliczony w deklaracjach VAT-7 K.Zdaniem Wnioskodawcy wszyscy powinni odprowadzić podatek VAT oraz wystawić faktury z tytułu sprzedaży lokalu w proporcjach zgodnych z posiadanymi udziałami. Kwoty VAT znajdujące się na fakturach z tytułu pośrednictwa w transakcji sprzedaży lokalu mogą być uznane jako podatek naliczony w deklaracjach VAT-7K.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ad. 1) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawa towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 została zdefiniowana w art. 7 ust. 1 ustawy, w myśl którego za dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Z przepisu art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) wynika, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, stanowi odmianę własności i cechuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom, a każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli zatem podatnik dokonuje sprzedaży udziału stanowiącego jego własność, dokonuje przeniesienia prawa własności rzeczy, dochodzi do zmiany podmiotu tego prawa. Zatem sprzedaż udziału należy traktować w kategorii dostawy towaru.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stanowi, iż zwalnia z podatku dostawę obiektów budownictwa mieszkalnego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkałe po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Z kolei budynki przeznaczone na cele inne niż mieszkaniowe mogą korzystać ze zwolnienia zawartego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, jednak pod pewnymi warunkami. Mianowicie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem powołanego powyżej pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy przez towary używane rozumie się: 1) budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat, 2) pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż sprzedaż przedmiotowego lokalu i udziału wynikającego ze współwłasności nie może natomiast korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż zwolnienie to nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe, natomiast opisany obiekt jest lokalem użytkowym. Wnioskodawca przedmiotowy lokal użytkowy klasyfikuje jako niespełniający przesłanek towaru używanego (od momentu zakupu lokalu użytkowego będącego przedmiotem najmu jak i oddania go do eksploatacji nie upłynął okres 5 lat). Ponieważ transakcja dotyczy sprzedaży udziału we współwłasności prawa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, nie będącego towarem używanym w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy, sprzedaż ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ad. 2) i 3)

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr.54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Z wniosku wynika, iż mający być przedmiotem sprzedaży lokal użytkowy jest wynajmowany a Wnioskodawca oraz współwłaściciele otrzymują faktury każdy w zakresie swojego udziału oraz rozliczają niezależnie podatek od towarów i usług.

Skoro z przedstawionych wyżej przepisów prawnych wynika, iż dostawa udziału we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w związku z tym transakcję sprzedaży lokalu użytkowego w ramach każdego z udziałów należy udokumentować fakturą VAT. Faktura ta będzie podstawą do rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej.

Ad. 4)

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej. Zatem, w przypadku braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

Z treści wniosku wynika, iż sprzedaży lokalu użytkowego będzie pośredniczyć agencja nieruchomości. Z tego tytułu agencja otrzyma wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 8 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca otrzyma od agencji fakturę z podatkiem naliczonym od świadczonej usługi. Zakupiona usługa będzie służyć czynnościom opodatkowanym. Skoro transakcja sprzedaży lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - usługa świadczona przez agencję pośrednictwa służy czynnościom opodatkowanym - zatem Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazany na fakturze wystawionej przez agencje.

Należy nadmienić, iż zgodnie z art. 14b Ordynacji interpretacja indywidualna dotyczy Wnioskodawcy i jego indywidualnej sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura VAT, lokal użytkowy, obowiązek podatkowy, odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia, sprzedaż lokalu
Data aktualizacji: 20/01/2013 06:00:01

Możliwość zwrotu podatku VAT z faktury naprawy powypadkowej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy możliwe jest otrzymanie płatności za faktury w walucie EUR i przeliczenie jej na złotó...

Na podstawie art 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz U z 2005r. Nr 8 poz 60 z późn. zm ) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o o z miesiąca maja 2006r żądającym udzielenia wyjaśnienia, czy możliwe jest...

Dokumentowanie dokonanej sprzedaży

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawidłowe zakwalifikowanie udzielonego bonusu dla potrzeb podatku od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a 4 i art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z...

Zasady postępowania w przypadku refakturowania usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Sandomierz 27-600 ul. Żydowska 1Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT w całości z faktury końcowej?Kiedy należy opodatkować przychody z tytułu kursów językowych?Czy przedstawiony przez Pana w piśmie sposób numeracji faktur VAT "będzie zgodny z ustawą o podatku VAT" ?VAT - w zakresie możliwości odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakupy wykonane w związku z realizacją projektu
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.