Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

VAT w zakresie rozliczania faktur

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009r. (data wpływu 06 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 06 kwietnia 2009r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczania faktur.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Jesteśmy szkołą podległą jednostce samorządowej, nie prowadzimy działalności gospodarczej. W ramach dochodów własnych prowadzimy stołówkę szkolną dla naszych uczniów i w okresie wolnym od zajęć szkolnych wynajmujemy salę gimnastyczną na zajęcia sportowe. W związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych jesteśmy zarejestrowani jako czynny podatnik podatku VAT. Podatek VAT od uzyskanego przychodu przekazujemy w całości do budżetu państwa nie pomniejszając o podatek naliczony. W 2008 roku realizowaliśmy inwestycję w postaci zakupu i instalacji platformy do transportu osób (uczniów) niepełnosprawnych. Do w/w inwestycji otrzymaliśmy dofinansoawanie z PFRON w ramach - Programu wyrównywania różnic między regionami. Faktury rozliczaliśmy w kwotach brutto bez pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy nasze stanowisko w rozliczaniu faktur w wartościach brutto jest prawidłowe ...

Zdaniem wnioskodawcy: szkoła jako jednostka realizująca zadania statutowe które są wyłączone z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 i zgodnie z art. 86 ust. 1 obniżenie podatku nie przysługuje. Zatem rozliczając inwestycję w wartościach faktur brutto jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Wnioskodawca realizuje inwestycję w postaci zakupu i instalacji platformy do transportu osób (uczniów) niepełnosprawnych w ramach - Programu wyrównywania różnic między regionami. Szkoła jako jednostka realizująca zadania statutowe świadczy usługi, które są zwolnione z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 poz. 7 załącznika nr 4 do ww. ustawy i zgodnie z art. 86 ust. 1 obniżenie podatku nie przysługuje.

Wnioskodawca błędnie wskazał we własnym stanowisku, iż szkoła jako jednostka realizująca zadania statutowe świadczy usługi które są zwolnione z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4, tymczasem usługi edukacyjne są zwolnione z czynności opodatkowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 poz. 7 załącznika nr 4 do ww. ustawy

Reasumując: Wnioskodawca postępuje słusznie rozliczając faktury w kwotach brutto bez pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji kiedy wydatek nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: edukacja, ewidencja, podatek od towarów i usług
Data aktualizacji: 23/05/2012 17:18:06

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawionej dnia 29 sierpnia 2008tr. faktu...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy można skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikajacego z faktur za uż...

W związku z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie skorzystania z...

Do jakiego okresu zarachować koszty najmu jako koszty uzyskania przychodu?

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania...

Usługa z grupowania PKWiU EX 80 podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Możliwość wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi

Wnioskiem z dnia 12 lutego 2007r. (uzupełnionym w dniu 19.02.2007r.) Podatnik wystąpił z zapytaniem dotyczącym możliwości wystawienia noty korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Jak wynika z treści pism w sprawie udzielenia interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W której pozycji części C deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) należy wykazać wartość faktury za usługi związane z eksportem?Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących odsetki od rat leasingowychMożliwość skorzystania z korekty w trybie art. 89a ustawyCzy Spółka na podstawie posiadanej dokumentacji może skorygować deklarację VAT za 02/2004r. Pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej?W którym momencie powstanie przychód z tytułu wykonania ponadlimitowych usług medycznych, jeśli zapłata za nie następuje w natępnym roku podatkowym?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.