Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

VAT - w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. (data wpływu 23 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0 % dla świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące stan faktyczny.

W dniu 1 grudnia 2004 r. Wnioskodawca zawarł ze Wspólnotą Europejską reprezentowaną przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów) z siedzibą w Brukseli, umowę o świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia na zlecenie Komisji kampanii informacyjnej na temat praw konsumenckich, a także propagowania organizacji konsumenckich w Polsce. Ostateczne wykonanie przedmiotowej usługi przez Wnioskodawcę nastąpiło w dniu 6 czerwca 2006 r. W związku z realizacją umowy Wnioskodawca otrzymał płatności w dniu 4 listopada 2005 r. (potwierdzone fakturą VAT nr x z dnia 7 listopada 2005 r.) oraz w dniu 21 grudnia 2005 r. (potwierdzone fakturą VAT nr y z dnia 21 grudnia 2005 r.). Ponieważ jednak w dniu otrzymania powyższych płatności od Komisji i wystawienia faktur VAT na jej rzecz dział księgowości Wnioskodawcy nie znajdował się w posiadaniu świadectwa, o którym mowa w § 7c ust. 2 pkt 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (powyższe świadectwo wystawione przez właściwy organ w dniu 17 listopada 2005 r. wpłynęło do Wnioskodawcy w drugiej połowie grudnia 2005 r.). Wnioskodawca uznał wówczas, iż nie spełnia warunków, o których mowa w § 7c ust. 2 ww. rozporządzenia i związku z tym nie jest uprawniony do zastosowania w stosunku do przedmiotowych usług stawki podatku VAT 0 %. W rezultacie z tytułu wykonania powyższych usług Wnioskodawca wystawił faktury VAT ze stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.Czy Wnioskodawca ma prawo do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% w stosunku do świadczenia przedmiotowych usług udokumentowanych odpowiednio fakturami nr X oraz nr Y w sytuacji gdy w dniu wystawienia tych faktur Wnioskodawca nie znajdował się w posiadaniu dokumentu (świadectwa), o którym mowa w § 7c ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, jednakże świadectwo to wpłynęło do Wnioskodawcy przed dniem ostatecznego wykonania usługi, tj. przed 6 czerwca 2006 r. .Czy Wnioskodawca jest obecnie uprawniony do korekty błędnie zastosowanej stawki podatku VAT w wysokości 22 % poprzez wystawienie faktury korygującej .Zdaniem Wnioskodawcy przepis § 7c ust. 2 omawianego rozporządzenia wymaga, aby omawiane dokumenty znalazły się w posiadaniu sprzedawcy przed dniem dokonania dostawy a w przypadku świadczenia usług - przed wykonaniem usługi. Wnioskodawca wskazuje jednak, iż omawiany przepis odnosi się do momentu wykonania usługi a nie do momentu rozpoczęcia jej wykonania. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymania przez niego świadectwa w stosunku do usług wykonanych w czerwcu 2006 r. uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT 0%. Stąd też, w przekonaniu Wnioskodawcy na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług będzie mogła wystawić faktury korygujące.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 3% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług, albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określić warunki stosowania obniżonych stawek, uwzględniając:specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług, przebieg realizacji budżetu państwa, przepisy Wspólnoty Europejskiej.W Dzienniku Ustaw Nr 193 z dnia z 5 października 2005 r. pod poz. 1617 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z dodanym § 7c ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 października 2005 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, uznane za takie przez państwo siedziby, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib - do celów służbowych tych organizacji. Ponadto, na podstawie § 7c ust. 2 ww. rozporządzenia przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że podmioty o których mowa w ust. 1, dla nabywanych towarów i usług przekażą przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokonującemu dostawy towarów lub usługodawcy:wypełniony odpowiednio dla potrzeb podatku dokument, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r. Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 297), potwierdzony przez właściwe władze państwa członkowskiego, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się dokument określony w pkt 1.We wniosku z dnia 16 sierpnia 2007 r. Strona poinformowała, iż otrzymała wymagany dokumenty po rozpoczęciu wykonania usługi, lecz przed jej zakończeniem. W tej sytuacji dla stwierdzenia spełnienia przesłanek zawartych w przepisie § 7c ust. 2 ww. rozporządzenia rozstrzygające będzie określenie momentu wykonania przedmiotowej usługi. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie zauważyć, iż omawiany przepis nie określa co należy rozumieć pod pojęciem wykonanie usługi. Z uwagi na różnorodność usług, podanie jednej definicji nie jest możliwe. Moment ten zależeć będzie przede wszystkim od rodzaju usługi, jej charakteru, specyficznych warunków wykonania, czy wreszcie warunków umowy. W ocenie tutejszego organu moment wykonania przedmiotowej usługi jest związany przede wszystkim pojawieniem się materialnych skutków świadczenia. Jak podkreślił NSA w zachowującym aktualność wyroku z dnia 12 września 2000 r. (sygn. akt I SA/Ka 680/99) podstawowym kryterium pozwalającym na stwierdzenie, że usługa została wykonana, jest wykonanie czynności świadczonych w ramach danego typu usługi.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż Wnioskodawca dokonując przedmiotowych usług na rzecz Komisji Europejskiej przy spełnieniu powyższych warunków uprawniony był na podstawie § 7c ww. rozporządzenia do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

Zgodnie z przepisem art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy są obowiązani do wystawiania faktur stwierdzających w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. W świetle art. 108 ust. 1 ustawy w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Stosownie do art. 108 ust. 2 przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego.

Z powyższych przepisów wynika, iż wprowadzenie do obiegu faktury z wykazaną kwotą podatku VAT powoduje, że podatek ten podlega zapłacie przez wystawcę faktury. Art. 108 ust. 2 ustawy ma zastosowanie w przypadku, gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Chodzi zatem o przypadek, gdy sama czynność jest co prawda sama w sobie czynnością opodatkowaną (w stosunku do której winna być wystawiona faktura), ale widniejący na fakturze podatek jest wyższy od kwoty podatku należnego wynikającego z dokonanej czynności.

Zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź jakiejkolwiek innej pozycji faktury podatnik jest obowiązany do wystawienia faktury korygującej. W myśl art. 29 ust. 4 powołanej ustawy obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty faktur.

Zarówno treść faktury korygującej, przypadki w których jest ona wystawiana jak i zasady jej wystawiania wynikają z § 16 i § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia stanowi, iż w przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedawca (wystawca faktury) jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej jest podstawą do ujęcia tej faktury w rejestrze sprzedaży i uprawnia do obniżenia podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał stosowne potwierdzenie (w przypadku zaś podatników rozliczających się kwartalnie - w rozliczeniu za kwartał, w którym sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, Komisja Europejska, korekta podatku, organizacje międzynarodowe, stawka, stawka preferencyjna, stawka preferencyjna podatku, stawki podatku, świadczenie usług, Unia Europejska Wspólnota Europejska
Data aktualizacji: 17/01/2013 09:00:01

Jak prawidłowo należy wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabyci...

W odpowiedzi na zapytanie - jak prawidłowo należy wystawiać fakturę wewnętrzną dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - zawarte w pismach z dnia 02.06.2004 r. i 04.06.2004 r. złożonych w dniu 07.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w...

Urząd Skarbowy Limanowa 34-600 ul. Matki Boskiej Bolesnej 9

Zasięg terytorialny miasta Limanowa, Mszana Dolna gminy Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark powiaty limanowski województwo małopolskie Konta bankowe CIT 88101012700044312221000000...

Kiedy podatnik ma prawo odliczyć podatek z duplikatu faktury dokumentującej zaliczkę?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.10.2005 r. (data wpływu 02.11.2005 r.) o udzielenie...

Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktury wzywającej do zapłaty premii pieni...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dokumentowanie otrzymanych od kontrahenta premii pieniężnych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez adwokata z urzęduKontrahenci świadczą na rzecz Spółki usługi (Wnioskodawca powołuje PKWiU), Spółka ma prawo do odliczenia podatku VAT z tychże fakturOpodatkowanie usługi transportowej związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarówCzy prawidłowe jest umieszczenie na fakturze nazwy firmy bez podawania imienia i nazwiska osoby fizycznej dokonującej sprzedaży?W jakim terminie należy odliczyć podatek od towarów i usług z duplikatów faktur gdy oryginał faktury wpłynął do Spółki, ale później zaginął?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.