Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób dokonać korekty podatku należnego i jak tę korektę udokumentować?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.04.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.04.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości anulowania faktury, w sytuacji gdy nie doszło do transakcji dostawy towaru oraz ustalenia okresu rozliczeniowego właściwego do skorygowania podatku należnego w deklaracji VAT-7 z tego tytułu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego

Uzasadnienie

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Podatnik m.in. produkuje i sprzedaje towary.

W styczniu 2005r. Podatnik wystawił fakturę sprzedaży VAT dla polskiego kontrahenta (ze stawką podatku VAT 22%). Sporządzenie tej faktury związane było z ustaleniami dokonanymi z odbiorcą, iż przedmiotowa faktura zostanie odebrana wraz z towarem. Jednakże odbiorca nie odebrał tego towaru (wrócił on do magazynu Podatnika), zaś faktury nie przyjął.

Do działu księgowości Spółki powyższa informacja nie dotarła. Tym samym wartość podatku należnego została ujęta w rozliczeniu za styczeń 2005r. choć dostawa towarów nie miała miejsca.

Informacja o niezrealizowaniu transakcji została powzięta dopiero w trakcie prac nad zamknięciem ubiegłego roku obrotowego, gdy kontrahent nie zgodził się z saldem należności wynikającym z ksiąg Podatnika. Natomiast zgodnie z informacjami otrzymanymi od kontrahenta, nie ma możliwości, aby podpisał on korektę faktury VAT lub potwierdził jej odbiór.

Podatnik zwraca się z zapytaniem, w jaki sposób dokonać korekty podatku należnego za miesiąc styczeń 2005r. i jak tę korektę udokumentować.

Zdaniem Podatnika, w analizowanej sprawie, należy złożyć korektę deklaracji VAT-7 za  styczeń 2005r. obniżając VAT należny o kwotę podatku wynikającą z przedmiotowej faktury wraz z pisemnym wyjaśnieniem oraz wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w wysokości należnego podatku VAT wynikającego z tej faktury.

Natomiast sporządzoną, lecz nie wprowadzoną do obrotu gospodarczego fakturę, należy  anulować, dokonując na niej adnotacji "anulowano".

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa  tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik zgodnie z ustaleniami dokonanymi z nabywcą, wystawił w styczniu 2005r. fakturę sprzedaży VAT. Jednakże odbiorca zrezygnował z zamówienia i nie odebrał towaru oraz nie przyjął przedmiotowej faktury.

Pomimo, iż faktycznie dostawa towarów nie została dokonana, Spółka omyłkowo ujęła wartość podatku należnego VAT wynikającą z przedmiotowej faktury w rozliczeniu za styczeń 2005r.

Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają:odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.Zgodnie natomiast z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Natomiast w przypadku, gdy dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 19 ust. 4 ustawy o VAT).

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Jednakże, jak zaznaczył Podatnik w złożonym wniosku, w analizowanej sprawie nie doszło do zrealizowania transakcji sprzedaży.

Biorąc zatem pod uwagę, iż faktycznie nie dokonano czynności podlegającej opodatkowaniu - Podatnik nie miał podstaw do wystawienia faktury VAT.

W miejscu tym wskazać należy na treść art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty.

Jednakże, na gruncie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, nie rodzi obowiązku zapłaty taka faktura, która została wprawdzie sporządzona dla podmiotu zamawiającego towar, lecz w wyniku braku realizacji zamówienia, faktura ta nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

Podatnik ma prawo do wycofania takiej faktury, zwłaszcza, iż jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego nie została ona ostatecznie wprowadzona do obrotu gospodarczego (Podatnik posiada zarówno oryginał, jak i kopię wystawionego dokumentu) z powodu odmowy jej przyjęcia przez kontrahenta Podatnika.

W niniejszym przypadku, wycofanie błędnej faktury może odbyć się poprzez jej anulowanie (np. przez trwałe przekreślenie z adnotacją "anulowano"), mimo, iż przepisy zarówno ustawy o VAT, jak i jej aktów wykonawczych nie przewidują takiej formy wycofania błędnej faktury.

Działanie takie jest dopuszczalne jedynie w odniesieniu do dokumentów, które nie zostały de facto wprowadzone do obrotu prawnego.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, iż w przypadku, gdy do dostawy nie doszło i odbiorcy nie została doręczona faktura, brak jest podstaw do wystawienia faktury korygującej, która - co do zasady - wystawiana jest do dokumentu posiadanego przez nabywcę.

W przedstawionym stanie faktycznym, anulowanie przedmiotowej faktury będzie skutkowało korektą błędnie wykazanego (w styczniu 2005r.) przez Podatnika obrotu z tytułu transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca.

Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

A zatem w analizowanej sprawie Podatnik winien skorygować deklarację VAT-7, w której wykazał podatek należny wynikający z anulowanej faktury tj. w styczniu 2005r. wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej).

Ponadto, tut. Organ podatkowy zauważa, iż w myśl przepisu art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Natomiast zgodnie z art. 73 § 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej, nadpłata powstaje z dniem złożenia korekty deklaracji w podatku od towarów i usług obniżającej wysokość zobowiązania podatkowego, w związku ze zwiększeniem kwoty podatku naliczonego lub obniżeniem kwoty podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Przepis art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż w przypadku gdy podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Ponadto uprawnienie to przysługuje podatnikom, których zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1, jeżeli w deklaracjach innych niż wymienione w art. 73 § 2 pkt 2 i 3, z wyjątkiem deklaracji dotyczącej zaliczek na podatek dochodowy, wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek (art. 75 § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej).

Powyższy przepis będzie miał zatem zastosowanie również w analizowanym przypadku.

Dodatkowo tut. Organ zauważa, że w przypadku, gdy prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę (art. 75 § 4 Ordynacji podatkowej).
Słowa kluczowe: anulowanie faktury, faktura, korekta podatku
Data aktualizacji: 15/01/2013 00:00:01

Czy w przedstawionym stanie faktycznym podstawą opodatkowania jest wyłącznie wartość grunt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem r...

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie:art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w...

Podatnik pyta o możliwość anulowania wystawionych faktur VAT, oraz o ich korygowanie

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głogowie stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia15.04 2005 r., o...

Czy można co miesiąc opodatkowywać podatkiem VAT dodatnie saldo obrotu opakowaniami zawrot...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie:art. 14 a 1 i 4, art. 217 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29...

Czy obowiązkowe jest zakładanie konta dla Stowarzyszenia, jeżeli nie prowadzi działalności...

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta działając zgodnie z art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 04.11.2004 r. wyjaśnia co następuje:fakt posiadania rachunku...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
W zakresie przyjmowania od kontrahentów papierowych faktur korygujących do faktur elektronicznychStawka podatku w przypadku refakturowania kosztów nabywanych usług informatycznychUznanie otrzymywanych kwot za zaliczki powodujące obowiązek wystawienia faktury VAT bądź paragonu fiskalnegoCzy prawidłowym jest wystawianie noty obciążeniowej na koszty podatku od nieruchomościUrząd Skarbowy Drezdenko 66-530 ul. Pierwszej Brygady 21
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.