Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób należy rozliczyć dochody uzyskane z tytułu umożliwienia firmie Google zamieszczenia reklam na prywatnej stronie internetowej ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2007 roku, uzupełnionym pismem z dnia 30.05.2007 roku, o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej formy rozliczania dochodów uzyskanych z tytułu umożliwienia firmie Google zamieszczenia reklam na prywatnej stronie internetowej, jest prawidłowe.UZASADNIENIEW dniu 21.03.2007 roku do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.W przedmiotowym wniosku opisała Pani stan faktyczny, z którego wynika, że posiada Pani stronę internetową, na której udostępniła miejsce reklamowe firmie Google. W piśmie z dnia 30.05.2007 roku stanowiącym uzupełnienie wniosku napisała Pani, iż z firmą Google nie wiąże Panią żadna umowa, podając jednocześnie stronę internetową, na której umieszczony został obowiązujący w stosunku do Pani regulamin przystąpienia do programu AdSense. Wskazany przez Panią regulamin zawiera standardowe warunki dotyczące programu Google AdSense TM Online, których zaakceptowanie jest niezbędne w celu wzięcia udziału w programie. Z treści przedmiotowego regulaminu wynika, iż stanowi on umowę między użytkownikiem a Google Inc, która oprócz warunków i zasad udziału w programie zawiera m. in. obowiązki stron umowy, zasady rozwiązywania i wypowiedzenia umowy, określa odpowiedzialność odszkodowawczą oraz zasady płatności.W przypadku nie zaakceptowania postanowień umowy przed przystąpieniem do programu rejestracja oraz udział w programie jest niemożliwy. Ze złożonego przez Panią wniosku wynika, iż jest Pani uczestnikiem programu AdSense, co oznacza, iż warunki powyższej umowy zostały przez Panią zaakceptowane. Zgodnie z zawartą umową użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za Witryne, w tym całą zawartość i wszystkie materiały, jej utrzymanie i działanie, natomiast układ między Google a Użytkownikiem nie ma formy spółki prawnej, lecz opiera się na zasadzie współpracy niezależnych kontrahentów. Z Pani wniosku wynika, iż wysokość przyszłych dochodów z posiadania płatnych reklam będzie uzależniona od liczby ważnych odwiedzin strony internetowej, co wynika również z zawartej z firmą Google umowy. Uważa Pani, że uzyskiwane przychody z udostępnienia miejsca reklamowego na stronie internetowej należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym winna się Pani z nich rozliczać jako osoba osiągająca dochody bez pośrednictwa płatnika poprzez wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza, że przedstawione przez Panią stanowisko jest prawidłowe i znajduje potwierdzenie w przytoczonych niżej przepisach prawa podatkowego.Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.W myśl art. 13 pkt 8 lit. a) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy, koszty uzyskania ww. przychodów określa się w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Podatnik osiągający dochody bez pośrednictwa płatnika z tytułu określonego w art. 13 pkt 8, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy, jest obowiązany w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy. Za dochód uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz opisany przez Panią stan faktyczny należy stwierdzić, że udostępnienie miejsca reklamowego na stronie internetowej, należy traktować jako świadczenie usług na rzecz kontrahenta, natomiast uzyskany dochód jest dochodem z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym i podlega opodatkowaniu na zasadach omówionych w niniejszej interpretacji. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatniczkę w piśmie z dnia 20.03.2007 roku, uzupełnionego pismem z dnia 30.05.2007 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia tego pisma.Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Słowa kluczowe: internet, strona internetowa
Data aktualizacji: 25/12/2012 09:00:01

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wykonanie usług marketing...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconej faktury

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy całkowita zmiana treści faktury VAT dotycząca nazwy nabywcy towaru i numeru NIP powinn...

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem Strony z...

Czy można zastosować na fakturze kurs z dnia załadunku jeżeli kontrahent na zleceniu zazna...

Podatnik wykonał dla przewoźnika polskiego usługę spedycyjną, należność została wyrażona w walucie obcej np. w EUR i przeliczona na walutę polską. Fakturę VAT za wykonana usługę Podatnik wystawił przeliczając kwotę wyrażoną w walucie obcej przy...

Urząd Skarbowy Słupca 62-400 ul. Wspólna 1

Zasięg terytorialny miasta Słupca gminy Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowe, Zagórów powiaty słupecki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 28101014690003452221000000 VAT 75101014690003452222000000 PIT...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Augustów 16-300 ul. Żabia 7Opodatkowanie bonusów oraz prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących bonusyCzy w sytuacji wystąpienia różnic kursowych należy wystawiać faktury korygujące?Opodatkowanie usług wykonywanych poza terytorium PolskiCzy równowartość 18% VAT-u rosyjskiego zawarta w fakturze, winna stanowić przychód dla celu podatku dochodowego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.