Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób należy udokumentować wypłacane na rzecz Podatnika odszkodowanie otrzymane z tytułu niedotrzymania przez kontrahenta warunków umowy?

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 22.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.09.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sposobu udokumentowania wypłacanego na rzecz Podatnika odszkodowania otrzymanego z tytułu niedotrzymania przez kontrahenta warunków umowy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT,

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego

stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Podatnik prowadzi działalność spedycyjną. W ramach tej działalności otrzymał on zlecenie transportowe na wykonanie przewozu towarów w relacji Hiszpania - Polska. Dokonujący faktycznego przewozu podwykonawca podstawił samochód w miejsce załadunku. Po przybyciu samochodu zleceniodawca (klient Podatnika) anulował zlecenie. Podwykonawca, z uwagi na koszty poniesione w związku z podstawieniem samochodu do określonego w zamówieniu miejsca obciążył nimi (w charakterze odszkodowania) Podatnika, ten zaś wystawił z tego tytułu zleceniodawcy notę obciążeniową. W przypadku zgodnej z umową realizacji przewozu przewoźnik nie egzekwowałby przedmiotowej kwoty.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się o potwierdzenie prawidłowości wyżej przedstawionego postępowania.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza, co następuje:

W ramach prowadzonej działalności spedycyjnej Podatnik otrzymał zlecenie transportowe na wykonanie przewozu towarów. Po podstawieniu samochodu przez dokonującego faktycznego przewozu podwykonawcę zleceniodawca (klient Podatnika) anulował zlecenie. Z uwagi na koszty poniesione w związku z podstawieniem samochodu do określonego w zamówieniu miejsca podwykonawca obciążył nimi - w charakterze odszkodowania - Podatnika, ten zaś wystawił z tego tytułu zleceniodawcy notę obciążeniową.

Tut. Organ podatkowy zauważa, iż zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług został określony w art. 5 ust. l ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 8 ust. l ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. l pkt l, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Świadczenie usług, w myśl cytowanego przepisu art. 8 ust. l ustawy o VAT podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywane jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta usługi.

Mając powyższe na uwadze, aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności dokonywanej w zamian za odszkodowanie, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez wypłacającego. Opodatkowaniu podlegają bowiem tylko te czynności, które przyczyniają się bezpośrednio do uzyskania korzyści przez wypłacającego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wbrew postanowieniom zawartej na przewóz towarów umowy, mimo podstawienia w miejsce załadunku samochodu (zobowiązanie Podatnika) zleceniodawca nie dostarczył towarów będących przedmiotem tego przewozu (obowiązek zleceniodawcy) oraz anulował zlecenie, zaś Podatnik otrzyma z tego tytułu zwrot kwoty, którą został on obciążony przez podwykonawcę, a stanowiącą równowartość kosztów, jakie ten poniósł w celu podstawienia samochodu w określone umową miejsce załadunku.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego wypłata przedmiotowej kwoty nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania korzyści przez zleceniodawcę i tym samym stanowi jedynie formę odszkodowania wypłacaną Podatnikowi (i w konsekwencji podwykonawcy).

Zdaniem tut. Organu podatkowego, w przedstawionym stanie faktycznym, nie można zatem stwierdzić, iż zleceniodawca otrzymał z tego tytułu jakąkolwiek korzyść - czy to w postaci transportu towarów czy innej.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż opisana czynność nie stanowi odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. l ustawy o VAT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tut. Organ stwierdza ponadto, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z dostawą towarów, gdyż zarówno pojęcie pieniądz" jak i odszkodowanie" nie odpowiadaj ą pojęciu towaru w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem stwierdzić, iż otrzymanie przedmiotowego odszkodowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z uwagi na to, iż przedmiotowa kwota odszkodowania nie jest objęta zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i nie rodzi obowiązku podatkowego w tym podatku, tym samym czynność taka nie powoduje też obowiązku wystawienia faktury VAT na podstawie przepisów art. 106 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sytuacji, Podatnik może zatem obciążyć zleceniodawcę wartością należnego odszkodowania, wystawiając notę obciążeniowa bez podatku od towarów i usług.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, import usług, licencja, podatek od towarów i usług, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 14/10/2013 18:00:01

Opodatkowanie otrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie przystąpienia przez kupującego d...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy sprzedaż działki budowlanej zakupionej ze środków zgromadzonych na rachunku kasy miesz...

Działając na podstawie art. 216 l, art. 14 a l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r -Ordynacja podatkowa j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, póz. 60 z późn. zm. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego...

Termin odliczenie podatku naliczonego z faktur zaliczkowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Wnioskodawca ma prawo do refakturowania usług poczty jako zwolnionych z podatku VAT

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Księgowość Głogów a terminy podatkowe i inne

Prowadząc działalność, zwłaszcza jeśli robimy to sami, a nie najmujemy biuro rachunkowe Głogów - musimy pamiętać, że każdy obowiązek podatkowy ma swój termin. Oczywiście, ustawodawca zadbał o to, by nie był to jeden dzień w miesiącu, co z jednej...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłacone premie pieniężneOdliczenie podatku VAT bez konieczności wystawiania faktury korygującejsłowa kluczowe: faktura korygująca, prawo do odliczenia, obrótUrząd Skarbowy Jędrzejów 28-300 ul. 11 Listopada 33CIT - w zakresie momentu zaliczenia zapłaconych odsetek od pożyczek i kredytów oraz zrealizowanych różnic kursowych do kosztów uzyskania przychodówJak odliczać faktury VAT wystawione na firmę przejętą przez firmę przejmującą po dacie przejęcia?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.