Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób należy wystawić fakturę stwierdzającą pobranie całości należności przed wydaniem towaru oraz fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży

Stan faktyczny: Spółka otrzymuje od swoich zagranicznych kontrahentów zaliczki w wysokości 100% wartości dostawy swoich produktów. Wystawia fakturę VAT zaliczkową ze stawką podatku VAT 0%. Spółka wydając gotowy wyrób nabywcy wystawia fakturę VAT końcową, w której ujmuje wszystkie sprzedawane produkty wraz z ich wartością jednostkową i ogólną, a w ostatniej pozycji wykazuje kwotę zaliczki z faktury zaliczkowej w wartości ujemnej. Fakturę końcową Spółka wystawia, gdyż urząd celny wymaga wartości celnych produktów.

Własne stanowisko w sprawie:Spółka twierdzi, że wystawiając fakturę końcową ( pomimo, że wcześniej została wystawiona faktura na 100% zaliczki) po wydaniu towaru nie narusza przepisów §14 ust.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, gdyż przepis ten zdaniem Spółki nie zakazuje wystawienia faktury końcowej z wartością 0, 00 zł.

Interpretacja i ocena prawna stanowiska Podatnika: Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) w eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W myśl art. 19 ust. 11 w/w ustawy, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Zgodnie z art. 19 ust. 12 w/w ustawy, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności. Zgodnie z art. 106 ust.1 w/w ustawy, podatnicy są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Powyższe stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi ( art. 106 ust.3 w/w ustawy)

Zasady wystawiania faktur dokumentujących pobranie przed wydaniem towaru części lub całości należności uregulowane są w §14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, ( Dz.U. z 2005r. Nr 95, poz. 798). W myśl §14 ust.1 cyt. Wyżej rozporządzenia jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust.2. Stosownie do §14 ust.3 w/w rozporządzenia faktura stwierdzająca pobranie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej:1) imiona, nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT lub FAKTURA VAT-MP, kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku wystawienia już wcześniejszych faktur zaliczkowych również daty i ich numery oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto;4) stawkę podatku;5) kwotę podatku;6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;7) datę otrzymania części lub całości należności ( przedpłaty, zadatku, zaliczki, raty), jeżeli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Ponadto przepis §14 ust. 4 w/w rozporządzenia określa, że jeżeli faktury dokumentujące pobranie zaliczek nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi ma obowiązek wystawić fakturę na zasadach ogólnych, z tym że sumę wartości towarów ( usług ) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego na fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru bądź wykonaniem usługi.Zgodnie natomiast z treścią §14 ust.5 w/w rozporządzenia w przypadku otrzymania zaliczki obejmującej 100% wartości zamówienia brutto sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13 w/w rozporządzenia.Reasumując jeżeli Spółka otrzymała zaliczkę stanowiącą 100% ceny umówionej z kontrahentem powinna w ciągu 7 dni wystawić fakturę dokumentującą tę zaliczkę. Faktura ta powinna zawierać dane określone w §14 ust. 3 w/w rozporządzenia. Spółka po wydaniu towaru nie wystawia faktury końcowej z wartością 0, 00 zł.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Słowa kluczowe: faktura, kontrahent zagraniczny, zaliczka
Data aktualizacji: 03/01/2013 00:00:01

Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych kontrahentom

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zakupy towarów związanych z obchodami święta branżowego w Spółce, potwierdzone faktura...

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością usług komunikacji miejskiej, co roku organizuje święto branżowe -Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej. W celu zorganizowania obchodów tego...

Sposób postępowania z otrzymanymi fakturami w tym z fakturami anulowanymi

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 23.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...

Czy datą powstania przychodu jest data wystawionej przez Spółkę faktury na podstawie otrzy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Odliczenie podatku od towarów i usług z faktury dokumentującej czynność wniesienia aportem...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy prowadzona sprzedaż poprzez sklep internetowy podlega zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą kas fiskalnych?Zasady wystawiania faktur dokumentujących świadczenie usług najmu oraz prawo do odliczenia podatku naliczonegoCzy wnioskodawczyni postąpiła prawidłowo korygując błędnie wystawione rachunki do 0 i wystawiając w to miejsce faktury VAT?Fakturowanie usług najmu i doręczanie fakturW deklaracji za jaki miesiąc Spółka powinna wykazać fakturę korygującą dotyczącą korekty części odsetkowej opłat leasingowych?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.