Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych?

Podatnik złożył w dniu 02.02.2006 r. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego na temat: w jaki sposób opodatkować zaliczkę otrzymaną od kontrahenta zagranicznego do kilku kolejno po sobie następujących usług transportowych? Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika wynika, że od kontrahenta, dla którego świadczy usługi transportu zarówno międzynarodowego jak i wewnątrzunijnego otrzymał zaliczkę w kwocie 6.000 euro. Jednocześnie ustalono, że zaliczka ta będzie potrącana w sześciu równych częściach z kolejnymi transzami płatności za usługi (po 1.000 euro od każdej). Kontrahent płaci zwyczajowo po kilka faktur co stanowi jedną transzę. Pytający pisze we wniosku, iż otrzymując zaliczkę, nie zastanowił się nad techniczną stroną zagadnienia, tzn. nad obowiązkiem opodatkowania samej zaliczki, który wynika z przepisów o VAT. Pisze, iż wie tylko tyle, że zaliczka będzie dotyczyła zarówno usług transportu międzynarodowego jak i wewnątrzunijnego. Wchodzi więc w grę zarówno opodatkowanie tej kwoty w jakiejś części stawką 0% jak i nie podleganie opodatkowaniu. W momencie otrzymania zaliczki nie wiadomo jeszcze jakich tras będą dotyczyły przyszłe usługi. Zdaniem pytającego nie można w opisanej wyżej sytuacji wystawić prawidłowej faktury ze względu na brak znajomości trasy i kilometrów, które będą dotyczyły stawki 0%. Ze względu na dotrzymanie terminu (7 dni od otrzymania zaliczki) można wystawić jedynie fakturę nieprawidłową. Brak jednocześnie wyraźnego wskazania, żeby zignorować zaliczkę i kierować się wyłącznie obowiązkiem podatkowym, dotyczącym usług transportowych, wynikającym z art. 19 ust. 13 pkt 2a z pominięciem ust. 11 tego samego artykułu. Według podatnika przyjęta zaliczka powoduje problem przy prawidłowym fakturowaniu wykonanych w przyszłości usług oraz ich opodatkowaniu, np. przy otrzymanej płatności przed upływem 30 dni.

Jako załącznik do wniosku, przesłano fragment z czasopisma, Wydawnictwa X, które, jak wyrażono się, próbowało udzielić odpowiedzi na to samo pytanie. W pytaniu skierowanym do Wydawnictwa X pytający precyzuje dodatkowo swoje pytanie o informację, iż zaliczkę otrzymał od kontrahenta niemieckiego, będącego zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej. W odpowiedzi Wydawnictwo zauważa, iż w świetle obowiązujących przepisów otrzymanie każdej zaliczki (bez względu na jej wysokość) rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT (art. 19 ust. 11 ustawy o VAT), a jedyne ustawowe zastrzeżenie w tym zakresie dotyczy eksportu towarów. Jeśli chodzi o transportowe usługi transgraniczne, tj. usługi, w trakcie świadczenia których następuje przekroczenie granic państwowych, można je podzielić na dwie grupy:

- usługi wewnątrzwspólnotowe, w których rozpoczęcie i zakończenie transportu towarów ma miejsca odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich oraz

- usługi międzynarodowe (zdefiniowane w art. 83 ust. 3 ustawy o VAT), w trakcie których następuje przekroczenie granic pomiędzy jednym z państw Wspólnoty a krajem trzecim.

Jak zauważa Wydawnictwo, w sytuacji gdy polski podatnik świadczy usługi transportowe transgraniczne na rzecz zarejestrowanego czynnego podatnika podatku od wartości dodanej, zarówno w sytuacji gdy mamy do czynienia z usługami wewnątrzwspólnotowymi jak i w sytuacji gdy są to usługi transportu międzynarodowego, zobowiązanie do zapłaty podatku VAT z tego tytułu co do zasady nie powstanie (art. 28 ust. 3 oraz 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT). W obydwu przypadkach podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 oraz ust. 8 pkt 2 ustawy o VAT). Zdaniem Wydawnictwa, pozostaje do rozwiązania następujący problem: zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy o VAT usługi transportu wewnątrzwspólnotowego w opisanej sytuacji nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, bowiem obowiązek podatkowy zostanie "przeniesiony" na podatnika niemieckiego zgodnie z art. 28 ust. 3. Dla udokumentowania tego typu transakcji - zgodnie z brzmieniem § 27 rozporządzenia w sprawie faktur - wystawia się fakturę VAT, w której podaje się numer identyfikacji podatkowej nabywcy usługi (kontrahenta niemieckiego) oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi. Jeśli zaś chodzi o usługi transportu międzynarodowego, to zgodnie z zapisem art. 83 ust. 1 pkt 23 przy spełnieniu odpowiednich warunków zawartych w ust. 5 - są one opodatkowane według stawki 0%. W dalszej części Wydawnictwo powołując się na wyjaśnienia zawarte na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pisze, iż polski podatnik VAT świadcząc usługi transportu międzynarodowego jest zobowiązany do podziału wartości usługi na część właściwą dla transportu wykonanego na terytorium kraju i w stosunku do tej części stosuje stawkę 0%, oraz część świadczoną poza terytorium Polski, która jest wyłączona poza zakres działania ustawy o VAT i również dla tych usług wystawia się fakturę VAT na mocy § 27 rozporządzenia w sprawie faktur. W sytuacji, gdy na poczet świadczonych usług przyjmowana jest zaliczka, nie później niż siódmego dnia od jej otrzymania należy wystawić fakturę, co wynika zdaniem Wydawnictwa z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia. Przepis ten stanowi, co powinna zawierać faktura. Zdaniem wyjaśniającego dojść należy do wniosku, iż w myśl uregulowań § 27 rozporządzenia faktura taka powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, przy czym w przypadku nabywcy powinien to być numer przypisany dla transakcji "unijnych";

3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP";

4) kwotę otrzymanej części lub całości należności;

5) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę, wartość zamówionych usług;

6) datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

Powołując się na powyższe, Wydawnictwo stwierdza, iż w fakturach dokumentujących te szczególne usługi nie wymaga się podawania stawki podatku i kwoty podatku, a następnie dochodzi do wniosku, że w omawianym przypadku tylko ta część usług, które są częścią usług transportu międzynarodowego i tylko w tej części, w której trasa przewozu przebiega przez terytorium Polski będzie opodatkowana wg stawki 0%. W pozostałej części usługi pozostaną poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT. W związku z tym ww. fakturę zaliczkową należy ująć w ewidencji sprzedaży nieopodatkowanej polskim podatkiem, a dopiero w sytuacji gdy którakolwiek z usług (a w zasadzie jej część) spełni warunek dla zastosowania stawki 0% - można by skorygować deklarację VAT-7 "przenosząc" tę część usługi z poz. 21 nowej deklaracji VAT-7 do poz. 22 tejże deklaracji. Wydawnictwo zauważa jednak, że takie "przesunięcie" pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na wysokość deklarowanego zobowiązania podatkowego. Zarówno w stosunku do kwot wykazywanych w rubryce 21 jak i 22 nie powstaje kwota podatku należnego, natomiast przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, a przeprowadzona korekta byłaby zabiegiem typowo formalnym.

W złożonym wniosku nie przedstawiono wyczerpująco stanu faktycznego oraz nie przedstawiono własnego stanowiska w sprawie. W dniu 15.03.2006 r. wysłane zostało do podatnika wezwanie do usunięcia braków złożonego wniosku. Wezwano do sprecyzowania czy kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego i posiada ważny numer identyfikacyjny VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego oraz jak kształtuje się udział sprzedaży opodatkowanej stawką 0% i nie podlegającej opodatkowaniu dla tego kontrahenta.

W uzupełnieniu wniosku w dniu 27.03.2006 r. wpłynęła informacja o treści:

"W odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.03.06 r. nr ewid. 105/06 dotyczące uzupełnienia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa informuję: ad 1) kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec i posiada własny numer identyfikacyjny VAT. ad 2) pytanie: "jak kształtuje się udział sprzedaży opodatkowanej stawką 0% i nie podlegającej opodatkowaniu dla tego kontrahenta?" nie jest precyzyjne - jeśli przyjąć średnią za okres dotychczasowej współpracy to sprzedaż opodatkowana stawką 0% stanowiła ok. 22%, a nie podlegająca opodatkowaniu 78% całości sprzedaży usług dla tego kontrahenta. Usługi wykonane w przyszłości, których dotyczą zaliczki, mogą mieć jednak zupełnie inną strukturę w zakresie 0% i n.p. Odnośnie zarzutu, iż nie przedstawiono własnego stanowiska podatnika odpowiadam, iż we wniosku zostało przedstawione stanowisko podatnika w sprawie treści następującej: "Moim zdaniem nie można w opisanej sytuacji wystawić prawidłowej faktury ze względu na brak znajomości trasy i kilometrów, które będą dotyczyły stawki 0%. Ze względu na dotrzymanie terminu (7 dni od otrzymania zaliczki) można wystawić jedynie fakturę nieprawidłową. Brak jednocześnie wyraźnego wskazania, żeby zignorować zaliczkę i kierować się wyłącznie obowiązkiem podatkowym, dotyczącym usług transportowych, wynikającym z art. 19 ust. 13 pkt.2a z pominięciem ust. 11 tego samego artykułu. Jednocześnie wydaje mi się, że przyjęta zaliczka powoduje problem przy prawidłowym fakturowaniu wykonanych w przyszłości usług oraz ich opodatkowaniu, np. przy otrzymanej płatności przed upływem 30 dni". Dołączony został ponadto fragment z . Wydawnictwa ., w którym próbowano odpowiedzieć na zasygnalizowany przeze mnie problem. Jeśli stanowisko moje nie było dość jasne, to odpowiadam, że taka zaliczka nie powinna być opodatkowana skoro w momencie jej wniesienia usługa nie była szczegółowo określona. Podobne stanowisko zajął ETS w wyroku z 21.02.06."

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego oraz pytania podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach stwierdza co następuje:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w art. 19 ust. 1 wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust.6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Powstanie obowiązku podatkowego w sytuacji gdy podatnik przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymuje część należności reguluje art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, który jest przepisem szczególnym w stosunku do ogólnej zasady wskazanej wyżej. Zgodnie z powyższym przepisem w przypadku, gdy przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności (zaliczkę, zadatek, przedpłatę, ratę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W sytuacji otrzymania części należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi, podatnik jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej otrzymaną zaliczkę w terminie nie późniejszym niż 7 dnia od otrzymania zaliczki. Zasady wystawiania faktur w przypadku zaliczek reguluje § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania otrzymanej zaliczki na poczet usług transportowych od kontrahenta zagranicznego, zidentyfikowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium Niemiec, posiadającego numer identyfikacyjny VAT dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego.

Wobec tego w opisanym przypadku mogą wystąpić sytuacje:

1) W przypadku usług transportu międzynarodowego stawka podatku, w myśl przepisu art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT wynosi 0%, pod warunkiem, że świadczący usługę posiada dokumenty stanowiące dowód świadczenia usług wymienione w ust. 5 tego artykułu. Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają usługi transportu międzynarodowego w części świadczonej na terytorium kraju. Usługi transportu międzynarodowego w części świadczonej poza terytorium kraju nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

2) W przypadku usług transportu wewnątrzwspólnotowego zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów stanowi transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. W przypadku wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów miejscem świadczenia usługi jest miejsce, gdzie rozpoczyna się transport towarów. Przepis art. 28 ust. 3 ustawy wprowadził jednak wyjątek od powyższej zasady. Mianowicie w przypadku, gdy nabywca wewnątrzwspólnotowej usługi transportu towarów podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym, niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia transportu, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które nadało nabywcy ten numer. W konsekwencji podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT od ww. usługi jest usługobiorca, na zasadach przewidzianych w kraju uznanym za miejsce świadczenia. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, wprowadzającym zasadę terytorialności w podatku VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z powyższym usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium innego państwa niż terytorium kraju, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, na zasadach przewidzianych w powołanych przepisach. Wartość tych usług należy wykazać w deklaracji podatkowej właściwej dla podatku od towarów i usług w poz. 21.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do części należności otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (art. 106 ust. 3).

Stosownie do zapisów § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2. W ust. 2 przywołanego par. wyjaśniono iż, fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę lub ratę). Według § 14 ust. 3 rozporządzenia faktura taka powinna zawierać co najmniej:

1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,

3) datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako "FAKTURA VAT" lub "FAKTURA VAT-MP", kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku określonym w ust. 2 - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto;

4) stawkę podatku;

5) kwotę podatku, wyliczoną według wzoru:

KP = ( ZB × SP ) / ( 100 + SP )

gdzie:

KP - oznacza kwotę podatku,

ZB - oznacza kwotę pobranej zaliczki brutto lub części zapłaty brutto,

SP - oznacza stawkę podatku;

6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy;

7) datę otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 i 2, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury.

W myśl ust 4 § 14 cytowanego rozporządzenia, jeżeli faktury, o których mowa w ust. 1 i 2, nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach określonych w § 9, § 11-13, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi.

Podstawą opodatkowania - w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT - jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. W przypadku wpłacanych na poczet nabywanych towarów czy wykonywanych usług zaliczek, sposób określenia podstawy opodatkowania wynika z art. 29 ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. Z określonej w powyższym przepisie zasady wynika obowiązek traktowania otrzymanych zaliczek jako kwot brutto, czyli kwot zawierających w sobie podatek VAT. Zgodnie ze wzorem określonym w powołanym wyżej przepisie § 14 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż dla udokumentowania zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych usług transportowych Podatnik powinien wystawić fakturę VAT w terminie nie później niż siódmego dnia od dnia otrzymania zaliczki. W fakturze tej, w przypadku, gdy zaliczka dotyczy wykonania usług opodatkowanych według stawki 0% i nie podlegających opodatkowaniu, należy podzielić kwotę zaliczki w proporcji, jaka wynika z udziału wartości sprzedaży opodatkowanej stawką 0% w stosunku do wartości sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu dla danego kontrahenta, tzn. do 22% części zaliczki zastosować stawkę 0%, natomiast pozostałe 78% części zaliczki wykazać jako sprzedaż nie opodatkowaną. Tak wystawiona faktura nie będzie fakturą nieprawidłową. Po wykonaniu usługi, w przypadku, gdy proporcja udziału wartości sprzedaży opodatkowanej stawką 0% w stosunku do wartości sprzedaży nie podlegającej opodatkowaniu będzie kształtować się inaczej, niż dokumentuje to wystawiona faktura na zaliczkę, należy wystawić do tej faktury fakturę korygującą, uwzględniając w niej właściwe wartości sprzedaży opodatkowanej stawką 0% i nie podlegającej opodatkowaniu. Następnie należy wystawić fakturę dokumentującą wykonanie usługi, pomniejszając w niej wartość usługi o wartość otrzymanej zaliczki.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, faktura zaliczkowa, obrót, opodatkowanie zaliczek, stawki podatku, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, usługi transportowe, usługi transportu międzynarodowego, wystawienie faktury
Data aktualizacji: 06/01/2013 21:00:01

Urząd Skarbowy Chełm 22-100 ul. Obłońska 20A

Zasięg terytorialny miasta Rejowiec Fabryczny, miasto na prawach powiatu Chełm gminy Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź powiaty...

Dotyczy zastosowania przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o VAT

Na podstawie art.14a 4 w związku z art. 14a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Spółki z dnia...

Czy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowad...

Wnioskodawca wnosił o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego poprzez określenie czy z umową użyczenia lokalu użytkowego wiąże się obowiązek wystawienia faktury i odprowadzenia podatku należnego. Strona wskazała w swym...

Terminy obniżania podatku należnego z faktur VAT oraz faktur korygujących

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Kopie faktur w formie elektronicznej

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż kopie wystawionych faktur powinny być przechowywane w formie papierowej. W piśmie z 18 września 2006 r., 1472 ROP1 423-235 288 06 RM (SIP) Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, odnosząc się do...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Opodatkowanie i udokumentowania premii pieniężnychUrząd Skarbowy Inowrocław 88-100 ul. Najświętszej Marii Panny 23Dotyczy wystawienia faktury wewętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz obowiązku ich wystawieniaCzy prawidłowym jest wystawianie noty obciążeniowej na koszty podatku od nieruchomościCzy podatek VAT naliczony w fakturze wystawionej podatnikowi za usługi zarządzania instrumentami finansowymi podlega odliczeniu od podatku należnego?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.