Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jaki sposób opodatkowana jest sprzedaż licencji na oprogramowanie za pośrednictwem sklepu intenetowego ?

W związku z otrzymanym dnia 27.11.2003 r. Pana pisemnym zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p.926 ze zm.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym:

1) Z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej zadeklarował Pan opłacanie podatku dochodowego na ogólnych, zasadach, zatem Pana dochód ze "sprzedaży licencji na oprogramowanie komputerowe", wykonywanej w ramach tej działalności podlega opodatkowaniu wg skali podatkowej, podanej w art. 27 ustawy z dnia 26.07.91 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.);Jako, że prowadzi Pan "sprzedaż licencji na oprogramowanie", którego właścicielem jest amerykańska firma (xxx), Pana przychodem z tego tytułu jest wartość tej sprzedaży, natomiast należności licencyjne wypłacane przez Pana firmie (xxx) stanowią koszt uzyskania przychodu.

2) Zgodnie z załączoną przez Pana umową, właściciel ww. programu komputerowego, firma (xxx) przyznała Panu nie podlegającą cesji licencję, bez prawa do udzielania sublicencji, odnośnie dystrybucji PRODUKTÓW LICENCJONOWANYCH w Polsce". Z tego tytułu wypłaca Pan firmie (xxx) należności w kwocie, która nie została z góry określona, lecz stanowi procentowy udział w Pana przychodzie ze sprzedaży licencji". Wg cyt. umowy w zamian za licencję niniejszym udzieloną (xxx) zapłaci (xxx): a) Honorarium do wysokości 40% dochodu brutto uzyskanego za sprzedaż produktu licencjonowanego".Należności te stanowią zatem przychód firmy (xxx) z tytułu prawa autorskiego, którego przedmiotem są Programy komputerowe. Amerykańska firma (xxx) jako podmiot, który nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania lub siedziby (nie ma także miejsca wykonywania działalności) podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to znaczy podlega obowiązkowi podatkowemu na terenie RP tylko w zakresie dochodów uzyskanych w Polsce. W zależności od statusu prawnego firmy (xxx) (osobafizyczna lub prawna) będą tu miały zastosowanie przepisy art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.92 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) lub przepisy art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26.07.91 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.)

W związku z powyższym, sposób opodatkowania w Polsce przychodów podmiotu zagranicznego, otrzymującego należności wypłacane przez polskiego rezydenta (osobę fizyczną) z praw autorskich oraz obowiązki ciążące na podmiocie wypłacającym te należności - określają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 29 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 21 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy z tytułu przychodu osoby zagranicznej (na której ciąży ograniczony obowiązek podatkowy), z praw autorskich, w tym także z praw, których przedmiotem jest program komputerowy - ustala się w wysokości 2O% przychodu ale pod warunkiem, że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest RP nie reguluje tej kwestii odmiennie. Podatek ten pobierają, jako płatnicy osoby (fizyczne lub prawne) wypłacające wspomniane należności.

Ponieważ tych przepisów nie stosuje się, jeżeli umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której Polska jest stroną, zawarta z danym krajem stanowi inaczej, w niniejszej sprawie sprawdzono uregulowania ww. umowy zawartej między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki z 8.10.74 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178).

Z analizy postanowień tej umowy wynika, że należności amerykańskiego rezydenta z prawa autorskiego, którego przedmiotem są programy komputerowe, podlegają opodatkowaniu jedynie w USA jako zyski z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 8 cyt. wyżej umowy międzynarodowej. Artykuł ten w ust. 1 i 5 stanowi, że "Zyski z przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa powinny być opodatkowane tylko w tym Państwie, chyba że (co w nin. sprawie nie znajduje zastosowania) przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład". Nadto "jeżeli w zyskach mieszczą się pozycje dochodu, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej Umowy, postanowienia tamtych artykułów zastąpią postanowienia tego artykułu, jeżeli nie stanowi on inaczej".

Jako, że umowa polsko-amerykańska odrębnie nie reguluje opodatkowania należności z tyt. prawa autorskiego, którego przedmiotem są programy komputerowe należy przyjąć, że należności te nie mogą być opodatkowane w państwie powstania, czyli w nin. sprawie w Polsce.

Jakkolwiek umowa stwierdza, że należności z praw autorskich jako "należności licencyjne" określone w artykule 13 umowy, mogą być opodatkowane zarówno w państwie zamieszkania lub siedziby podatnika, jak i w państwie z którego pochodzą (do wysokości 1O% przychodu), to jednak przepis ten nie dotyczy należności z praw autorskich, których przedmiotem jest program komputerowy. Należności licencyjne wymienione w art. 13 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, opodatkowane także w państwie ich powstania, do wysokości nie przekraczającej 10% przychodu oznaczają bowiemwszelkiego rodzaju należności, które są płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub prac naukowych, włączając prawa autorskie, związane z filmami i taśmami magnetofonowymi używanymi przez rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, patentami, znakami towarowymi, wzorami użytkowymi i zdobniczymi, dokumentacją, formułami, technologią produkcyjną, informacjami dotyczącymi doświadczeń przemysłowych, handlowych lub naukowo - badawczych lub umiejętności (know-how) oraz zyski osiągnięte ze sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji taką wartością majątkową lub prawami w takim zakresie, w jakim kwoty uzyskane z takiej sprzedaży, zamiany lub innej dyspozycji za odpłatnością uzależnione są od produktywności, używania lub dysponowania taką wartością majątkową lub prawami.

Zatem, jeżeli należności z tyt. użytkowania programu komputerowego nie można przyporządkować do przedmiotów należności licencyjnych wymienionych w cyt. art. 13 ust. 3, to należy uznać, że nie mogą być opodatkowane w państwie powstania.

Wobec powyższego nie ciążą na Panu obowiązki płatnika podatku od wypłaconych firmie (xxx) należności za korzystanie z licencji programu komputerowego.
Słowa kluczowe: internet, licencja, oprogramowanie
Data aktualizacji: 15/09/2013 17:59:16

Wystawianie faktur korygujących online

Faktura korygująca to dokument, który wystawiany jest w przypadku konieczności zmodyfikowania lub poprawienia danych na pierwotnej fakturze. Kiedy wystawić fakturę korygującą? Wystawiając fakturę, przedsiębiorcy może zdarzyć się umieszczenie na...

Czy Spółka może zastosować 0% stawkę podatku, wystawiając fakturę za wykonaną obsługę celn...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze zbiorczej dokumentują...

Podatnik w kwietniu tankował posiadane samochody ciężarowe na podstawie kart paliwowych. Stacja paliw 5 maja 2004 r. wystawiła zbiorczą fakturę za paliwo zatankowane w poprzednim miesiącu. Zdaniem podatnika przysługuje mu prawo do odliczenia...

Urząd Skarbowy Wejherowo 84-200 ul. Sobieskiego 346

Zasięg terytorialny miasta Reda, Rumia, Wejherowo gminy Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo powiaty wejherowski województwo pomorskie Konta bankowe CIT 38101011400143972221000000 VAT 85101011400143972222000000 PIT...

Czy można dokonywać, zgodnie z art. 120 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzeda...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Anulowanie faktury VAT i skorygowanie deklaracji VAT-7 o podatek należny z anulowanej fakturyMożliwość rozliczenia podatku naliczonego w miesiącu otrzymania faktury leasingowejPierwszy Urząd Skarbowy Bielsko-Biała 43-300 ul. Sixta 17Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących powypadkowy remont samochodu?Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z budową systemu komunikacji publicznej
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.