Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu postanawia uznać stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 21.04.2005 r. za prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani R. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strona prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której są usługi remontowo - budowlane, handel stolarką budowlaną oraz innymi materiałami budowlanymi. W piśmie swoim Pani R. stwierdza, że w ostatnim czasie wzrosła ilość firm budowlanych i sprzedawców, z którymi współpracuje. Często są to nowi kontrahenci spoza lokalnego rynku, których nie zna. Dostarczają oni kopie dokumentów takich jak: NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a także zaświadczenie, z właściwego dla nich Urzędu Skarbowego, że figurują w rejestrze podatników prowadzących działalność gospodarczą i na dzień wydania zaświadczenia są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Strona w swoim wniosku stawia pytanie, czy jeżeli okaże się, że kontrahent nie rozliczył się właściwie w Urzędzie Skarbowym i nie odprowadził podatku VAT od wystawionej faktury to strona ponosi konsekwencje z tytułu zaewidencjonowania tej faktury jako koszt związany z zakupem towarów i usług. Zdaniem strony w takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi podmiot gospodarczy, który wystawia faktury i nie odprowadza należnego podatku VAT.

Ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 14, poz. 113) wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) obowiązujące od 01.06.2005r. wobec tego inny stan prawny obowiązywał w dniu złożenia wniosku a inny w dniu wydania postanowienia.

Ustosunkowując się do powyższego, organ podatkowy stwierdza, iż według stanu prawnego obowiązującego w dniu wniesienia wniosku to zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.) w przypadku faktur lub faktur korygujących nie stanowią podstawy do obniżenia przez nabywcę kwoty podatku należnego, zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego dokumenty inne niż oryginały tych faktur lub faktur korygujących albo ich duplikaty. W przypadku gdy: 1) sprzedaż towarów lub usług została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii, 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji, 3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż towarów lub usług, 4) wystawiono faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:a) stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane, b) podające kwoty niezgodne ze stanem faktycznym, c) potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego, 5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedawcę- faktury te i dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur. Zgodnie zaś z art. 107 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik wystawiający fakturę, na pisemne żądanie nabywcy towaru lub usługi obowiązany jest w terminie 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, do: 1) udostępnienia do wglądu oryginału lub uwierzytelnionego notarialnie odpisu potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego; 2) pisemnego potwierdzenia złożenia deklaracji podatkowej, w której została ujęta faktura.Podatnik ma obowiązek potwierdzić odbiór żądania, o którym mowa w ust. 1. W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi posiada potwierdzenie odbioru żądania, o którym mowa w ust. 2, a nie uzyska od podatnika informacji, o których mowa w ust. 1, oraz zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym ujęto kwoty podatku naliczonego z faktur, wobec których podjęto procedurę, o której mowa w ust. 1, nie później niż z upływem terminu do złożenia deklaracji, a w trakcie kontroli stwierdzone zostanie odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podatnika, o którym mowa w ust. 1, niepotwierdzonych kopią, przepisów art. 109 ust. 4-8 w części dotyczącej ustalenia dodatkowego zobowiązania nie stosuje się w odniesieniu do kwot udokumentowanych takimi fakturami. Nabywca jest obowiązany dołączyć do żądania, o którym mowa w ust. 1, kopie swojego zgłoszenia rejestracyjnego. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostało wniesione po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi na rzecz nabywcy wnoszącego to żądanie, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu stwierdza, że jeżeli do faktur otrzymywanych przez stronę nie miały zastosowania wyżej wymienione zastrzeżenia i jeżeli dołożyła ona należytej staranności w celu ustalenia, czy kontrahent wypełnił swoje obowiązki to wówczas za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi wystawca faktury.

Według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia to zgodnie z art. 88 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 14, poz. 113) nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy:1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:a) wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących, b) w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopii;2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana;3) wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż;4) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności, b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;5) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;6) zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do duplikatów faktur.Przepis w tym brzmieniu zapewnia ochronę podatnikowi będącemu nabywcą towaru lub usługi zwolnionej od podatku lub niepodlegającej opodatkowaniu, jeżeli tylko sprzedawca ureguluje kwotę wynikającą z faktury. Chodzi tutaj o zapłatę należności wykazanej na fakturze dokumentującej taką transakcję, w której naliczono podatek VAT. Przepisy te różnią się od regulacji zawartych przed dniem 1 czerwca 2005 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż obecnie faktury lub dokumenty celne w takich przypadkach mogą stanowić podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części, w jakiej dokumentują prawidłowo dokonane czynności.Wyżej wymienioną nowelizacją uchylony został art. 107 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy tu stwierdzić, iż powyższe przepisy szczegółowo określają przypadki, w których faktury, faktury korygujące oraz ich duplikaty, a także dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. W pozostałych przypadkach podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego i nie ponosi on odpowiedzialności za nieprawidłowości spowodowane przez kontrahenta jeżeli nie dotyczą sytuacji opisanych wyżej.W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W świetle art. 239 w związku z art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Wniesienie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5, 00 zł. (0, 50 zł od załącznika). Zgodnie z art. 238 Ordynacji podatkowej wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
Słowa kluczowe: odpowiedzialność za fakturę
Data aktualizacji: 14/10/2013 12:00:02

Opodatkowanie transakcji na serwisie internetowym

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy Spółka postępuje prawidłowo wystawiając faktury korygujące i faktury końcowe do faktur...

Z przedłożonego pisma wynika, iż Spółka przejmuje od przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, pobierając wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie umów, które przewidują sposób rozliczania w...

Prawo do odliczenia do grudnia 2008r. podatku naliczonego od faktur zapłaconych z dotacji...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Urząd Skarbowy Zwoleń 26-700 ul. Wojska Polskiego 39

Zasięg terytorialny miasta gminy Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń, Chotcza, Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec n. Wisłą powiaty zwoleński, lipski ) województwo mazowieckie Konta bankowe CIT 30101010100350732221000000 VAT...

CIT - w zakresie przychodu podatkowego w związku z wystawieniem faktury korygującej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Dowód wypłaty KW (kasa wyda) onlineOkreślenie stawki podatku VAT, z jaką powinna być wystawiona faktura dot. sprzedaży samochoduSpółka przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze otrzymanej od kontrahenta, dokumentującej premię pieniężnąPrawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dniem rejestracji jako podatnik podatku od towarów i usługKtóra z powyżej opisanych metod jest poprawna?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.