Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?

W związku ze skargą z dnia 14 września 2009r. (data wpływu do tut. Organu 15.09.2009r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 03.07.2009r. znak: IPPP3/443-460/09-2/MM w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny, doręczoną w dniu 07.07.2009r. (data potwierdzenia odbioru), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), uwzględnia skargę w całości, w związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 03 lipca 2009r. znak: IPPP3/443-460/09-2/MM, uznając stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

We wniosku z dnia 03.06.2009r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 20 maja 2009r. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z dnia 10.04.2008r. nakazujący firmie x zapłatę na rzecz firmy Wnioskodawcy kwoty 4 367 339, 00 brutto wraz z odsetkami od dnia 04.03.2005r. do dnia zapłaty tytułem rekompensaty za wzrost cen stali przy realizacji przez firmę Wnioskodawcy robót polegających na wykonaniu i montażu mostu przez rzekę. Kontrakt Wnioskodawca zawarł wówczas (2002 rok - zakończony w 2005 roku) z firmą pod nazwą x. W wyniku znaczącego wzrostu cen stali, którego nie można było przewidzieć, Wnioskodawca poniósł stratę na tym konkretnym kontrakcie i postanowił dochodzić przed sądem podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego za wykonywane prace. Jak wspomniano na początku, prawomocne rozstrzygnięcie sądu apelacyjnego nakazało pozwanemu (firmie x, która z dniem 31.01.2008r. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki x) zapłatę na rzecz Wnioskodawcy powyższej kwoty tytułem wzrostu wynagrodzenia za wykonane prace.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jakiej dacie należy rozpoznać obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opisanej sytuacji w dniu 27.05.2009r. Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą dokumentującą sądowne podwyższenie wynagrodzenia. Zdaniem Wnioskodawcy korekta obrotu ma skutek na dzień jej wystawienia, bowiem istotne są przyczyny, które legły u podstaw jej wystawienia, a mianowicie stan faktyczny został zmieniony prawomocnym orzeczeniem sądu apelacyjnego z dnia 20.05.2009r. (Wnioskodawca opiera się na dyspozycji § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku . oraz wyroku WSA w Warszawie sygn. III/SA/Wa 1516/07 z dnia 29 listopada 2007r.

W dniu 03 lipca 2009r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną znak: IPPP3/443-460/09-2/MM uznając, iż stanowisko Wnioskodawcy w kwestii prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny jest nieprawidłowe.

W treści interpretacji indywidualnej stwierdzono, iż obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej na wykonanie usługi budowlanej (montaż i wykonanie mostu przez rzekę Wisłę) podwyższającej cenę wykonanych robót powstał najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia wykonania powyższych robót. Kluczową rolę w określeniu właściwego momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawienia w/w faktury korygującej odgrywa nie tylko możliwość przewidzenia (ewentualnie odpowiedni zapis w umowie stron o możliwości podwyższenia ceny wykonanej usługi) wzrostu kosztów wykonywanej usługi budowlanej, ale także szczególny moment powstania obowiązku podatkowego przewidziany dla wykonania usług budowlanych i budowlano - montażowych. W opisie przedmiotowego wniosku nastąpił wzrost cen stali po podpisaniu stosownej umowy z kontrahentem na wykonanie w/w robót. Oznacza to, że pomimo, iż podwyższenie ceny było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej, faktura korygująca dokumentująca sądowe podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wykonania w/w robót budowlanych powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał szczególny obowiązek podatkowy z tytułu wykonanej usługi budowlanej. W myśl art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Zatem faktura korygująca powinna zostać rozliczona najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia wykonania przedmiotowej usługi.

Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem tut. Organu Spółka pismem z dnia 16 lipca 2009r. (data wpływu do tut. Organu 16.07.2009r.) wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez zmianę wydanej interpretacji poprzez błędną interpretację § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zwanym dalej rozporządzeniem (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). Spółka stwierdziła, iż w przedmiotowej interpretacji niesłusznie, jej zdaniem, został wskazany przepis art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d ustawy o VAT jako podstawa do określenia okresu rozliczeniowego, w którym powinna być rozliczona faktura korygująca.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie do dnia złożenia skargi przez Spółkę nie odniósł się do zarzutów przedstawionych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

Wobec powyższego Wnioskodawca pismem z dnia 14.09.2009r. (data wpływu do tut. Organu 15.09.2009r.) za pośrednictwem Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na interpretację indywidualną z dnia 03.07.2009r. znak: IPPP3/443-460/09-2/MM.

W złożonej skardze wniesiono o uchylenie wydanej interpretacji i uznanie, iż przedstawione przez Spółkę stanowisko dotyczące prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny jest prawidłowe. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzucono naruszenie:art. 19 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) poprzez ich niezastosowanie do opisanego stanu faktycznego; art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) poprzez bezprawne zastosowanie do opisanego stanu faktycznego wskazanego przepisu; § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) poprzez błędną jego wykładnię.Wobec powyższego wniesiono:o uchylenie zaskarżonej Interpretacji indywidualnej, o zasądzenie od strony przeciwnej kosztów postępowania w sprawie na rzecz skarżącego w tym wynagrodzenia za zastępstwo procesowe według norm przypisanychSkarżący jest zdania, że z zaprezentowanym stanowiskiem tut. Organu podatkowego przedstawionym w zaskarżonej interpretacji nie sposób się zgodzić z uwagi na utrwaloną linię orzecznictwa w zakresie dokonywania korekt faktur VAT i postawania obowiązku podatkowego po zdarzeniu mających wpływ na podwyższenie ceny sprzedaży. Już w swoim wniosku Skarżący przytaczał wyrok WSA o sygn. Akt III SA/Wa 1516/07 z dnia 29.11.2007r., którego tezę poniżej przytacza:Sposób rozliczania faktury korygującej, która podwyższa podatek należny, wykazany na fakturze pierwotnej zależy od przyczyny dokonania korekty, Jeśli faktura pierwotna była nieprawidłowa już w momencie jej wystawiania, a faktura korygująca została wystawiona w celu podwyższenia zaniżonej kwoty podatku, to korektę należy rozliczyć w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej.W przypadku, gdy faktura pierwotna była wystawiona prawidłowo, a konieczność wystawienia faktury korygującej wiązała się z okolicznościami, które zaistniały już po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, korektę rozlicza się na bieżąco. Dotyczy to np. podwyższenia ceny po wystawieniu faktury.Dyrektor Izby Skarbowej uzasadniając z kolei swoją interpretację podnosi natomiast, że pomimo iż podwyższenie ceny było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej, faktura korygująca dokumentująca sądowe podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wykonania w/w robót budowlanych powinna zostać uwzględniona w okresie rozliczeniowym w którym powstał szczególny obowiązek podatkowy z tytułu wykonanej usługi budowlanej (art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d ustawy o podatku od towarów i usług). Do przedstawionego stanu faktycznego nie sposób jednak zastosować wskazanego przez organ art. 19 ust. 13 pkt 2 lit d ustawy o podatku od towarów i usług. W jaki bowiem sposób Skarżący mógł przewidzieć w jakiej wysokości nastąpi podwyższenie jego wynagrodzenia skoro na 30 dzień po wykonaniu usługi (wg organu podatkowego termin rozliczenia faktury korygującej) trwał proces sądowy mający to podwyższenie określić. Należy wprost zastosować ogólny przepis art. 19 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiący o momencie powstania obowiązku podatkowego i przedmiocie tego podatku, którym jest obrót, w tym konkretnym wypadku jego podwyższenie będące wynikiem sądowego wyroku. Technicznie natomiast korektę faktury oprzeć na § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337) stanowiący:

Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

2. Faktura korygująca dotycząca podwyższenia ceny powinna zawierać co najmniej:

1) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2) dane zawarte fakturze, której dotyczy faktura korygująca:określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny3) kwotę podwyższenia ceny bez podatku;

4) kwotę podwyższenia podatku należnego.

Skarżący podtrzymuje zatem swoje stanowisko, że wystawiona w dniu 27.05.2009r. (7 dni po zapadnięciu prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie) faktura korygująca dokumentująca sądowne podwyższenie wynagrodzenia jako korekta obrotu, ma skutek na dzień jej wystawienia, albowiem przyczyny które legły u podstaw jej wystawienia nie były do przewidzenia wcześniej jak dopiero po zapadnięciu prawomocnego wyroku sądowego podwyższającego wynagrodzenie ryczałtowe. Linia orzecznictwa podatkowego (poza cytowanym orzeczeniem także: wyrok WSA w Warszawie z 03.09.08 III SA/Wa 637/08, wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 33/09) potwierdza jego stanowisko a wydana zaskarżona interpretacja jest z nią sprzeczna. Zgodnie natomiast z art. 14a Ordynacji podatkowej:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).

Orzecznictwo ma więc normatywne przełożenie na tworzenie warunków jednolitego stosowania prawa podatkowego w płaszczyźnie ogólnej. Jeszcze większa jest jego rola w zakresie eliminowania wadliwych interpretacji, o czym stanowi art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Obowiązujący od dnia 1 lipca 2007r. art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej wychodzi zatem poza zasadę związania wyrokiem tylko w sprawie, w której on zapadł i nadaje orzecznictwu sądów administracyjnych walor normatywny także w stosunku do innych indywidualnych spraw załatwianych w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych). Ewentualne stanowisko organów podatkowych, że przywołane wyżej wyroki wiążą tylko w indywidualnych sprawach będzie zatem sprzeczne z obowiązującym prawem. Od dnia 1 lipca 2007r. orzecznictwo administracyjne stało się bowiem istotnym miernikiem legalności wydawanych interpretacji indywidualnych. Jego nieuzasadnione zaś pomijanie narusza wyrażoną w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych i może skutkować w ramach kontroli sądowoadministracyjnej uchyleniem interpretacji indywidualnej z tej przyczyny (zob. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z 2009-01-20, III SA/Wa 1916/08).

Stosownie do art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Dyrektor Izby w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi z dnia 14 września 2009r. uwzględnia skargę w całości stwierdzając, że stanowisko skarżącego przedstawione we wniosku z dnia 03.06.2009r. (data wpływu do tut. Organu 03.06.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wystawienia faktury korygującej dotyczącej podwyższenia ceny - jest prawidłowe.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15 ust. 1 tejże ustawy, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2- 22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należna) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zasady wystawiania i rozliczania faktur korygujących określa odpowiednio obowiązujące od 01 grudnia 2008r. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, zwanym dalej rozporządzeniem (Dz. U. Nr 212, poz. 1337). W myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktury korygujące generalnie można podzielić na te, które powodują zmniejszenie obrotu i kwoty podatku należnego oraz na te, które wywołują skutki odwrotne, tj. w wyniku ich wystawienia wartość obrotu i kwoty podatku należnego ulega podwyższeniu. W ramach powyższego rozróżnienia faktury korygujące można również podzielić ze względu na powód ich wystawienia.

Sposób rozliczenia wystawionych przez sprzedawcę faktur korygujących, w sytuacji gdy korekta powoduje podwyższenie podatku należnego, uzależniony jest od przyczyn, które spowodowały konieczność wystawienia danej faktury. I tak, faktura korygująca podwyższająca podatek należny w stosunku do faktury pierwotnej może być wystawiona:w celu naprawienia błędu, który spowodował zaniżenie kwoty podatku wykazanego w pierwotnej fakturze (np. niewłaściwa stawka podatku, błąd rachunkowy, zaniżenie wartości sprzedaży), lub z powodu innych przyczyn określonych w § 14 rozporządzenia, np. podwyższenia ceny sprzedaży.W pierwszym przypadku, który powoduje zaniżenie zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy w wyniku wykazania zbyt małego podatku należnego, sprzedawca poprawiając swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej, winien rozliczyć tą fakturę korygującą tak, jak fakturę pierwotną. W drugim zaś przypadku, gdy faktura korygująca wystawiana jest zasadniczo z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży, rozlicza się ją na bieżąco i ujmuje w rejestrze sprzedaży w dacie jej wystawienia oraz w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) za bieżący okres rozliczeniowy.

Z treści złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą z uwagi na sądowe podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego za zrealizowane roboty polegające na wykonaniu i montażu mostu przez rzekę Wisłę. Zgodnie z twierdzeniem Wnioskodawcy postanowił on dochodzić swoich roszczeń przed sądem z uwagi na fakt podwyższenia cen stali, których w dniu podpisania kontraktu z kontrahentem nie można było przewidzieć. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej (czy w momencie jej wystawienia, czy też w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wystawienia faktury pierwotnej dokumentującej wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie i montaż w/w obiektu).

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. organ podatkowy stwierdza, że Wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć wystawioną w dniu 27.05.2009r. fakturę korygującą w rozliczeniu za okres, w którym ja wystawił. Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu pełni przeanalizowanie sytuacji, czy podwyższenie ceny za wykonaną przez Wnioskodawcę usługę było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej. W ocenie tut. Organu podatkowego, w przypadku, gdy przyczyna korekty powstaje w terminie późniejszym, np. wystąpią nowe okoliczności powodujące podwyższenie ceny po dokonaniu dostawy towaru i wystawienia faktury dokumentującej tę dostawę, korekta in plus powinna zostać ujęta w rozliczeniu za okres, w którym powstała przyczyna korekty, gdyż faktura została wystawiona poprawnie, tzn. nie była wynikiem błędu czy pomyłki ze strony wystawiającego fakturę. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, że Wnioskodawca zawarł w 2002 roku kontrakt na realizację robót polegających na wykonaniu i montażu mostu przez rzekę Wisłę (zakończony w 2005r.). Z chwilą zakończenia wykonania usługi tj. w roku 2005 wystawiona została faktura pierwotna dokumentująca wynagrodzenie ryczałtowe (odpowiadające wartościom wykazanym w zawartym przez strony kontrakcie) za wykonanie i montaż w/w obiektu. Z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, po podpisaniu z kontrahentem stosownej umowy na wykonanie w/w robót nastąpił wzrost cen stali, który spowodował, że Wnioskodawca po wystawieniu faktury pierwotnej zaczął dochodzić sądowego podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego. W maju 2009r. w wyniku wydania prawomocnego orzeczenia sądu apelacyjnego Wnioskodawca wystawił fakturę korygującą dokumentującą podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wykonania w/w robót. Zatem fakt wystawiania faktury korygującej dokumentującej podwyższenie ceny za wykonanie przedmiotowej usługi budowlano - montażowej był nową okolicznością niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej (wystawienie faktury korygującej nie było wynikiem błędu, ani pomyłki ze strony Wnioskodawcy).

Biorąc powyższe pod uwagę tut. Organ podatkowy stwierdza, że gdy podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego było nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży (w tym miejscu należy zaznaczyć, że wystawienie faktury pierwotnej dokumentującej wysokość wynagrodzenia zasadniczego było implikacją uzgodnień zawartych w kontrakcie z 2002r. na wykonanie tej usługi), obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury korygującej powstał w rozliczeniu za okres, w którym faktura korygująca została wystawiona. Wnioskodawca w tak przedstawionym stanie faktycznym nie ma obowiązku rozliczać faktury korygującej w miesiącu, w którym wykazał pierwotny obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usługi budowlano - montażowej.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejsze rozstrzygniecie. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (art. 54 § 1 ww. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, 09-402 Płock ul. 1-go Maja 10.
Słowa kluczowe: faktura korygująca, obowiązek podatkowy, podwyższenie ceny
Data aktualizacji: 15/01/2013 06:00:01

CIT w zakresie możliwości stosowania wskazanych kursów waluty dla ustalenia różnic kursowy...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy właściciel firmy jednoosobowej może wystawić fakturę VAT dokumentującą sprzedaż samoch...

Na podstawie przepisu art. 14 a 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) w podanym stanie faktycznym sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli na wniosek z dnia 13.09.2005 r...

Czy przekazanie pracownikom Spółki i członkom ich rodzin usług turystycznych za częściową...

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka...

Czy Wnioskodawca może wystawić fakturę na dostawę ładowarki teleskopowej ze stawką podatku...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki listowej stanowi potwierdzenie otrzymania fakt...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Co musi zawierać prawidłowo wystawiona fakturaCzy Stowarzyszenie ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki na reprezentację ?Opodatkowanie podatkiem VAT premii pieniężnych wypłacanych kontrahentomJak wystawić fakturę VAT, aby nie znana była na niej wysokość marży?Czy wyżej wymienione usługi architektoniczne, na 35 % kwoty umownej można wystawić fakturę ze stawką VAT wynoszącą 7%?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.