Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim terminie przysługuje jednostce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczonego nad należnym ?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 12.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 18.01.2006 r.) w sprawie udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskodawca wystąpił do Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację dotyczącą terminu w jakim przysługuje Jednostce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczonego nad należnym.

Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Spółka nabyła grunt wraz z nakładami poczynionymi na zabudowanie nieruchomości w celu wytworzenia środka trwałego. Udziałowcami są osoby prawne.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Jednostka uważa, iż jak wynika z art. 87 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, 60 - dniowy termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym związany jest m.in. z wymogiem aby nabyte towary i usługi "na podstawie przepisów o podatku dochodowym były zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz do gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów". Intencją wskazanego przepisu było bowiem "zaliczenie" do grupy podlegającej zwrotowi w ciągu 180 dni od daty złożenia deklaracji podatkowej, tej części różnicy podatku naliczonego nad należnym, związanej z nabyciem towarów i usług, które w szczególności nie zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych podlegających amortyzacji, oraz do gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku VAT, nabywa grunty (prawa wieczystego użytkowania gruntów) oraz dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - poprzez swoich wspólników, bowiem u osób prawnych (udziałowców) zakup gruntu wraz z nakładami poczynionymi na zabudowanie nieruchomości zaliczany jest do środków trwałych i podlegał będzie amortyzacji.

Spółka komandytowa jest podatnikiem podatku VAT, nabywa grunty (prawa wieczystego użytkowania gruntów) oraz dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - poprzez swoich wspólników, bowiem u osób prawnych (udziałowców) zakup gruntu wraz z nakładami poczynionymi na zabudowanie nieruchomości zaliczany jest do środków trwałych i podlegał będzie amortyzacji.

W przedstawionym zapytaniu Wnioskodawca pyta: w jakim terminie przysługuje spółce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczonego nad należnym .

W przedstawionym zapytaniu Wnioskodawca pyta: w jakim terminie przysługuje spółce zwrot na rachunek bankowy różnicy podatku naliczonego nad należnym .

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach decyzją z dnia 10.07.2006 r. uchylił postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach i przekazał wniosek Jednostki do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

W związku z powyższym Naczelnik tut. Urzędu po ponownym rozpatrzeniu powyższego wniosku stwierdza co następuje:

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego podziela stanowisko wnioskodawcy dotyczącego interpretacji powyższych przepisów podatkowych.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 50 ze zm.) różnica podatku podlegająca zwrotowi w kwocie przekraczającej wartość podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały one zaliczone do środków trwałych nabywcy, powiększonej o 22% obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż określona w art. 41 ust. 1 oraz obrotu z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, podlega zwrotowi w terminie 180 dni od dnia złożenia deklaracji.

Z powyższego wynika, iż zwrot podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji dotyczy m.in. podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zaznaczyć należy, iż przez nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji należy rozumieć poniesienie wydatków dotyczących rzeczy i praw wymienionych w art. 16 a-m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Składniki majątku podlegające amortyzacji zostały ujęte w art. 16a ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością.

W związku z powyższym w świetle zawartych wyjaśnień oraz po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego przez Jednostkę Spółce przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT w terminie 60dni z tytułu nabycia gruntów wraz z nakładami poczynionymi na zabudowanie nieruchomości w celu wytworzenia środka trwałego zgodnie z art. 87 w/ wymienionej ustawy.
Słowa kluczowe: podatek naliczony, środek trwały, termin zwrotu
Data aktualizacji: 13/10/2013 13:33:36

Urząd Skarbowy Poznań-Nowe Miasto Poznań 61-055 ul. Warszawska 183/185

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu Poznań pod nazwą Nowe Miasto gminy powiaty województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 20101014690041252221000000 VAT 67101014690041252222000000 PIT 17101014690041252223000000 budżetowe...

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechaną inwestycję

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów...

Zastosowanie art. 30a ust. 2a w związku z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od os...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Korekta błędnie wystawionych faktur wewnętrznych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Czy nabywca towarów i usług może drukować fakturę na swojej drukarce?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze Kraków 30-415 ul. Wadowicka 10Księgowość KrakówZdaniem Wnioskodawcy PHT ma prawo odliczyć w miesiącu styczniu lub w lutym 2006 r. podatek naliczony wynikający z faktury otrzymanej w styczniuCzy Wnioskodawca spełnia kryteria podatnika podatku akcyzowego oraz czy powinien złożyć tzw. zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego?Jakie formy potwierdzenia faktur korygujących zmniejszających obrót oraz podatek należny są prawidłowe?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.