Facebook Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt
Przypominamy, że na stronie Fakturowo.pl dostępna jest nowa wersja serwisu Efaktury.org, serwis Efaktury.org będzie działał cały czas równolegle z serwisem Fakturowo.pl, więcej informacji na stronie Fakturowo.pl! W serwisie Fakturowo.pl od 01-12-2023r. będzie dostępna intergracja z systemem KSeF, a system KSeF od 01-07-2024r. będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Zachęcamy do rejestracji konta w nowej wersji serwisu na stronie Fakturowo.pl!

W jakim terminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie przepisów:art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 art. 20 ust. 5, ust. 6, art. 86 ust. 1, ust.2 pkt 4, ust. 10 pkt 2, ust. 11, ust. 13, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2005 r. w sprawie terminu rozliczenia w deklaracji VAT - 7 podatku naliczonego w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym udokumentowanym fakturą zagraniczną z dnia 28.10.2005 r.W dniu 24 listopada 2005 r. wpłynął do tut. Organu wniosek z dnia 22.11.2005 r. uzupełniony pismem z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu 13.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

W dniu 02.11.2005 r. Spółka otrzymała wraz z fakturą wystawioną przez kontrahenta zagranicznego towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju. Faktura zagraniczna została wystawiona przez kontrahenta w dniu 28.10.2005 r. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Podatnik udokumentował fakturą wewnętrzną wystawioną w dniu 02.11.2005 r. przy zastosowaniu kursu z dnia wystawienia faktury zagranicznej, tj. 28.10.2005 r.

Fakturę wewnętrzną Spółka ujęła w deklaracji VAT -7 za październik 2005 r. zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego odpowiednio pod pozycjami: 30 i 31 oraz 43 i 44.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wystąpiła z zapytaniem w jakim terminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotowym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w deklaracji VAT - 7.

W ocenie Podatnika przysługuje mu takie prawo w rozliczeniu za październik 2005 r. gdyż, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy.

Stanowisko tutejszego Organu:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało udokumentowane fakturą wewnętrzną wystawioną w dniu 02.11.2005 r., tj. w dacie otrzymania towaru i faktury zagranicznej z dnia 28.10.2005 r. i rozliczyła podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia po stronie dostaw i nabyć w deklaracji VAT - 7 za październik 2005 r.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust.1 ww. ustawy).

Prawo to jest również uwarunkowane przepisem art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zgodnie, z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego

Podatek należny, który powstał z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ulega przekształceniu w podatek naliczony, albowiem zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Natomiast okresy za, które podatnik nabywa prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zostały określone w art. 86 ust.10, ust. 11, ust. 13 ww. ustawy.Zgodnie z wyżej powołanym przepisem art. 86 ust. 10 pkt 2 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Według zasady ogólnej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują sie w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, zgodnie z art. 20 ust. 5 ww. ustawy, powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dostawa towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nastąpiła w dniu 02.11.2005 r., natomiast faktura dokumentująca tę dostawę została wystawiona przez kontrahenta zagranicznego w dniu 28.10.2005 r. W związku z tym - zgodnie z ww. przepisami - w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia ww. faktury przez kontrahenta zagranicznego, tj. 28.10.2005 r.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Podatnik nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego najwcześniej w rozliczeniu za październik 2005 r., tj. w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego nabycia.

W świetle powyższego w ocenie tut. Organu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie należy uznać za prawidłowe.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe, odliczenia, podatek
Data aktualizacji: 19/01/2013 21:00:01

Przeliczanie kwot w walutach zawartych w fakturach zaliczkowych i końcowych

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice 44-100 ul. Góry Chełmskiej 15

Zasięg terytorialny miasta część miasta na prawach powiatu - Gliwice część południowa miasta gminy powiaty województwo śląskie Konta bankowe CIT 32101012123055122221000000 VAT 79101012123055122222000000 PIT 29101012123055122223000000 budżetowe...

Urząd Skarbowy Słupca 62-400 ul. Wspólna 1

Zasięg terytorialny miasta Słupca gminy Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowe, Zagórów powiaty słupecki województwo wielkopolskie Konta bankowe CIT 28101014690003452221000000 VAT 75101014690003452222000000 PIT...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wpłatę na rachunek ZFŚS związanyc...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych...

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Przyjęcie daty wystawienia faktury jako daty powstania obowiązku podatkowegoCzy od zakupu samochodu używanego w działalności gospodarczej można odliczyć w całości podatek naliczony?Czy Wnioskodawca prawidłowo traktuje otrzymane kaucje opakowaniowe jako kaucje za opakowania zwrotne w rozumieniu rozporządzenia?Czy wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wydatków, które poniósł przed uzyskaniem pozwolenia na budowę?Czy Wnioskodawca przy wystawianiu faktur prawidłowo zastosował stawkę VAT w wysokości 22%?
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.