Facebook Google+ Twitter Instagram Pinterest YouTube Skype Kontakt
Zaloguj się lub zarejestruj konto
Włącz wersję mobilną
Wystaw fakturęFakturyKlienciProduktyKontoAktualnościOpiniePomocKontakt

W jakim terminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od wewnątrzwspólnotowego nabycia ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, działając na podstawie przepisów:art. 14 a § 1 i § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1 art. 20 ust. 5, ust. 6, art. 86 ust. 1, ust.2 pkt 4, ust. 10 pkt 2, ust. 11, ust. 13, art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.),uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 22.11.2005 r. w sprawie terminu rozliczenia w deklaracji VAT - 7 podatku naliczonego w związku z dokonanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym udokumentowanym fakturą zagraniczną z dnia 28.10.2005 r.W dniu 24 listopada 2005 r. wpłynął do tut. Organu wniosek z dnia 22.11.2005 r. uzupełniony pismem z dnia 10.02.2006 r. (data wpływu 13.02.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

W dniu 02.11.2005 r. Spółka otrzymała wraz z fakturą wystawioną przez kontrahenta zagranicznego towar będący przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju. Faktura zagraniczna została wystawiona przez kontrahenta w dniu 28.10.2005 r. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Podatnik udokumentował fakturą wewnętrzną wystawioną w dniu 02.11.2005 r. przy zastosowaniu kursu z dnia wystawienia faktury zagranicznej, tj. 28.10.2005 r.

Fakturę wewnętrzną Spółka ujęła w deklaracji VAT -7 za październik 2005 r. zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego odpowiednio pod pozycjami: 30 i 31 oraz 43 i 44.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka wystąpiła z zapytaniem w jakim terminie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w związku z przedmiotowym wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w deklaracji VAT - 7.

W ocenie Podatnika przysługuje mu takie prawo w rozliczeniu za październik 2005 r. gdyż, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy.

Stanowisko tutejszego Organu:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które zostało udokumentowane fakturą wewnętrzną wystawioną w dniu 02.11.2005 r., tj. w dacie otrzymania towaru i faktury zagranicznej z dnia 28.10.2005 r. i rozliczyła podatek z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia po stronie dostaw i nabyć w deklaracji VAT - 7 za październik 2005 r.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust.1 ww. ustawy).

Prawo to jest również uwarunkowane przepisem art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zgodnie, z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego

Podatek należny, który powstał z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ulega przekształceniu w podatek naliczony, albowiem zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Natomiast okresy za, które podatnik nabywa prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zostały określone w art. 86 ust.10, ust. 11, ust. 13 ww. ustawy.Zgodnie z wyżej powołanym przepisem art. 86 ust. 10 pkt 2 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Według zasady ogólnej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują sie w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, zgodnie z art. 20 ust. 5 ww. ustawy, powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6-9.W przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 20 ust. 6 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dostawa towaru w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia nastąpiła w dniu 02.11.2005 r., natomiast faktura dokumentująca tę dostawę została wystawiona przez kontrahenta zagranicznego w dniu 28.10.2005 r. W związku z tym - zgodnie z ww. przepisami - w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia ww. faktury przez kontrahenta zagranicznego, tj. 28.10.2005 r.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Podatnik nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego najwcześniej w rozliczeniu za październik 2005 r., tj. w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego nabycia.

W świetle powyższego w ocenie tut. Organu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie należy uznać za prawidłowe.

Ponadto tutejszy Organ informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przedstawiona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14 a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może być zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.
Słowa kluczowe: faktura wewnętrzna, nabycie wewnątrzwspólnotowe, odliczenia, podatek
Data aktualizacji: 19/01/2013 21:00:01

Czy Spółka pobierając opłaty za nielegalny pobór energii ma obowiązek wystawiać faktur VAT...

Spółka zajmuje się dostarczaniem energii elektrycznej. Część odbiorców energii, z którymi Spółka podpisała umowy o dostarczanie energii elektrycznej pobiera energię niezgodnie z postanowieniami umowy, w tym: z całkowitym lub częściowym pominięciem...

Czy w obrocie krajowym mozna odliczać podatek VAT z faktur zawierających kod "PL"?

Ze złożonego w wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż Spółka w obrocie unijnym używa na fakturach numeru NIP z kodem PL , natomiast w obrocie krajowym stosuje sam NIP. Jednak zdarzają się faktury od dostawców krajowych zawierające...

Dotyczy podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w przypadku świadczonej usługi...

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 25.03.2005 r. - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wykonywanych usług faktoringu, Naczelnik...

Prawo do odliczenia podatku z faktur dokumentujących udzielenie premii pieniężnej

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...

CIT odnośnie konsekwencji zawarcia umowy cash poolingu

Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji...
Polecamy ciekawe artykuły do przeczytania
Czy wstępną opłatę leasingową Spółka może zaliczyć jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury?Czy w przypadku otrzymania faktury VAT dokumentującej premię pieniężną można dokonać odliczenia podatku naliczonego?Wystawienie faktury VAT dokumentującej dostawę?Czy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT za posiłki regeneracyjne zakupione w barze?W jakim terminie powinny być wystawiane faktury dokumentujące wykonane usługi transportowe
 Zamknij Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.